документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про питну воду, питне водопостачання
та водовідведення

( Назва Закону в редакції Закону
N 2047-VIII від 18.05.2017 )

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.112 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2196-IV від 18.11.20
04, ВВР, 2005, N 4, ст.95
N 997-V від 27.04.20
07, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 2479-VI від 09.07.20
10, ВВР, 2010, N 49, ст.571
N 2756-VI від 02.12.20
10, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 3610-VI від 07.07.20
11, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 4434-VI від 23.02.20
12, ВВР, 2012, N 42, ст.526
N 5459-VI від 16.10.20
12, ВВР, 2013, N 48, ст.682
N 1602-VII від 22.07.20
14, ВВР, 2014, N 41-42, ст.2024
N 124-VIII від 15.01.20
15, ВВР, 2015, N 14, ст.96
N 191-VIII від 12.02.20
15, ВВР, 2015, N 21, ст.133
N 1540-VIII від 22.09.20
16, ВВР, 2016, N 51, ст.833
N 2047-VIII від 18.05.20
17, ВВР, 2017, N 29, ст.314
N 2059-VIII від 23.05.20
17, ВВР, 2017, N 29, ст.315
N 2119-VIII від 22.06.20
17, ВВР, 2017, N 34, ст.370
N 2189-VIII від 09.11.20
17, ВВР, 2018, N 1, ст.1 -
набирає чинності з 01.05.2019 р. )

( У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади
з питань охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої
влади з питань водного господарства", "центральний орган
виконавчої влади у сфері стандартизації" та "органи
державного санітарно-епідеміологічного нагляду" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров'я", "центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері розвитку водного господарства", "центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері технічного регулювання" та "органи
державної санітарно-епідеміологічної служби" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 5459-VI від
16.10.2012 )

( У тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх
відмінках замінено словами "національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 1540-VIII від 22.09.2016 )

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду; ( Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води; ( Абзац третій статті 1 в редакції Законів N 1602-VII від 22.07.2014, N 2047-VIII від 18.05.2017 )

водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод; ( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;

джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї;

екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV від 18.11.2004 )

інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання; ( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 4434-VI від 23.02.2012 )

індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів;

контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;

нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру;

нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води;

підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води; ( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

підприємство централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів/систем централізованого водовідведення; ( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання;

популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу; ( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами (далі - спеціальні рахунки) - рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, призначені для накопичення та використання коштів виключно для виконання інвестиційних програм у зазначеній сфері; ( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 4434-VI від 23.02.2012 )

пункт відповідності якості питної води - місце відбору проб води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води, а саме:

з кранів систем питного водопостачання - для водопровідної питної води;

у місцях розливу у споживчу тару - для фасованої питної води;

у місцях розливу у тару споживача - для питної води з пунктів розливу питної води;

у місцях використання на підприємстві - для питної води, що використовується для виробничих (технологічних) потреб; ( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;

система питного водопостачання - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;

система централізованого водовідведення - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом; ( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

технологічні нормативи використання питної води - максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони;

технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем водопостачання та водовідведення, які мають відповідати його розрахунковим параметрам; ( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі;

централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води;

централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення; ( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення питних фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб. ( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному у Водному кодексі України ( 213/95-ВР ), законах України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ). ( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1602-VII від 22.07.2014; в редакції Закону N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, надають послуги з водовідведення, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води та/або послуг з водовідведення, станом джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, а також споживачів питної води та/або послуг з водовідведення. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного
водопостачання

Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання складається з Водного кодексу України ( 213/95-ВР ), Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ), законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

Стаття 4. Суб’єкти у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення

Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення є:

органи державної влади, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;

органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;

підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення;

споживачі питної води та/або послуг з водовідведення. ( Стаття 4 в редакції Закону N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної
води та питного водопостачання

Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань:

господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання і водовідведення;

формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

нормування, стандартизації та ліцензування; ( Абзац четвертий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 124-VIII від 15.01.2015 ) ( Зміни до абзацу четвертого статті 5 див. в Законі N 191-VIII від 12.02.2015 )

моніторингу, обліку і контролю;

інформування населення щодо якості питної води та питного водопостачання;

охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів;

забезпечення прав споживачів питної води.

