документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1996-06-011998-12-111999-11-042001-01-31  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 травня 1996 р. N 565
м. Київ

Про упорядкування умов оплати праці
працівників окремих галузей бюджетної сфери

( Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМУ
N 541 від 18.05.2001 )

( Див. додатково Постанову
КМ N 1033 від 31.08.96 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1458 від 02.12.
96
N 655 від 28.06.97
)

( Додатково див. Постанову КМ N 259 від 02.03.98 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 311 від 17.03.
98
N 633 від 07.05.
98
N 1960 від 11.12.
98,
N 2041 від 04.11.9
9 )

( Див. додатково Постанову КМ
N 31 від 12.01.20
00 )

( Щодо поширення дії додатково див. Постанову КМ
N 1193 від 02.08.20
00 )

( Дію постанови поширено на працівників Національного центру
управління та випробувань космічних засобів згідно з Постановою
КМ N 1193 від 02.08.2000 )

Відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) і на виконання Указу Президента України від 12 травня 1996 р. N 333 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, спеціалістів, службовців, робітників установ і організацій освіти, науки, охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури, фізкультури і спорту, архівних установ, установ і організацій гідрометеорологічної служби, рибного господарства, організацій, які обслуговують сільське господарство, та інших, що фінансуються з бюджету (надалі - бюджетні установи і організації), згідно з додатками N 1 - 3;

ставки погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення навчальних занять згідно з додатком N 4.

2. Установити:

1) що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ і організацій та заступників керівників структурних підрозділів цих установ і організацій встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, а помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

2) що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних установ і організацій, які мають почесне звання, спортивні звання, науковий ступінь, підвищуються:

а) за почесні звання України, колишнього СРСР, країн СНД та Балтії, автономних республік: "народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків; ( На доповнення до абзацу "а" підпункту 2 пункту 2 установлено, що підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) зазначеним працівникам, які мають почесне звання, спортивне звання провадиться, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням згідно з Постановою КМ N 633 від 07.05.98 )

б) за спортивні звання:

"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20 відсотків;

"майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;

"майстер спорту" - на 10 відсотків.

За наявності двох або більше звань підвищення посадових окладів (ставок) працівників здійснюється за одним (вищим) званням; ( На доповнення до абзацу "б" підпункту 2 пункту 2 установлено, що підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) зазначеним працівникам, які мають почесне звання, спортивне звання провадиться, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням згідно з Постановою КМ N 633 від 07.05.98 )

в) за науковий ступінь (крім посад у вищих закладах освіти III і IV рівнів акредитації та наукових організаціях, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами):

доктора наук - на 25 відсотків,

кандидата наук - на 15 відсотків.

Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам бюджетних установ і організацій провадиться, якщо діяльність працівників за профілем співпадає з наявним ступенем;

3) що посадові оклади працівників установ і організацій культури, що мають особливу громадську значущість і включені до переліку, затвердженого Міністерством культури і мистецтв, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України за погодженням з Міністерством праці і Міністерством фінансів, підвищуються на 20 відсотків.

3. Посадові оклади (ставки заробітної плати) та ставки погодинної оплати праці, визначені додатками N 1 - 4, цієї постанови, поширюються на відповідні категорії працівників (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) всіх бюджетних установ і організацій незалежно від відомчого підпорядкування.

4. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів затвердити умови оплати праці працівників бюджетних установ і організацій.

5. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Міністерству культури, Міністерству у справах молоді і спорту, Міністерству сільського господарства і продовольства, Міністерству рибного господарства, Державному комітетові по гідрометеорології, Національній академії наук, Державному комітетові з питань науки і техніки та промислової політики, Державному комітетові у справах захисту прав споживачів у двомісячний термін розробити, затвердити за погодженням з Міністерством праці та Міністерством фінансів і довести до підвідомчих установ і організацій:

показники для віднесення установ і організацій до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів;

конкретні схеми посадових окладів по підвідомчих установах і організаціях, визначених згідно з додатками N 1 - 3.

