документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо діяльності Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних
ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
України, інших центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується
через відповідних міністрів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці першому частини другої статті 140 слова "Державною автомобільною інспекцією" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ України";

2) у назві та абзаці першому статті 188-8 слова "органів державного пожежного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку";

3) у назві та абзаці першому частини першої статті 188-16 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру";

4) у назві та абзаці першому статті 188-28 слова "Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";

5) у назві і тексті статті 188-42 слова "Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

6) у статті 221 слова і цифри "частиною першою статті 203, статтями 204-206-1" замінити словом і цифрами "статтями 204-1, 206-1";

7) у статті 222:

у частині першій слова "за порушення правил паспортної системи" та слова і цифри "частина перша статті 44", "173", "статті 197-201" виключити;

у частині другій:

в абзаці першому пункту 1 слова і цифри "частиною першою статті 44" і "197-201" виключити, а слова і цифри "статтями 137, 161, статтями 164-4, 173, статтею 203" замінити словом і цифрами "статтями 137, 161, 164-4";

у пунктах 2 і 3 слова "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";

8) доповнити статтею 222-2 такого змісту:

"Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції),
у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через територію України, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 197-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник, заступники керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";

9) у статті 223:

у назві та частині першій слова "органи державного пожежного нагляду" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку" у відповідному відмінку;

у частині першій слово "розглядають" замінити словом "розглядає";

у частині другій:

в абзаці першому слова "органів державного пожежного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку";

у пункті 1 слова "головні державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступники" замінити словами "Головний державний інспектор України з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки та його заступники, головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники";

у пункті 1-1 слова "старші державні інспектори з пожежного нагляду" замінити словами "старші державні інспектори України з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки";

у пункті 2 слова "головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду" замінити словами "головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення";

у пункті 3 слова "державні інспектори з пожежного нагляду" замінити словами "державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення";

10) у статті 231:

частину першу після слів "законних вимог" доповнити словами "посадових осіб";

у частині другій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

11) у статті 244-6:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 244-6. Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику з питань державного
архітектурно-будівельного контролю";

у частині першій слова "Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) розглядають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, розглядає", а слова "інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

частину другу викласти в такій редакції:

"Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник, заступники керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, та інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";

12) у статті 255:

у пункті 1 частини першої:

в абзаці другому слова і цифри "частина перша статті 203, статті 204, 205-206-1" замінити словом і цифрами "статті 204-1, 206-1";

абзац "органів державного пожежного нагляду (статті 164, 183)" викласти в такій редакції:

"органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 164, 183, 188-16)";

в абзаці "органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 92, 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204-206-1)" слова і цифри "частина перша статті 203, статті" виключити;

абзац "Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16)" виключити;

у пункті 14 частини другої слово і цифри "стаття 89" замінити словами і цифрами "статті 89, 197-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206";

13) частину другу статті 262 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, - при порушенні законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства і транзитний проїзд через територію України";

14) частини першу і третю статті 264 після слів "органів прикордонної служби" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб";

15) у частині першій статті 265-1, частинах першій і другій статті 265-2 та частині першій статті 265-3 слова "Державної автомобільної інспекції" замінити словами "відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху";

16) у частині другій статті 321 слова "в Державній автомобільній інспекції" замінити словами "у відповідному підрозділі Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху";

17) у тексті Кодексу слова "органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку.

2. У частині першій статті 183-5 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції", а слова "внутрішніх справ, органу охорони державного кордону або Служби безпеки України" виключити.

3. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами):

1) абзац восьмий статті 2 викласти в такій редакції:

"виконання адміністративних стягнень";

2) у частині третій статті 3 слова "рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету" виключити, а слова "будь-яких політичних, громадських об’єднань" замінити словами "політичних партій та інших об’єднань громадян";

3) у назві та частині першій статті 6 слова "громадських об’єднань" та "громадські об’єднання" замінити відповідно словами "громадських організацій" та "громадські організації";

4) у статті 7:

у частині другій слова "з дозволу Кабінету Міністрів України" виключити;

частини четверту та восьму - дванадцяту викласти в такій редакції:

"Загальну структуру та чисельність Міністерства внутрішніх справ України затверджує Верховна Рада України. Структуру міліції затверджує Міністр внутрішніх справ України";

"В Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, на транспорті міліцією керують відповідно начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, начальники районних, районних у містах, міських, лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а звільняється з посади - Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Заступники начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, начальники районних, міських управлінь (відділів) внутрішніх справ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, їх заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України без погодження з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та їх посадовими особами.

Начальники районних, районних у містах, міських, лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України без погодження з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та їх посадовими особами";

після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Заступники начальників районних, районних у містах, міських, лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті призначаються на посаду і звільняються з посади начальниками відповідних головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті".

