документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1999-02-172001-03-292005-02-242007-06-11  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 102 від 15.04.93
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 травня 1993 року за N 56

Про затвердження Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти

( З 1 червня 1996 року Інструкція застосовуєься з урахуванням
розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) та умов
оплати праці, затверджених Наказом Міносвіти N 252 від 25.07.96 )

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти
N 41 від 17.02.99
)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 року N 44 "Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки" та наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. N 45 "Про розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників освіти України" НАКАЗУЮ :

1. Затвердити погоджену з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

2. Керівникам установ і закладів освіти провести перерахунки заробітної плати всім працівникам, починаючи з 1 січня 1993 року.

3. Робітникам наскрізних професій посадові оклади встановити в розмірах, передбачених Інструкцією, з подальшим переглядом їх до рівня, визначеного після укладення галузевих тарифних угод.

4. Внести відповідні зміни до наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. N 45.

5. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства народної освіти УРСР від 30.08.91 р. N 166 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників народної освіти" з наступними змінами та доповненнями та Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР від 25.12.91 р. N 258.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Щепотько В.П.

Міністр П.М.Таланчук

Затверджено
наказом Міністерства освіти
України від 15.04.93 р. N 102
за погодженням з Мінпраці, ЦК
профспілки працівників освіти
і науки України, Мінфіном

Інструкція
Про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти

( З 1 червня 1996 року Інструкція застосовуєься з урахуванням
розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) та умов
оплати праці
, затверджених Наказом Міносвіти N 252
від 25.07.96 )

I. Загальні положення

1. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати таких категорій працівників:

педагогічних і керівних працівників загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та дитячих будинків усіх типів та найменувань, ліцеїв, гімназій, коледжів, училищ фізичної культури, шкіл-дитячих садків, інтернатів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних центрів, центрів допризовної підготовки, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виправно-трудових колоній і спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання;

педагогічних і керівних працівників дитячих дошкільних закладів;

педагогічних і керівних працівників педагогічних училищ, середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, курсів; навчально-курсових комбінатів (навчальних пунктів) технічних шкіл та інших навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені до вищих навчальних закладів);

педагогічних і керівних працівників позашкільних закладів;

педагогічних працівників установ охорони здоров'я й соціального забезпечення, культури й мистецтва, житлово-комунальних та інших підприємств і організацій;

керівників гуртків, концертмейстерів і акомпаніаторів, екскурсоводів;

педагогічних і керівних працівників інститутів удосконалення вчителів (підвищення кваліфікації), навчально-методичних та методичних кабінетів (центрів);

працівників фільмотек, які обслуговують установи освіти;

службовців, інженерно-технічних працівників, робітників установ та закладів освіти.

Зазначені в Інструкції тарифні розряди є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у трудових відносинах з установами та закладами освіти всіх форм власності, при додержанні встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових обов'язків (норм праці).

2. Умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників структурних підрозділів та окремих працівників установ, закладів і організацій освіти, для яких вони не передбачені цією Інструкцією (транспорту, зв'язку, сільського господарства, комунального обслуговування та інших), встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства і виробництв.

3. Установам і закладам освіти надано право вирішувати такі питання в галузі організації та оплати праці:

затверджувати структуру й штати, встановлювати посадові оклади й ставки заробітної плати згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки, визначеними цією Інструкцією, без дотримання середніх окладів і без урахування співвідношень чисельності керівників і спеціалістів у межах утвореного в установленому порядку фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

встановлювати надбавки за високі творчі й виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

встановлювати працівникам доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт (вихователям і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності груп), а також за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних професій (посад) за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

використовувати в навчально-виховній, виробничій і господарській діяльності бригадний, сімейний підряди, колективну, договірну й інші форми організації та стимулювання праці, гнучкі режими праці;

залучати до читання окремих лекцій і проведення занять з учнями (вихованцями) висококваліфікованих спеціалістів народного господарства, діячів науки і мистецтва з погодинною оплатою праці за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

передбачити у кошторисах установ і закладів витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, а також на стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників, у тому числі навчально-виховних закладів нового типу (гімназій, ліцеїв, коледжів тощо), у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

4. Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог.

Посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

Ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації.

Тарифікаційні списки встановленої форми ( додатки N1-3) затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління.

Схема ставок, посадових окладів, що запроваджуються з 1 січня 1993 року, визначена за розрядами Єдиної тарифної сітки, тарифними коефіцієнтами і коефіцієнтами підвищення (додаток N10).

5. Зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року провадиться:

а) при зміні розміру мінімальної заробітної плати - з дня прийняття рішення урядом;

б) при здобутті освіти або поновленні документа про освіту - з дня подання відповідного документа;

в) при отриманні відповідної категорії за наслідками атестації - з дня прийняття рішення атестаційною комісією;

г) при присвоєнні звань, що дають право на підвищення ставок і посадових окладів, -з дня присвоєння;

д) при присвоєнні вченого ступеня кандидата наук - з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після прийняття рішення ВАКом України про видачу диплома кандидата наук;

е) при присвоєнні наукового ступеня доктора наук - з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після затвердження ВАКом України.

Якщо право на зміну розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) настає в період перебування працівника у відпустці чи під час тимчасової непрацездатності, на підвищенні кваліфікації, стажуванні, нарахування заробітної плати за новими ставками (посадовими окладами) здійснюється з дня виникнення такого права.

6. Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління.

II. Порядок визначення освіти

7. Освіта педагогічних працівників визначається на підставі дипломів, свідоцтв, атестатів або посвідчень про закінчення навчального закладу незалежно від спеціальності, яку вони отримали після закінчення навчального закладу (за винятком тих випадків, коли це окремо обумовлено).

Перелік навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення педагогічним працівникам ставок заробітної плати й посадових окладів залежно від освіти, наводиться в додатку N4.

Працівники установ та закладів освіти при втраті документів про освіту можуть їх поновити в порядку, визначеному чинним законодавством.

У випадках, пов'язаних з стихійним лихом, війною тощо, якщо працівник може пред'явити документи, які побічно свідчать про здобуту ним освіту (реєстраційні записи, списки колишніх студентів (учнів) навчальних закладів, записи в атестатах на звання вчителя та інші), ставка заробітної плати (посадовий оклад) цього працівника визначається на підставі цих документів.

III. Розподіл педагогічних та керівних працівників установ
освіти за розрядами єдиної тарифної сітки

8. Педагогічні працівники шкіл, ліцеїв, гімназій, шкіл естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, мистецтв тощо), шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, шкіл - дитячих садків, дитячих будинків, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних центрів, вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів (середніх спеціальних навчальних закладів), училищ фізичної культури та професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів (навчальних пунктів), технічних шкіл та інших навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені до вищих навчальних закладів), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення і культури, а також педагогічних працівників підприємств і організацій

Назва посади  Тарифний розряд 
Директор (завідуючий, начальник) закладу з
кількістю учнів (вихованців):
понад 1500
від 501 до 1500
до 500
Директор школи естетичного виховання з
кількістю учнів (вихованців):
понад 600
від 301 до 600
до 300
Завідуючі відділом, лабораторією, кабінетом
Керівники гуртків, секцій, студій та інших
форм гурткової роботи, культорганізатори,
екскурсоводи, інструктори з туризму, аком
паніатори, старші вожаті, які мають
вищу освіту*
середню спеціальну освіту*
без середньої спеціальної освіти* 


17
16
15


17
16
15
15
11,12,13
10,11,12
9,10 

Примітки:

1) Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів, приймальників-розподільників і виховно-трудових колоній для неповнолітніх, спеціальних професійно-технічних училищ, спеціальних шкіл для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, які мають вищу освіту, встановлюється 18 тарифний розряд, для осіб із середньою спеціальною освітою -15 тарифний розряд.

2) Ставки заробітної плати старших викладачів середніх спеціальних закладів встановлюються на 0,25 мінімальної заробітної плати вище ставок викладачів вищої категорії.

3) Батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу встановлюється грошове утримання в розмірі 2,85 мінімальної заробітної плати за виховання п'яти дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків. За кожну дитину понад п'ятеро дітей, взятих на виховання, виплачується 0,7 мінімальної заробітної плати. Крім того, з урахуванням складності виховання, за кожну дитину, яка не досягла трирічного віку, виплачується додатково 0,7 мінімальної заробітної плати.

4) Ставки заробітної плати, передбачені цим пунктом, встановлюються концертмейстерам, які мають вищу та середню спеціальну музичну освіту. Для зазначених працівників, які не мають музичної освіти, ставки заробітної плати встановлюються на 0,27 мінімальної заробітної плати нижче ставок, передбачених для спеціалістів з відповідною освітою, категорією, тарифним розрядом.

5) Ставки заробітної плати концертмейстерів, які закінчили консерваторії, музичні училища, музичні відділення і відділення клубної і культосвітньої роботи інститутів культури, педагогічних інститутів, культосвітні училища, педагогічні училища і училища культури, встановлюються як працівникам, які мають вищу або середню спеціальну музичну освіту.

9. Керівники шкіл, шкіл-дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів, інтернатів і приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, училищ фізичної культури

Назва посад  Тарифний розряд 
Загальноосвітні школи, школи для дітей з
затримкою психічного розвитку, вечірні
(змінні), середні музичні і художні школи,
школи-дитячі садки, школи-інтернати, ліцеї,
гімназії, училища фізичної культури з
кількістю учнів:
до 300
від 301 до 1000
понад 1000
Спеціальні школи-інтернати для дітей, які
мають вади у фізичному чи розумовому роз
витку, потребують тривалого лікування,дитя
чі будинки усіх типів, спеціальні школи
для дітей та підлітків, які потребують особ
ливих умов виховання, приймальники-розпо
дільники для неповнолітніх дітей, школи
інтернати для дітей-сиріт та дітей, які
залишилися без піклування батьків,
з кількістю дітей:
до 150
від 151 до 300
понад 300 


18
19
20


18
19
20 

Примітки:

1) За кожні 700 учнів понад 1000 місячні посадові оклади керівників установ підвищуються на 0,14 мінімального розміру заробітної плати.

2) Особи, які не мають вищої освіти, на посади керівних працівників установ освіти призначатись не можуть. Цей порядок не застосовується для заступників директорів по господарській роботі, військових керівників та керівників допризовної підготовки.

Працівникам, які не мають вищої освіти і займали ці посади до 1 квітня 1991 р., посадові оклади встановлюються у розмірах, передбачених цим пунктом.

3) За директорами дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також їх заступниками, призначеними з числа спеціалістів, які отримували на попередньому місці роботи заробітну плату в більшому розмірі, зберігається розмір заробітної плати, який вони отримували на попередньому місці роботи.

10. Керівні та педагогічні працівники позашкільних закладів

Назва посади   Тарифний розряд  
Директор (завідуючий, начальник) закладу з
кількістю учнів (вихованців):
понад 1500
від 501 до 1500
до 500
Директор школи естетичного виховання з
кількістю учнів (вихованців):
понад 600
від 301 до 600
до 300
Завідуючі відділом, лабораторією, кабінетом
Керівники гуртків, секцій, студій та інших
форм гурткової роботи, культорганізатори,
екскурсоводи, інструктори з туризму, аком
паніатори, старші вожаті, які мають
вищу освіту*
середню спеціальну освіту*
без середньої спеціальної освіти* 


17
16
15


17
16
15
15
11,12,13
10,11,12
9,10 

Примітки:

1) Посадовий оклад директора Київського міського Палацу школярів та юнацтва підвищується на 1,06, інших керівних працівників, названих у таблиці, - на 0 ,75 мінімальної заробітної плати проти посадових окладів відповідних керівних працівників позашкільних закладів з кількістю учнів (вихованців) понад 1500.

Посадові оклади головного інженера та головного художнього керівника визначаються на умовах встановлення окладів заступників директора, а посадові оклади завідуючих залами, клубами - на рівні 14 розряду. республіканських, обласних, міських позашкільних закладів (додаток N 7) встановлюються на 0,41 мінімальної заробітної плати вище посадових окладів, передбачених для керівників позашкільних закладів з кількістю учнів понад 1500. Віднесення позашкільних установ до найбільших провадиться Міністерством освіти України. працівників позашкільних закладів призначатись не можуть.

Працівникам, які не мають вищої освіти і займали ці посади до 1 квітня 1991 року, посадові оклади встановлюються у розмірах, передбачених цим пунктом для аналогічних працівників у залежно від кількості учнів (вихованців).