6. У разі коли встановлені для працівників відповідно до цієї постанови посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі від діючих посадових окладів (ставок заробітної плати), цим працівникам на період роботи в даній установі, організації на даній посаді зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки заробітної плати).

7. Міністерству праці та Міністерству фінансів в установленому порядку переглядати розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників, зазначених у статті 23 Закону України "Про державний бюджет України на 1996 рік".

8. Міністерству праці, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в двотижневий термін подати проект постанови щодо приведення рішень Уряду у відповідність з цією постановою.

9. Постанова вводиться в дію з 1 червня 1996 року.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996р. N 565
( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ
N 1458 від 02.12.96 )

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
бюджетних установ і організацій

Категорії та посади 
Місячні
посадові оклади
(ставки заробітної плати)
(у гривнях) 
I. Освіта 

1. Вищі навчальні заклади III та IV
рівнів акредитації

 
Керівні працівники 
Керівник закладу  300 
Директор філії  240 - 269 
Керівники основних підрозділів, голов-
ний інженер 

122 - 148 
Вчений секретар  198 
Керівники інших підрозділів  98 - 122 
Директор (завідувач) інституту удоско-
налення, підвищення кваліфікації та пе-
репідготовки керівних працівників і
спеціалістів 182 - 277 
Науково-педагогічні працівники   
Завідувачі кафедри, викладачі, які ма-
ють вчене звання і науковий ступінь 

259 - 284 
Викладачі, які не мають вченого зван-
ня, але мають науковий ступінь 

227 - 260 
Викладачі, які не мають наукового сту-
пеня, але мають вчене звання 

255 - 269 
Викладачі, які не мають вченого зван-
ня і наукового ступеня 

172 - 228 

Примітка. Посадові оклади працівників, які мають вчене звання професора, збільшуються в 1,33 раза.

2. Інші заклади та установи освіти

Керівні працівники  
Директори (начальники, завідувачі) середніх загально-освітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, вищих навчальних
закладів I та II рівнів акредитації,
закладів освіти для дітей і підлітків,
які потребують соціальної допомоги і
реабілітації, та інших закладів освіти 144 - 177  
Директор (завідувач) навчально-методич-ної установи 
166 - 179  
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 
167  
Завідувач (директор) дошкільного виховного закладу, школи естетичного виховання, позашкільного закладу 


125 - 145  
Керівник фізичного виховання  110 - 145  
Завідувачі: відділу, лабораторії, кабі-
нету позашкільного закладу; завідувач
лабораторії вищого навчального закладу
I та II рівнів акредитації 119 - 137  
Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчально-методичного кабінету; завідувач лабораторії (кабінету) навчально-методичної (методичної) установи; завідувачі відділеннями виробничої практики вищого навчального закладу I та II рівнів акредитації 


119 - 137  
Завідувач навчально-консультаційного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, фільмотеки 

90 - 95  
Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму навчально-виховного закладу для дітей і
підлітків, які потребують особливих
умов виховання 
90 - 126  
Педагогічний персонал  
Вчителі (усіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі - методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог 

90 - 145 
Музичний керівник дошкільного закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету 

94 - 126  
Керівники: гуртка, секції, студії та
інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий 80 - 119  

3. Інші працівники навчальних, навчально-
виховних закладів і установ освіти

Консультанти психолого-медико-педаго-
гічної консультації 

145 
Методисти вищого навчального закладу
III та IV рівнів акредитації, методисти
із складання кінопрограм 


90 - 119 
Перекладачі-дактилологи  107 
Помічник вихователя  71 - 75 
Інспектор навчального (навчального-ме-
тодичного) відділу 

71 - 80 
Секретар навчальної частини, перекла-
дач-секретар сліпого викладача (вчите-
ля), секретар навчального (навчаль-
но-методичного) відділу, лаборант 62 - 71 
Старший лаборант вищого навчального за-
кладу 