У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати частиною чотирнадцятою;

у частині чотирнадцятій слова "Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, містах та начальники їх міських і районних відділів (управлінь)" замінити словами "Начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, начальники районних і міських управлінь (відділів)";

5) у частині першій статті 10:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) виявляти та припиняти адміністративні правопорушення, здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ";

доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) приймати рішення про накладення адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання у випадках, передбачених законом";

пункти 9 та 11 викласти в такій редакції:

"9) розшукувати осіб у випадках, передбачених законодавством та міжнародними договорами України";

"11) виконувати у передбачених законодавством випадках і в межах своєї компетенції постанови прокурора, слідчого, суду (судді), органу дізнання";

пункт 14 виключити;

пункти 18 і 20 викласти в такій редакції:

"18) охороняти на договірних засадах власність та фізичних осіб";

"20) вживати заходів щодо організації конвоювання, а також у випадках, передбачених законодавством, забезпечувати утримання затриманих, узятих під варту осіб під час досудового слідства, підсудних (засуджених) осіб на вимогу судових органів";

6) у частині першій статті 11:

у пункті 8 слова "товариських судів, громадських об’єднань або трудових колективів" виключити;

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13) вести оперативно-пошукові та криміналістичні обліки, облік адміністративних правопорушень та профілактичний облік правопорушників, документів, інші передбачені законодавством обліки; здійснювати обробку персональних даних в обсязі, структурі та порядку, що випливають із завдань та функцій, покладених на міліцію цим та іншими законами; у межах компетенції складати статистичну інформацію, забезпечувати режим доступу до інформації, надавати інформаційні послуги";

7) у частині третій статті 14 слова "Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

8) у частині десятій статті 18 слова "рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету" виключити.

4. У Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177, N 37, ст. 541; 1995 р., N 19, ст. 136; 1997 р., N 20, ст. 145; 2008 р., N 24, ст. 232; 2009 р., N 51, ст. 759):

1) у статті 2:

частини третю і четверту виключити;

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Межі зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України на основі експертних висновків Національної академії наук України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища, безпеки використання ядерної енергії, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за поданням обласних рад і затверджуються Верховною Радою України";

у частині сьомій слова "центральних та місцевих органах державної влади" замінити словами "центральних та місцевих органах виконавчої влади";

2) у частині третій статті 5, абзацах третьому, п’ятому та сьомому частини другої статті 12, частині другій статті 21 слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення" у відповідному відмінку;

3) частини другу і третю статті 6 виключити;

4) у статті 8:

у частині першій слова "Рад здійснює спеціальний підрозділ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Адміністрація зони, яка має статус юридичної особи" замінити словами "місцевих рад здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";

у частині третій:

перше речення виключити;

у другому реченні слова "Рішення Адміністрації зони" замінити словами "Накази центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";

5) у статті 9 слово "Радами" замінити словом "радами";

6) в абзаці шостому частини другої статті 12 слова "домашніх речей тощо без спеціального дозволу" замінити словами "хатніх речей, іншого рухомого майна без спеціального дозволу";

7) частини другу і третю статті 14 викласти в такій редакції:

"Охорону громадського порядку на територіях зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, контрольно-пропускний режим при в’їзді та виїзді з таких зон забезпечують спеціалізовані органи Міністерства внутрішніх справ України, а пожежну і техногенну безпеку - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку.

Контроль за виконанням зазначених заходів здійснюється в зоні відчуження та відселеній частині зони безумовного (обов’язкового) відселення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, в іншій частині зони безумовного (обов’язкового) відселення - відповідними обласними державними адміністраціями";

8) в абзаці п’ятому статті 16 та абзаці п’ятому статті 18 слова "відповідних органів Кабінету Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

9) у статті 20:

у частині першій слова "обласними Радами, їх виконавчо-розпорядчими органами, а також" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"Органом, відповідальним за здійснення державного контролю за додержанням правового режиму зони відчуження та відселеної частини зони безумовного (обов’язкового) відселення, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";

10) у статті 21:

у частині першій слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; водних ресурсів - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства; підземних вод та корисних копалин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; атмосферного повітря на території населених пунктів - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування здійснюється центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, санітарного та епідемічного благополуччя населення";

у частині п’ятій слова "міністерствами і відомствами, яким належать вказані транспортні засоби, за участю в необхідних випадках відповідних служб" замінити словами "міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким належать зазначені транспортні засоби, за участю у разі потреби";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Радіаційний контроль за вивезенням домашніх і побутових речей, знарядь праці та будівельних матеріалів, свійських тварин за межі радіоактивно забрудненої території, з якої передбачається відселення людей, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";

у частині сьомій слова "Державний санітарний нагляд Міністерства охорони здоров’я України" та "Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання";

11) у тексті Закону слова "Адміністрація зони" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами):

1) у статті 2:

частини третю і четверту виключити;

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Межі цих зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України на основі експертних висновків Національної академії наук України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за поданням обласних рад і затверджуються Верховною Радою України";

у частині сьомій слова "центральних та місцевих органах державної влади" замінити словами "центральних та місцевих органах виконавчої влади";

2) у частині другій статті 3 слово "спеціальним" виключити;

3) у статті 5 слова "за висновками Національної комісії радіаційного захисту населення України" виключити;

4) у частині другій статті 6 слова "за погодженням з Національною комісією радіаційного захисту населення України" виключити;

5) у частині першій статті 12 слова "Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

6) у частині сьомій статті 16 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи";

7) у частині першій статті 17 слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти і науки, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти і науки, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";

8) у статті 18 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

9) в абзаці першому пункту 10 та пункті 20 частини першої статті 20 слово "Ради" в усіх відмінках замінити словом "ради" у відповідному відмінку;

10) в абзаці третьому пункту 3 статті 32 та пункті 4 частини першої статті 36 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими радами";

11) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:

"Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України";

12) у статті 62 слова "центральними органами державної виконавчої влади України, місцевими органами державної виконавчої влади" замінити словами "центральними та місцевими органами виконавчої влади";

13) у пункті 4 статті 65 слова "державними адміністраціями областей" замінити словом "обласними";

14) у частині другій статті 67 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

15) у тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров’я України" та "виконавчі органи рад" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" та "виконавчі органи сільських, селищних, міських рад" у відповідному відмінку.