Розділ II
Державна політика у сфері питної води та
питного водопостачання

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення

( Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Державна політика у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення будується на принципах: ( Абзац перший статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

державного управління і регулювання відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац другий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;

гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб;

раціонального використання питної води;

науково обгрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання та формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

наближення вимог національних стандартів на питну воду, питне водопостачання та водовідведення, технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів, нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі; ( Абзац сьомий статті 6 в редакції Закону N 2047-VIII від 18.05.2017 )

запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного водопостачання;

дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості оцінки впливу на довкілля і державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання; ( Абзац одинадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2059-VIII від 23.05.2017 )

економічного стимулювання раціонального використання питної води споживачами;

невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац тринадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац чотирнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання та водовідведення, порядку формування нормативів питного водопостачання та тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; ( Абзац п'ятнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац шістнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення;

заборони відключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення. ( Абзац вісімнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води,
питного водопостачання та водовідведення

( Назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення шляхом: ( Абзац перший частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання;

державної підтримки, регулювання та нагляду у сфері питного водопостачання і водовідведення відповідно до цього Закону;

здійснення заходів організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води;

зобов'язання підприємств питного водопостачання здійснювати заходи щодо забезпечення нормативів питного водопостачання та додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання;

задоволення потреб населення у питній воді шляхом пріоритетного розвитку систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, створення резервних систем питного водопостачання;

зобов'язання центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій дотримуватися екологічних вимог та санітарного законодавства під час проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення; ( Абзац сьомий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, проведення державного моніторингу стану води і систем питного водопостачання та систем водовідведення, оцінки впливу на довкілля і державної санітарно-епідеміологічної експертизи господарської та іншої діяльності, пов'язаної з використанням джерел питного водопостачання; ( Абзац восьмий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2047-VIII від 18.05.2017, N 2059-VIII від 23.05.2017 )

забезпечення відшкодування в установленому порядку шкоди, заподіяної споживачам питної води та/або послуг з централізованого водовідведення підприємствами питного водопостачання та/або підприємствами централізованого водовідведення внаслідок порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац дев'ятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в установленому порядку функціонування систем питного водопостачання, які не забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності, що негативно впливає на якість питної води, порушує режим функціонування систем питного водопостачання та централізованого водовідведення; ( Абзац десятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 997-V від 27.04.2007, N 2047-VIII від 18.05.2017 )

встановлення екологічної броні питного водопостачання. ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV від 18.11.2004 )

Гарантії прав громадян на питне водопостачання на час перебування їх на транспортних засобах понад три години забезпечуються власниками транспортних засобів.

Стаття 8. Державна підтримка у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення

( Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається відповідно до обсягів коштів, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, для фінансування заходів у сфері будівництва і реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, а також для проведення науково-дослідних робіт по вдосконаленню питного водопостачання та ресурсозбереження. ( Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 9. Інформування про якість питної води

Кожному споживачеві питної води державою гарантується право вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією метою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, щороку готує і оприлюднює в порядку ( 576-2004 ), встановленому Кабінетом Міністрів України, Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечує заінтересовані органи державної влади, громадські організації, підприємства, установи, організації та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

У разі, коли питна вода має відхилення за показниками від державного стандарту, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про її якість та вживають заходів, пов'язаних з відверненням загрози здоров'ю людей.

Розділ III
Державне управління у сфері
питної води та питного водопостачання

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України
у сфері питної води та питного водопостачання

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання належать:

реалізація державної політики у цій сфері;

організація розроблення державних, міждержавних і регіональних програм у цій сфері;

координація діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;

організація здійснення державного контролю та обліку у цій сфері;

затвердження проектів зон санітарної охорони об'єктів централізованого питного водопостачання, які розташовані на території більш як однієї області;

встановлення режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

визначення порядку інформування про якість питної води та стан питного водопостачання;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального
господарства, інших державних органів у сфері
питної води, питного водопостачання та
водовідведення

( Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011; в редакції Законів N 5459-VI від 16.10.2012, N 2047-VIII від 18.05.2017 )

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац другий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац третій частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення; ( Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

затвердження порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин; ( Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до законів України. ( Абзац сьомий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 ) ( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012 )

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення проведення наукових досліджень у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац другий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об’єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац третій частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України. ( Частина статті 11 в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012 )

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення в межах своїх повноважень, визначених законами України. ( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Органом державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. ( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010; в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011 )

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення

( Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення належать: ( Абзац перший статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері; ( Абзац другий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм; ( Статтю 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 997-V від 27.04.2007, N 2047-VIII від 18.05.2017 )

забезпечення виконання правил і норм користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення; ( Абзац п'ятий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборона використання питної води для промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам, відповідальність за належне забезпечення населення системами водовідведення; ( Абзац шостий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

