документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 90 від 02.04.93
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 грудня 1993 р. за N 181

Про затвердження Інструкції про оплату
праці та розміри ставок заробітної
плати професорсько-викладацького
складу вищих навчальних закладів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти
N 107 від 09.04.96 )

( З 1 червня 1996 року Інструкція застосовуєься з урахуванням
розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) та умов
оплати праці, затверджених Наказом Міносвіти N 252
від 25.07.96
)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 р. N 44 "Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджену з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України і ЦК профспілки працівників освіти і науки України Інструкцію про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів.

2. Керівникам вищих навчальних закладів провести перерахунки заробітної плати з 1 січня 1993 року.

3. Інструкція поширюється на всі вищі навчальні заклади України незалежно від відомчого підпорядкування.

4. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР від 16.09.91 р. N 199

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Шепотько В. П.

Міністр П.М.Таланчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство праці України Андрющенко Е.I.

Міністерство фінансів України Германчук П.К.

Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України Сачков Л.С.

Інструкція
про оплату праці та розміри ставок заробітної
плати професорсько-викладацького
складу вищих навчальних закладів

( З 1 червня 1996 року Інструкція застосовуєься з урахуванням
розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) та умов
оплати праці, затверджених Наказом Міносвіти N 252
від 25.07.96 )

I. Загальні умови

1. Інструкція розроблена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 року N 44 "Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки".

2. Посадові оклади, надбавки та доплати встановлюються в розмірах, які повинні дорівнювати сумі, кратній 10 або 5.

3. Ставки і оклади є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці професорсько-викладацького складу, який перебуває у трудових відносинах з вищим навчальним закладом усіх форм власності, при додержанні встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових обов'язків (норм праці).

4. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів надбавки встановлюються вищим органом управління згідно з чинним законодавством.

5. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів надано право:

встановлювати професорсько-викладацькому складу надбавки за високі творчі й виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного викладача в межах фонду заробітної плати. При встановленні надбавок рекомендується враховувати викладання українською мовою, постійне підвищення кваліфікації, стаж науково-педагогічної роботи тощо, при обов'язковій високій якості викладання. Надбавки зменшуються або повністю відміняються при погіршенні якості роботи. Положення про встановлення надбавок розробляється кожним навчальним закладом і затверджується його радою;

залучати для читання окремих лекцій і проведення занять із студентами висококваліфікованих спеціалістів народного господарства, діячів науки та мистецтва з погодинною оплатою їхньої праці.

II. Оплата праці професорсько-викладацького складу

6. Посадові оклади професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів

Найменування посади

Тарифний
розряд
Посадовий оклад
укр. крб.

Ректор 

28 

47470 
Проректор:
- професор або доктор наук
- доцент або кандидат наук
- який не має вченого звання
і наукового ступеня 

27
26

23 

44990
42570

35560 
Директор філії:
- який має вчене звання або
науковий ступінь
- який не має вченого звання
і наукового ступеня 


24

20 


37600

28675 
Директор вищого навчального закладу
I та II рівнів, який пройшов
акредитацію і отримав сертифікат 


22 


33230 
Завідуючий кафедрою-професор:
- доктор наук
- який не має наукового ступеня
доктора наук 

26

25 

42570

40275 
Професор:
- доктор наук
- який не має наукового ступеня
доктора наук 

25

24 

40275

37600 
Доцент:
- кандидат наук
- який не має наукового ступеня
кандидата наук 

23

21 

35560

31190 
Старший викладач:
- кандидат наук
- який не має наукового ступеня
кандидата наук 

21

19 

31190

26325 
Викладач, асистент:
- кандидат наук
- який не має наукового ступеня
кандидата наук 

19

16 

26325

19780 
Викладач-стажист  15  17985 

6.1. Посадові оклади завідуючого кафедрою, професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента та викладача-стажиста, передбачені цим пунктом, поширюються на вищі навчальні заклади, інститути (факультети) підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства, інститути вдосконалення вчителів, лікарів та працівників фармації незалежно від відомчого підпорядкування.

6.2. Оклади професорів і доцентів встановлюються особам, які мають вчені звання відповідно професора або доцента (старшого наукового співробітника).

Особам із числа професорсько-викладацького складу, обраним за конкурсом або призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання, один раз строком до 2 років від часу першого обрання чи призначення, починаючи з 29.03.91 оклади встановлюються в таких розмірах:

професорам - на 10 відсотків нижче від посадового окладу професора, доктора наук;

доцентам - на 10 відсотків нижче від посадового окладу доцента, кандидата наук.