4) Посадові оклади керівників (старших керівників) та заступників туристських походів, експедицій та екскурсій встановлюються в розмірах, передбачених відповідно для керівників та заступників керівників по виховній роботі позашкільних закладів з кількістю дітей до 500. начальника та командира роти встановлюються на рівні посадових окладів відповідно директора та заступника директора школи по навчально-виховній роботі, а посадові оклади командирів взводу та відділення - відповідно на рівні 16 та 15 тарифних розрядів.

6) Місячні посадові оклади керівників оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей та підлітків підвищуються на 0,41 мінімального розміру заробітної плати.

7) Методистам, концертмейстерам, психологам, педагогам-організаторам, соціальним педагогам позашкільних установ (крім шкіл естетичного виховання) ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються на 2 розряди вище розрядів керівників гуртків відповідної кваліфікації. встановлюються концертмейстерам та акомпаніаторам, які мають вищу та середню спеціальну музичну освіту. Для зазначених працівників, які не мають музичної освіти, ставки заробітної плати встановлюються на 0,27 мінімальної заробітної плати нижче ставок, передбачених для спеціалістів відповідної кваліфікації. акомпаніаторів, які закінчили консерваторії, музичні училища, музичні відділення і відділення клубної і культосвітроботи інститутів культури, педагогічних інститутів, культосвітні училища, педагогічні училища і училища культури, встановлюються як працівникам, які мають вищу або середню спеціальну музичну освіту. секцій, студій, культорганізаторам, екскурсоводам, інструкторам з туризму, акомпаніаторам, старшим вожатим поширюються на всі типи установ освіти.

11. Керівні та педагогічні працівники дитячих дошкільних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

Назва посади  Тарифний розряд 
Завідуючі
Вихователі-методисти, вихователі, вчителі
логопеди, вчителі-дефектологи, психологи,
які мають:
вищу освіту:
спеціаліст вищої категорії
спеціаліст 1 категорії
спеціаліст 2 категорії
спеціаліст
середню спеціальну освіту
без середньої спеціальної освіти*
Музичні керівники, художні керівники, інструк
тори з фізкультури, праці, слухових кабіне
тів, які мають:
вищу освіту:
спеціаліст вищої категорії
спеціаліст 1 категорії
спеціаліст 2 категорії
спеціаліст
середню спеціальну освіту*
без середньої спеціальної освіти* 
17
17
16
15
14
14,15
11,12
16
15
14
13
12,13
12 

інструкторам з фізкультури, праці, слухових кабінетів, художнім керівникам поширюються на всі типи навчальних закладів.

5) Ставки заробітної плати вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури встановлені за кожних 20 дітей віком більше трьох років, 15 дітей віком від одного до трьох років та 10 дітей віком до одного року.

6) Посадові оклади завідуючих дошкільними закладами, з цілодобовим перебуванням дітей, або такими, де є групи (група) з цілодобовим перебуванням, підвищуються на 0,06 мінімальної заробітної плати.

7) При переході дошкільних закладів на цілодобове перебування дітей, у тому числі і в період літнього оздоровлення, посадові оклади завідуючих встановлюються на рівні посадових окладів, передбачених для завідуючих дошкільними закладами з цілодобовим перебуванням дітей.

12. Керівні працівники та майстри виробничого навчання середніх спеціальних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів, професійно-технічних училищ (в тому числі вищих), постійно діючих курсів та інших навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників (крім тих, які за оплатою праці прирівнені до вищих навчальних закладів), міжшкільних комп'ютерних центрів, центрів допризовної підготовки

Назва посади  Кількість
учнів
 
Тарифний
розряд
 
Директор


Завідуючий відділенням
Завідуючий виробничою практикою
Завідуючий навчально-виробничою
майстернею, навчально-методичним
кабінетом, лабораторією
Керівник фізичного виховання,
керівник допризовної підготовки
(військовий керівник), який має:
вищу та середню спеціальну
освіту:


який не має середньої спеціальної
освіти:

 
до 300
від 301 до 1000
понад 1000

до 300
від 301 до 1000
понад 1000

до 300
від 301 до 1000
понад 1000 
18
19
20
17
15


17
13
14
15

11
12
13 

Примітки:

1) Тарифні розряди керівників допризовної підготовки (військових керівників) поширюються на всі типи навчально-виховних закладів.

2) За кожні 700 учнів понад 1000 посадові оклади керівників підвищуються на 0,14 мінімальної заробітної плати.

3) Посадовий оклад начальника штабу цивільної оборони встановлюється на рівні 13 розряду.

4) Посадовий оклад старшого майстра встановлюється на 5-15 % нижче посадового окладу керівника.

5) Посадові оклади начальника організаційно-стройового відділу, командира роти в середніх спеціальних закладах цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються на рівні відповідно 16 та 15 розрядів.

6) Директорам середніх спеціальних навчальних закладів, обраним головами рад директорів цих навчальних закладів, встановлюється доплата в розмірі 50 відсотків від їх посадових окладів.

7) Педагогічним працівникам курсів по підготовці до вступу в середні спеціальні навчальні заклади ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах, передбачених п.8.

8) Посадові оклади директорів середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів при контингенті іноземних учнів (вихованців) 50 і більше підвищуються на 0,5 мінімальної заробітної плати.

9) Завідуючим філіями навчальних закладів посадовий оклад встановлюється на 5-15 відсотків нижче посадових окладів керівника.

10) Посадові оклади майстрів виробничого навчання встановлюються на рівні 14-17 розрядів залежно від кваліфікаційних вимог.

11) Посадові оклади директорів, заступників директорів, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом, старших майстрів, завідуючих філіалами, майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів по підготовці робітників для підприємств вугільної, сланцевої промисловості, чорної і кольорової металургії і організацій, що здійснюють гірничо-капітальні роботи, підвищуються на 0,43 мінімальної заробітної плати.

12) Посадові оклади старших майстрів і майтрів виробничого навчання професійно-технічних закладів, в яких здійснюється навчання професіям художніх ремесел, підвищуються на 0,50 мінімальної заробітної плати.*

13) Посадові оклади майстрів виробничого навчання поширюються на всі типи установ освіти.

________________

* Перелік професій наведений в додатку N6

13. Керівні і педагогічні працівники учбово-методичних і методичних кабінетів (центрів) органів народної освіти та інститутів удосконалення вчителів (підвищення кваліфікації вчителів)

Назва установи і посади  Тарифний розряд 
1. У республіканських учбово-методичних
(методичних) кабінетах (центрах):
Директор, завідуючий
Завідуючий лабораторією (кабінетом)
2. У інститутах удосконалення вчителів
(підвищення кваліфікації вчителів):
Директор:
професор або доктор наук
доцент або кандидат наук
без вченого звання і вченого ступеня
Завідуючий лабораторією (кабінетом)
3. В обласних учбово-методичних (методичних)
кабінетах (центрах):
Директор, завідуючий
Завідуючий лабораторією (кабінетом)
4. В учбово-методичних (методичних кабі-
нетах (центрах) міст, районів:
Директор, завідуючий 


22
1723
22
21
17


21
17


20 

Примітки:

1) Посадові оклади методистів республіканських і обласних методичних, учбово-методичних кабінетів (центрів), інститутів підвищення кваліфікації (удосконалення) вчителів підвищуються на 0,38 мінімального розміру заробітної плати проти ставок заробітної плати, передбачених для вчителів відповідної категорії.

2) Посадові оклади методистів районних і міських методичних, учбово-методичних кабінетів (центрів) підвищуються на 0,25 мінімальної заробітної плати проти ставок заробітної плати, передбачених для вчителів відповідної категорії.

3) За методистами учбово-методичних, методичних кабінетів (центрів), інститутів підвищення кваліфікації (удосконалення) вчителів зберігається право на отримання підвищених посадових окладів, якщо в період роботи на посадах учителя, викладача, вихователя за результатами атестації їм було присвоєно відповідне звання.

Ставки погодинної оплати праці

14. Ставки погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення навчальних занять

  --------------------------------------------------------------------------
| Ставки погодинної оплати (в
| коефіцієнтах від мінімальної
| заробітної плати)
Контингент |----------------------------------
| професор,|доцент, |особи,
| доктор |кандидат |які не
| наук |наук |мають
| | |вченого
| | |ступеня
--------------------------------------------------------------------------
Учні шкіл, професійно-технічних
навчальних закладів, гімназій,
ліцеїв, середніх спеціальних
навчальних закладів та інші ана-
логічні категорії учнів, робіт-
ники, працівники, які займають
посади, що вимагають середньої
спеціальної освіти, слухачі курсів 0,21 0,12 0,06
Студенти 0,25 0,15 0,09
Аспіранти, слухачі системи після-
дипломної освіти 0,3 0,2 0,13

Примітки:

1) Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні учбових занять, ставки погодинної оплати встановлюються у таких розмірах:

за позування без одягу або в складній позі - 0,06

за позування в одязі - 0,04

2) Ставки погодинної оплати праці включають оплату за дні відпустки.

3) Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищуються на 25 відсотків.

4) Ставки погодинної оплати праці осіб, які мають почесне звання "Народний ", встановлюються в розмірах, передбачених для професорів, докторів наук.

5) У загальноосвітніх школах всіх типів і найменувань, професійно-технічних , середніх спеціальних навчальних закладах та педагогічних училищах ставки погодинної оплати праці, передбачені цим пунктом, застосовуються для оплати висококваліфікованих спеціалістів та діячів науки і мистецтва, які запрошуються для читання окремих лекцій, а також в середніх спеціальних навчальних закладах для оплати праці голів та членів державних екзаменаційних комісій. Для працівників підприємств, установ і організацій, які мають навантаження протягом навчального року, застосовується погодинна оплата праці виходячи зі ставок вчителів та викладачів, встановлених залежно від розряду, категорії, освіти.

6) Оплата праці членів жюрі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття зі студентами.

7) Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), встановлюються в розмірах, передбачених для оплати за проведення учбових занять з аспірантами та слухачами післядипломної освіти.

8) Особам з числа учбово-допоміжного персоналу, які беруть участь у проведенні учбових занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються в розмірі 50 процентів від ставок, передбачених для осіб, які проводять учбові заняття і не мають вченого ступеня. Зазначена оплата праці проводиться (незалежно від освіти) тим особам, які одночасно з викладачем беруть участь в проведенні учбових занять поза основним робочим часом.

Адміністративно-господарський, навчально-допоміжний
персонал, робітники та службовці установ освіти

15. Посадові оклади заступникам керівників та заступникам керівників структурних підрозділів встановлюються на 5-15 відсотків, головним бухгалтерам та їх заступникам - на 10-30 відсотків, помічникам керівників на 30-40 відсотків нижче окладів відповідних керівників.

Тарифні розряди службовців

Назва посади  Тарифний розряд 
Провідні спеціалісти:
спеціалісти:
1 категорії
2 категорії
спеціаліст
Техніки всіх спеціальностей:
1 категорії
2 категорії
техніки
Старші*: виконавець робіт (він же начальник
дільниці), майстер, контрольний майстер
Майстер, контрольний майстер, механік
виконроб
Старший диспетчер
Диспетчер
Завідуючий психолого-медико-педагогічною
консультацією
Консультант психолого-медико-педагогічної
консультації
Завідуючий учбово-консультаційним пунктом
Завідуючий учбово-виробничою (учбовою) майстернею
Завідуючі: інтернатом при школі, заочним відді-
ленням школи
Інспектор учбового (учбово-методичного) відділу
____________ 
14

13
12
11

10
9
7

13

12
11
10

20

18
11
17

12
9
 

____________

*Крім старших майстрів, передбачених в п.12 Інструкції

Назва посади  Тарифний розряд  
Завідуючий фільмотекою
Методист із складання кінопрограм
Фільмоперевірник:
1 категорії
2 категорії
3 категорії
Завідуючий: друкарським бюро, гуртожитком;
старші: адміністратор, інспектор, касир;
товарознавець, стенографістка 1 категорії,
друкарка, яка працює з іноземним текстом
Друкарка 2 категорії, секретар-стенографістка,
експедитор по перевезенню вантажів,
оператор диспетчерської служби, старший табель-
ник, черговий по гуртожитку, паспортист, ста-
тистик, секретар учбової частини
Секретар-друкарка, агент по постачанню, ек-
спедитор, кресляр, копіювальник, нарядник,
завідуючий камерою схову, таксувальник, чи-
тець
Завідуючий: центральним складом, канцелярією;
старший товарознавець
Завідуючий приймальним пунктом в навчально-
виробничих майстернях, які надають послуги
населенню
Завідуючі: архівом, господарством, складом, ко-
піювально-розмножувальним бюро, фонотекою, експе-
дицією, фотолабораторією, касир, сте-
нографістка 2 категорії, друкарка 1 категорії,
адміністратор, інспектор, інкасатор, комендант
Перекладач-дактилолог
Перекладач-секретар сліпого викладача (вчите-
ля), старший лаборант середнього спеціального
закладу 
12
11

6
5
49
65

11


10
8
11


----------------------------------------------------------------------------
Назва посади | Тарифний розряд
--------------------------------------------------------------------------
Помічник директора по режиму 16
Старший черговий по режиму 12
Черговий по режиму 11
Помічник вихователя 7
Коректор, ветеринарний фельдшер, секретар
учбового (учбово-методичного) відділу,
лаборант 7
Табельник, обліковець, архіваріус, діловод,
рахівник, калькулятор 4

Примітки:

1) Посадові оклади старших товарознавців, які мають вищу освіту, встановлюються на рівні посадових окладів спеціалістів 1 категорії, а товарознавців, які не мають вищої освіти, - на рівні окладів спеціалістів (без категорії).