71 - 92 

II. Наукові установи і організації

Керівні працівники науково-дослідних
установ і організацій 

 
Керівники науково-дослідних установ,
організацій та їх філій: 

 
Національної академії наук  284 - 300 
галузевих  198 - 292 
Керівники основних науково-дослідних
підрозділів, вчений секретар інституту
(філіалу): 


 
Національної академії наук  198 - 277 
галузевих  173 - 260 
Керівники інших підрозділів  78 - 129 
Керівні працівники інших наукових
установ і організацій 

 
Директор (начальник, завідувач), голов-
ний інженер установи, організації 

198 - 259 
Головні інженери (конструктор, техно-
лог, архітектор) проекту 

182 - 241 
Керівники основних структурних підроз-
ділів 

173 - 241 
Головні спеціалісти в основних відділах
(відділеннях, лабораторіях, майстернях) 

182 - 228 
Керівники інших підрозділів  78 - 129 
Наукові працівники   
Головні, провідні, старші наукові спів-
робітники наукових установ і організа-
цій:
Національної академії наук 173 - 277 
галузевих  158 - 259 
Наукові і молодші наукові співробітники
наукових установ і організацій: 

 
Національної академії наук  148 - 241 
галузевих  136 - 210 
Інші працівники, які проводять наукові
та науково-технічні розробки 

 
Провідні спеціалісти  129 - 182 
Спеціалісти  119 - 172 
Техніки  102 - 119 

III. Охорона здоров'я

Керівні працівники   
Керівники (головний лікар, директор,
начальник, завідувач) установ охорони
здоров'я та соціального захисту населення 


146 - 191 
Директор (начальник) будинку відпочинку
(творчості), пансіонату, бази, профі-
лакторію; начальники (завідувачі) від-
ділів, служб та інших підрозділів; за-
відувач аптечного пункту, аптечної ус-
танови 

85 - 135 
Завідувач аптечного закладу  134 - 179 
Завідувач аптеки лікувально-профілак-
тичного закладу, відділення соціальної
допомоги; головна медична сестра 


117 - 169 
Завідувачі відділів з основної діяльно-
сті аптечних закладів 

101 - 156 
Начальники планово-економічних відділів,
головні спеціалісти закладів охорони
здоров'я, соціального захисту, аптечних
установ 70 - 122 
Спеціалісти   
Лікарі-хірурги і лікарі-ендоскопісти,
які здійснюють оперативне втручання;
лікарі-анестезіологи 


134 - 189 
Лікарі інших спеціальностей, провізори,
лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-
стажист 


117 - 169 
Спеціалісти з середньою медичною освітою,
соціальний працівник, спеціалісти, зай-
няті на роботах з рентгенівською, радіо-
логічною, радіаційною, радіометричною,
дозиметричною, радіохімічною, лазерною,
плазмовою, компресійною, вакуумною,
електронною, телеметричною, ультразвуко-
вою апаратурою, приладами, обладнанням,
препаратами 
88 - 135 
Молодший фармацевт, продавець кіоску
оптики 
84 - 96
 
Інший медичний персонал   
Молодший медичний персонал, допоміжний
персонал аптечних закладів 

75 - 88 

IV. Театри, цирки, музичні і танцювальні
колективи, концертні організації

Керівні працівники   
Генеральний директор (директор) установи
(організації); директори з видів діяль-
ності; головний інженер, шапіт-майстер 


122 - 159 
Начальники відділів, служб, цехів з ос-
новних видів діяльності, головний адмі-
ністратор 


98 - 112 
Начальники інших відділів, лабораторій,
бюро, дільниць, змін, майстерень 

73 - 92 
Художній персонал   
Художній керівник; головні: режисер,
балетмейстер, хормейстер, диригент, ху-
дожник; режисер-постановник, балетмейс-
тер-постановник, художник-постановник,
диригент 
122 - 159 
Керівник літературно-драматургічної
частини, завідуючі: художньо-постанов-
чою та музичною частинами, трупою; по-
мічник художнього керівника (головних
спеціалістів), концертмейстери, репети-
тори, спеціалісти за фахом, асистент,
суфлер 