складання протоколів про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про накладення штрафів, а так само застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання та/або централізованого водовідведення у разі порушення ними законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац сьомий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

розроблення та реалізація проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення; ( Абзац восьмий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами; ( Абзац статті 12 в редакції Закону N 2479-VI від 09.07.2010 )

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до законів України. ( Абзац десятий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування
у сфері питної води, питного водопостачання
та водовідведення

( Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення належать: ( Абзац перший статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації; ( Абзац другий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і місцевих програм; ( Абзац третій статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання та/або системам водовідведення; ( Абзац четвертий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів; ( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше; ( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

визначення популяційного еквівалента населеного пункту, уразливих та менш уразливих зон відповідно до порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; ( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

прийняття рішень з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання; ( Абзац статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2059-VIII від 23.05.2017 )

здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац дев'ятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац статті 13 в редакції Закону N 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг); ( Абзац статті 13 в редакції Закону N 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 )

( Абзац статті 13 виключено на підставі Закону N 2479-VI від 09.07.2010 )

обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення в межах своїх повноважень; ( Абзац тринадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;

встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення; ( Абзац п'ятнадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

обмеження або заборона використання підприємствами питної води для промислових цілей;

погодження інвестиційних програм стосовно об'єктів водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності; ( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4434-VI від 23.02.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; ( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4434-VI від 23.02.2012 )

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до законів України. ( Абзац дев'ятнадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 13-1. Місцеві правила приймання стічних вод

У населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше, впровадження централізованого водовідведення є обов’язковим.

Якщо будівництво та впровадження системи централізованого водовідведення матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище або пов’язане з надмірними витратами, повинні використовуватися індивідуальні або інші відповідні системи, які забезпечують такий самий рівень захисту навколишнього природного середовища, відповідно до нормативів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.

Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ фізичних і юридичних осіб до затверджених місцевих правил.

Місцеві правила включають:

основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту підприємствами централізованого водовідведення;

популяційний еквівалент населеного пункту;

основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення суб’єктами господарювання;

вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод;

визначення механізму контролю за скиданням стічних вод;

розмір плати, що справляється із суб’єктів господарювання за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання стічних вод;

визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, устаткування системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту витрат на відновлення таких мереж, споруд, устаткування, зумовлених їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог щодо скидання стічних вод;

інші вимоги, передбачені законом.

Місцеві правила не можуть передбачати обов’язок фізичних чи юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також надавати повноваження органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям, утвореним такими органами, щодо видачі дозвільних документів. ( Розділ III доповнено статтею 13-1 згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Розділ IV
Господарська діяльність у сфері
питної води та питного водопостачання

Стаття 14. Форми власності у сфері питного водопостачання
та/або водовідведення

( Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Діяльність у сфері питного водопостачання та водовідведення можуть здійснювати підприємства всіх форм власності, якщо інше не передбачено законами України. ( Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Приватизація підприємств державної форми власності, що здійснюють питне водопостачання, проводиться відповідно до закону.

Мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання та водовідведення населених пунктів як особливо важливі об'єкти життєзабезпечення приватизації не підлягають. ( Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Зміна форми власності або перехід права власності на системи питного водопостачання та/або системи водовідведення (крім об’єктів централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення) здійснюється в порядку, передбаченому законом, за умови, що це не призведе до порушення режиму функціонування таких систем або їх частин, погіршення якості питної води та умов надання послуг споживачам, у тому числі до підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. ( Частина четверта статті 14 в редакції Закону N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 15. Види господарської діяльності у сфері
питного водопостачання

Господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає:

централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів;

питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних);

виробництво фасованої питної води;

питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води.

Стаття 16. Організація питного водопостачання

Забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.

Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів:

дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод);

ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;

державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;

технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку.

( Абзац шостий частини другої статті 16 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 )

У населених пунктах питне водопостачання може здійснюватися як підприємством питного водопостачання, так і самостійно споживачами питної води в цих населених пунктах.

На водні об'єкти, які є джерелами питного водопостачання, повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, що визначений державним стандартом на питну воду.

Стаття 16-1. Застосування екологічної броні питного
водопостачання

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення питного водопостачання споживачам (крім населення) у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використану ними питну воду встановлюється екологічна броня питного водопостачання.

Оплата питної води, використаної в межах встановленої екологічної броні питного водопостачання, здійснюється за рахунок коштів відповідних споживачів (крім населення).