2) Конкретні найменування посад спеціалістів при складанні штатних розписів установ освіти визначаються за Класифікатором посад службовців, наведеному в "Загальному класифікаторі професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів".

Робітники установ і закладів освіти

Назва професії   Тарифний розряд 
Банщик
Береговий: матрос, робітник
Береговий: матрос, робітник (старші)
Водій самохідних механізмів
Водій транспортно-прибиральних машин
Водій електро-автовізка
Візник
Вахтер
Гардеробник
Двірник
Дезинфектор
Зоолаборант серпентарія
Опалювач
Кастелянша
Кіномеханіки:
1 категорії
2 категорії
3 категорії
Комірник
Комірник (старший)
Комірник, зайнятий на складах кислот і
хімікатів
Конюх
Кубівник
Кур'єр
Кучер
Лісник
Ліфтер
Ліфтер при швидкості руху ліфтів:
від 2,5 до 5 метрів за сек.
від 5 до 7 метрів за сек.
понад 7 метрів за сек.
Матрос-рятівник
Машиніст по пранню і ремонту спецодягу (білизни)
Машиніст сцени:
1 категорії
2 категорії
3 категорії
Монтажник фільмокопій
Оператор пульту управління кіноустановки:
1 категорії
2 категорії
Оператор апаратів мікрофільмування і копіювання
Оператор обчислювальних машин:
1 категорії
2 категорії
оператор копіювальних і розмножувальних машин
при отриманні копій на папері
при виготовленні друкарських форм з текстових і
штрихових оригіналів
при виготовленні друкарських форм з оригіналів
які містять півтонові і растрові зображення
Оператор електронно-обчислювальних машин (старший)
Перукар
Палітурник
Добирач довідкового та інформаційного матеріалу
Підсобний робітник
Натирач підлоги
Натирач, зайнятий натиранням підлоги з цінних порід
деревини
Робітник по благоустрою населених пунктів (на робо-
тах по прибиранню нечистот вручну)
Ремонтник висотних частин будівель
Ремонтник спортивної зброї
Ремонтник спортивних суден
Реставратор фільмокопій
Садівник
Сатураторщик
Світлокопіювальник
Шеф-кухар
Сторож:
1 класу
2 класу
Склографіст (ротаторщик)
Склопротиральник
Оператор електронно-обчислювальних машин
Прибиральник сміттєпроводу
Прибиральник приміщень, зайнятий в установах
і закладах народної освіти
Прибиральник території
Швейцар
Швачка, зайнята ремонтом одягу, білизни
Електроосвітлювач
Висококваліфіковані робітники, які зайняті на
особливо важких і відповідальних роботах
Робітники, зайняті комплексним обслуговуванням
і ремонтом будівель, споруд та обладнання:
при виконанні робіт по 2-5 професіях
при виконанні робіт по 6 і більше професіях 
3
3
4
4
5
4
3
1
1
3
4
6
3
3

9
8
5
4
5

6
3
1
1
1
5
3

3
4
5
4
5

9
8
6
4

5
4
6

7
6

5

6

7
8
5
4
4
3
3

4

8
8
8
8
8
3
1
3
11

5
3
3
3
7
4

3
3
1
4
5

13


8
12 

Примітки:

1) Місячні посадові оклади дезинфекторів, машиністів по пранню і ремонту спецодягу, білизни, комірників на складах кислот і хімікатів підвищуються на 12 відсотків.

2) Місячні посадові оклади прибиральників приміщень, які використовують дезинфікуючі засоби, а також тих, які зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.

Тарифні розряди для робітників установ
і закладів освіти

  Кваліфікаційні розряди  
Робітники, зайняті в установах
освіти
для відрядної оплати
для погодинної оплати
Робітники, зайняті на ремонті
обладнання:
ремонт та обслуговування тех-
нологічного обладнання та
електрообладнання:
для відрядної оплати
для погодинної оплати
ремонт та обслуговування
водопровідних та каналізацій-
них систем:
для відрядної оплати
для погодинної оплати
ремонтно-будівельні роботи,
ремонт та виготовлення меблів
та інших виробів з дерева:
для відрядної оплати
для погодинної оплати
ремонт та виготовлення
взуття:
для відрядної оплати
для погодинної оплати
Кухарі та інші виробничі робіт-
ники громадського харчування
для погодинної оплати
Робітники, які зайняті експлуа-
тацією та обслуговуванням ко-
телень
для погодинної оплати
Робітники, зайняті в будівницт-
ві і на ремонтно-будівельних
роботах, зокрема, будівельно-
монтажних роботах
Робітники учбово-виробничих (учбових) майстерень 


3
2

4
33
23
2


2
2


224
 


3
3

4
44
33
3


3
2


234
 


4
4

5
55
44
4


4
3


345
 


5
5

6
66
55
5


5
4


456
 


7
6

8
77
67
6


6
6


668
 


8
8

9
88
88
8


8
7


7810
 
1. Майстерні машинобудівної промисловості
Верстатні роботи по обробці ме-
талу та інших матеріалів різан-
ням на металообробних верстатах;
роботи по холодному штампуванню
металу та інших матеріалів, робо
ти по виготовленню і ремонту інст-
рументу та
технологічної оснастки:
для відрядної оплати
для погодинної оплати
На інших роботах:
для відрядної оплати
для погодинної оплати 

-4
3

3

5
4

4

6
5

5

7
6

6

8
7

7

9
9

9
2. Майстерні промисловості і металевих конструкцій
та виробів
Верстатні роботи по обробці мета
лу та інших матеріалів різанням
на металообробних верстатах; ро-
боти по холодному штампуванню
металу та інших матеріалів; роботи
по виготовленню і ремонту
інструменту та технологічної
оснастки:
для відрядної оплати
для погодинної оплати
На інших роботах:
для відрядної оплати
для погодинної оплати 


-3
3

2


4
4

3


5
5

4


6
6

5


8
7

7


9
9

8
3. Майстерні деревообробної промисловості
Для відрядної оплати
Для погодинної оплати 

2

3

4

5

7

8
4. Майстерні легкої промисловості
Швейна та взуттєва промисло-
вість:
для відрядної оплати
для погодинної оплати 234578
5. Майстерні поліграфічної промисловості
Виробництво типу міських та
обласних друкарень:
для відрядної оплати
для погодинної оплати
Виробництво типу дрібних
газетно-бланкових підприємств 2
2
3
3
4
4
5
5
7
6
8
8

6. Майстерні по виготовленню брильянтів
для відрядної оплати
Для погодинної оплати 

3

4

5

6

8

9
7. Майстерні побутового обслуговування промисловості
1. Ремонт та технічне обслуго-
вування побутових машин і при-
ладів, транспортних засобів,
ремонт музичних інструментів,
ремонт і виготовлення меблів
та інших виробів з дерева, ме-
талевих та ювелірних виробів,
виробів із глини, фарфору,
скла і пластмас, граверні
роботи,рекламно-оформлювальні
роботи, фотокінороботи, звуко-
запис:
для відрядної оплати
для погодинної оплати
2. Виготовлення виробів з каме-
ню
3. Ремонт та виготовлення взут-
тя, швейних, хутряних, шкіряних,
пастижерних виробів, головних
уборів, виробів текстильної
галантереї, ремонт, пошив і
в'язка трикотажних виробів,
хімічна чистка і фарбування,
обробка білизни, картонажні
і палітурні роботи, переробка
вовни, вичинка овчини та шкурок,
помел борошна та інші види
послуг виробничого характеру:
для відрядної оплати
для погодинної оплати 

2
2

4
2

3
3

5
3

4
4

6
4

5
5

7
5

6
6

8
6

8
8

10
8

Працівники автомобільного транспорту

1. Водії вантажних автомобілів

Тарифні розряди

    ------------------------------------------------------------------------
| 1 група | 2 група | 3 група
|---------------------------------------------------------
|Бортові ав-|Спеціалізовані і спе- |Автомобілі по
|томобілі - |ціальні автомобілі: |перевезенню
Вантажо- |фургони за-|самоскиди, цистерни, |цементу, отру-
підйомність |гального |фургони, рефрижерато- |тохімікатів,
(тонн) |призначення|ри,контейнеровози, по- |трупів, безвод-
| |жежні, технічної допо- |ного аміаку,
| |моги, снігоочищувальні,|аміачної води,
| |поливально-мийні,підмі-|гниючого сміт-
| |тально-прибиральні, ав-|тя, асенізацій-
| |токрани,автонавантажу- |них вантажів
| |вачі та інші; сідельні |
| |тягачі з напівпричепа- |
| |ми та баластні тягачі |
| |з причепами |
------------------------------------------------------------------
до 0,5 - 4 5
понад 0,5 до 1,5 4 5 5
понад 1,5 до 3 5 5 6
понад 3 до 5 5 6 6
понад 5 до 7 6 6 7
понад 7 до 10 6 7 7
понад 10 до 20 7 7 8
понад 20 до 40 7 8 9
понад 40 до 60 8 9 -
понад 60 до 100 - 10 -
понад 100 до 140 - 12 -
понад 140 - 13 -
________________________________________________________________

2. Водії автомобілів (у тому числі спеціальних)

 ------------------------------------------------------------------------
| | Тарифні розряди
| Робочий |----------------------------------------
| | | При роботі на легкових
| об'єм | | таксі у м.Києві і в містах
Клас | двигуна |Загальні | чисельністю населення
автомобіля | (у літ- | | 500 тис.чол. і більше на
| рах) | | санітарних автомобілях
| | | (крім швидкої медичної
| | | допомоги)
-------------------------------------------------------------------------
особливо малий і
малий до 1,8 4 5
Середній понад 1,8
до 3,5 5 6
Великий понад 3,5 5 6

3. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

 ------------------------------------------------------------------
| | Тарифні розряди
| Габарит -|--------------------------------------
| на дов- | | При роботі на міських та
Клас | жина ав- |Загальні | екскурсійних маршрутах у
|тобусів | | м.Києві і в інших містах
автобуса | (у мет- | | з чисельністю населення
| рах) | | 500 тис.чол. і більше,
| | | на санітарних автобусах
| | | (крім швидкої допомоги)
------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------
Особливо малий до 5 5 6
Малий а) понад 5
до 6,5 5 6
б) понад 6,5
до 7,5 6 7
Середній понад 7,5
до 9,5 7 8
Великий а) понад 9,5
до 11 8 9
б) понад 11
до 12 9 10
в) понад 12
до 15 9 10
г) понад 15
до 18 10 11
д) понад 18 10 12

4. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонартів - 4

Примітки:

Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин)-12.

Старші механіки (механіки), які здійснюють керівництво автотранспортними підрозділами установ і організацій освіти: з рухомим складом від 15 до 50 фізичних автомобілів, шляхових машин

- 11, а з рухомим складом від 15 до 25 - 9.