65 - 107 
Артистичний персонал   
Артисти-вокалісти (солісти), артисти
балету і драми театрів; артисти симфо-
нічних, естрадно-симфонічних, камерних
оркестрів та оркестрів народних інстру-
ментів, духових інструментів; артисти
ансамблів пісні і танцю, музичних, хо-
рових і танцювальних колективів; ар-
тисти-вокалісти (оперні та камерні), ар-
тисти балету (солісти); артисти-солісти-
інструменталісти концертних організацій 

84 - 157 
Артисти всіх жанрів цирку; артисти всіх
жанрів театру, музичних і танцювальних
колективів, концертних організацій; ар-
тисти допоміжного складу; уніформісти 62 - 148 
Артисти-дресирувальники хижаків усіх видів  106 - 157 
Працівники театрально-концертних
і спортивно-видовищних кас 

 
Директор  80 - 92 
Начальники відділів  65 - 80 
V. Культурно-освітні і архівні установи
(бібліотеки, централізовані бібліотечні
системи, музеї, панорами, виставки,
заклади музейного типу, клуби, центри
культури і дозвілля, парки культури і
зоопарки, будинки народної творчості,
архіви та архівні заклади) 


 
Керівні працівники   
Генеральний директор, директор (завіду-
вач) установи (закладу), головні: інже-
нер, зберігач фондів, художник, архі-
тектор, хормейстер, балетмейстер, режи-
сер, диригент; завідувач філіалу, вче-
ний секретар 

84 - 140 
Завідувачі структурних підрозділів
(відділу, центру, лабораторії, архівос-
ховища, сектора, інших служб); головні
бібліотечні, архівні та інші головні
спеціалісти основної діяльності 
65 - 122 
Керівники: гуртків, музичної частини
дискотеки, любительського об'єднання,
клубу за інтересами 


65 - 85 
Спеціалісти та інші працівники   
Наукові співробітники, спеціалісти, ін-
ші працівники 

65 - 129 
Художники-реставратори, реставратори  63 - 129 
VI. Фізична культура і спорт   
Керівні працівники   
Головні, провідні, старші тренери, на-
чальники команд 

119 - 180 
Голова спортивного клубу  116 - 148 
Директор: фізкультурно-спортивної спо-
руди, спортивної бази, директор (на-
чальник) спортивного клубу службового
собаківництва, головний інженер, на-
чальник контрольно-рятувальної (ряту-
вальної) служби 

81 - 140 
Директори спортивних шкіл усіх типів  119 - 158 
Директори училищ олімпійського резерву
та фізичної культури 

144 - 167 
Начальники структурних підрозділів, го-
ловні спеціалісти, начальник контроль-
но-рятувального загону (рятувальної
станції) 73 - 122 
Спеціалісти   
Тренер-викладач, тренер, інструктор-ме-
тодист, інші спеціалісти 

82 - 145 
Спортсмен-інструктор, тренер штатної
команди 

69 - 180 

VII. Державна ветеринарна медицина

Керівні працівники   
Начальник (директор) Центральної,
республіканської (Автономної Республіки Крим)
державної лабораторії ветеринарної медицини 
134 - 191

 
Начальник (директор): республіканського
(Автономної Республіки Крим), обласного,
районного підприємства (лікарні) державної
ветеринарної медицини, зональної та
міжобласної, спеціалізованої, обласної,
Київської та Севастопольської міської
державної лабораторії ветеринарної медицини 
120 - 182