Цей порядок поширюється на осіб із числа професорсько-викладацького складу, призначених у встановленому порядку на посади професорів чи доцентів незалежно від наявності наукового ступеня, а також на сумісників.

Якщо після закінчення двох років перебування на посаді професора чи доцента вчене звання не присвоєне, цим особам встановлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням наявності наукового ступеня, а при переході на ці посади з посад доцента, старшого викладача - оклад доцента, старшого викладача.

6.3. Висококваліфікованим спеціалістам народного господарства, які не мають вченого звання або наукового ступеня, але мають великий досвід практичної роботи, при призначенні їх на штатні посади професорсько-викладацького складу або обраним за конкурсом можуть встановлюватися на строк до 5 років посадові оклади, передбачені відповідно для професора, який не має наукового ступеня доктора наук, і для доцента, старшого викладача, які мають науковий ступінь кандидата наук відповідно. Це положення не поширюється на сумісників.

7. Особам із числа професорсько-викладацького складу, які не мають вченого звання професора за завідування кафедрою встановлюється доплата в розмірі до 20 відсотків від посадового окладу, але не більше завідуючого кафедрою-професора.

Доплата за завідування кафедрою поширюється також на осіб, посадові оклади яким встановлюються згідно з пунктом 6.2.

Доплата за завідування кафедрою в повному розмірі на місяць встановлюється основним працівникам із числа професорсько-викладацького складу і сумісникам.

У вищих навчальних закладах, що пройшли акредитацію, посадові оклади завідуючих кафедрами, які забезпечують підготовку спеціалістів з сертифікованих спеціальностей, збільшуються:

професорам - на 15 відсотків;

особам, які не мають вченого звання професора - на 10 відсотків.

8. Професорсько-викладацькому складу медичних вищих навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів і медичних факультетів інших вищих навчальних закладів встановлюється доплата за лікувально-діагностичну роботу в клініках та інших закладах охорони здоров'я, що є клінічними базами, в таких розмірах від посадового окладу:

завідуючим кафедрами, професорам і доцентам - 50 відсотків;

асистентам-кандидатам наук - 70 відсотків;

асистентам, які не мають наукового ступеня - 77 відсотків;

цим же категоріям працівників -

хірургам, які оперують хворих, анестизіологам і реаніматологам, які забезпечують оперативну діяльність і проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії, ендоскопістам, які здійснюють лікувальні заходи:

завідуючим кафедрами, професорам і доцентам - 60 відсотків;

асистентам-кандидатам наук - 80 відсотків;

асистентам, які не мають наукового ступеня - 87 відсотків.

Ректорам, проректорам по навчальній, науковій і лікувальній роботі медичних вищих навчальних закладів та інститутів удосконалення лікарів встановлюється доплата за лікувально-діагностичну роботу в клініках та інших закладах охорони здоров'я, що є клінічними базами, в розмірі, передбаченому для завідуючих кафедрами.

9. На посади викладачів-стажистів зараховуються випускники вищих навчальних закладів та особи, які не мають досвіду педагогічної роботи, на строк до 2 років.

10. Особам із числа професорсько-викладацького складу встановлюються доплати до посадових окладів за основною посадою:

за виконання обов'язків директора філіалу - до 35 відсотків;

за виконання обов'язків декана - до 35 відсотків;

за виконання обов'язків заступника декана - до 30 відсотків.

11. Особам із числа професорсько-викладацького складу, які не мають вченого звання професора, можуть одночасно встановлюватися доплати за виконання обов'язків завідуючого кафедрою і декана факультету або його заступника.

12. Підвищення окладів професорсько-викладацького складу за зайнятими посадами проводиться:

при присудженні наукового ступеня кандидата наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією (далі ВАК) України про видачу диплома кандидата наук;

при присудженні наукового ступеня доктора наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після затвердження ВАКом України;

при присвоєнні вченого звання професора - з дня рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти України;

при присвоєнні вченого звання доцента, старшого наукового співробітника - з дня рішення вченої ради після прийняття
рішення про видачу атестата відповідно Міністерством освіти України або ВАКом.