5. Тарифні розряди для робітників, зайнятих на
вантажно-розвантажувальних роботах, при
семигодинному робочому дні

Тарифні розряди

Найменування робіт  Для відрядної оплати  Для погодинної оплати 
При навантаженні (розвантаженні) у гарячому
стані металу, агломерату і шлаку, при на-
вантаженні (розвантаженні) руди, пеку, вугіл-
ля, вугільного брикету, креозоту, подової і
анодної маси, азбесту, негашеного вапна та
мінеральної вати, цементу; при навантаженні
(розвантаженні) на судна шкідливих для здо-
ров'я вантажів, що змерзлись, і вантажів з
вагою одного місця понад 50 кг
При навантаженні (розвантаженні) у заліз-
ничні вагони, автомобілі та інший рухомий
склад шкідливих для здоров'я вантажів, що
змерзлись, і вантажів з вагою одного місця
понад 50 кг, при навантаженні (розвантаженні)
на судна інших вантажів 
9

9

При навантаженні (розвантаженні) у заліз-
ничні вагони, автомобілі та інший рухомий
склад решти вантажів, на внутріскладській
переробці вантажів 


Примітки:

1. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні підсобних, допоміжних і господарських робіт, пов'язаних із вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних складів, територій вантажних дільниць тощо), за години переходів, переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх вини проводиться за 6 тарифним розрядом.

2. Вантажники, які працюють в нічний час:


при відрядній оплаті
при погодинній оплаті 
тарифні розряди
7

тарифні розряди

при відрядній оплаті 7 при погодинній оплаті 6

Педагогічні працівники установ охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших установ і організацій

16. Педагогічним працівникам установ охорони здоров'я, соціального забезпечення (крім дитячих будинків) ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для аналогічних працівників установ освіти.

Посадові оклади завідуючих навчальною (педагогічною) частиною лікарні або санаторію встановлюються на рівні посадових окладів заступників директорів по навчально-виховній роботі шкіл-інтернатів для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку.

При визначенні контингенту дітей для встановлення посадових окладів завідуючих навчальною (педагогічною) частиною лікарні або санаторію застосовується коефіцієнт 2.0.

Ставки заробітної плати (посадові оклади) педагогічних працівників установ охорони здоров'я та соціального забезпечення відповідно до переліку установ (додаток N5) підвищуються на 0,66 мінімального розміру заробітної плати.

Посадові оклади завідуючих навчальною (педагогічною) частиною лікарні або санаторію підвищуються на 0,66 мінімального розміру заробітної плати.

Посадові оклади методистів організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень встановлюються на 0,25 мінімального розміру заробітної плати вище ставок заробітної плати, передбачених для вчителів відповідної категорії.

17. Педагогічним працівникам кімнат школярів житлово-експлуатаційних організацій, театрів юного глядача, лялькових театрів та інших установ, підприємств, організацій ставки заробітної плати встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для педпрацівників установ освіти.

18. У тих випадках, коли ставки й оклади, що вводяться у відповідно до цієї інструкції (з урахуванням коефіцієнтів, надбавок, доплат і пільг), нижчі від раніше встановлених (з урахуванням коефіцієнтів, надбавок, доплат і пільг), працівникам за час їх роботи в даній установі (закладі) на тій або вищій посаді виплачується відповідна різниця в заробітній платі (з урахуванням пільг).

IV. Порядок визначення посадових окладів керівних та інших
працівників установ освіти, посадові оклади яких
встановлюються залежно від кількості учнів
(вихованців, дітей)

19. При встановленні посадових окладів керівників установ освіти контингент учнів (вихованців, дітей) визначається в такому порядку:

а) у школах, школах-інтернатах всіх типів і найменувань, училищах фізичної культури, педагогічних училищах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах трудового навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних центрах по навчанню учнів основам інформатики та обчислювальної техніки, центрах допризовної підготовки юнаків -учнів, школах-дитячих садках - за обліковим складом учнів, дітей, вихованців на початок навчального року, а у вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх школах з очно-заочною формою навчання -двічі на рік: на початок 1 та 2 півріч.

Контингент учнів для встановлення розмірів посадових складів керівникам міжшкільних навчально-виробничих комбінатів враховується з коефіцієнтом 0,25.

Контингент учнів, які знаходяться на тривалому лікуванні в дитячих лікарнях (клініках), санаторіях, якщо немає спеціальної школи при санаторії) і дитячих відділеннях лікарень для дорослих, враховується при встановленні посадових окладів директору школи з коефіцієнтом 0,5, виходячи з середньорічного контингенту учнів за попередній навчальний рік.

При встановленні посадових окладів керівників шкіл-інтернатів (крім спеціальних) контингент вихованців (учнів, які приходять), що проживають (включаючи тих, що навчаються в іншій школі) і тих, що не проживають в інтернаті, враховується з коефіцієнтом 1.0.

При встановленні посадових окладів керівників спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку: для розумово-відсталих, сліпих, сліпоглухих, слабозорих, глухих, глухонімих, туговухих, з тяжкими порушеннями мови, з наслідками поліомієліту та церебральними спастичними паралічами, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, а також для дітей з затримкою психічного розвитку, контингент учнів, вихованців (для шкіл-інтернатів, в тому числі і учнів, що приходять) враховується з коефіцієнтом 2.0. цей порядок застосовується при встановленні посадових окладів керівників вечірніх (змінних) та заочних шкіл для учнів, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку;

б) у середніх спеціальних навчальних закладах, дитячих будинках, приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, спеціальних школах для дітей, які потребують особливих умов виховання, позашкільних та дитячих дошкільних закладах за обліковим складом вихованців (дітей) на 1 січня.

Кількість учнів, які брали участь у масових заходах, що проводились позашкільними закладами, а також в екскурсійно-туристичних заходах на екскурсійно-туристичних базах, в профільних таборах, на базах відпочинку, оздоровлення, враховується за середньорічною кількістю учнів, які брали участь в заходах протягом попереднього календарного року.

Директорам середніх спеціальних навчальних закладів при встановленні посадових окладів зараховуються, крім того, особи, що підвищують кваліфікацію, а також ті, що навчаються на спеціальних відділеннях по перепідготовці кадрів першого ступеня та на курсах по підготовці до вступу в середні спеціальні навчальні заклади. контингент учнів-заочників враховується з коефіцієнтом 0,4*;

______________________________

*такий порядок вводиться з 1 січня 1994 року.

в) у професійно-технічних навчальних закладах і курсах по підготовці робітників та інших працівників -виходячи з планового середньорічного контингенту учнів даного навчального закладу на відповідний календарний рік.

Плановий середньорічний контингент в професійно-технічних навчальних закладах, на курсах з підготовки робітників та інших працівників, а також осіб, які навчаються на підготовчих курсах, визначається шляхом множення контингенту, що навчається з різними строками навчання, на відповідну кількість навчальних місяців і ділення суми добутків на 12 місяців.

У професійно-технічних закладах, в яких прийом і випуск учнів здійснюється один раз на рік (наприклад, початок занять 1 вересня, випуск учнів 1 липня), кількість учнів, випуск яких здійснено 1 липня, по закінченню строку навчання не виключається з підрахунку середньорічного контингенту до початку занять нового прийому, тобто до 1 вересня.

20. У випадках, коли установа освіти відкривається протягом календарного року, обліковий склад враховується по плану на кінець календарного року, а плановий середньомісячний контингент визначається виходячи з кількості місяців, що залишились до кінця року.

21. Посадові оклади керівників загальноосвітніх шкіл (крім вечірніх, змінних), училищ фізичної культури, шкіл-інтернатів, педагогічних училищ, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, комп'ютерних центрів з навчання учнів основам інформатики та обчислювальної техніки, центрів допризовної підготовки юнаків не змінюються у зв'язку із зміною кількості учнів (вихованців) протягом навчального року, а керівників середніх спеціальних навчальних закладів, дитячих будинків, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних шкіл для дітей, які потребують особливих умов виховання, позашкільних та дитячих дошкільних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, курсів -у зв'язку із зміною кількості учнів (вихованців, дітей) протягом календарного року.

22. Посадові оклади військових керівників (керівників допризовної підготовки) середніх загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів встановлюються залежно від загальної кількості учнів 1-11(12) класів, в середніх спеціальних навчальних закладах -від кількості учнів в групах, в яких проводиться початкова спеціальних навчальних закладах -від кількості учнів в групах, в яких проводиться початкова військова підготовка, а в педагогічних та професійно-технічних училищах - від загальної кількості учнів денних відділень.

23. При встановленні посадових окладів керівників фізичного виховання середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів враховується контингент учнів денних відділень.

V. Підвищення ставок та окладів. додаткова оплата праці

А. Підвищення ставок заробітної плати та посадових окладів 24. Ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються:

а) на 1,33 мінімальної заробітної плати - особам, які мають звання "Народний вчитель СРСР";

б) на 0,66 мінімальної заробітної плати - особам, які мають звання "Заслужений вчитель", "Заслужений викладач", "Заслужений працівник народної освіти", "Заслужений працівник профтехосвіти";

в) на 1,33 або 0,66 мінімальної заробітної плати - особам, які мають почесне звання відповідно "Народний" чи "Заслужений", крім тих, які перелічені в підпунктах "а", "б" та "з", при умові, що їх діяльність на керівних, педагогічних та інших посадах в освітніх установах і закладах по профілю співпадає з наявним почесним званням. право вирішувати конкретні питання про відповідність почесних звань, передбачених підпунктом "в", профілю роботи в установі, закладі освіти належить керівнику установи у погодженні з профспілковим комітетом;

г) на 0,53 мінімальної заробітної плати - за звання "Вчитель-методист", "Викладач-методист", "Військовий керівник-методист";

д) на 0,33 мінімальної заробітної плати - за звання "Старший вчитель", "Старший викладач"*, "Вихователь-методист", "Старший піонервожатий-методист", "Старший військовий керівник";

е) на 0,63 мінімальної заробітної плати - за звання "Майстер виробничого навчання 1 категорії";

є) на 0,33 мінімальної заробітної плати - за звання "Майстер виробничого навчання 2 категорії";

ж) майстрам виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, які мають звання "Майстер-кухар","Майстер-кондитер" і перейшли на цю роботу з підприємств громадського харчування, виплачується надбавка в розмірі 20 відсотків;

з) на 0,5 мінімальної заробітної плати - керівникам фізичної культури, викладачам та вчителям фізичної культури за звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України", "Заслужений тренер України", "Заслужений майстер спорту України";

и) на 0,3 мінімальної заробітної плати - керівникам фізичної культури, викладачам та вчителям фізичної культури, керівникам гуртків за звання "Майстер спорту України міжнародного класу";

і) на 0,15 мінімальної заробітної плати - керівникам фізичної культури, викладачам та вчителям фізичної культури, керівникам гуртків за звання "Майстер спорту України".

__________________

*Крім викладачів середніх спеціальних навчальних закладів.

Підвищення, передбачені підпунктами "з", "и", "і", провадяться по одному (вищому) званню.

На відміну від посади "Вихователь-методист", введеної в дошкільні заклади замість старшого вихователя, вихователям, що працюють в групах, яким за результатами атестації присвоєно звання "Вихователь-методист", ставки заробітної плати підвищуються на 0,33 мінімальної заробітної плати.

Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. у випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

Особам з числа адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу, вихователям та іншим працівникам, які можуть бути залучені до викладацької роботи, підвищення педагогічних ставок за звання, зазначені у цьому пункті, здійснюються на загальних підставах.

Підвищення ставок заробітної плати вчителям, викладачам, вихователям, старшим вожатим, педагогам-організаторам, майстрам виробничого навчання за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюються в школах усіх типів і найменувань, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах трудового навчання, середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладах, дошкільних установах незалежно від відомчого підпорядкування.

У випадках, коли працівник одночасно має право на підвищення ставок заробітної плати (посадових окладів) за наявність звань, передбачених цим пунктом, по двох і більше підставах, підвищення здійснюється по одній із них у максимальному розмірі.

Якщо працівник має одне із звань, передбачених підпунктами "а", "б", "в", та одне із звань, передбачених у підпунктах "г", "д", "е", "є", "ж", "з", "и", "і", то підвищення ставок і посадових окладів провадиться по кожному із них.

25. Вчителям, викладачам, вихователям та іншим педагогічним та керівним працівникам, які мають вчений ступінь доктора чи кандидата наук, ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються:

-докторам наук -на 1,06 мінімальної заробітної плати;

-кандидатам наук -на 0,63 мінімальної заробітної плати.

26. Директорам, їх заступникам, методистам та іншим працівникам освіти, які виконують педагогічну роботу, за наявність у них звань, передбачених підпунктами "а", "б", "в" пункту 24 цієї Інструкції, чи вченого ступеня підвищується посадовий оклад по основній посаді і ставка, що виплачується за педагогічну роботу.