 
Начальник (директор): районної,
міжрайонної міської (крім міст Києва і
Севастополя) державної лабораторії
ветеринарної медицини, міського (крім міст
Києва і Севастополя) підприємства (лікарні)
державної ветеринарної медицини,
прикордонного, транспортного пункту
державного ветеринарного контролю; завідувач
відділу: Центральної, республіканської
(Автономної Республіки Крим), зональної та
міжобласної спеціалізованої, обласної,
міської державної лабораторії ветеринарної
медицини, Київського, Севастопольського
міського управління ветеринарної медицини,
республіканського (Автономної Республіки
Крим), обласного, районного, міського
підприємства (лікарні) державної ветеринарної
медицини, регіональної служби державного
ветеринарного контролю на кордоні і
транспорті; завідувач: районної лікарні в
місті, дільничної лікарні; головні
спеціалісти районних підприємств (лікарень)
ветмедицини 
116 - 168

 
Завідувач: дільниці ветеринарної
медицини, лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи на ринку, пункту, аптеки
ветеринарної медицини 
116 - 146


 
Спеціалісти   
Провідний лікар ветеринарної медицини,
лікар ветеринарної медицини всіх категорій 
105 - 159
 
Фельдшер (технік) ветеринарної медицини,
лаборанти всіх категорій 
84 - 115
 
Молодший персонал ветеринарної медицини  68 - 86 

VIII. Служба з агрохімічного і радіоло-
гічного контролю, карантину та захисту
сільськогосподарських рослин від шкід-
ників і хвороб, контролю насіння і по-
садкового матеріалу, випробування та
охорони сортів рослин, ведення лісового
господарства, нормування праці

Начальники (директори) державних: го-
ловної інспекції рослин з карантину
рослин, насіннєвої та помолого-ампео-
лографічної інспекції, станції захисту
рослин; центральної нормативно-дослід-
ної станції; начальник (директор) дер-
жавної (зональної, обласної): проект-
но-розвідувальної станції хімізації
сільського господарства, станції захис-
ту рослин, інспекції з карантину рос-
лин, насіннєвої інспекції, інспектури
державної комісії по випробуванню та
охороні рослин, нормативно-дослідної
станції; завідувач державної лаборато-
рії діагностики і прогнозів, інспекції
якості продукції 96 - 140 
Завідувачі (начальники): відділів, спе-
ціалізованих та контрольно-виробничих
лабораторій; відділу по веденню лісово-
го господарства; начальники експедицій,
інспекцій, станцій, загонів, пунктів;
головні спеціалісти державних служб за-
хисту і карантину рослин, оцінки якості
насіння, випробування та охорони сортів
рослин, агрохімічного та радіологічного
обслуговування, ведення лісового госпо-
дарства; нормативно-дослідних станцій 


89 - 129 
Начальники міжрайонних державних: стан-
цій захисту рослин, насіннєвої інспек-
ції; завідувачі районних та міських
служб захисту і карантину рослин, по
веденню лісового господарства, випробу-
ванню та охороні сортів рослин, насін-
нєвих інспекцій; спеціалісти міжрайон-
них і міських служб захисту і карантину
рослин, оцінки якості насіння, випробу-
вання та охорони сортів рослин; началь-
ники секторів нормативно-дослідних
станцій 85 - 122 
Державні інспектори та інспектори всіх
служб, спеціалісти всіх категорій 

62 - 112 
VIII-1. Центральна державна станція
родючості грунтів і захисту рослин 

 
Начальник  130-150 
Начальники відділів, завідувач
лабораторії діагностики і прогнозів,
головні спеціалісти 
100-140

 
Провідні спеціалісти (агроном,
агрохімік, радіолог, токсиколог
тощо), спеціалісти всіх категорій 
81-122"

 

IX. Установи і організації рибного господарства

1. Басейнові управління відтворен-
ня, охорони рибних ресурсів і
регулювання рибальства 


 
Начальник управління  96 - 159 
Начальники основних відділів, начальник
флоту, капітан флоту, головні спеціа-
лісти, завідувачі лабораторій 


