документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 252 від 25.07.96
м.Київ

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 16
1 від 29.03.20
01 )

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 1996 р. за N 421/1446

Про розміри посадових окладів (ставок заробітної
плати) працівників закладів освіти

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 року N 565 "Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити: схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників, спеціалістів, службовців та робітників закладів освіти згідно з додатками NN 1-14;

ставки погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення навчальних занять згідно з додатком N 15.

2. Установити:

1) що посадові оклади заступників керівників закладів освіти та заступників керівників структурних підрозділів встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, а помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

2) що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників закладів освіти, які мають почесні звання, спортивні звання, науковий ступінь, підвищуються:

а) за почесні звання України, колишнього СРСР, країн СНД та Балтії, автономних республік: "народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків;

б) за спортивні звання:

"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20 відсотків;

"майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;

"майстер спорту" - на 10 відсотків.

За наявності двох або більше звань підвищення посадових окладів (ставок) працівників здійснюється за одним (вищим) званням;

в) за науковий ступінь (крім посад у вищих закладах освіти III та IV рівнів акредитації та наукових організаціях, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами):

доктора наук - на 25 відсотків;

кандидата наук - на 15 відсотків.

Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти провадиться, якщо діяльність працівників за профілем співпадає з наявним ступенем.

3. Керівникам закладів освіти з 1 червня 1996 року встановити розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам закладів та провести розрахунки заробітної плати починаючи з 1 червня 1996 року, виходячи з розмірів, передбачених додатками NN 1-15.

4. У разі, коли встановлені для працівників відповідно до цього наказу посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі від діючих посадових окладів (ставок заробітної плати), цим працівникам на період роботи в даних закладах на даних посадах зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки заробітної плати).

5. Встановити, що з 1 червня 1996 року Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 02.04 93 N 90 та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102, застосовуються з урахуванням розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) та умов оплати праці, затверджених цим наказом.

6. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти України від 25 лютого 1993 року N 45 "Про розміри ставок заробітної плати й посадових окладів працівників освіти України".

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Шепотька В.П.

Міністр М.З.Згуровський

Додаток N 1
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів науково-педагогічних працівників
вищих закладів освіти III та IV рівнів акредитації

   ------------------------------------ -----------------------------
Найменування посад | Місячні посадові оклади
| тис.крб.
------------------------------------|-----------------------------
Ректор | 27000
Проректор: |
- професор або доктор наук | 26300
- доцент або кандидат наук | 25600
- який не має вченого звання |
і наукового ступеня | 23400
Директор філіалу: |
- який має вчене звання або |
науковий ступінь | 24200
- який не має вченого звання і |
наукового ступеня | 21700
Завідуючий кафедрою - професор: |
- доктор наук | 25600
- який не має наукового ступеня |
доктора наук | 25000
Професор: |
- доктор наук | 25000
- який не має наукового ступеня |
доктора наук | 24200
Доцент: |
- кандидат наук | 23400
- який не має наукового ступеня |
кандидата наук | 23000
Старший викладач: |
- кандидат наук | 23000
- який не має наукового ступеня |
кандидата наук | 20500
Викладач, асистент: |
- кандидат наук | 20500
- який не має наукового ступеня |
кандидата наук | 16400
Викладач-стажист | 15500

Особам із числа науково-педагогічних працівників, призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення посадові оклади встановлюються у таких розмірах:

     - професор           |    24200
- доцент | 23000

Посадові оклади провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих закладів освіти III та IV рівнів акредитації (факультетів, відділень) по підготовці працівників мистецтв, вчителів музики і співів встановлюються у розмірах, передбачених відповідно для старшого викладача і викладача.