Порядок ( 119-2006 ) обмеження та складання переліку споживачів питної води, до яких застосовується обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання, встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 2196-IV від 18.11.2004 )

Стаття 17. Спеціальне водокористування у сфері питної води
та питного водопостачання

Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов'язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв для забору води безпосередньо з водних об'єктів.

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти та строки спеціального водокористування.

Строки спеціального водокористування встановлюються органом, який видає дозвіл на спеціальне водокористування.

У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

Стаття 18. Ліцензування у сфері питного водопостачання

Господарська діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому законом.

Стаття 18-1. Інвестиційна діяльність у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

Інвестиційні програми розробляються суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. ( Частина друга статті 18-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1540-VIII від 22.09.2016 )

Суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами відкривають спеціальні рахунки.

На зазначені рахунки суб’єкти господарювання перераховують кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм.

Порядок ( 750-2013 ) зарахування коштів на спеціальний рахунок, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - власники спеціальних рахунків зобов'язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм. Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.

Порядок контролю за реалізацією інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ( 552-2014 ), а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами, що включаються при розрахунку економічно обґрунтованих витрат, та граничний термін дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов'язань за ними встановлюються Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 18-1 згідно із Законом N 4434-VI від 23.02.2012 )

Стаття 19. Надання послуг з питного водопостачання
та централізованого водовідведення

( Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Послуги з централізованого питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" на підставі договору з: ( Абзац перший частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017; в редакції Закону N 2119-VIII від 22.06.2017 )

підприємствами, установами, організаціями, що безпосередньо користуються централізованим питним водопостачанням та/або централізованим водовідведенням; ( Абзац другий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

підприємствами, установами або організаціями, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд і до обов'язків яких належить надання споживачам послуг з питного водопостачання та/або централізованого водовідведення; ( Абзац третій частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та іншими об'єднаннями власників житла, яким передано право управління багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання та/або централізованого водовідведення водовідведення на підставі укладених ними договорів; ( Абзац четвертий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

власниками будинків, що перебувають у приватній власності;

індивідуальними і колективними споживачами житлово-комунальних послуг, визначеними Законом України "Про житлово-комунальні послуги". ( Частину першу статті 19 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2189-VIII від 09.11.2017 )

Договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення укладається безпосередньо між підприємством питного водопостачання або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою і споживачем, визначеним у частині першій цієї статті. ( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Порядок надання споживачам послуг з питного водопостачання та/або водовідведення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. ( Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5459-VI від 16.10.2012, N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 20. Умови договору про надання послуг з питного
водопостачання та/або централізованого
водовідведення

( Назва статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Істотними умовами договору про надання послуг з питного водопостачання та/або централізованого водовідведення є: ( Абзац перший частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

режим надання послуг;

обсяги питного водопостачання за нормативами питного водопостачання;

порядок надання послуг з водовідведення;

розмір та порядок оплати послуг централізованого водопостачання і водовідведення;

права та обов'язки сторін договору;

відповідальність сторін договору.

У договорі про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення повинні бути зроблені посилання на нормативні документи, на підставі яких здійснюватиметься питне водопостачання та/або водовідведення. ( Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

За згодою сторін договору про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення у ньому можуть бути зазначені інші умови. ( Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 21. Чинність договору про надання послуг з питного
водопостачання

Договір про надання послуг з питного водопостачання набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами.

За бажанням сторін договір про надання послуг з питного водопостачання посвідчується нотаріально.

Стаття 22. Права та обов'язки споживачів питної води, послуг
з питного водопостачання та водовідведення

( Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Споживачі питної води, послуг з питного водопостачання та водовідведення мають право на: ( Абзац перший частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним стандартам, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, зворотних вод, обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; ( Абзац третій частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; ( Частину першу статті 22 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

організацію та проведення громадського обговорення в процесі прийняття рішень з питань питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до закону; ( Абзац п'ятий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

участь представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац шостий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

пред'явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним стандартам, інших порушень законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; ( Абзац сьомий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

підключення в установленому порядку до централізованого водопостачання та водовідведення.