27. Директорам, їх заступникам, вчителям, викладачам та іншим працівникам освіти при наявності у них звань, передбачених підпунктами "а", "б", "в" пункту 24 (вчителям, викладачам, вихователям, керівникам фізичної культури, керівникам гуртків, крім цього, звань, передбачених підпунктами "г", "д", "з", "и", "і" пункту 24 цієї Інструкції), і одночасно вченого ступеня посадовий оклад (ставка заробітної плати) підвищується окремо як за звання, так і за вчений ступінь.

28. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників освіти підвищуються:

а) керівним та педагогічним працівникам середніх спеціальних навчальних закладів, шкіл, шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням іноземної мови, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі, - на 0,5 мінімальної заробітної плати;

завідуючим, вихователям, вихователям-методистам дошкільних закладів, в яких спілкування з дітьми здійснюється іноземною мовою, - на 0,33 мінімальної заробітної плати.

Знання іноземної мови встановлюється на підставі дипломів і посвідчень навчальних закладів, закінчення яких дає право викладання іноземної мови чи право викладання іншого навчального предмета іноземною мовою, а при відсутності згаданих документів - комісіями по визначенню знання іноземної мови, які можуть створюватись при органах управління освітою чи органах по керівництву навчальними закладами і дошкільними установами;

б) керівним та педагогічним працівникам, в т. ч. майстрам виробничого навчання, гімназій, ліцеїв, коледжів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, вищих та художніх професійних училищ - на 0,5 мінімальної заробітної плати;

в) педагогічним працівникам, помічникам вихователів шкіл-інтернатів і інтернатів загального типу, інтернатів-ліцеїв, інтернатів-гімназій, училищ фізичної культури на 0,4 мінімальної заробітної плати;

педагогічним працівникам (в т.ч. майстрам виробничого навчання) та помічникам вихователів у школах, школах-інтернатах, середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладах, позашкільних та дитячих дошкільних закладах (класах, групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, для дітей із затримкою психічного розвитку (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей); у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх та виховно-трудових колоніях, у школах та професійно-технічних училищах при виправно-трудових установах, спеціальних професійно-технічних навчальних закладах; у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах - музикантських вихованців, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, у будинках дитини - на 0,66 мінімальної заробітної плати;

педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих будинках, у дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, та в будинках дитини (класах,групах) з контингентом дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого лікування, із затримкою психічного розвитку -на 1,33 мінімальної заробітної плати.

У закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

29. Посадові оклади керівних працівників, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом, підвищуються:

у школах-інтернатах, ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах і інтернатах загального типу, училищах фізичної культури -на 0,4 мінімальної заробітної плати;

у школах, школах-інтернатах для дітей та підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, для дітей із затримкою психічного розвитку; в прийомниках-розподільниках для неповнолітніх дітей, у школах виховно-трудових колоній та при виправно-трудових установах, у дитячих будинках; дитячих будинках-інтернатах, школах-музикантських вихованців, школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків; у професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладах (групах) по підготовці робітників із числа учнів, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, спеціальних професійно-технічних училищах, профтехучилищах при виправно-трудових установах і виховно-трудових колоніях, у дитячих дошкільних закладах для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, або потребують тривалого лікування, - на 0,66 мінімальної заробітної плати;

у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школахінтернатах для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, з контингентом дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого лікування, із затримкою психічного розвитку -на 1,33 мінімальної заробітної плати.

30. Підвищення посадових окладів директорам шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, завідуючих дитячими дошкільними закладами загального типу, що мають групи (класи) спеціального призначення (крім дитячих дошкільних закладів, що мають групи з малими і загасаючими формами туберкульозу), провадиться при наявності в них не менше двох таких класів (груп).

31. Працівникам із числа адміністративно-господарського, обслуговуючого та навчально-допоміжного персоналу (крім помічників вихователя) закладів освіти, які за характером роботи безпосередньо спілкуються з учнями, вихованцями спеціальних (з особливим режимом) закладів, а також класів (груп) спеціального призначення, організованих в закладах загального типу, посадові оклади підвищуються на 15-25 відсотків.

Перелік спеціальних (з особливим режимом) закладів (класів, груп) викладений у додатку N 5.

Конкретний перелік працівників, які мають право на підвищення посадових окладів, і розмір підвищення визначаються керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від інтенсивності і тривалості спілкування з учнями (вихованцями), які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого лікування або особливих умов виховання.

У закладах освіти загального типу, які мають класи чи групи спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу за підвищеними на 15-25 відсотків посадовими окладами здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

У дошкільних закладах загального типу, які мають групи для дітей з малими і загасаючими формами туберкульозу (незалежно від кількості груп), оплата праці за підвищеними ставками (посадовими окладами) провадиться всім працівникам, крім вихователів, музичних керівників, помічників вихователів, які в цих групах не працюють.

32. Працівникам (крім педагогічних та керівних, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом) шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, дитячих будинків, будинків дитини, оздоровчих таборів (загонів, груп), укомплектованих цими дітьми, ставки заробітної плати (посадові оклади) підвищуються на 20 відсотків.

Працівникам шкіл, шкіл-інтернатів усіх типів та професійно-технічних училищ, в яких створені групи (класи) для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, таке підвищення не провадиться.

33. Керівники закладів і установ освіти за погодженням з профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) і до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці в порядку і на підставі переліку робіт, передбачених у додатку N 9.

Вказані доплати включаються до середньої заробітної плати у всіх випадках її обчислення.

34. У випадках, коли працівникам освіти передбачено підвищення ставок і посадових окладів за двома чи більше підставами, ставки і посадові оклади спочатку збільшуються на розмір підвищень, передбачених у відсотках, а потім на розмір підвищень, передбачених у карбованцях. При цьому утворюються нові ставки (посадові оклади).

У випадках, коли працівники з числа навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу закладів освіти мають право на підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів у відсотках за різними підставами, тобто в закладах для дітей, які мають одночасно дві і більше вади розвитку або одночасно мають дефекти розвитку і потребують тривалого лікування, їх ставки і посадові оклади підвищуються на загальних підставах, але не більш як на 25 відсотків, а педагогічним працівникам за цих умов підвищення ставок провадиться в розмірі 1,0 мінімальної заробітної плати.

Якщо підвищення ставок і окладів у відсотках, крім зазначених вище, встановлено іншими спеціальними рішеннями уряду, а також за підставами, передбаченими одночасно в пунктах 31 та 32 Інструкції, абсолютний розмір кожного підвищення визначається із ставки (посадового окладу) без урахування іншого підвищення, але не більше ніж за двома підставами.

35. Директору і його заступнику по навчальній роботі в школі, де функціонують дві-три групи продовженого дня, посадовий оклад підвищується на 0,2 мінімальної заробітної плати, а в школах, де є 4 і більше груп продовженого дня, - на 0,43 мінімальної заробітної плати. Якщо в штатах школи є два і більше заступники директора по навчальній роботі, то посадовий оклад підвищується лише одному, в обов'язки якого входить керівництво групами продовженого дня. Підвищення окладів в цих розмірах провадиться незалежно від того, отримують вони повний оклад чи ні.

У початкових школах, де посада директора не передбачена, доплата за групи продовженого дня провадиться вчителю, на якого покладені обов'язки по керівництву школою.

Б. Додаткова оплата праці за класне керівництво,
перевірку зошитів та письмових робіт

36. Вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво*:

-у I-IV класах -в розмірі 13 відсотків ставки заробітної плати; ( Абзац другий пункту 36 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99 )

-у V- XI (XII) класах (в тому числі при виправно та виховно-трудових установах та спеціальних професійно-технічних училищах) - в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу); ( Абзац третій пункту 36 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99 )

-у середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладах, крім вечірніх (змінних) професійно-технічних навчальних закладів (відділень, груп) і професійно-технічних навчальних закладів при виправно-трудових установах Міністерства внутрішніх справ, - в розмірі 13 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу). ( Абзац четвертий пункту 36 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99 )

В класах (класах-комплектах, групах) шкіл усіх типів і найменувань з числом учнів менше 12 чоловік, в професійно-технічних навчальних закладах -менше 20 чоловік, в навчальних закладах мистецтв - від 12 до 15 чоловік оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат.

Додаткова оплата за класне керівництво не провадиться:в школах-інтернатах усіх типів і найменувань (за винятком класів, укомплектованих учнями, що приходять), заочних школах, відділеннях, вечірних (змінних) середніх загальноосвітніх школах, які працюють за навчальними планами, розрахованими на 28 тижнів у навчальному році.

Викладачам середніх спеціальних закладів в період перебування учнів на виробничій (технологічній, переддипломній) і навчальній практиці, якщо вона продовжується більше ніж місяць і проводиться за межами того населеного пункту, де розташований навчальний заклад, а також у випадку випуску учнів в місяць, що передує червню, додаткова оплата за класне керівництво не проводиться за місяць відсутності учнів. Викладач може здійснювати класне керівництво лише в одній групі.

_________________

*Тут і далі установ освіти незалежно від відомчого підпорядкування

37. Вчителям I-IV класів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань за перевірку зошитів учнів провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати. Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно від навантаження. ( Абзац перший пункту 37 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99 )

Якщо в I-IV класах уроки з мов проводить інший вчитель, доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів, з урахуванням кількості учнів. В такому ж порядку провадиться оплата за перевірку зошитів учнів вчителям 1-4 класів, які ведуть індивідуальні заняття на дому, групові та індивідуальні заняття в лікарні або санаторії.

Вчителям V-XI (XII) класів, шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, в тому числі і тим, які ведуть індивідуальні та групові заняття з учнями на дому (в лікарні або санаторії), училищ фізичної культури, старшим викладачам та викладачам середніх спеціальних навчальних закладів, у тому числі заочних відділень, і професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов та літератури в розмірі 13 відсотків, математики - 10 відсотків, іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та креслення - 6 відсотків ставки заробітної плати. При цьому за перевірку робіт з креслення вчителям загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів і училищ фізичної культури доплата не провадиться. ( Абзац третій пункту 37 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99 )

Викладачам курсів доплата за перевірку письмових робіт провадиться в розмірі 6 відсотків ставки заробітної плати, якщо навчальними планами передбачене проведення таких робіт з цих предметів. ( Абзац четвертий пункту 37 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99 )

38. В початкових класах (класах-комплектах), в яких заняття повинні вести два вчителі, у випадку відсутності другого вчителя по хворобі або з інших причин доплата за класне керівництво і перевірку зошитів провадиться як за один клас (клас-комплект) залежно від загальної кількості учнів. усіх типів і найменувань, училищ фізичної культури з кількістю учнів менше 12 чоловік, а також в групах професійно-технічних училищ з кількістю учнів 12-15 чоловік оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 відсотків відповідних доплат. Даний порядок оплати застосовується і при поділі класів та груп на підгрупи. зошитів (письмових робіт) у зв'язку із зміною кількості учнів протягом навчального року не провадиться (крім випадків, коли тарифікація педагогічних працівників здійснюється на початок першого та другого півріччя). викладачам, вказаним в третьому абзаці п.37, провадиться з урахуванням встановленої норми навчального навантаження.

У випадках, коли вчитель або викладач має навантаження з предметів, по яких встановлена додаткова оплата за перевірку письмових робіт, більше чи менше 18 годин на тиждень (72 години на місяць), доплата відповідно збільшується чи зменшується.

В. Додаткова оплата праці за керівництво предметними,
цикловими та методичними комісіями, відділеннями,
завідування навчальними кабінетами, навчально-дослідними
ділянками, виконання обов'язків майстра навчальних
майстерень, проведення позакласної роботи з фізичного

40. Викладачам професійно-технічних навчальних закладів, старшим викладачам та викладачам середніх спеціальних навчальних закладів і курсів за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями провадиться додаткова оплата в розмірі від 0,33 до 0,43 мінімальної заробітної плати. Конкретні розміри доплат встановлюються керівниками навчальних закладів.

Перелік предметних і циклових комісій на навчальний рік у середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладах та курсах встановлюється директором відповідно до положення про предметну (циклову) комісію.

41. Вчителям та іншим працівникам шкіл, училищ фізичної культури, шкіл-інтернатів, а також викладачам загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати.

У школах, школах-інтернатах, училищах фізичної культури, середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладах, в яких створені кабінети обчислювальної техніки, вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться доплата в розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати за кожний працюючий комп'ютер.