Додаток N 2
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів керівних працівників вищих
закладів освіти III та IV рівнів акредитації

   ------------------------------------ -----------------------------
Найменування посад | Місячні посадові оклади
| тис.крб.
------------------------------------|-----------------------------
Начальник відділу: учбового, учбово-|
методичного, планово-фінансового, |
планового; головний інженер | 13300
|
Начальник відділу: кадрів, юридично-|
го, міжнародних зв'язків, технічних |
засобів навчання, експлуатаційно- |
технічного | 12300
|
Вчений секретар* | 17800
|
Головний: механік, енергетик | 12000
|
Завідувач: докторантури, аспіранту- |
ри, ординатури, інтернатури, підго- |
товчого відділення | 11000
|
Директор: обсерваторії, ботанічного |
саду, студентського містечка; заві- |
дувач навчально-дослідної, навчаль- |
но-наукової станції (бази, бюро, |
служби тощо), віварію; керівник сту-|
дентського, проектно-конструкторсь- |
кого, дослідного та інших бюро, ін- |
ших відділів і служб | 10500
------------------------------------ -----------------------------

* Посадові оклади в такому розмірі встановлюються вченим секретарям за наявності наукового ступеня доктора наук. Особам, які мають науковий ступінь кандидата наук, посадові оклади встановлюються у розмірі 16100 тис.крб., а тим, які не мають наукового ступеня - у розмірі 13400 тис.крб.

Додаток N 3
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів окремих категорій педагогічних
працівників закладів освіти

   ----------------------------------- ------------------------------
Найменування посад | Місячні посадові оклади
| тис.крб.
-----------------------------------|------------------------------
Завідувач психолого-медико-педаго- |
гічної консультації | 15000
Консультант психолого-медико-педа- |
гогічної консультації | 13000
Завідувач: учбово-виробничої (уч- |
бової) майстерні, навчальної лабо- |
раторії вищого закладу освіти III |
та IV рівнів акредитації | 12300
Завідувач (керівник) практики (ви- |
робничої, навчальної) | 10700
Завідувач: фільмотеки, інтернату |
при школі, заочного відділення |
школи | 8500
Завідувач учбово-консультаційного |
пункту | 8100
Майстер виробничого навчання | 10700-13000
Методист учбового (учбово-методич- |
ного) відділу вищого закладу осві- |
ти III або IV рівнів акредитації: |
вищої категорії | 10700
1 категорії | 9900
2 категорії | 9300
без категорії | 8500
|
Методист: заочного відділення ви- |
щого закладу освіти III або IV рів-|
нів акредитації, з складання кіно- |
програм | 8100
Помічник директора з режиму | 11300
Старший черговий з режиму | 8500
Черговий з режиму | 8100
----------------------------------- ------------------------------

Додаток N 4
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів керівних працівників вищих
закладів освіти I та II рівнів акредитації*,
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів,
центрів, професійно-технічних закладів освіти**
(професійно-технічних училищ, навчально-курсових
комбінатів, центрів та інших типів закладів,
що надають робітничу професію), училищ фізичної
культури

   ------------------------------ ---------------- ------------------
| Кількість | Місячні посадові
Найменування посад | студентів, | оклади
| учнів | тис.крб.
------------------------------|----------------|------------------
Директор | до 300 | 14200
| від 301 до 800 | 15000
| понад 800 | 15900
Завідувач відділення | | 12300
Завідувач виробничої практики | | 10700
Завідувач: навчально-виробни- | |
чої майстерні, навчально-мето-| |
дичого кабінету, лабораторії | | 12300
Керівник фізичного | |
виховання*** | | 10700-13000
------------------------------ ---------------- ------------------

* Посадові оклади начальника організаційно-стройового відділу та командира роти у вищих закладах цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються у розмірах відповідно 11300 тис.крб.та 10700 тис.крб.

** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних закладів та завідуючим філіалами професійно-технічних і вищих закладів освіти встановлюються на 5-15% нижче посадового окладу керівника.

*** Посадові оклади керівникам фізичного виховання, які не мають вищої (повної або базової), (середньої спеціальної) освіти встановлюються у розмірі 9900 тис.крб.

Додаток N 5
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних
працівників середніх закладів освіти (середніх
загально-освітніх шкіл трьох ступенів, шкіл-дитячих
садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при
школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо),
закладів освіти для громадян, які потребують соціальної
допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і
найменувань, дитячих будинків), позашкільних закладів
(палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької
творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо),
приймальників-розподільників для неповнолітніх,
виховно-трудових колоній, закладів післядипломної
освіти, методичних установ, вищих закладів освіти I та II
рівнів акредитації, училищ фізичної культури,
професійно-технічних закладів освіти (професійно-технічних
училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших
типів закладів, що надають робітничу професію), закладів
охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та
інших підприємств та організацій