Споживачі питної води зобов'язані:

своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел питного водопостачання і пошкодження об'єктів питного водопостачання і водовідведення;

вчасно повідомляти підприємства питного водопостачання про виявлені пошкодження на об'єктах централізованого питного водопостачання і водовідведення, які їм належать або якими вони користуються;

не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

у разі внесення не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежувати власне використання питної води до рівня екологічної броні питного водопостачання; ( Частину другу статті 22 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV від 18.11.2004 )

забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників підприємств питного водопостачання до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а також для виконання відключення і обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних мереж та обладнання споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону. ( Частину другу статті 22 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV від 18.11.2004 )

Стаття 23. Права та обов'язки підприємств питного
водопостачання та централізованого водовідведення

( Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення мають право: ( Абзац перший частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення з їх обгрунтуванням;

здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"; ( Абзац третій частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017; в редакції Закону N 2119-VIII від 22.06.2017 )

у разі внесення споживачем не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежити його питне водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання; ( Абзац четвертий частини першої статті 23 в редакції Закону N 2196-IV від 18.11.2004 )

видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, а також на повторне використання очищеної стічної води та осаду, за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; ( Абзац п’ятий частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

обмежувати або припиняти роботу об'єктів централізованого питного водопостачання у разі виникнення необхідності оперативного реагування на погіршення якості води в джерелах питного водопостачання і неможливості доведення її до вимог державних стандартів з повідомленням про таке відключення та його причини органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та органів державної санітарно-епідеміологічної служби, а також споживачів. ( Абзац шостий частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

( Абзац сьомий частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 124-VIII від 15.01.2015 )

Підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення зобов'язані забезпечити: ( Абзац перший частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

подачу води для протипожежних потреб;

впровадження новітніх технологій виробництва питної води, водовідведення та очищення стічних вод, ресурсозберігаючих технологій та обладнання, повторного використання очищених стічних вод та осаду, очищення стічних вод та вжиття заходів щодо обробки та утилізації осаду стічних вод; ( Абзац четвертий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

участь у фінансуванні реконструкції та розвитку об'єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення, оснащення їх засобами обліку та регулювання споживання води;

відшкодування збитків, завданих юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з їх вини; ( Абзац шостий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

вжиття заходів щодо забезпечення населення питною водою у випадках порушень функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації); ( Абзац сьомий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

вирішення ситуаційних питань, пов'язаних з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі). ( Абзац восьмий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 24. Заходи щодо забезпечення питною водою
у разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру

Органи місцевого самоврядування спільно з підприємствами питного водопостачання розробляють та затверджують спеціальні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призводять до припинення централізованого водопостачання, які повинні забезпечувати:

використання резервних джерел і систем питного водопостачання;

застосування індивідуальних і групових засобів очищення і знезараження питної води;

поставку фасованої питної води та води в ємностях для індивідуального і групового користування.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призводять до припинення постачання води споживачам, керівники підприємств питного водопостачання зобов'язані негайно в порядку, визначеному Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ), повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води і питного водопостачання, і вжити заходів щодо охорони джерел та систем централізованого водопостачання та ліквідації причин і наслідків цих надзвичайних ситуацій та організації роботи пунктів розливу питної води.

При надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру фінансування витрат на забезпечення населення питною водою здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел. ( Частина третя статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Стаття 25. Індивідуальні та колективні установки (пристрої)
питного водопостачання

З метою забезпечення споживачів питною водою можуть використовуватися індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання.

Технічні характеристики і правила експлуатації індивідуальних та колективних установок (пристроїв) питного водопостачання визначаються їх паспортно-технічними даними.

Введення в експлуатацію колективних установок (пристроїв) питного водопостачання здійснюється виробником або його представником.

Відповідальність за дотримання якості питної води під час користування колективними установками (пристроями) питного водопостачання, встановленими в громадських місцях (місцях загального користування), покладається на суб'єкта, що здійснює їх експлуатацію.

( Статтю 26 виключено на підставі Закону N 1602-VII від 22.07.2014 )

Розділ V
Стандартизація та нормування у сфері
питної води і питного водопостачання

Стаття 27. Стандарти у сфері питної води і питного
водопостачання

До системи стандартів у сфері питної води та питного водопостачання входять національні стандарти, міжнародні та регіональні стандарти, що визначають методики досліджень (випробувань) безпечності і якості питної води. Зазначені національні стандарти розробляються, затверджуються, переглядаються і змінюються відповідно до вимог Закону України "Про стандартизацію" ( 1315-18 ). ( Стаття 27 в редакції Закону N 1602-VII від 22.07.2014 )

Стаття 28. Затвердження показників безпечності та окремих
показників якості питної води

Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води здійснює центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, який також затверджує перелік референс-методик вимірювання вмісту (рівнів) забруднюючих речовин, залишків пестицидів питної води.

Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води здійснюється відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій чи рекомендацій та інших документів відповідних міжнародних організацій або вимог законодавства Європейського Союзу щодо питної води у разі відсутності вимог, встановлених у зазначених документах.

Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води, які не встановлені в документах відповідних міжнародних організацій та Європейського Союзу, або тих, що визначають більш високий рівень захисту здоров’я та інтересів споживачів, здійснюється тільки після наукового обґрунтування, яке повинно відповідати критеріям (вимогам), визначеним для такого обґрунтування відповідними міжнародними організаціями.

Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, з періодичністю один раз на п’ять років здійснює перегляд показників безпечності та окремих показників якості питної води з метою приведення їх у відповідність із вимогами цієї статті. У разі виникнення обставин, що обумовлюють необхідність такого перегляду, він здійснюється позачергово і негайно. ( Стаття 28 в редакції Закону N 1602-VII від 22.07.2014 )

Стаття 29. Нормативи у сфері питної води та питного
водопостачання

У сфері питної води та питного водопостачання встановлюються такі нормативи:

нормативи питного водопостачання;

екологічні нормативи якості води джерел питного водопостачання;

технологічні нормативи використання питної води;

технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання.

Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання ( 1107-2004 ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для оцінки екологічного стану джерел питного водопостачання, визначення водоохоронних заходів цих об'єктів встановлюється екологічний норматив якості води джерел питного водопостачання, який містить науково обгрунтовані допустимі значення забруднюючих речовин і показники якості води.

Екологічний норматив якості води в джерелах питного водопостачання встановлюється з урахуванням вимог державних гігієнічних та протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері екологічної безпеки. ( Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Для оцінки та забезпечення раціонального використання води встановлюються відповідно до закону поточні та перспективні технологічні нормативи використання питної води.

Технологічні нормативи використання питної води розробляються кожним підприємством питного водопостачання, погоджуються з обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та затверджуються органами місцевого самоврядування. ( Частина шоста статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. ( Частина сьома статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

У технічних умовах зазначаються:

а) найменування та адреса об'єкта, замовника, проектувальника, вид будівництва, нормативні терміни проектування і будівництва;

б) відомості про джерела питного водопостачання;

в) місце приєднання до водопровідних мереж, вимоги до обладнання, вузлів приєднання;

г) основні розрахункові інженерні параметри системи питного водопостачання, що включають:

гарантовану кількість і якість питної води;

тиск у місці підключення;

умови водовідведення.

( Пункт "ґ" частини восьмої статті 29 виключено на підставі Закону N 2119-VIII від 22.06.2017 )

Порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. ( Частина дев'ята статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

( Статтю 30 виключено на підставі Закону N 1602-VII від 22.07.2014 )

Розділ VI
Економічний механізм у сфері
питної води та питного водопостачання

( Статтю 31 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 )

Стаття 32. Плата за надання послуг з питного водопостачання

За надання послуг з питного водопостачання споживач вносить плату за нормами і тарифами, що регулюються у встановленому законодавством порядку.

Порядок справляння плати за надання послуг з питного водопостачання встановлюється законодавством.

Тарифи на надання послуг з питного водопостачання розраховуються на підставі галузевих нормативів витрат і повинні повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати надійну роботу об'єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення.

Розділ VII
Санітарна охорона у сфері питної води та
питного водопостачання

Стаття 33. Об'єкти санітарної охорони у сфері питної води
та питного водопостачання

Санітарній охороні у сфері питної води та питного водопостачання підлягають джерела та об'єкти централізованого питного водопостачання незалежно від їх типу, форми власності та підпорядкування з метою охорони та збереження природних властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, засміченню та передчасному виснаженню водних об'єктів, а також забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної води.

Стаття 34. Зони санітарної охорони

Залежно від типу джерела питного водопостачання (поверхневе, підземне), ступеня його захищеності і ризику біологічного, хімічного та радіаційного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин встановлюються зони санітарної охорони та окремі пояси особливого режиму цих зон.

Встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання здійснюється у процесі розроблення проекту землеустрою.

Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються органами місцевого самоврядування за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та органами державної санітарно-епідеміологічної служби. ( Частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Вплив потенційних джерел - забруднювачів підземних вод, що розташовані в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони і які з технічних причин не можуть бути винесені за межі цих зон (нафтопроводи, продуктопроводи, поля фільтрації, скотомогильники тощо), визначається по кожному такому об'єкту окремо на підставі результатів вивчення міграції забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі. При значному техногенному навантаженні в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони з метою контролю за експлуатацією джерел питного водопостачання та прийняттям водогосподарських рішень здійснюються постійні моніторингові дослідження.