У випадках, коли викладання шкільного курсу "Основи інформатики і обчислювальної техніки" покладено на міжшкільні навчально-виробничі комбінати трудового навчання і професійної орієнтації і в навчально-виробничі комбінати із шкіл передано навчальні години, передбачені на цю мету в навчальних планах, доплата за завідування кабінетом обчислювальної техніки і за працюючі комп'ютери встановлюється працівникам навчально-виробничих комбінатів, на яких покладено виконання цієї роботи.

42. Старшим викладачам, викладачам, майстрам виробничого навчання середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, курсів (крім викладачів загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів) за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями провадиться додаткова оплата в розмірі від 0,33 до 0,43 мінімальної заробітної плати. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу.

43. Вчителям за завідування навчально-дослідними ділянками (теплицями, парниковими господарствами) провадиться додаткова оплата:в дев'ятирічних школах -в розмірі 0,33, в середніх загальноосвітніх школах - 0,43, а в школах-інтернатах та спеціальних школах для дітей, які потребують особливих умов виховання, -0,66 мінімальної заробітної плати. Доплата провадиться тільки при наявності ділянки розміром не менше 0,5 га протягом 9 місяців, а при наявності теплиці або парникового господарства доплата провадиться протягом всього року незалежно від того, чи є при школі навчально-дослідна ділянка.

При наявності в штаті школи-інтернату агронома доплата вчителю за завідування навчально-дослідною ділянкою не провадиться.

44. За завідування навчальними майстернями шкіл, шкілінтернатів, в яких ведуться заняття з праці, встановлюється додаткова оплата: в школах, школах-інтернатах при кількості класів (класів-комплектів) до 10 - в розмірі 0,33, від 10 до 20 класів (класів-комплектів) - 0,43, 21 і більше класів (класів-комплектів) -0,63 мінімальної заробітної плати за кожну майстерню, а за комбіновану майстерню (по обробці металу та деревини, обладнану в одному приміщенні) відповідно 0,66,0,83 і 1,06 мінімальної заробітної плати.

За виконання обов'язків майстра навчальних майстерень, в яких проводяться заняття з обслуговуючих видів праці (обробка тканини, кулінарія), доплата провадиться як за одну майстерню, незалежно від того, в скількох приміщеннях вона розташована.

У необхідних випадках допускається поділ однієї доплати за виконання обов'язків майстра навчальних майстерень між двома вчителями трудового навчання.

45. У школах і школах-інтернатах всіх типів і найменувань провадиться доплата педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у розмірах: при кількості класів (класів-комплектів) від 10 до 19 -0,76, від 20 до 29 -1,39, 30 і більше -2,79 мінімальної заробітної плати.

В школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, у дитячих будинках для дітей шкільного віку та дитячих будинках змішаного типу доплата встановлюється в розмірі 1,39 мінімальної заробітної плати незалежно від кількості класів (груп). Доплата може провадитися як одному, так і декільком працівникам.

Г. Додаткова оплата праці за керівництво школами (класами),
інтернатами, філіалами, відділеннями (групами),
навчально-консультаційними пунктами шкіл,
відділами позашкільних закладів

46. У початкових, вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх школах, музичних школах-семирічках і художніх школах з кількістю учнів до 50 посадах директора не встановлюється.

За керівництво такою школою одному із вчителів, а за керівництво класами з очно-заочною формою навчання при денних загальноосвітніх школах директору провадиться доплата в розмірі 0,63 мінімальної заробітної плати.

47. Директорам початкових шкіл з кількістю учнів від 50 до 100 посадовий оклад встановлюється з урахуванням виконання ними навчального навантаження в обсязі 10 годин на тиждень.

Директорам початкових шкіл з кількістю учнів понад 100, директорам базових початкових шкіл при педучилищах, а також директорам вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з кількістю учнів понад 50 посадові оклади встановлюються на загальних підставах.

48. Директорам загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних музичних та художніх шкіл, хорових, хореографічних, циркових, музично-хореографічних училищ встановлюється додаткова оплата за завідування інтернатом в розмірі 0,66 мінімальної заробітної плати.

Директорам дитячих музичних, художніх шкіл і шкіл мистецтв, які здійснюють керівництво школами загальної, музичної, художньої, хореографічної освіти і працюють на базі дитячих музичних, художніх шкіл та шкіл мистецтв, здійснюється доплата в розмірі половини посадового окладу директора цієї школи.

49. За завідування навчально-консультаційними пунктами заочних відділень шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з очно-заочними формами навчання, вчителям та іншим педагогічним працівникам провадиться додаткова оплата:

-в навчально-консультаційних пунктах при наявності: від 30 до 60 заочників -0,17 мінімальної заробітної плати (оплата провадиться тільки в пунктах, які розташовані у сільській місцевості, а також на плавбазах і суднах в період плавання) від 61 до 100 заочників - в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати, від 101 до 200 заочників (тільки в пунктах заочних відділень і заочних шкіл) -в розмірі 0,33 мінімальної заробітної плати;

-в навчально-консультаційних пунктах для сліпих і слабозорих, глухих і слабочуючих учнів при наявності: від 15 до 60 заочників - у розмірі 0,17 мінімальноїзаробітної плати.

50. Керівнику гуртка позашкільного закладу, який здійснює керівництво відділом (при наявності у відділі не менше 10 гуртків одного профілю) провадиться додаткова оплата в розмірі 0,83 мінімальної заробітної плати. При наявності посади завідуючого вказана доплата не провадиться.

51. Викладачам, старшим викладачам середніх спеціальних навчальних закладів по підготовці працівників мистецтв, музичних відділень педагогічних училищ провадиться додаткова оплата при кількості учнів на відділенні: від 50 до 100 -у розмірі 0,43, а понад 100 -0,53 мінімальної заробітної плати.

Викладачам, старшим викладачам середніх спеціальних навчальних закладів за завідування вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за спеціальністю (однією або декількома спорідненими) провадиться додаткова оплата у розмірі 0,76 мінімальної заробітної плати.

Доплата за завідування відділеннями провадиться при відсутності штатної посади завідуючого відділенням.

Д. Додаткова оплата праці за суміщення професій і посад, не
пов'язаних з педагогічною роботою, надбавки за високі
творчі та виробничі досягнення в роботі, преміювання,
інші види додаткової оплати

52. Керівники установ і закладів освіти мають право в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати:

-за погодженням з профспілковим комітетом -доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних професій (посад). Конкретний розмір доплат встановлюється з фактично виконаного обсягу робіт. Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника його штатним заступникам не провадяться;

-доплати за перевищення планової наповнюваності груп вихователям, вчителям-логопедам (вчителям-дефектологам), музичним керівникам, інструкторам з фізкультури, помічникам вихователів та санітаркам -няням дошкільних закладів. Доплати провадяться за фактичну кількість дітей, що відвідували групи понад встановлену норму наповнюваності за минулий місяць, виходячи зі ставки заробітної плати (посадового окладу) відповідного працівника:

-надбавки за високі творчі та виробничі досягнення, залежно від особистого внеску кожного працівника або за виконання особливо важливих (термінових) робіт на строк їх виконання. Керівникам установ і закладів надбавки затверджуються вищестоящими органами управління. Надбавки зменшуються або повністю відміняються при погіршенні якості роботи.

53. Преміювання працівників здійснюється відповідно до положення про преміювання, які затверджуються керівниками установ за погодженням з профспілковими комітетами.

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються.

Розміри матеріальної допомоги працівникам визначаються керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом.

Керівникам установ і закладів розміри премій і матеріальної допомоги встановлюються за погодженням з профспілковим комітетом і вищестоящими органами управління.

Розміри премій визначаються з урахуванням доплат і надбавок, перелічених у додатку N 8.

На преміювання працівників установ і закладів освіти, а також на виплату їм різного роду доплат та надбавок, матеріальної допомоги не можуть спрямовуватись кошти, передбачені на оплату праці вихованців, учнів, в т.ч. добровільно внесені, перераховані за рішенням самих учнів у фонди навчально-виховного закладу.

Працівники вищестоящих органів управління не можуть преміюватись і одержувати матеріальну допомогу за рахунок коштів підвідомчих установ і закладів, які виділяються на їх утримання.

54. За систематичну роботу понад встановлену тривалість робочого часу керівним та іншим працівникам позаміських оздоровчих таборів або таборів з цілодобовим перебуванням дітей, а також туристських походів, експедицій, екскурсій провадиться доплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки).

Конкретний перелік працівників, які мають право на зазначену доплату, визначається керівником табору.

55. За ведення діловодства та бухгалтерського обліку провадиться додаткова оплата:

-у загальноосвітніх школах, включаючи вечірні (змінні) загальноосвітні школи, школах-дитячих садках -в розмірі 0,43 мінімальної заробітної плати;

-на заочних відділеннях середніх загальноосвітніх шкіл з кількістю учнів -заочників: до 200 -в розмірі 0,2, понад 200 -в розмірі 0,33 мінімальної заробітної плати;

-в інтернатах при загальноосвітніх школах, середніх музичних, художніх школах та училищах по підготовці працівників мистецтв -в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати;

-у шкільних та міжшкільних навчально-виробничих майстернях -в розмірі 0,33 мінімальної заробітної плати.

Додаткова оплата в розмірах, передбачених у цьому пункті, провадиться і в тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією.

За ведення бухгалтерського обліку по виробництву і реалізації сільськогосподарської продукції, в т.ч. і в підсобних господарствах, бухгалтерам провадиться додаткова оплата в таких розмірах: при площі сільськогосподарських угідь понад 15 га, -0,33 мінімальної заробітної плати, при наявності сільськогосподарських угідь, площа яких становить менше 15 га -0,2 мінімальної заробітної плати. Доплати провадяться за рахунок прибутків від виробництва продукції. Цей порядок не застосовується, коли для виконання зазначених робіт передбачаються штатні одиниці бухгалтерів.

56. Директорам, заступникам директорів по адміністративно-господарській роботі (помічникам директорів, завідуючим господарством) загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та дитячих будинків усіх типів і найменувань, які виробляють сільськогосподарську продукцію (в т.ч. у підсобних господарствах), здійснюється додаткова оплата в розмірі не менше 0,53, а диреторам, заступникам директорів, старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів, що виробляють сільськогосподарську продукцію (в т.ч. в учбових і підсобних сільських господарствах), -у розмірі не менше 0,66 мінімальної заробітної плати.

Доплата здійснюється за рахунок прибутків від виробництва продукції.

57. За завідування господарством у вечірніх (змінних) середніх загальноосвітних школах та інтернатах при школах (у випадках, коли в них не передбачена посада завідуючого господарством), помічникам директорів по господарській частині або завідуючим господарством та іншим працівникам загальноосвітніх шкіл (при відсутності в штатах цих посад) провадиться додаткова оплата:

-у вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх школах з числом класів від 1 0 до 20 -в розмірі 0,33, та числом класів більше 20 - в розмірі 0,43 мінімальної заробітної плати;

-інтернатах при загальноосвітніх школах, середніх музичних, художніх школах та училищах по підготовці працівників мистецтв з кількістю вихованців від 40 до 120 -в розмірі 0,43 мінімальної заробітної плати.

58. У загальноосвітніх школах усіх типів і найменувань, у яких не передбачена посада бібліотекаря, за ведення бібліотечної роботи провадиться додаткова оплата в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати.

За ведення бібліотечної роботи у вечірніх (змінних) відділеннях (групах) професійно-технічних навчальних закладів, а також при теоретичному навчанні робітників з виробництва провадиться додаткова оплата у розмірі 0,17 мінімальної заробітної плати.

Бібліотекарям та іншим працівникам шкіл (шкіл-інтернатів) усіх типів і найменувань за роботу з бібліотечним фондом підручників провадиться доплата в таких розмірах (від мінімальної заробітної плати):

-при наявності від 200 до 800 екземплярів підручників -0,07;

-при наявності від 801 до 2000 екземплярів підручників -0,1;

-при наявності від 2001 до 3500 екземплярів підручників -0,2 (за кожні наступні 1500 екземплярів підручників -0,1, але загальна доплата не повинна перевищувати 0,66).

Кількість підручників, що знаходяться в бібліотеці школи і підлягають безкоштовній видачі учням, встановлюється за даними статистичної звітності за формою ЗШ-1.

При зміні кількості підручників після 1 вересня встановлена доплата не змінюється до 1 вересня наступного року.