III. Погодинна оплата працівників

13. Ставки погодинної оплати працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення учбових занять наведені в таблиці:

Контингент учнів  Ставки погодинної оплати праці
(в коефіцієнтах від мінімальної
заробітної плати) 
  Професор
доктор наук 
Доцент
кандидат наук 
Особа, яка не
має вченого
ступеня 
Учні шкіл, професійно-технічних
навчальних закладів, гімназій,
ліцеїв, середніх спеціальних
навчальних закладів та інші
аналогічні категорії учнів,
робітники, працівники, які
займають посади, що вимагають
середньої спеціальної освіти,
слухачі курсів 
0,21 
0,12 
0,06 
Студенти  0,25  0,15  0,09 
Аспіранти, слухачі навчальних
закладів підвищення кваліфікації
керівних працівників та
спеціалістів 0,3 0,2 0,13 

13.1. Ставки погодинної оплати праці включають оплату за дні відпустки.

13.2. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук України підвищуються на 25 відсотків.

13.3. Ставки погодинної оплати праці осіб, які не мають вченого звання професора або наукового ступеня доктора наук, а також доцента або наукового ступеня кандидата наук, але які мають почесні звання, встановлюються в таких розмірах:

почесне звання "Народний" - в розмірах, передбачених для професора, доктора наук;

почесне звання "Заслужений" - в розмірах, передбачених для доцента, кандидата наук.

13.4. Ставки погодинної оплати праці лікарів- консультантів, які залучаються закладами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), встановлюються в розмірах, передбачених для оплати за проведення учбових занять з аспірантами та слухачами навчальних закладів підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів.

13.5. Оплата праці членів жюрі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт проводиться за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять учбові заняття із студентами.

13.6. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні учбових занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах від мінімальної заробітної плати:

за позування без одягу або в складній позі - 0,06;

за позування в одязі - 0,04.

14. Голови і члени Державної екзаменаційної комісії (далі ДЕК) вищого навчального закладу, які залучаються в інших вищих навчальних закладів, а також спеціалісти з виробництва отримують оплату в розмірах ставок погодинної оплати праці, передбачених другим рядком.

Час, що витрачено на підготовку і розгляд матеріалів до засідання ДЕКа, оплаті не підлягає.

Декани, заступники деканів, представники органів управління вищими навчальними закладами міністерств і відомств, в підпорядкуванні яких знаходяться вузи, за участь в роботі ДЕКа оплату не отримують.

Ректори і проректори вищих навчальних закладів отримують оплату за участь в ДЕКу за встановленими годинними ставками, якщо профіль ДЕКа відповідає їх спеціальності.

Оплата праці ректорів і проректорів вузів, які є головами або членами екзаменаційної комісії, за приймання кандидатських екзаменів проводиться за умови приймання екзаменів з дисципліни, що відповідає профілю їх наукової спеціальності.

Головам і членам екзаменаційної комісії, призначеним з інших міст, витрати на відрядження відшкодовуються за рахунок вищого навчального закладу, в якому проводяться державні екзамени, захист дипломного проекту (роботи) зі збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

15. Розрахунок з особами, що залучаються до роботи на умовах погодинної оплати праці, проводиться щомісячно за фактично виконану кількість годин.

16. Передбачені першим рядком ставки погодинної оплати праці також застосовуються:

для оплати праці викладачів курсів по підготовці до вступу в вуз;

для оплати праці викладачів курсів по вивченню мов народів світу;

для оплати праці працівників навчально-виховних установ, в яких студенти університетів, педагогічних та інженерно-педагогічних інститутів (факультетів) проходять педагогічну практику. Розрахунки проводяться за рахунок кошторису вузу.

17. Передбачені другим рядком ставки погодинної оплати праці також застосовуються:

при проведенні викладачами з погодинною оплатою індивідуальних занять за спеціальними дисциплінами у вузах мистецтв і культури;

для оплати праці медичних працівників, запрошених на кафедри цивільної оборони для підготовки медичних сестер і осіб, залучених до викладацької роботи на факультетах громадських професій;

при прийманні вступних іспитів абітурієнтів; при прийманні екзаменів з іноземної мови у працівників установ і організацій, які отримують надбавки до заробітної плати при застосуванні іноземної мови в практичній діяльності;

при проведенні занять із слухачами курсів з інтенсивного вивчення іноземної мови;

за керівництво польовою і педагогічною практикою студентів викладачам, які залучаються з інших вузів.

18. Залучення викладачів з погодинною оплатою до керівництва виробничою (включаючи і практику перед дипломом) практикою не дозволяється.