   ---------------------------------------- -------------------------
| Місячні посадові оклади
Найменування посад |(ставки заробітної плати)
| тис.крб.
----------------------------------------|-------------------------
Вчителі всіх спеціальностей, |
викладачі, вихователі*, логопеди, |
завідувачі логопедичними пунктами, |
методисти, педагоги-організатори, |
концертмейстери, соціальні педаго- |
ги, практичні психологи:** |
спеціаліст вищої категорії | 13000
спеціаліст 1 категорії | 12300
спеціаліст 2 категорії | 11300
спеціаліст*** | 9900-10700
---------------------------------------- -------------------------

* Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, спеціальних професійно-технічних училищ, спеціальних шкіл для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, ставки заробітної плати встановлюються у розмірі 10700-13000 тис.крб.

** Спеціалістам, які не мають вищої (повної або базової), середньої спеціальної освіти, посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються в розмірах 8500-9300 тис.крб.

*** Ставки заробітної плати встановлюються за наслідками атестації.

Додаток N 6
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів керівників шкіл, шкіл-дитячих
садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків,
дитячих будинків-інтернатів, інтернатів і
приймальників-розподільників для неповнолітніх,
спеціальних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій,
колегіумів, училищ фізичної культури

   -------------------------------------- ---------------------------
Найменування посад |Місячні посадові оклади
| тис.крб.
--------------------------------------|---------------------------
Загальноосвітні школи, школи для дітей|
з затримкою психічного розвитку, ве- |
чірні (змінні), середні музичні і ху- |
дожні школи, школи-дитячі садки, шко- |
ли-інтернати, училища фізичної культу-|
ри з кількістю учнів: |
до 300 | 13000
від 301 до 1000 | 14500
понад 1000 | 15900
|
Спеціальні школи-інтернати для дітей, |
які мають вади у фізичному чи розумо- |
вому розвитку, потребують тривалого |
лікування, дитячі будинки усіх типів, |
спеціальні школи для дітей та підліт- |
ків, які потребують особливих умов ви-|
ховання, приймальники-розподільники |
для неповнолітніх дітей, школи-інтер- |
нати для дітей-сиріт та дітей, які за-|
лишилися без піклування батьків, гім- |
назії, ліцеї, колегіуми з кількістю |
учнів (дітей, вихованців): |
до 150 | 13000
від 151 до 300 | 14500
понад 300 | 15900
-------------------------------------- ---------------------------

Додаток N 7
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних
та педагогічних працівників позашкільних закладів
усіх типів і найменувань та шкіл естетичного виховання

   --------------------------------------- --------------------------
| Місячні посадові оклади
Найменування посади | (ставки заробітної плати)
| тис.крб.
---------------------------------------|--------------------------
Директор закладу з кількістю учнів |
(вихованців): |
до 300 | 11300
від 301 до 600 | 12300
понад 600 | 13000
|
Завідувач: відділу, лабораторії, кабі- |
нету | 11300
|
Керівники гуртків, секцій, студій та |
інших форм гурткової роботи*, культор- |
ганізатори, екскурсоводи, інструктори з|
туризму, акомпаніатори**, старші вожа- |
ті, які мають вищу (повну або базову), |
середню спеціальну освіту*** | 8100-10700
--------------------------------------- --------------------------

* Посадові оклади старших керівників та керівників туристських груп (походів, експедицій, екскурсій) встановлюються у розмірах відповідно керівника та заступника керівника позашкільного закладу з контингентом дітей до 600 чоловік.

** Розміри ставок заробітної плати акомпаніаторів поширюються на всі заклади освіти.

*** Спеціалістам, які не мають вищої (повної або базової), середньої спеціальної освіти, посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються у розмірах 7200-8100 тис.крб. Ставки заробітної плати спеціалістам встановлюються за наслідками атестації.