59. Лаборантам середніх загальноосвітніх шкіл шкіл, які одночасно виконують обов'язки лаборантів фізичних та хімічних кабінетів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл, провадиться додаткова оплата в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати за кожний кабінет при умові, що в штаті цих шкіл не передбачені посади лаборантів.

60. Директорам, заступникам директорів, які відповідають за організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів, де створені вечірні (змінні) групи, провадиться додаткова оплата за організацію і керівництво навчально-виробничим навчанням учнів у розмірі 0,33 мінімальної заробітної плати при загальній кількості учнів у вечірніх (змінних) групах 75-125 чоловік і в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати при загальній кількості учнів у цих групах більше 125 чоловік.

Директорам, заступникам директорів, які відповідають за організацію навчально-виробничої і господарської роботи (завідуючим господарством), та головним бухгалтерам професійно-технічних навчальних закладів, у яких здійснюється теоретичне навчання робітників з виробництва, за роботу по керівництву і фінансово-господарському обслуговуванню груп по підготовці робітників провадиться додаткова оплата в розмірі 0,33 мінімальної заробітної плати при загальній кількості учнів у цих групах 50-125 чоловік і в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати при загальній кількості учнів більше 125 чоловік;

працівникам, які ведуть діловодство та касові операції, - в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати кожному при кількості учнів не менше 50 чоловік.

Вказані в цьому пункті доплати провадяться працівникам один раз на місяць, виходячи з фактичного контингенту учнів, які навчаються протягом цього місяця у вечірніх (змінних) групах та групах теоретичного навчання.

У навчальних закладах професійно-технічного навчання, в яких здійснюється теоретичне навчання робітників з виробництва, вечірня (змінна) та курсова підготовка робітників з загальним контингентом учнів більше 200 чоловік, може вводитися додатково посада заступника директора.

У цьому випадку додаткова оплата заступнику директора, який відповідає за організацію навчально-виробничої роботи, не провадиться.

61. Директорам і заступникам директорів середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, учні яких проживають у гуртожитках, здійснюється додаткова оплата в розмірі не менше 0,66 мінімальної заробітної плати.

62. В училищах фізичної культури вчителям (викладачам) по спорту за підготовку висококваліфікованих спортсменів, керівникам, спеціалістам та службовцям за забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу провадиться додаткова оплата на умовах і в розмірах, передбачених для працівників фізичної культури і спорту.

VI. Порядок нарахування заробітної плати
працівникам закладів і установ освіти

63. Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок.

Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.*

Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам шкіл, шкіл-інтернатів (крім учителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях) і викладачам педучилищ визначається один раз на рік окремо по півріччях.

Навчальне навантаження вчителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також вчителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях, визначається два рази на рік до початку першого та другого півріччя.

Навчальне навантаження викладачам середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів визначається один раз на рік до початку навчального року.

_______________

*З дотриманням Кодексу Закону про працю України ( 322-08 )

А. Порядок встановлення розмірів ставок
заробітної плати та посадових окладів

64. Ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників виплачуються:**

а) за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): вчителям 5-11 (12) класів шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань; учителям трудового навчання 2-3 класів спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання; викладачам 3-5 класів шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з п'ятирічним строком навчання; викладачам 5-7 класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання; викладачам спеціальних дисциплін 1-11 класів середніх музичних і художніх шкіл та шкіл-інтернатів; викладачам 1-4 класів дитячих художніх шкіл і шкіл загальної художньої освіти з чотирирічним строком навчання; викладачам і старшим викладачам педагогічних училищ; учителям-дефектологам і логопедам установ охорони здоров'я та соціального забезпечення (крім будинків дитини); керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, в тому числі організованих у закладах освіти на принципах самоокупності; учителям груп для занять з іноземної мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл і в дошкільних закладах, що працюють на принципах самоокупності; викладачам постійно діючих курсів по вивченню мов, стенографії, машинопису з терміном навчання один рік і більше; вчителям і викладачам училищ фізичної культури;

_______________

**Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму роботи

б) за 3 години викладацької роботи в середньому в день (720 годин на рік): викладачам та старшим викладачам середніх спеціальних закладів та професійно-технічних навчальних постійнодіючих курсів, курсів по підготовці до вступу в середні спеціальні заклади;

в) за 20 годин викладацької роботи на тиждень: вчителям 1-4 класів шкіл та шкіл-інтернатів, завідуючим логопедичними пунктами, логопедам будинків дитини, вчителям-логопедам і вчителям-дефектологам;

г) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи в день (24 години на тиждень): викладачам 1-2 класів шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з п'ятирічним строком навчання; викладачам 1-4 класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання; музичним керівникам; концертмейстерам, акомпаніаторам і культорганізаторам;

д) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи на день (1016 годин на рік): викладачам постійно діючих курсів по вивченню мов, стенографії, машинопису з строком навчання менше одного року;

е) за 25 годин виховної роботи на тиждень: вихователям спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей і підлітків з вадами у фізичному чи розумовому розвитку;

є) за 5 годин педагогічної роботи в день (30 годин на тиждень): вихователям, старшим вихователям шкіл-інтернатів, дитячих будинків, крім шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням російської мови та посиленою військово-фізкультурною підготовкою, інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня, установ охорони здоров'я, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, спеціальних шкіл та спеціальних профтехучилищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, кімнат школяра при клубах, палацах культури, житлово-експлуатаційних організаціях, інструкторам фізкультури, інструкторам слухових кабінетів;

ж) за 6 годин педагогічної роботи в день (36 годин на тиждень) вихователям, вихователям-методистам дитячих дошкільних закладів, будинків дитини, дитячих майданчиків, дитячих парків;

з) за 7 годин роботи в день (41 година на тиждень): майстрам виробничого навчання, в тому числі навчання водінню, вихователям професійно-технічних навчальних закладів.

Ставки заробітної плати педагогічних працівників, перелічених у підпунктах "а"-"з" цього пункту, встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. В навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ, професійно-технічних навчальних закладів час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хвилин), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хвилин). Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків в зв'язку із зменшенням її тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифікації.

За години педагогічної роботи, виконаної понад встановлену норму, провадиться додаткова оплата відповідно до отримуваної ставки заробітної плати в одинарному розмірі.

У тих випадках, коли робота понад встановлену норму виконується вихователями, помічниками вихователів, санітарками-нянями дошкільних закладів з причини невиходу на роботу змінника, або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи, оплата праці провадиться відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), як за надурочну.

Цей порядок застосовується у випадках, коли робота понад встановлену норму робочого часу виконувалась без перерви після закінчення основного робочого часу.

Адміністрація зобов'язана вжити заходів для заміни відсутнього працівника. Надурочна робота допускається, як виняток, з дозволу профспілкового комітету.

Надурочна робота не повинна перевищувати для кожного працівника 120 годин на рік.

При погодинній оплаті праці надурочна робота оплачується за перші дві години у полуторному розмірі, а наступні години-у подвійному розмірі.

Оплата надурочних робіт здійснюється в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) закладу, установи.

Якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на тиждень).

65. Педагогічним працівникам, які мають освіту в обсязі учительського інституту та прирівнених до нього навчальних закладів, ставки заробітної плати і посадові оклади встановлюються у розмірах, передбачених для працівників, які мають середню спеціальну освіту.

66. Учителям і викладачам, старшим викладачам, які мають стаж педагогічної роботи 25 і більше років, при неповному навчальному навантаженні виплачується гарантована частина ставки у розмірі 0,48 мінімальної заробітної плати, а за години проведених занять провадиться оплата, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної заробітної плати.

У тих випадках, коли вчителі і викладачі, які мають стаж педагогічної роботи 25 і більше років, працюють у двох чи декількох навчальних закладах і за усіма місцями роботи (разом) мають неповне навчальне навантаження, гарантована частина ставки виплачується тільки за основним місцем роботи. Оплата за години проведених занять за усіма місцями роботи здійснюється у таких випадках, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної заробітної плати.

Вчителям, які працюють у різних класах (1-4, 5-11(12), гарантована частина ставки виплачується, якщо їх заробітна плата за загальне навчальне навантаження в цих класах менше за місячну ставку. При визначенні навчального навантаження виховательська робота в групах продовженого дня не враховується.

Зазначений порядок виплати гарантованої частини ставки не застосовується для працівників, які отримують пенсію за віком, по інвалідності чи за іншими підставами, а також для працівників з числа адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, які ведуть у цих же закладах викладацьку роботу.

67. У навчальних закладах з індивідуальними формами навчання (музичні школи, училища тощо) за години викладацької роботи, не виконані у зв'язку з неявкою учнів на заняття, оплата праці провадиться у розмірі не менше двох третин їх тарифних ставок.

При наявності економії фонду заробітної плати за згодою керівника навчального закладу невичитані години можуть бути проведені протягом навчального року з додатковою погодинною оплатою.

Б. Порядок обчислення заробітної плати
педагогічних працівників шкіл, педагогічних
училищ, професійно-технічних навчальних
закладів та інших закладів освіти

Установи народної освіти
(крім професійно-технічних навчальних закладів
та середніх спеціальних навчальних закладів)

68. Місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т.ч. педучилища (крім середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

69. Тарифікація вчителів за роботу з заочниками здійснюється в такому порядку:

-у навчальне навантаження вчителя включаються години, передбачені на півріччя навчальним планом на групові та індивідуальні консультації, а також 70 відсотків від обсягу годин, передбачених на прийом усних та письмових заліків. Розрахунок годин в навчальному плані на прийом усних та письмових заліків проводиться на середню кількість учнів у групі від 9 до 15 чоловік 12, а в групі від 16 до 20 чоловік - 18.

При тарифікації загальна кількість годин, включених у навчальне навантаження, ділиться на число навчальних тижнів у півріччі. Виходячи з середньотижневого навчального навантаження, вчителю визначається заробітна плата, яка виплачується щомісячно незалежно від фактичного навантаження в різні місяці півріччя.

70. У зв'язку з частою зміною контингенту учнів, які знаходяться на тривалому лікуванні в лікарнях, тарифікація вчителів, які їх навчають, провадиться в такому порядку:

-в навчальне навантаження включається 80 відсотків від обсягу годин, відведених навчальним планом на групові та індивідуальні заняття;

-місячна заробітна плата за години викладацької роботи визначається шляхом множення ставки заробітної плати (з врахуванням підвищення її за роботу з дітьми, що потребують тривалого лікування) на обсяг тижневого навантаження, взятого в розмірі 80 відсотків від фактичного навантаження на початок кожного півріччя і ділення на встановлену норму годин на ставку. Встановлена місячна заробітна плата виплачується до початку наступного півріччя. Після закінчення кожного навчального півріччя години педагогічної роботи, виконані понад встановлений при тарифікації обсяг тижневого навантаження, оплачуються додатково за погодинною оплатою.

При невиконанні обсягу тижневого навантаження, встановленого при тарифікації, утримання з заробітної плати не провадиться.

У випадку, коли кількість дітей у групах, що знаходяться на лікуванні, не змінюється і відповідає вимогам положення про умови навчання таких учнів, оплата вчителів провадиться на загальних підставах відповідно до п.68 Інструкції.

71. За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Особам, які зараховані на роботу на посади педагогічних та керівних працівників під час літніх канікул учнів, заробітна плата за період до початку навчального року виплачується з розрахунку ставки заробітної плати, встановленої відповідно до їх освіти, категорії та розряду, або посадового окладу залежно від кількості учнів станом на 1 вересня попереднього навчального року (з врахуванням підвищень за наявність звання та вченого ступеня).

72. Учителям вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл і окремих класів працюючої молоді при загальноосвітніх школах, в яких проводяться заняття за навчальними планами, розрахованими на 28 тижнів, заробітна плата виплачується протягом навчального року, а також за один тиждень до початку і за один тиждень після закінчення навчального року. Чергова відпустка надається їм пропорційно відпрацьованому часу.

73. Погодинна оплата педагогічних працівників в установах, зазначених в цьому розділі, допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції.

Розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за 18 годин педагогічної роботи в тиждень, -на 76,2; за 20 годин педагогічної роботи в тиждень -на 84,7; за 24 години педагогічної роботи в тиждень -на 101,6; за 25 годин педагогічної роботи в тиждень -на 105,8; за 30 годин педагогічної роботи в тиждень -на 127,0; за 36 годин педагогічної роботи в тиждень -на 152,4; за 41 годину роботи в тиждень -на 173,1.