У разі розташування зони санітарної охорони на територіях двох і більше областей її межі встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, та за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя, розвитку водного господарства, земельних відносин, та відповідними органами місцевого самоврядування. ( Частина п'ята статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Стаття 35. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони

Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму:

перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу;

другий і третій пояси (обмеження і спостереження) включають територію, що відводиться для забезпечення охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

Стаття 36. Обмеження господарської та іншої діяльності
в зонах санітарної охорони

У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується.

Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах.

У межах першого поясу зони санітарної охорони забороняється:

скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, випасання, водопій худоби та інші види водокористування, що впливають на якість води;

перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд і мереж;

заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування.

У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:

розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, шламосховищ та інших об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод;

використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби;

розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих відходів, біологічних та мулових ставків;

зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив;

розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття садівництвом та городництвом;

осушення та використання перезволожених і заболочених земель у заплавах річок;

заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування;

видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд;

влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта;

закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;

забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами.

У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється:

закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземне складування твердих відходів і розробка надр, що можуть призвести до забруднення водоносного горизонту;

розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод;

відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і нормам.

Стаття 37. Режим зони санітарної охорони

Режим зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Забезпечення дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання покладається:

у межах першого поясу зон - на підприємства питного водопостачання;

у межах другого та третього поясів зон - на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, а також підприємства, установи, організації та громадян, які є власниками або користувачами земельних ділянок у межах цих зон.

Стаття 38. Забезпечення санітарної охорони

Санітарна охорона у сфері питної води та питного водопостачання забезпечується:

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки, - щодо контролю дотримання норм і правил, якими регулюються скидання стічних вод у водні об'єкти, та здійснення охоронних заходів для забезпечення відповідності якості води паспорту водного об'єкта; ( Абзац другий статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, - щодо паспортизації джерел питного водопостачання, контролю показників якості води в контрольних створах водного об'єкта у місцях водозабору з урахуванням вимог державних стандартів, санітарних норм і правил на джерела питного водопостачання та питну воду;

юридичними і фізичними особами, діяльність яких впливає на стан джерел та об'єктів питного водопостачання та водовідведення, шляхом здійснення за рахунок власних коштів заходів з охорони вод від забруднення, засмічення та виснаження і забезпечення безпеки виробництва та постачання питної води. ( Абзац четвертий статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Розділ VIII
Моніторинг і облік у сфері
питної води та питного водопостачання

Стаття 39. Державний моніторинг у сфері питної води
та питного водопостачання

З метою збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про якість питної води, стан об'єктів централізованого питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у цій сфері проводиться державний моніторинг.

Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводять:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, - щодо якісного стану водних об'єктів у місцях водозаборів для централізованого питного водопостачання за радіологічними і хімічними показниками;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, - щодо дотримання санітарних норм хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників водних об'єктів, призначених для питного водопостачання, та у системах питного водопостачання;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, - щодо якості питної води після споруд водопідготовки за хімічними і бактеріологічними показниками, а також технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки, - щодо прогнозування змін якісного і кількісного стану поверхневих та підземних джерел централізованого питного водопостачання у місцях водозаборів. ( Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 40. Державний облік у сфері питної води та питного
водопостачання

Завданням державного обліку у сфері питної води та питного водопостачання є систематизація даних про:

джерела питного водопостачання;

кількість і якість питної води;

обсяги використання питної води і скидання стічних вод;

споживачів питної води;

підприємства питного водопостачання.

На підставі систематизації даних складається державна статистична звітність за формами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. ( Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного
водопостачання

Підприємства питного водопостачання незалежно від форми власності ведуть первинний контроль якості питної води та здійснюють комерційний облік послуг з централізованого питного водопостачання, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно надають їх центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законами України.

Облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою технічних засобів, що відповідають вимогам технічних регламентів.

У разі встановлення у будівлі водопідігрівача обсяги гарячої води визначаються відповідно до показань встановленого перед водопідігрівачем засобу вимірювальної техніки питної води. Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових і нежитлових будинків (будівель), що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, не обладнаних вузлами обліку питної води відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та системами водовідведення, забороняється. ( Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012; в редакції Закону N 2119-VIII від 22.06.2017 )

Розділ IX
Контроль у сфері питної води
та питного водопостачання

Стаття 42. Завдання контролю у сфері питної води та питного
водопостачання

Контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води державним стандартам.

Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та доведення до споживачів, а також об'єкти централізованого питного водопостачання, в тому числі очисні споруди, насосні станції, водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому числі пересувні), інші об'єкти нецентралізованого питного водопостачання.

У сфері питної води та питного водопостачання здійснюється державний, виробничий і громадський контроль.