Додаток N 8
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних та
педагогічних працівників дитячих дошкільних закладів
усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

   -------------------------------------- ---------------------------
| Місячні посадові оклади
Найменування посад | (ставки заробітної плати)
| тис.крб.
--------------------------------------|---------------------------
Завідувачі | 13000
|
Вихователі-методисти, вихователі, |
вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи,|
практичні психологи, які мають вищу |
(повну або базову), середню спеціальну|
освіту:* |
спеціаліст вищої категорії | 13000
спеціаліст 1 категорії | 12300
спеціаліст 2 категорії | 11300
спеціаліст | 9900-10700***
|
Музичні керівники, художні керівники, |
інструктори з фізкультури, праці, слу-|
хових кабінетів, які мають вищу (повну|
або базову), середню спеціальну осві- |
ту:** |
спеціаліст вищої категорії | 11300
спеціаліст 1 категорії | 10700
спеціаліст 2 категорії | 10000
спеціаліст | 8500-9300***
-------------------------------------- ---------------------------

*Спеціалістам, які не мають вищої (повної або базової), середньої спеціальної освіти, ставки заробітної плати встановлюються у розмірі 8100-8500 тис.крб.

**Спеціалістам, які не мають вищої (повної або базової), середньої спеціальної освіти, ставки заробітної плати встановлюються у розмірі 8500 тис.крб.

*** Ставки заробітної плати встановлюються за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.

Додаток N 9
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних та
педагогічних працівників інститутів (центрів) підвищення
кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних
працівників і спеціалістів, учбово-методичних (методичних)
кабінетів (центрів)

   --------------------------------------- --------------------------
Найменування установ і посад | Місячні посадові оклади
| тис.крб.
---------------------------------------|--------------------------
Центральні учбово-методичні, (методич- |
ні) кабінети (центри): |
директор, завідувач | 16100
завідувач лабораторії (кабінету) | 12300
|
Інститути (центри) підвищення кваліфі- |
кації, перепідготовки, удосконалення |
(за наявності кафедр) |
|
директор (завідувач): |
- професор або доктор наук | 25000
- доцент або кандидат наук | 24200
- без вченого звання і наукового |
ступеня | 23400
|
Інститути (центри) підвищення кваліфі- |
кації, перепідготовки, удосконалення |
|
директор (завідувач) | 16400
|
Завідувач лабораторії (кабінету) | 13000
|
Обласні учбово-методичні (методичні) |
кабінети (центри) |
|
директор, завідувач | 15900
завідувач лабораторії (кабінету) | 12300
|
Учбово-методичні (методичні) кабінети |
(центри) міст, районів |
|
директор, завідувач | 15000
--------------------------------------- --------------------------

Додаток N 10
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів спеціалістів і
службовців закладів освіти

   ------------------------------------ -----------------------------
Найменування посад | Місячні посадові оклади
| тис.крб.
------------------------------------|-----------------------------
Провідні спеціалісти | 10100
|
Спеціалісти: 1 категорії | 9600
2 категорії | 8800
без категорії | 8200
|
Техніки всіх спеціальностей: |
1 категорії | 6600
2 категорії | 6400
без категорії | 5700
|
Перекладач-дактилолог | 9600
|
Старші*: виробник робіт, начальник |
дільниці, майстер, контрольний |
майстер | 8200-8800
|
Старший лаборант, який має повну |
вищу освіту: |
у вищих закладах освіти III та |
IV рівнів акредитації | 8200
у вищих закладах освіти I та II |
рівнів акредитації | 7200
|
Майстер**, контрольний майстер, ме- |
ханік, виробник робіт | 7600
|
Завідувач: центрального складу, кан-|
целярії, господарства; старший то- |
варознавець, диспетчер; шеф-кухар | 7200
|
Інспектор учбового (учбово-методич- |
ного) відділу | 6400-7200
|
Завідувач: гуртожитку, архіву, скла-|
ду, приймального пункту в навчально-|
виробничих майстернях, які надають |
послуги населенню; диспетчер, дис- |
петчер факультету | 6600
|
Завідувач машинописного бюро, |
старші: адміністратор, інспектор, |
касир, товарознавець; стенографі- |
стка 1 категорії, друкарка, яка |
працює з іноземним текстом, перек- |
ладач-секретар сліпого викладача |
(вчителя), старший лаборант вищого |
закладу освіти | 6400
|
Завідувач: копіювально-розмножуваль-|
ного бюро, фонотеки, експедиції, фо-|
толабораторії; касир, стенографістка|
2 категорії, друкарка 1 категорії, |
адміністратор, інспектор, інкасатор,|
комендант | 5900
|
Секретар-друкарка, діловод | 5700-5900
|
Коректор, секретар учбового (учбово-|
методичного) відділу, лаборант | 5700
|
Завідувач камери схову, друкарка 2 |
категорії, секретар-стенографістка, |
експедитор по перевезенню вантажів, |
оператор диспетчерської служби, |
старший табельник, черговий по гур- |
тожитку, паспортист, статистик, сек-|
ретар учбової частини | 5600
|
Агент з постачання, експедитор, |
кресляр, копіювальник, нарядчик, |
таксувальник, читець | 5200
|
Табельник, обліковець, архіваріус, |
рахівник, калькулятор | 5100
------------------------------------ -----------------------------