19. Передбачені третім рядком погодинні ставки також застосовуються:

для оплати праці професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів і спеціалістів народного господарства, що залучаються підприємствами і організаціями по наданню платних

послуг з економічних правових питань;

для оплати праці провідних вчених і спеціалістів сторонніх організацій, що залучаються як консультанти дисертаційних
досліджень (50 годин в рік на одного докторанта або аспіранта; 25 годин на пошукувача (здобувача));

для оплати праці провідних вчених і спеціалістів сторонніх організацій, що залучаються до приймання кандидатських іспитів;

для оплати праці ректорів, проректорів та інших керівних працівників навчальних закладів, а також висококваліфікованих спеціалістів народного господарства, в тому числі тих, які займають керівні посади і які залучаються до виконання роботи по завідуванню кафедрою з погодинною оплатою праці 100 годин в навчальному році. Вказана робота дозволяється при виконанні іншої роботи за сумісництвом;

для оплати праці викладачів факультетів підвищення кваліфікації працівників керівних працівників і спеціалістів народного господарства.

20. Керівним працівникам вузів (ректори, проректори, декани і заступники деканів факультету, начальники учбових відділів, завідуючі аспірантурою і докторантурою, керівники виробничою практикою, учені секретарі) і виконуючим у цьому ж навчальному закладі педагогічну роботу не менше ніж 150 годин в навчальному році як на умовах погодинної оплати праці, так і за сумісництвом до 0,5 ставки відповідного викладача, надається щорічна відпустка за основною посадою тривалістю 48 робочих днів.

21. Викладачі фізичного виховання і військової підготовки за трудовою угодою з ректором вузу можуть понад свого 6 годинного робочого дня у вищому навчальному закладі виконувати секційну і тренерську роботу з оплатою за годинними ставками, нарахованими шляхом поділу посадового окладу керівника гуртка і секції, встановленого згідно з додатком N 10 наказу Міносвіти України від 25.02.93 N 45, на 76,2 години (середньомісячна норма годин), виходячи з фактичної кількості годин занять в гуртках. Оплата проводиться за рахунок коштів, відведених на масову фізкультурну і оборонну роботу.

За аналогічними умовами до цієї роботи можуть бути запрошені особи, що залучаються до тренерської роботи по спорту в вуз.

22. Залученим до учбового процесу в театральні вузи на умовах штатного сумісництва спеціалістам - діючим майстрам сцени, які безпосередньо в своїй творчій діяльності пов'язані з практикою театру, оплату їх праці проводити згідно пункту 6.3.

23. Оплата за опанування дисертації встановлюється від мінімальної заробітної плати в розмірах:

для докторської дисертації - 0,63

для кандидатської дисертації - 0,38.

24. Працівникам із числа професорсько-викладацького складу, які виконують обов'язки директора вищого навчального закладу I-II рівня акредитації, професійно-технічного училища, ліцея, що входять в комплекс безперервної освіти, може встановлюватись доплата в розмірі 30 відсотків від посадового окладу.

25. Посадові оклади начальників учбових і учбово-методичних відділів, завідуючих відділів аспірантури, клінічної ординатури, докторантури та інтернатури, вченого секретаря, які мають вчене звання, встановлюються в розмірі, передбаченому для доцента або професора (для докторантури та інтернатури).

26. Працівникам із числа професорсько- викладацького складу, які виконують обов'язки начальника учбового відділу, вченого секретаря вищого навчального закладу, керівника виробничої практики, завідуючого докторантурою та аспірантурою, клінічною ординатурою та інтернатурою, а також підготовчим відділенням та завідуючого консультаційним пунктом, встановлюється доплата в розмірі від 10 до 30 відсотків окладу за основною посадою, але не більше 50 відсотків окладу за посадою, обов'язки якої виконуються. Конкретний розмір доплат встановлює ректор в межах фонду заробітної плати.

27. (Призупинено норму додаткового 15-відсоткового бюджетного фінансування вищих закладів освіти, акредитованих за четвертим рівнем згідно з Наказом Міносвіти N 107 від 09.04.96) У вищих навчальних закладах, які пройшли акредитацію і одержали відповідний сертифікат та отримали автономію на IV рівні акредитації, посадові оклади працівників збільшуються на 15 відсотків.

28. У творчих вузах за художнє керівництво акторсько-режисерськими курсами посадові оклади осіб із числа професорсько-викладацького складу, які одночасно є керівниками цих курсів, посадовий оклад підвищується на 20 відсотків.

29. Провідним концертмейстерам і концертмейстерам вищих навчальних закладів (факультетів, відділень) по підготовці працівників мистецтв, вчителям музики і співів посадові оклади встановлюються в розмірах, передбачених відповідно до старшого викладача і викладача.

^ Наверх
наверх