6. У Законі України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 50, ст. 537):

1) у частині третій статті 11, частині другій статті 16, частинах третій і п’ятій статті 18 та частині першій статті 28 слова "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці" у відповідному відмінку;

2) у частині першій статті 15 слова "центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";

3) у статті 21:

друге речення частини третьої викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються Кабінетом Міністрів України";

4) у частині другій статті 23 слова "державного управління і" виключити;

5) у статті 32:

в абзаці другому частини першої слово "реалізацію" замінити словом "проведення";

частину другу виключити;

6) у статті 33:

частини другу і третю замінити трьома частинами такого змісту:

"Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою міністерства та інші центральні органи виконавчої влади створюють у межах граничної чисельності структурні підрозділи з охорони праці або покладають реалізацію повноважень з охорони праці на один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб відповідних органів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Порядок контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення".

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;

абзац четвертий частини п’ятої викласти в такій редакції:

"здійснює нормопроектну діяльність, розробляє правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або зміни до них та вносить відповідні пропозиції на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у зазначеній сфері";

7) частину другу статті 34 викласти в такій редакції:

"Для виконання зазначених функцій Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації створюють структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб відповідних органів";

8) у статті 38:

частину першу викласти в такій редакції:

"Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

у частині третій слова "або Кабінетом Міністрів України" виключити;

9) у частині п’ятій статті 42 слова "центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";

10) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку; слова "центральний орган виконавчої влади в галузі освіти та науки" в усіх відмінках - словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку, а слова "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку.

7. У Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76; 2007 р., N 34, ст. 444; 2010 р., N 5, ст. 41; 2011 р., N 34, ст. 343):

1) у статті 7 слова "Радою Міністрів" замінити словами "Радою міністрів", а слова "спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері містобудування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

2) у статті 9:

у частині першій:

в абзаці третьому слова "спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури" замінити словами "у сфері містобудування";

в абзаці шостому слова "найважливіших регіональних" виключити;

у частині другій слово "законодавства" замінити словом "закону";

3) у частині першій статті 10:

в абзаці четвертому слова "спеціально уповноважених" виключити;

в абзацах дев’ятому та тринадцятому слово "республіки" замінити словами "Автономної Республіки Крим";

абзац десятий виключити;

4) у частині третій статті 11 слово "законодавства" замінити словом "закону";

5) частину другу статті 12 виключити;

6) абзац п’ятий частини першої та абзац дев’ятий частини другої статті 13 виключити;

7) у статті 15:

у назві слово "спеціально" виключити;

частину першу викласти в такій редакції:

"Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері містобудування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю визначається відповідно до закону";

у частині другій слова "спеціально уповноваженого" виключити;

частини третю - п’яту замінити однією частиною такого змісту:

"Компетенція інших уповноважених органів у сфері містобудування визначається відповідно до закону";

8) у частині другій статті 16 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

9) у частині п’ятій статті 21 слово "спеціально" виключити;

10) у частині першій статті 24 слова "органами виконавчої влади" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю", а слово "спеціально" виключити;

11) у статті 25:

в абзаці дев’ятому частини першої слова "чинним законодавством" замінити словом "законом";

у частині другій слова "Законодавчими актами" замінити словом "Законами";

12) статтю 28 після слів "договором України" доповнити словами "згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України".

8. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 із наступними змінами):

1) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:

"Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України";

2) назву розділу II викласти в такій редакції:

"Розділ II
Компетенція Кабінету Міністрів України, органів влади
Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади та об’єднань громадян";

3) абзаци третій і четвертий статті 4 виключити;

4) у назві та абзаці першому статті 5 слова "органів законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування" замінити словами "органів влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій";

5) у статті 6:

у назві та абзаці першому частини першої слова "міської та районної Ради народних депутатів і міської та районної виконавчої влади" замінити словами "міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій";

у частині першій:

в абзаці другому слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади";

абзац третій виключити;

у частині другій слова "Міська та районна Ради народних депутатів" замінити словами "органи, визначені частиною першою цієї статті";

6) у статті 7:

у назві та абзаці першому слова "селищної та сільської Ради народних депутатів та їх виконавчих органів" замінити словами "сільських, селищних рад, їх виконавчих органів";

в абзаці шостому слова "селищної або сільської Ради народних депутатів" замінити словами "відповідного населеного пункту";

7) статтю 8 виключити;

8) частину другу статті 11 виключити;

9) у статті 15:

у частині п’ятій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах освіти і науки, транспорту та охорони праці";

у частині восьмій слова "в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";

10) у статті 20:

у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту";

у частинах першій і другій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку;

11) у частині першій статті 25 та у частині третій статті 36 слова "Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації";

12) у частині другій статті 27 слова "органом державного управління автомобільними дорогами загального користування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами", а слова "відповідними територіальними органами Державної адміністрації залізничного транспорту України" - словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на залізничному транспорті";

13) у частині п’ятій статті 34:

в абзаці третьому слова "уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

в абзаці четвертому слова "уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту";