Стаття 43. Державний контроль у сфері питної води та питного
водопостачання

Державний контроль якості води в джерелах питного водопостачання здійснюється уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законом. ( Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Державний контроль технічного стану централізованого питного водопостачання здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. ( Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Державний контроль безпечності та якості питної води здійснюють органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади згідно з повноваженнями, встановленими законом. ( Частина третя статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012; в редакції Закону N 1602-VII від 22.07.2014 )

Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води
та питного водопостачання

Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання.

( Частину другу статті 44 виключено на підставі Закону N 1602-VII від 22.07.2014 )

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, пов'язаної з шкідливими наслідками для джерел або систем питного водопостачання, чи в умовах такої ситуації здійснюється спеціальний виробничий контроль за показниками якості питної води, які в кожному конкретному випадку додатково визначаються центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я. ( Частина третя статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1602-VII від 22.07.2014 )

Стаття 45. Громадський контроль у сфері питної води
та питного водопостачання

Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ). ( Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 )

Об'єктами громадського контролю у сфері питної води та питного водопостачання є:

якість води в джерелах питного водопостачання за межами першого поясу зони санітарної охорони;

якість питної води, нормативи її споживання та обгрунтування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

проекти законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері;

забезпеченість населення необхідними обсягами питної води;

режим подачі води споживачам.

Громадський контроль здійснюється шляхом:

отримання в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій повної, достовірної, своєчасної інформації про якість води в джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги її реалізації та режими подачі, про порядок розрахунків тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

( Абзац третій частини третьої статті 45 виключено на підставі Закону N 2059-VIII від 23.05.2017 )

участі представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;

подання до суду позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.

Розділ X
Відповідальність за порушення
законодавства у сфері питної води
та питного водопостачання

Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства
у сфері питної води та питного водопостачання

Особи, винні у:

постачанні споживачам питної води, яка не відповідає державним стандартам на питну воду або яка внаслідок порушення вимог стандартів, норм і правил є небезпечною для життя і здоров'я людей; ( Абзац другий частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 124-VIII від 15.01.2015 )

порушенні без поважних причин встановленого режиму подачі питної води населенню для питних і господарсько-побутових потреб, а також підприємствам харчової та медичної промисловості;

забрудненні, засміченні, виснаженні джерел питного водопостачання;

порушенні режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

самовільному підключенні споживачів до об'єктів та систем питного водопостачання і водовідведення;

провадженні діяльності з централізованого питного водопостачання та водовідведення без ліцензії або з порушенням ліцензійних умов;

неповідомленні (приховуванні) або наданні недостовірної інформації про аварійні ситуації на об'єктах централізованого питного водопостачання та водовідведення, про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання і водовідведення;

пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) систем питного водопостачання, порушенні правил їх експлуатації та встановлених режимів роботи, діях, що становлять загрозу санітарному та епідемічному благополуччю населення;

невиконанні обов'язкових приписів посадових осіб,

притягаються до відповідальності згідно із законами України.

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері питної води та питного водопостачання.

Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням
законодавства у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення

Підприємствам питного водопостачання та централізованого водовідведення, яким заподіяно шкоду юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, пошкодження цих систем, а також внаслідок створення перешкод у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, у забезпеченні нормальної експлуатації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення або шляхом забруднення, засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки відшкодовуються відповідно до закону.

Підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення, які порушили законодавство у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або тимчасової втрати працездатності, зобов’язані відшкодувати збитки споживачам та компенсувати додаткові витрати органу державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі санітарного законодавства, на проведення санітарних заходів і витрати закладам охорони здоров’я на надання медичної допомоги потерпілим.

Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, що є порушенням його законних прав, відшкодовується підприємством питного водопостачання та/або централізованого водовідведення у порядку, встановленому законом. ( Стаття 47 в редакції Закону N 2047-VIII від 18.05.2017 )

Стаття 48. Порядок розгляду спорів з питань питної води
та питного водопостачання

Спори з питань питної води та питного водопостачання розглядаються у судовому порядку.

Розділ XI
Міжнародні відносини у сфері
питної води та питного водопостачання

Стаття 49. Участь України у міжнародному співробітництві
у сфері питної води та питного водопостачання

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання.

Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання відповідно до міжнародних договорів.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

Розділ XII
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

1-1. Встановити, що періодичний перегляд показників безпечності та окремих показників якості питної води, вимоги до якого встановлені в останній частині статті 28 цього Закону, починається з дня набрання чинності пунктом 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів". ( Розділ XII доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 1602-VII від 22.07.2014 )

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2918-III

^ Наверх
наверх