89 - 140 
Начальники інших відділів  81 - 122 
Старші державні інспектори з конвенцій-
ного рибальства, старші державні інс-
пектори, державні інспектори з конвен-
ційного рибальства, державні інспектори 89 - 140 
Провідні та інші спеціалісти  62 - 129 
2. Державні інспекції рибоохорони   
Старший державний інспектор - начальник
регіональної державної інспекції 

92 - 148 
Старший державний інспектор - начальник
державної інспекції, старший державний
інспектор з конвенційного рибальства,
старший державний інспектор 89 - 140 
Державний інспектор з конвенційного ри-
бальства, державний інспектор, районний
державний інспектор 


85 - 129 
Дільничний державний інспектор, молод-
ший державний інспектор 

73 - 122 
Начальник експедиції з водовпорядкуван-
ня нерестовищ, проектно-розвідувальної
та іхтіологічної груп, начальник стан-
ції (пункту): рибоводно-меліоративної,
контрольно-спостережної 
81 - 129 
Провідні та інші спеціалісти  62 - 122 
3. Рибоводні підприємства   
Директор рибоводного заводу, виробни-
чо-акліматизаційної станції 

92 - 148 
Головні спеціалісти: рибовод, іхтіолог,
іхтіопатолог та інші 

85 - 129 
Провідні та інші спеціалісти  62 - 122 
4. Плаваючий склад суден морського
та річкового флоту 

 
Екіпажі суден морського флоту  81 - 129 
Екіпажі суден річкового флоту, земсна-
рядів, плаваючих насосних станцій 

78 - 122 
X. Централізовані бухгалтерії при орга-
нах виконавчої влади , інших устано-
вах та організаціях 


 
1. Міністерства і відомства Украї-
ни, Автономної Республіки Крим: 

 
Головний бухгалтер  103 - 148 
Керівник групи обліку  96 - 129 
2. Обласні, Київська і Севасто-
польська міські державні адмі-
ністрації, їх самостійні управ-
ління та відділи:  
а) області поза групою, м. Київ   
головний бухгалтер  110 - 148 
керівник групи обліку  96 - 129 
б) області першої групи та другої гру-
пи, м. Севастополь 

 
головний бухгалтер  103 - 140 
керівник групи обліку  96 - 122 
3. Виконкоми міських рад, їх самос-
тійні управління та відділи: 

 
а) міста з чисельністю населення понад
1 млн. чоловік 

 
головний бухгалтер  110 - 140 
керівник групи обліку  92 - 112 
б) міста поза групою   
головний бухгалтер  96 - 129 
керівник групи  92 - 112 
в) міста першої групи   
головний бухгалтер  96 - 122 
керівник групи обліку  96 - 112 
г) міста другої групи   
головний бухгалтер  92 - 122 
керівник групи обліку  86 - 107 
д) міста третьої групи   
головний бухгалтер  92 - 112 
керівник групи обліку  89 - 107 
4. Районні державні адміністрації,
виконкоми районних рад, їх са-
мостійні управління і відділи: 


 
головний бухгалтер  92 - 122 
керівник групи обліку  89 - 112 
5. Виконкоми міських (міста, не
віднесені до груп з оплати праці
працівників), селищних і сільсь-
ких рад:  
головний бухгалтер  89 - 122 
керівник групи обліку  85 - 107 
6. Державна ветеринарна медицина:   
а) установи і організації державної ве-
теринарної медицини:
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя  
головний бухгалтер районів  89 - 129 
головний бухгалтер  85 - 122 
б) регіональна служба державного вете-
ринарного контролю на кордоні й транс-
порті 


 
головний бухгалтер  96 - 122 
в) міські підприємства (лікарні) дер-
жавної ветеринарної медицини (в облас-
них центрах) 


 
головний бухгалтер  89 - 112 
7. Заклади культури та архівів, со-
ціального захисту населення: 

 
головний бухгалтер  96 - 148 
керівник групи обліку  78 - 122 

XI. Лабораторії державної експертизи
умов праці

Завідувач державної, обласної лабораторії  116 - 157 
Завідувач лабораторії: контролю фізич-
них факторів; хімічних і біологічних
факторів; психо-фізіологічних факторів 