в абзаці п’ятому слова "уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту";

в абзаці шостому слова "уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

14) у частині другій статті 40 слово "відомствами" замінити словами "іншими центральними органами виконавчої влади";

15) у частині третій статті 42 слова "Уряд Республіки Крим, обласні органи державної виконавчої влади і міст республіканського підпорядкування" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";

16) перше речення частини першої статті 43 викласти в такій редакції:

"Органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції здійснюються підготовка, затвердження і реалізація відповідних програм забезпечення безпеки дорожнього руху";

17) у статті 45 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

18) у тексті Закону слова "центральні органи державної виконавчої влади", "центральні органи державної виконавчої влади України", "підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України", "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України", "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі", "Міністерство охорони здоров’я України" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "центральні органи виконавчої влади", "відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху", "Міністерство внутрішніх справ України", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку та числі.

9. У Законі України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 29, ст. 345):

1) у статті 3:

у назві слова "Органи, уповноважені" замінити словами "Орган, уповноважений";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Накладати штраф від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, мають право його керівник та уповноважені ним посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

2) в абзаці другому частини третьої статті 4 слова "Державній архітектурно-будівельній інспекції України або її територіальному органу, які його наклали" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

3) у тексті Закону слова "Державна архітектурно-будівельна інспекція України або її територіальні органи" та "Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю" у відповідному відмінку.

10. У пункті 7 частини першої статті 20 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2012 р., N 5, ст. 34) слова "Державній автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідним підрозділам Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху".

11. У Законі України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 16, ст. 95; 2006 р., N 22, ст. 184; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4731-VI):

1) абзац другий статті 5 замінити двома абзацами такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, та підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, та підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління".

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Право на провадження гідрометеорологічної діяльності

Гідрометеорологічна діяльність на території України провадиться центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, а також іншими державними органами, юридичними та фізичними особами незалежно від форми власності.

Діяльність гідрометеорологічної служби Збройних Сил України регламентується положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у сфері оборони, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності";

3) назву розділу II викласти в такій редакції:

"Розділ II
Компетенція центральних органів виконавчої влади,
що забезпечують формування та реалізують державну політику
у сфері гідрометеорологічної діяльності, місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування у сфері гідрометеорологічної діяльності";

4) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики
у сфері гідрометеорологічної діяльності

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, належить:

забезпечення формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності;

здійснення управління у сфері гідрометеорологічної діяльності, координація діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади, затвердження відповідних нормативних актів;

здійснення інших повноважень, передбачених законами України та положенням про центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, яке затверджується у встановленому законом порядку";

5) доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері гідрометеорологічної діяльності

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, належить:

реалізація державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності;

забезпечення державного контролю у сфері гідрометеорологічної діяльності;

забезпечення проведення гідрометеорологічних, геліогеофізичних спостережень, фонових радіаційних та базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища;

забезпечення збору, обробки та узагальнення отриманої інформації;

забезпечення прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об’єктів, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, врожайності сільськогосподарських культур;

ведення інформаційної бази гідрометеорологічних даних та даних про стан навколишнього природного середовища;

забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення безоплатною інформацією загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, діяльність яких залежить від гідрометеорологічних умов, у тому числі підприємств енергетики, агропромислового комплексу, комунального господарства, цивільної авіації та інших видів транспорту;

здійснення інших повноважень, передбачених законами України та положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, яке затверджується у встановленому законом порядку";

6) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Система національної гідрометеорологічної служби

До системи національної гідрометеорологічної служби входять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, та інші державні органи, що здійснюють гідрометеорологічну діяльність";

7) у частині другій статті 12, частині першій статті 14, частині четвертій статті 15, частині першій статті 16, частині другій статті 17 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності" у відповідному відмінку;

8) у частині четвертій статті 12, частинах другій і третій статті 15, абзаці п’ятому частини другої статті 19, частині першій статті 22 та частинах другій і третій статті 24 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності" у відповідному відмінку;

9) у частині четвертій статті 15 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі архівної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи";

10) в абзаці другому частини третьої статті 16 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оборони" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування і реалізують державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності та з питань національної безпеки у сфері оборони";

11) у частині першій статті 17 слова "організаціями, підприємствами та установами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності";

12) у статті 19:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Державний контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності

Державний контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, забезпечує перевірку".

12. Частину другу статті 36 та пункт 6 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2004 р., N 19, ст. 252) після слів "інших військових формувань України" доповнити словами "Міністерства внутрішніх справ України".

13. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 6 слова "місцевих органів містобудування та архітектури" виключити;

2) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:

"Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю (далі - орган державного архітектурно-будівельного контролю)";

3) у частині четвертій статті 11 слова "відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "орган державного архітектурно-будівельного контролю";

4) у назві розділу III та назві статті 13 слово "спеціально" виключити;

5) у статті 13:

частину першу викласти в такій редакції:

"До уповноважених органів містобудування та архітектури належать:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури;

орган державного архітектурно-будівельного контролю;

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури;

структурні підрозділи обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад";

у частині другій слова "Уповноважений орган містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування і архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських, відділи районних державних адміністрацій" замінити словами "Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурні підрозділи обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

6) у статті 14:

у частині першій слово "статтею" замінити словами "абзацами п’ятим - сьомим частини першої статті", а слова "району в місті" виключити;

частину другу після слова "архітектора" доповнити словами "області, району, міста";

у частині п’ятій слово "спеціально" виключити;

7) частину третю статті 16 виключити;

8) у статті 16-1:

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури";

частину п’яту замінити двома частинами такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури, визначає порядок реєстрації таких організацій.

Контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури";

9) у статті 17:

частину третю викласти в такій редакції:

"Органом ліцензування є орган державного архітектурно-будівельного контролю";

у частині п’ятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури";

у частині десятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури";

10) статтю 18 виключити.

14. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2000 р., N 13, ст. 115; 2001 р., N 32, ст. 172; 2005 р., N 6, ст. 138):

1) у статті 10 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах охорони праці, державного гірничого нагляду";

2) у частині другій статті 21 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";

3) у частині першій статті 22 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, еколого-експертними та спеціалізованими підрозділами чи установами або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, охорони здоров’я, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони праці та державного гірничого нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення, нагляду і контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах екології та природних ресурсів, будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства";

4) у частині третій статті 43 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

5) в абзаці шостому частини другої статті 49 слова "спеціально уповноважених державних органів" замінити словами "відповідних центральних органів виконавчої влади".

15. У Законі України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 4, ст. 25; 2001 р., N 9, ст. 38; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 9, ст. 117; 2011 р., N 6, ст. 41):

1) у частині третій статті 8:

у третьому реченні слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань оборони, з питань внутрішніх справ, з питань транспорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки, оборони, внутрішніх справ, транспорту";

четверте речення викласти в такій редакції: "Координація діяльності Служби медицини катастроф у разі виникнення екстремальних ситуацій покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у п’ятому реченні слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

"Державні аварійно-рятувальні служби створюються як професійні центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, іншими центральними органами виконавчої влади";

у частині сьомій слова "центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належать питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної справи";

3) абзац третій статті 14 викласти в такій редакції:

"центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи";

4) абзац другий статті 15 викласти в такій редакції:

"центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи";

5) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сферах цивільного захисту, рятувальної справи

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної справи:

забезпечує проведення в життя відповідної державної політики;

керує рятувальною справою на державному рівні;

створює професійні аварійно-рятувальні служби та здійснює керівництво їх діяльністю;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності аварійно-рятувальних служб, запобігання надзвичайним ситуаціям та обмеження їх наслідків у межах своїх повноважень, приймає відповідні нормативно-правові акти;

затверджує порядок розроблення та затвердження планів реагування на надзвичайні ситуації та планів взаємодії у разі їх виникнення;

координує роботу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері рятувальної справи, діяльність усіх аварійно-рятувальних служб;

налагоджує міжнародне співробітництво з питань рятувальної справи, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід у цій сфері, забезпечує виконання відповідних міжнародних договорів;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, підприємствами, установами, організаціями та громадянами";

6) доповнити статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сферах цивільного захисту, рятувальної справи

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи:

забезпечує та відповідає у встановленому порядку за додержання необхідного фізичного та психологічного рівня підготовки рятувальників;

контролює здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації стосовно діяльності створених ними аварійно-рятувальних служб;

організовує в установленому порядку навчання та атестацію аварійно-рятувальних служб і рятувальників;

забезпечує в межах своїх повноважень державний нагляд і контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб та їх готовністю до реагування на надзвичайні ситуації;

у межах своїх повноважень забезпечує виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією аварій, наслідків катастроф і стихійного лиха;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом";

7) абзац перший частини другої статті 17 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

8) в абзацах третьому та четвертому частини першої статті 18 слова "відповідного територіального органу" та "відповідного місцевого органу" замінити словами "їх відповідного структурного підрозділу";

9) у частині другій статті 33 та статті 35-1 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" в усіх відмінках замінити словами "центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи" у відповідному відмінку;

10) у статті 35:

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у частині шостій слова "розробляється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної справи";

у частині сьомій слова "уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи";

11) у частині першій статті 36:

в абзаці другому слова "центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

в абзаці третьому слова "спеціальна інспекція центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю у сферах пожежної і техногенної безпеки";

12) у статті 37:

у частині другій слова "органи державного нагляду за охороною праці" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони праці", а слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням органів державного нагляду за охороною праці" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

у частині третій:

у першому реченні слова "відповідні територіальні органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення" замінити словами "відповідний орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, відповідні структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

у другому реченні слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з центральним органом виконавчої влади по нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

13) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної справи" у відповідному відмінку.

16. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233):

1) абзац четвертий статті 10 виключити;

2) у частині четвертій статті 14 слова "центральних органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту".

17. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 222; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2010 р., N 30, ст. 394):

1) в абзаці четвертому статті 1 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в установленому порядку";

2) у частині другій статті 6 та статті 10 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту" та "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері транспорту" у відповідному відмінку;

3) у статті 13 слова "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері транспорту";

4) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері транспорту, щодо перевезення
небезпечних вантажів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів (компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажів) належать:

розроблення і затвердження нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів (крім нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, які розробляються відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, та затверджуються Міністерством внутрішніх справ України) та забезпечення ліквідації аварій та їх наслідків, що виникають під час перевезення небезпечних вантажів, а також погодження нормативів і правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров’я людей та санітарно-епідемічного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів;

прийняття в установленому порядку рішень про умови перевезення небезпечних вантажів (у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів маршрути і режими перевезення погоджуються з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху), якщо такі умови не передбачені відповідними нормативно-правовими актами;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері перевезення небезпечних вантажів";

5) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів належать:

контроль за додержанням законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху);

інформування через Міністерство закордонних справ України Комітету експертів ООН з перевезення небезпечних вантажів про результати класифікації небезпечних вантажів в Україні, які раніше не були визнані такими, та про зміни у класифікації небезпечних вантажів";

6) в абзаці другому статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту";

7) у статті 23 слова "центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту";

8) у тексті Закону слова "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України" в усіх відмінках замінити словами "відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" у відповідному відмінку.

18. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 256 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 5 слова "Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України" та "центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту" замінити відповідно словами "Управління державної охорони, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, єдиної державної податкової політики" та "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері транспорту";

2) у пункті 2 статті 9 слова "центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України";

3) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним
ресурсом України, щодо управління у сфері користування
радіочастотним ресурсом України

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України:

1) бере участь у формуванні та координує реалізацію державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

2) визначає за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, необхідний і достатній для потреб України радіочастотний ресурс, відповідно до норм міжнародного права здійснює заходи до його закріплення за Україною і захисту на міжнародному рівні;

3) бере участь у створенні державних стандартів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

4) розробляє на підставі пропозицій і за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих осіб Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України і План використання радіочастотного ресурсу України та подає ці документи на затвердження Кабінету Міністрів України;

5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України;

6) розробляє та затверджує інші нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, щодо користування радіочастотним ресурсом України;

7) здійснює обов’язки Адміністрації зв’язку України з питань виконання функцій України як держави - члена Міжнародного союзу електрозв’язку, несе відповідальність за виконання зобов’язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв’язку і зобов’язань за адміністративними регламентами, а також з питань взаємодії і співробітництва з органами, що виконують функції адміністрацій зв’язку іноземних держав;

8) представляє інтереси України у всесвітніх, європейських та регіональних організаціях з питань користування радіочастотним ресурсом;

9) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства";

4) доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сферах зв’язку, телекомунікацій, користування
радіочастотним ресурсом України, щодо управління
у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

2) розробляє проекти законів, нормативно-правових актів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

3) організовує проведення досліджень та вироблення рекомендацій щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом України;

4) затверджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу, надає висновки щодо доцільності проведення і фінансування таких робіт;

5) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України, пов’язаних з користуванням радіочастотним ресурсом;

6) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства".

19. У Законі України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 337; 2004 р., N 19, ст. 259; 2006 р., N 22, ст. 199; 2009 р., N 9, ст. 117):

1) у частинах третій і четвертій статті 8 слова "виконавчі органи рад" в усіх відмінках замінити словами "виконавчі органи місцевих рад" у відповідному відмінку;

2) у частині четвертій статті 10 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту";

3) у статті 13:

у частинах другій, третій і п’ятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з питань оборони, з питань внутрішніх справ, з питань транспорту" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, оборони, внутрішніх справ, транспорту";

4) у статті 18 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, нагляду і контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру";

5) в абзаці третьому статті 25 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки";

6) абзаци третій і четвертий статті 27 викласти в такій редакції:

"центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;

інші центральні органи виконавчої влади";

7) частини другу і третю статті 28 виключити;

8) статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері цивільного захисту

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, належать:

формування державної політики у сфері цивільного захисту;

керівництво діяльністю підпорядкованих йому органів управління з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спеціальних і спеціалізованих формувань;

координація діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

затвердження планів локалізації і ліквідації аварій (катастроф);

здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

9) доповнити статтею 30-1 такого змісту:

"Стаття 30-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері цивільного захисту

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, належать:

забезпечення реалізації політики держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання таким ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків;

здійснення контролю за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

здійснення оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, забезпечення належного функціонування галузевих, територіальних і локальних систем оповіщення;

здійснення державного нагляду і контролю за розробленням та реалізацією заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

проведення науково-дослідних робіт у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

здійснення інших повноважень, визначених законами України, актами Президента України";

10) у назві та абзаці першому частини першої статті 31 слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

11) у статті 35:

у частині першій слова "республіканського бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

12) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту" у відповідному відмінку.

20. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65; 2005 р., N 30, ст. 408):

1) статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері громадянства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження щодо:

1) встановлення належності до громадянства України відповідно до статті 3 цього Закону;

2) прийняття заяв разом із необхідними документами щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства України дітей у випадках, передбачених частинами десятою - дванадцятою статті 18 цього Закону, перевірки правильності оформлення документів, наявності умов для прийняття до громадянства України і відсутності підстав, з яких особа не приймається до громадянства України, наявності підстав для виходу з громадянства України і відсутності підстав, з яких не допускається вихід з громадянства України, надсилання заяв разом зі своїм висновком на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

3) підготовки подань про втрату особами громадянства України і разом із необхідними документами надсилання їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

4) прийняття рішень про оформлення набуття громадянства України особами з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4-10 статті 6 цього Закону;

5) скасування в межах повноважень прийнятих рішень про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону;

6) виконання рішень Президента України з питань громадянства;

7) видання особам, які набули громадянство України, паспортів громадянина України, свідоцтв про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років), тимчасових посвідчень громадянина України, проїзних документів дитини, довідок про реєстрацію особи громадянином України;

8) вилучення в осіб, громадянство яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспортів громадянина України, свідоцтв про належність до громадянства України, тимчасових посвідчень громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон, проїзних документів дитини та видання довідок про припинення громадянства України;

9) ведення обліку осіб, які набули громадянство України, та осіб, які припинили громадянство України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, один раз на півріччя інформує Комісію при Президентові України з питань громадянства про виконання рішень Президента України з питань громадянства.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження, передбачені частиною першою цієї статті, стосовно осіб, які проживають на території України";

2) у статті 26 слова "прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства, Міністерством закордонних справ України та їх органами" виключити.