Особи, які працюють на умовах погодинної оплати і не ведуть занять під час канікул, оплату за цей час не отримують.

74. Учителям початкових класів, яким з незалежних від них причин не може бути забезпечене повне тижневе навантаження, заробітна плата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки, якщо:

у 2-4 класах уроки образотворчого мистецтва, музики та співів, фізкультури передані спеціалістам;

у 1 класах вчителі за станом здоров'я та з інших причин не можуть вести уроки фізкультури і співів;

у 1-4 класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, в сільських початкових школах, коли вчителі внаслідок своєї підготовки не можуть вести уроки іноземної та інших мов.

У всіх цих випадках звільнення вчителя від проведення занять та виплата заробітної плати в розмірі не нижче місячної ставки з обов'язковим довантаженням до встановленої норми годин оформляється наказом директора школи з зазначенням причин та підстав звільнення від занять і робіт, якими довантажується вчитель.

75. У сільських дев'ятирічних школах, в яких немає необхідної кількості навчальних годин з фізичної культури в 2-4 класах для встановлення повної ставки заробітної плати, вводитьсяпосада вчителя фізичної культури з покладенням на нього обов'язків по організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів.

Зазначеним вчителям фізичної культури виплачується повна ставка заробітної плати. В тому випадку, коли ці вчителі проводять уроки і з інших навчальних предметів, їм додатково оплачується педагогічна робота за всі години занять з цих предметів, незалежно від обсягу педагогічного навантаження з фізичної культури.

76. Учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується.*

у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку -заробітна плата за фактичну кількість годин;

у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку - заробітна плата за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;

у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми за ставку, -заробітна плата, встановлена при тарифікації, за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

________________

* З дотриманням Кодексу законів про працю України

77. У випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин (сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України ( 322-08 ).

Середні спеціальні та професійно-технічні
навчальні заклади
(крім педагогічних училищ)

78. Середня місячна заробітна плата викладачам середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів визначається шляхом множення годинної ставки викладача на встановлений йому обсяг річного навантаження і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців. Годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на середньомісячну норму навчального навантаження (72 години). Встановлена середньомісячна заробітна плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою.

Викладачам, які стали до роботи протягом навчального року, середня місячна заробітна плата визначається шляхом множення годинної ставки цього викладача на обсяг навчального навантаження, що припадає на повні навчальні мисяці, які залишились до кінця навчального навантаження, що припадає на повні навчальні місяці, які залишались до кінця навчального року, і ділення цього добутку на кількість цих же місяців. Заробітна плата за неповний робочий місяць у цьому випадку виплачується за фактичну кількість годин за годинними ставками.

При підвищенні ставки у зв'язку зі зміною розряду, освіти тощо середньомісячна заробітна плата визначається шляхом множення нової годинної ставки на обсяг річного навантаження, встановленого на початку навчального року при тарифікації, і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців.

79. У випадках, коли викладачі відповідно до діючого законодавства або з незалежних від них причин звільняються від навчальних занять (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, відволікання учнів на сільгоспроботи, зимові канікули тощо), встановлений їм обсяг річного навантаження зменшується на 1/10 частину за кожний повний місяць відсутності на роботі або відсутності занять із зазначених причин (за неповний місяць -виходячи з відповідної кількості робочих днів).

Встановлена викладачам на початку навчального року середня місячна заробітна плата в зазначених випадках зменшуватись не повинна. Години викладацької роботи, виконані викладачем протягом навчального року зверх зменшеного річного навантаження, оплачуються додатково за годинними ставками після виконання зменшеного навчального навантаження.

Зменшення навчального навантаження не проводиться за час відрядження викладача для проведення навчальних занять в іншій місцевости (наприклад, у філіалі навчального закладу), а також за час чергової відпустки, якщо навчальний процес триває протягом всього календарного року і відпустка в зв'язку з цим може надаватись не тільки в період літніх канікул.

80. Години викладацької роботи, виконані понад встановлене річне навантаження, оплачуються додатково за годинними ставками (визначеними відповідно до п.78) після виконання викладачем річного навчального навантаження. Ця оплата провадиться щомісячно або в кінці навчального року.

81. Якщо протягом навчального року навчальне навантаження викладача зменшується з незалежних від нього причин (зміни в навчальних планах, злиття груп тощо), до кінця навчального року йому виплачується середня місячна заробітна плата, встановлена на початку цього навчального року, за умови довантаження іншою організаційно-педагогічною роботою.

82. Працівники підприємств, організацій і установ можуть залучатись до викладацької роботи в професійно-технічні та середні спеціальні навчальні заклади тільки на умовах погодинної оплати. При цьому розмір годинної ставки визначається шляхом ділення місячної ставки на середньомісячну норму навчального навантаження (72 години).

Оплата праці педагогічних працівників, які залучаються з інших навчальних закладів для проведення занять у професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладах, провадиться на умовах, передбачених для педагогічних працівників цих закладів. Оплата за годинними ставками може провадитись тільки за їх згодою.

83. Оплата майстрів виробничого навчання, основним місцем роботи яких є навчальний заклад, здійснюється за місячними посадовими окладами.

Оплата окремих годин виробничого навчання (коли в зв'язку з недостатнім обсягом навчальної роботи введення штатної посади майстра є недоцільним, при роботі понад норму робочого часу, в інших аналогічних випадках) здійснюється за годинними ставками, які визначаються шляхом ділення місячного посадового окладу майстра на 173,1 години.

Майстру виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу, який здійснює керівництво майстернею і не закріплений за групою учнів, може бути встановлена додаткова оплата в розмірі 0,33-0,43 мінімальної заробітної плати (як за завідування навчальною лабораторією).

У випадку, коли зазначений працівник водночас здійснює керівництво майстернею і закріплений за групою учнів, йому може бути встановлена додаткова оплата за збільшення обсягу виконуваних робіт.

В обох випадках додаткова оплата здійснюється за рахунок економії фонду заробітної плати у зв'язку із скороченням чисельності майстрів проти нормальної.

Майстрам виробничого навчання, на яких покладено організаційне, методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за професією, працюючих в даній навчально-виробничій майстерні, може бути встановлена додаткова оплата в розмірі 0,33-0,43 мінімальної заробітної плати (як за керівництво методичною комісією).

84. За висококваліфікованими робітниками і спеціалістами, які в установленому порядку переводяться з підприємств і організацій у професійно-технічні навчальні заклади на посади майстрів виробничого навчання, зберігається середня заробітна плата, яку вони одержували за останнім місцем роботи.

Щорічно кількість працівників, які можуть бути переведені до професійно-технічних навчальних закладів із збереженням середньої заробітної плати в зазначеному порядку, визначається місцевими органами управління в межах бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання цих навчальних закладів.

У разі погіршення якості роботи таким працівникам за наслідками чергової атестації можуть встановлюватись посадові оклади на загальних підставах.

85. У тих випадках, коли викладачі професійно-технічних навчальних закладів залучаються до керівництва виробничою практикою учнів, оплата їх праці за цей період провадиться з розрахунку середнього посадового окладу майстра виробничого навчання в даному училищі, понад заробітну плату за години теоретичних занять.

86. Обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться із розрахунку їх заробітної плати (в діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад встановлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Підрахунок заробітку для оплати відпустки проводиться в такому порядку: загальна сума заробітної плати, нарахована викладачеві за відпрацьовані місяці навчального року, які передують місяцю виходу у відпустку, ділиться на число цих місяців, отриманий середній місячний заробіток ділиться на 25,4 (середньомісячне число робочих днів) і потім середній денний заробіток помножується на число днів відпустки.

_______________

*При використанні викладачем щорічної відпустки за минулий навчальний рік протягом поточного навчального року обчислення оплати за відпустку проводиться назагальних підставах їз розрахунку за 10 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку. При наданні додаткових відпусток, за які за діючим законодавством заробітна плата зберігається частково, або її збереження не передбачено, зазначені періоди і відповідні суми із розрахунку виключаються. Якщо викладач виконує педагогічну роботу в середньому спеціальному закладі і на курсах по підготовці до вступу в технікум, розрахунки за відпустку проводяться в такому ж порядку по кожній роботі окремо.

87. Оплата викладачів, які звільняються з роботи до закінчення навчального року, здійснюється з дотриманням таких умов:

якщо фактична кількість годин уроків до звільнення викладача менше від нормативної виходячи з встановленого середньомісячного навантаження, відрахування з його заробітної плати не провадяться;

години уроків, проведені понад норму годин, обчислену виходячи з встановленого середньомісячного навантаження, оплачуються додатково за ставками погодинної оплати.

88. Під час канікул оплата педагогічних та інших працівників середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, які виконують педагогічну роботу (у тому числі тих, які приймаються на роботу), здійснюється в порядку, встановленому в п.71 Інструкції. При цьому посадові оклади керівних працівників професійно-технічних училищ, які приймаються на роботу, під час канікул, встановлюються залежно від планового середньорічного контингенту учнів на поточний календарний рік, середніх спеціальних навчальних закладів - залежно від кількості учнів на 1 січня.

89. Оплата праці викладачів середніх спеціальних навчальних закладів, які не проводять заняття з незалежних від них причин (сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо) провадиться відповідно до п.77 Інструкції.

В. Особливості обчислення заробітної плати керівників
гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи),
військових керівників, керівників центрів допризовної
підготовки, керівників фізичного виховання та
адміністративно-господарського персоналу
установ і закладів освіти

90. Керівникам гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи) в школах, середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладах, позашкільних та інших закладах освіти, для яких ці заклади є місцем основної роботи, заробітна плата визначається в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції.

Зазначеним працівникам, для яких робота в освітніх закладах не є основною, заробітна плата визначається виходячи з фактичної кількості годин занять з гуртківцями та годинної ставки, визначеної шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на 76,2 години (середньомісячна норма годин на ставку).

91. Керівні працівники закладів освіти, керівники фізичного виховання центрів допризовної підготовки можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку). Керівні працівникии дитячих дошкільних закладів можуть виконувати роботу вихователів у цій же установі в обсязі не більше 18 годин на тиждень.

У сільській місцевості директори і їх заступники при відсутності вчителів або викладачів з відповідних предметів можуть вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік) з дозволу відповідного органу управління освіти.

Директори, їх заступники по навчальній роботі в дитячих музичних, художніх школах, школах мистецтв, школах загальної музичної освіти можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 12 годин на тиждень, якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад.

Інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах -до 20 годин на тиждень.

Названим працівникам за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

92. Заробітна плата директору вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи, де заняття провадяться за навчальним планом, розрахованим на 28 тижнів, виплачується протягом року за умови додаткового навантаження його у канікулярний період, що не збігається з черговою відпусткою, педагогічною чи іншою роботою за рішенням районного (міського) відділу освіти.

93. У посадові оклади військових керівників (керівників допризовної підготовки) включена оплата за 12 годин педагогічної роботи на тиждень (480 годин на рік) у загальноосвітніх школах, училищах фізичної культури, школах-інтернатах, педучилищах, професійно-технічних навчальних закладах. До цієї педагогічної роботи входить проведення навчальних занять (у тому числі факультативів) з початкової військової (допризовної) підготовки, цивільної оборони у 10-11(12) класах і в групах професійно-технічних навчальних закладів, а також проведення тактичних занять з учнями-юнаками.

Крім того, в обов'язки військового керівника (керівника допризовної підготовки) входять проведення позакласних занять з початкової військової (допризовної)підготовки, організаційна та військово-патріотична робота з учнями, а також виконання обов'язків по керівництву гуртками з основ військової справи, обладнання та завідування військовим кабінетом, кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром і поліпшення навчально-матеріальної бази (без додаткової оплати).

Якщо у навчальному закладі не може бути забезпечено навчальне навантаження у наведених у цьому пункті розмірах чи військовий керівник (керівник допризовної підготовки) не може проводити занять з військово-технічної підготовки і санітарної справи, йому виплачується повний посадовий оклад.

Педагогічна робота, виконана військовим керівником (керівником допризовної підготовки) понад 12 годин на тиждень (480 годин на рік), оплачується додатково за ставками і в порядку, визначеному для вчителів і викладачів. При цьому педагогічна робота, що підлягає додатковій оплаті, не повинна перевищувати 9 годин на тиждень (360 годин на рік).

94. Працівникам установ освіти, які за графіком роботи працюють в нічний час, здійснюється додаткова оплата в розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час (у період з 10 годин вечора до 6 годин ранку).

^ Наверх
наверх