110 - 148 

XII. Установи та організації хлібопродуктів

1. Державні хлібні інспекції   
Керівні працівники   
Начальники інспекції, головні державні
інспектори, начальники портового пунк-
ту, начальник станційного портового
прикордонного пункту, завідувач лабора-
торії 
103 - 148 
Спеціалісти та інші працівники  62 - 112 
2. Державна лабораторія комбікормової
промисловості 

 
Керівні працівники   
Директор (начальник, завідувач), на-
чальники (завідувачі) відділів, голов-
ний інженер, начальник (директор) зо-
нальної лабораторії 103 - 140 
Спеціалісти та інші працівники  62 - 112 

XIII. Державні лабораторії з контролю
за якістю та безпекою продуктів
харчування системи Держспоживзахисту

Керівні працівники   
Завідувач (директор) Центральної лабо-
раторії інженерно-технічного та інфор-
маційного центру Держспоживзахисту 


103 - 148 
Завідувач (директор): республіканської
(Автономна Республіка Крим), обласної,
Київської та Севастопольської міської
лабораторії, завідувач відділення Цент-
ральної лабораторії інженерно-технічно-
го та інформаційного центру Держспожив-
захисту 


92 - 129 
Завідувач (директор) районної, міської
лабораторії 

89 - 122 
Спеціалісти   
Головний спеціаліст Центральної лабора-
торії інженерно-технічного та інформа-
ційного центру Держспоживзахисту 


92 - 129 
Головний спеціаліст: республіканської
(Автономна Республіка Крим), обласної,
Київської та Севастопольської міської
лабораторії 89 - 122 
Провідний спеціаліст, спеціаліст  81 - 112 
Старший технік, технік, лаборант  62 - 85 

XIV. Установи і організації системи
Держкомгідромету України

Начальник (директор) державного центру,
центральної обсерваторії, гідрометеоро-
логічного центру, головного центру,
Кримського республіканського,
регіонального, обласного центру по
гідрометеорології 

96 - 157 
Начальник (директор) центру,
гідрометеорологічної обсерваторії,
бюро, авіаметеорологічної станції,
комплексної партії, партії, відділу
(лабороторії, сектора), зміни, служби,
дільниці; вузла (апаратної) зв'язку 

89 - 140 
Начальник: спеціальної гідрометеороло-
гічної станції, метеорологічної станції 

73 - 122 
Провідні та інші спеціалісти  62 - 122 

XV. Державні установи і організації з
навігаційно-гідрографічного забез-
печення мореплавства

1. Регіональні гідрографічні управління   
Начальник державного регіонального уп-
равління 

129 -182 
Начальники основних відділів, капі-
тан-наставник, головні спеціалісти 

89 - 140 
Керівники інших відділів служб  81 -122 
2. Державні гідрографічні підприємства   
Директор підприємства  92 - 149 
Керівники основних структурних підроз-
ділів 

89 - 140 
Головні спеціалісти: інженер, гідрог-
раф, механік, електрик та інші 

89 - 140 
Керівники інших підрозділів  81 - 122 
3. Плаваючий склад гідрографічних
суден морського та річкового
флоту 


 
Капітан гідрографічного судна морського
флоту 

92 - 148 
Головний (старший) механік  89 - 140 
Начальник радіостанції  81 - 129 
Капітан гідрографічного судна річкового
флоту, плаваючих понтонних переправ 

81 - 122 
4. Працівники маяків і груп засобів
навігаційного устаткування 

 
Начальник маяків I - III класів  81 - 122 

( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ N 1458 від 02.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 655 від 28.06.97, N 1960 від 11.12.98, N 2041 від 04.11.99 )

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565
( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ
N 1458 від 02.12.96 )

Схема
посадових окладів спеціалістів і службовців
бюджетних установ і організацій