21. У Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 15, ст. 73; 2011 р., N 6, ст. 47):

1) у частині першій статті 3:

в абзаці першому слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх відповідні територіальні органи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи (у разі утворення)";

абзаци четвертий і п’ятий замінити одним абзацом такого змісту:

"державного нагляду (контролю) у сферах пожежної і техногенної безпеки".

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;

2) в абзаці шостому статті 4, назві та абзаці першому статті 5, абзаці четвертому статті 6, частині дванадцятій статті 12 слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

3) у статті 11:

частину третю викласти в такій редакції:

"План локалізації і ліквідації аварій погоджують центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки";

у частині шостій слова "відповідному територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах пожежної і техногенної безпеки";

у частині сьомій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки";

частину восьму викласти в такій редакції:

"Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, протягом 10 днів після затвердження плану локалізації та ліквідації аварій надають через засоби масової інформації відомості, необхідні для виконання населенням правил поведінки і дій в екстремальних ситуаціях, передбачених цим планом";

4) у частині восьмій статті 12 слова "спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

5) у частині другій статті 13 та частині першій статті 15 слова "територіальні органи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

6) у частині п’ятій статті 13 слова "спеціально уповноваженим органам виконавчої влади" замінити словами "центральним органам виконавчої влади";

7) у статті 15:

у частині другій слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, до відання яких віднесені питання охорони праці, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і екологічної безпеки та охорони довкілля" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, охорони праці, пожежної і техногенної безпеки, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

частину третю викласти в такій редакції:

"Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, забезпечують оброблення одержаної відповідно до закону інформації про діяльність об’єктів підвищеної небезпеки та надають її місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарської діяльності та іншим заінтересованим особам, а також у встановленому порядку інформують населення про аварійні ситуації, що виникають на об’єктах підвищеної небезпеки".

22. У Законі України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197):

1) в абзаці п’ятому статті 1 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованих йому органів" виключити;

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері імміграції

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції:

1) організовує роботу з прийняття заяв разом із визначеними цим Законом документами щодо надання дозволу на імміграцію від осіб, які перебувають в Україні на законних підставах;

2) організовує роботу з перевірки правильності оформлення документів щодо надання дозволу на імміграцію, виконання умов для надання такого дозволу, відсутності підстав для відмови у його наданні;

3) організовує роботу з прийняття рішень про надання дозволу на імміграцію, про відмову у наданні дозволу на імміграцію, про скасування дозволу на імміграцію та видання копій цих рішень особам, яких вони стосуються;

4) організовує роботу з видання та вилучення у випадках, передбачених цим Законом, посвідок на постійне проживання;

5) забезпечує ведення обліку осіб, які подали заяви про надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл";

3) у пункті 1 статті 7 слова "до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції" замінити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції";

4) у статті 8:

у частині першій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці";

у частині другій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

5) у статті 9:

у пункті 2 частини першої слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем їх проживання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції";

у пункті 5 частини п’ятої слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у пункті 2 частини сьомої слова "центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці";

6) у пункті 3 частини першої статті 10 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

7) у частинах другій, третій та четвертій статті 11 слова "органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання", "Орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції", "орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем її проживання" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції" у відповідному відмінку;

8) в абзаці першому статті 12 слова "органом, який його видав" виключити;

9) частину першу статті 13 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, не пізніш як у тижневий строк надсилає копію рішення про скасування дозволу на імміграцію особі, стосовно якої прийнято таке рішення, та вилучає у неї посвідку на постійне проживання";

10) у статті 15 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованими йому органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції".

23. В абзаці першому частини першої статті 7 та частині першій статті 13 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78) слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування".

24. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 49, ст. 571; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) у частині першій статті 9 слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства";

2) у статті 11:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері житлово-комунального
господарства, центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального
господарства, інших державних органів у сфері питної води
та питного водопостачання";

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання;

координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення проведення наукових досліджень у сфері питної води та питного водопостачання;

організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об’єктів централізованого питного водопостачання;

підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

3) статтю 12 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм".

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

4) у частині третій статті 19 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

5) в абзаці сьомому частини першої статті 23 слова "центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання", а слова "центрального органу виконавчої влади з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

6) у частині третій статті 24 слова "бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

7) у статті 29:

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері екологічної безпеки";

у частині шостій слова "місцевими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, водного господарства" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

у частинах сьомій і дев’ятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

8) у статті 34:

у частині третій слова "місцевими органами виконавчої влади з водного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

у частині п’ятій слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства", а слова "центральними органами виконавчої влади із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, водного господарства, земельних ресурсів" - словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя, розвитку водного господарства, земельних відносин";

9) в абзаці другому статті 38 слова "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки";

10) у частині другій статті 39 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" та "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки";

11) у частині другій статті 40 слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики", "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

12) у частині першій статті 41 слова "центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства";

13) у статті 43:

у частині першій слово "спеціально" виключити;

у частині другій слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" виключити;

у частині третій слова "місцеві органи виконавчої влади у сфері стандартизації і" виключити;

14) у частині другій статті 44 слово "місцевими" виключити;

15) у частині першій статті 45 слова "охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "з охорони довкілля";

16) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" та "органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання" та "органи державної санітарно-епідеміологічної служби" у відповідному відмінку.