* Посадові оклади старших товарознавців, які мають вищу освіту, встановлюються на рівні посадових окладів спеціалістів 1 категорії, а товарознавців, які мають вищу освіту, - на рівні посадових окладів спеціалістів (без категорії).

** Посадові оклади у таких розмірах встановлюються навчальним майстрам вищих закладів освіти III та IV рівнів акредитації.

Додаток N 11
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів робітників закладів освіти,
яким встановлюються місячні посадові оклади

   --------------------------------------- --------------------------
Найменування посад | Місячні посадові оклади
| тис.крб.
---------------------------------------|--------------------------
Кубівник, кур'єр, візник, сатураторник,|
вантажник | 4500
|
Гардеробник | 4500-4800
|
Швейцар | 4800-4900
|
Банщик, береговий: матрос, робітник; |
возій, двірник, опалювач, конюх, під- |
собний робітник, садівник, світлокопію-|
вальник, склографіст (ротаторник), |
склопротиральник, прибиральник терито- |
рії, натирач підлоги | 4900
|
Сторож | 4900-5200
|
Береговий: матрос, робітник (старші), |
водій самохідних механізмів, водій |
електро-автовізка, дезинфектор, касте- |
лянша, комірник, матрос-рятівник, мон- |
тажник фільмокопій, палітурник, підби- |
рач довідкового та інформаційного мате-|
ріалу, натирач, зайнятий натиранням |
підлоги з цінних порід деревини, приби-|
ральник сміттєпроводів, прибиральник |
службових приміщень, швачка | 5100
|
Ліфтер | 4900-5200
|
Оператор пульта керування кіноустанов- |
кою | 5100-5200
|
Водій транспортно-прибиральних машин, |
комірник (старший), лісник, перукар, |
реставратор фільмокопій, електроосвіт- |
лювач | 5200
|
Фільмоперевіряльник: |
1 категорії | 5600
2 категорії | 5200
3 категорії | 5100
|
Машиніст із прання та ремонту спецодягу|
(білизни) | 5200-5600
|
Зоолаборант серпентарію, комірник, зай-|
нятий на складах кислот і хімікатів, |
оператор апаратів мікрофільмування і |
копіювання | 5600
|
Оператор обчислювальних машин | 5600-5700
|
Оператор копіювальних і розмножувальних|
машин | 5200-5700
|
Оператор електронно-обчислювальних |
машин | 5700
|
Оператор електронно-обчислювальних ма- |
шин (старший), робітник з благоустрою |
населених пунктів (на роботах по приби-|
ранню нечистот вручну), ремонтувальник |
висотних частин будинків, ремонтуваль- |
ник спортивної зброї, ремонтувальник |
спортивних суден, робітник, зайнятий |
комплексним обслуговуванням і ремонтом |
будівель, споруд і обладнання, при ви- |
конанні робіт з 2-5 професій | 6000
|
Кіномеханік, машиніст сцени: |
1 категорії | 6400
2 категорії | 5900
3 категорії | 5600
|
Помічник вихователя | 6400-6700
|
Робітник, зайнятий комплексним обслуго-|
вуванням і ремонтом будівель, споруд і |
обладнання, при виконанні робіт з 6 і |
більше професій, висококвваліфікований |
робітник, зайнятий на особливо важких і|
відповідальних роботах | 7200
|
Настроювач-регулювальник музичних |
інструментів | 6600-7200
--------------------------------------- --------------------------

Додаток N 12
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів робітників закладів освіти, оплата праці
яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів

   ------------------------------ -----------------------------------
Найменування посад |Місячні посадові оклади (тис.крб.)
|-----------------------------------
| Кваліфікаційні розряди
|----- ----- ----- ----- ----- -----
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Робітники, зайняті ремонтом та| | | | | |
обслуговуванням водопровідних | | | | | |
та каналізаційних систем, ре- | | | | | |
монтом та виготовленням меблів| | | | | |
та інших виробів з дерева, ре-| | | | | |
монтом та виготовленням взут- | | | | | |
тя, експлуатацією та обслуго- | | | | | |
вуванням котелень |4800 |5000 |5200 |5400 |5600 |6000
| | | | | |
Робітники, зайняті ремонтом та| | | | | |
обслуговуванням технологічного| | | | | |
обладнання та електрообладнан-| | | | | |
ня |5000 |5200 |5400 |5600 |5800 |6000
| | | | | |
Робітники, зайняті в будівниц-| | | | | |
тві, на ремонтно-будівельних і| | | | | |
ремонтно-монтажних роботах та | | | | | |
робітники учбово-виробничих | | | | | |
(учбових) майстерень |5400 |5600 |5800 |6000 |6200 |6400
| | | | | |
Кухарі та інші виробничі робі-| | | | | |
тники громадського харчування |4800 |5000 |5200 |5400 |5600 |5800
------------------------------ ----- ----- ----- ----- ----- -----

Додаток N 13
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схема
посадових окладів працівників автомобільного
транспорту (тис.крб)

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)

   -------------- ---------------------------------------------------
| Місячні посадові оклади за групами автомобілів
Вантажопідйом-| (тис.крб.)
ність (тонн) |--------------- ------------------- ---------------
| 1 група | 2 група | 3 група
|---------------|-------------------|---------------
|Бортові авто- |Спеціалізовані та |Автомобілі
|мобілі та авто-|спеціальні автомо- |для переве-
|мобілі фургони |білі: самоскиди, |зень цементу,
|загального при-|цистерни, рефреже- |ядохімікатів,
|значення |ратори, контейнеро-|трупів, безвод-
| |вози, пожежні, тех-|ного аміаку,
| |допомоги, снігоочи-|аміачної води,
| |щувальні, поливо- |загниваючого
| |мийні, підмітально-|сміття, асені-
| |збиральні, автокра-|заційних ван-
| |ни, автонавантажу- |тажів
| |вачі та інші сіде- |
| |льні тягачі з при- |
| |чепами |
--------------|---------------|-------------------|---------------
до 1,5 | 5100 | 5300 | 5500
від 1,5 до 3| 5300 | 5500 | 5700
від 3 до 5 | 5500 | 5700 | 5900
від 5 до 7 | 5700 | 5900 | 6100
від 7 до 10 | 5900 | 6100 | 6300
від 10 до 20| 6100 | 6300 | 6500
від 20 до 40| 6300 | 6500 | 6700
від 40 до 60| 6500 | 6700 |
вище 60 | - | 6900 |
-------------- --------------- ------------------- ---------------

2. Водії автомобілів (крім вантажних),
таксі та фургони

   ------------------ ---------- ------------------------------------
| Робочий |Місячні посадові оклади (тис.крб.)
| обсяг |---------- -------------------------
|двигуна | Загальні |При роботі на легкових
|(в літрах)| |таксомоторах в містах з
Клас автомобіля | | |чисельністю населення
| | |500 тис.чоловік і більше,
| | |на санітарних автомобілях
| | |(крім швидкої медичної
| | |допомоги)
------------------|----------|----------|-------------------------
Особливо малий | | |
і малий | до 1,8 | 5100 | 5500
Середній | від 1,8 | |
| до 3,5 | 5300 | 5700
Великий | понад 3,5| 5500 | 5900
------------------ ---------- ---------- -------------------------

3. Водії автомобілів (автобусів)

   ------------ ------------------ ----------------------------------
| |Місячні посадові оклади (тис.крб.)
| |---------- -----------------------
|Габаритна довжина | Загальні |При роботі на міських
| автобуса | |та екскурсійних маршру-
Клас | (в метрах) | |тах з чисельністю насе-
автомобіля | | |лення 500 тис.чоловік
| | |і більше, на санітарних
| | |автобусах (крім швидкої
| | |допомоги)
------------|------------------|----------|-----------------------
Особливо | | |
малий | до 5 | 5300 | 5500
Малий |від 5 до 6,5 | 5500 | 5700
|від 6,5 до 7,5 | 5700 | 5900
Середній |від 7,5 до 9,5 | 5900 | 6100
Великий |від 9,5 до 11 | 6100 | 6300
|від 11 до 12 | 6300 | 6500
|від 12 до 15 | 6500 | 6700
|понад 15 | 6700 | 6900
------------ ------------------ ---------- -----------------------

4. Водії мототранспортних засобів - 5100.

5. Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць - 7600.

6. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом: від 25 до 50 фізичних автомобілів, шляхових машин - 7200; від 15 до 25 фізичних автомобілів, шляхових машин - 6900.

Додаток N 14
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Схеми
посадових окладів працівників централізованих
бухгалтерій при органах державної виконавчої
влади та інших установах і організаціях

   ------------------------------------ -----------------------------
Найменування посад | Місячні посадові оклади
| тис.крб.
------------------------------------|-----------------------------

1. Міністерства і відомства України, Автономної Республіки Крим

                     |
Головний бухгалтер | 9300-13300
Керівник групи обліку | 8700-11600
|

2. Обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, їх самостійні управління та відділи

                     |
а) Області поза групою, м.Київ |
|
Головний бухгалтер | 9900-13300
Керівник групи обліку | 8700-11600
|
б) Області першої та другої групи, |
м.Севастополь |
|
Головний бухгалтер | 9300-12600
Керівник групи обліку | 8700-11000
|

3. Виконкоми міських Рад, їх самостійні управління та відділи

                     |
а) Міста з чисельністю населення |
понад 1 млн.чоловік |
|
Головний бухгалтер | 9900-12600
Керівник групи обліку | 8300-10100
|
б) Міста поза групою |
|
Головний бухгалтер | 8700-11600
Керівник групи обліку | 8300-10100
|
в) Міста першої групи |
|
Головний бухгалтер | 8700-11000
Керівник групи обліку | 8300-10100
|
г) Міста другої групи |
|
Головний бухгалтер | 8300-11000
Керівник групи обліку | 8000-9600
|
д) Міста третьої групи |
|
Головний бухгалтер | 8300-10100
Керівник групи обліку | 8000-9600
|

4. Районні адміністрації, виконкоми районних Рад, їх самостійні управління і відділи

                     |
Головний бухгалтер | 8300-11000
Керівник групи обліку | 8000-10100
|

5. Виконкоми міських (міста, не віднесені до груп з оплати праці працівників), селищних і сільських Рад

                     |
Головний бухгалтер | 8000-11000
Керівник групи обліку | 7700-9600
|
|
6. Начальник групи з централізова- |
ного господарського обслуговування |
закладів освіти | 10100
------------------------------------ -----------------------------

Додаток N 15
до наказу Міністерства
освіти України
від 25.07.96 N 252

Ставки
погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх
галузях народного господарства, за проведення
навчальних занять

   ---------------------------- -------------------------------------
| Ставки погодинної оплати (тис.крб.)
|----------- --------- ---------------
Контингент | професор, | доцент, |особи, які не
|доктор наук|кандидат |мають наукового
| | наук | ступеня
----------------------------|-----------|---------|---------------
Учні шкіл, професійних нав- | | |
чально-виховних закладів, | | |
гімназій, ліцеїв, студенти | | |
вищих закладів освіти I та | | |
II рівнів акредитації та | | |
та інші аналогічні категорії| | |
учнів, робітники, працівни- | | |
ки, які займають посади, що | | |
вимагають середної спеціаль-| | |
ної освіти, слухачі курсів | 350 | 300 | 250
| | |
Студенти вищих закладів ос- | | |
віти III та IV рівнів акре- | | |
дитації | 650 | 500 | 400
| | |
Аспіранти, слухачі системи | | |
післядипломної освіти | 750 | 600 | 500
---------------------------- ----------- --------- ---------------

Примітки:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), встановлюються для професора, доктора наук в розмірі 950 тис.крб.

3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах:

за позування без одягу або у складній позі - 250;

за позування в одязі - 150.

4. Оплата праці членів жюрі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття зі студентами.

^ Наверх
наверх