Найменування посад  Місячні посадові оклади
(у гривнях) 
Провідні інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронник, програміст та інші;
провідні: архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші 
78 - 112 
Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронник, механік, енергетик, програміст та інших спеціальностей; спеціалісти: архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, соціолог, психолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, статист-дослідник, старший лаборант, який має вищу освіту, майстер та інші спеціалісти  70 - 107 
Техніки всіх спеціальностей  62 - 74 
Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, експедиції, господарства, інших підрозділів  62 - 80 
Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер, стенографістка 1 категорії  54 - 71 
Інші службовці: товарознавець, експедитор, секретар навчальної частини, касир, інспектор, агент із забезпечення
діловод, архіваріус, табельник, копіювальник, кресляр, обліковець, друкарка (всіх категорій), секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, комендант, паспортист, калькулятор, евакуатор 
53 - 66 

( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 1458 від 02.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 655 від 28.06.97 )

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565
( Додаток N 3 в редакції Постанови КМ
N 1458 від 02.12.96 )

Схема
посадових окладів робітників, загальних
для всіх бюджетних установ і організацій

Найменування посад
 
Місячні посадові оклади
(у гривнях) 
1. Робітники, які виконують некваліфіковану або допоміжну роботу 
Гардеробник, кастелянша, кур'єр, ліфтер, опалювач, підсобний (транспортний)
робітник, вантажник, натирач підлоги, робітник з благоустрою території, сторож,
склопротиральник, прибиральник: виробничих та службових приміщень,
території; швейцар та інші 
50 - 57 
2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи 
Апаратник хімчистки спецодягу; водії: електро- і автовізків, транспортно-
прибиральних машин і самохідних механізмів; єгер, касир білетний
(включаючи старшого), контролер, та інші 
50 - 64 
3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи за спеціальністю 
Слюсар-електрик, слюсар-ремонтник, слюсар, електрик, електромеханік,
наладчик, електромонтер; оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання,
копіювальних і розмножувальних та електронно-обчислювальних машин, робітник-
рибовод; будівельні та інші робітники 
53 - 71 
4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи 
Ремонт та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання,
водолази станцій рятувально-водолазних служб, робітники з виготовлення
очних протезів, медичний оптик лабораторії контактної корекції зору 
68 - 80 

(Додаток N 3 в редакції Постанови КМ N 1458 від 02.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 655 від 28.06.97, N 1960 від 11.12.98 )

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565
( Додаток N 4 в редакції Постанови КМ
N 1458 від 02.12.96 )

Ставки
погодинної оплати праці працівників
усіх галузей народного господарства
за проведення навчальних занять

Контингент

 
Ставки погодинної оплати
(у гривнях) 
професор або
доктор наук

 
доцент або
кандидат наук

 
особи, які не
мають
наукового ступеня 
Учні шкіл, професійно-тех-
нічних навчальних закладів
освіти, гімназій, ліцеїв,
студенти вищих навчальних
закладів I та II рівнів ак-
редитації та інші аналогіч-
ні категорії учнів, робіт-
ники, працівники, слухачі
курсів, які займають поса-
ди, що вимагають
освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліс-
та, бакалавра; перепідго-
товка кадрів з видачею дип-
лома молодшого спеціаліста,
бакалавра 3,88 3,32 2,77 
Студенти вищих навчальних
закладів III та IV рівнів
акредитації 


7,2 


5,54 


4,43 
Аспіранти, слухачі курсів,
які займають посади, що ви-
магають освітньо-кваліфіка-
ційного рівня спеціаліста,
магістра; перепідготовка
кадрів з видачею диплома
спеціаліста, магістра 


8,31 


6,65 


5,54 

Примітки:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), встановлюються для професора, доктора наук в розмірі 10,53 грн.

3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах:

за позування без одягу або у складній позі - 2,77;

за позування в одязі - 1,66.

4. Оплата праці членів жюрі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами.

( Додаток N 4 в редакції Постанови КМ N 1458 від 02.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 655 від 28.06.97 )

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

^ Наверх
наверх