25. В абзацах восьмому та шістнадцятому підрозділу 2 "Механізми забезпечення реалізації Генеральної схеми" розділу IV Генеральної схеми планування території України, затвердженої Законом України "Про Генеральну схему планування території України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 204), слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" у відповідному відмінку.

26. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2009 р., N 10-11, ст. 137; N 24, ст. 298):

1) у частині першій статті 7 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону";

2) у пункті 23-1 статті 19 слова "центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

3) у частині першій статті 20:

у пункті 9 слова "Державною митною службою України, Міністерством транспорту України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері авіаційного транспорту";

у пункті 19 слова "Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України", "підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України";

4) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону" у відповідному відмінку.

27. У частинах четвертій та сьомій статті 24 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377; 2009 р., N 17, ст. 236) слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю".

28. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47):

1) у статті 8:

пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:

"1) забезпечує формування державної політики у сфері поховання";

у частині четвертій слова "архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів" замінити словами "державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання";

2) в абзаці третьому частини другої статті 11 слова "відділом реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції" замінити словами "відділом державної реєстрації актів цивільного стану";

3) у частині першій статті 33 слова "іноземних громадян" замінити словом "іноземців";

4) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

29. У частині другій статті 38 та пункті 9 частини першої статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258; 2012 р., N 19-20, ст. 176) слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону, митної справи".

30. В абзаці сьомому статті 2 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2006 р., N 26, ст. 215) слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту".

31. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297; 2010 р., N 40, ст. 524, N 49, ст. 571):

1) у статті 5:

у назві слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства";

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:

1) забезпечення формування державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;

2) організація в межах його повноважень розроблення державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;

3) розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат та втрат ресурсів, що використовуються при виробництві, транспортуванні та постачанні житлово-комунальних послуг;

4) розроблення в межах повноважень системи нормативно-правових актів щодо формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері житлово-комунальних послуг, а також щодо експлуатації, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об’єктів житлового фонду;

5) розроблення типових договорів;

6) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг;

7) нормативно-правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій для здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

8) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

1) реалізація державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;

2) організація в межах його повноважень реалізації державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;

3) сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних або міжнародних стандартів;

4) організація та виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;

5) проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;

6) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

у частині третій:

слово "розробленні" замінити словом "формуванні";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, організовує роботу щодо призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива";

2) у частині другій статті 8 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання";

3) у частині першій статті 9 та пункті 1 частини першої статті 14 слово "спеціально" виключити;

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

32. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 39, ст. 386):

1) в абзаці першому пункту 1.5 статті 1 слова "в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Державтоінспекція МВС України)" замінити словами "у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України (далі - відповідні підрозділи МВС України)";

2) у назві статті 54 слово "центральних" виключити;

3) у тексті Закону слова "Державтоінспекція МВС України" та "підрозділи Державтоінспекції МВС" в усіх відмінках і числах замінити словами "відповідні підрозділи МВС України" у відповідному відмінку і числі.

33. У Законі України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 138):

1) текст статті 3 викласти в такій редакції:

"Державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, державну промислову політику, інші центральні органи виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом";

2) у статті 4:

в абзаці четвертому слова "спеціально уповноважених" виключити;

абзац п’ятий виключити;

3) доповнити статтею 4-1 такого змісту:

"Стаття 4-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного
гірничого нагляду, у сфері поводження з вибуховими матеріалами

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, у сфері поводження з вибуховими матеріалами, належить:

формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, у сфері поводження з вибуховими матеріалами;

затвердження переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва та застосування;

виконання інших повноважень, визначених законами";

4) у статті 5:

у назві та абзаці першому слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду";

абзац шостий виключити;

5) у статті 6:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики";

в абзаці другому слово "розроблення" замінити словом "формування";

6) у частині першій статті 13 слова "територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду";

7) у частині першій статті 15 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду";

8) у тексті Закону слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду".

34. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 36, ст. 418; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року N 4434-VI):

1) в абзаці п’ятнадцятому статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг";

2) у статті 11:

у назві слова "центрального органу" замінити словами "центральних органів";

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення формування державної політики у сфері теплопостачання;

розроблення державних цільових програм розвитку систем теплопостачання і контроль за їх виконанням;

розроблення довгострокових прогнозних балансів споживання теплової енергії виходячи з потреб національної економіки, установ і організацій та населення;

розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат та втрат енергоносіїв при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії;

установлення порядку ведення моніторингу у сфері теплопостачання;

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади;

розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері теплопостачання.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

реалізація державної політики у сфері теплопостачання;

забезпечення моніторингу у сфері теплопостачання, а також використання результатів моніторингу для вдосконалення систем теплопостачання;

погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

у частині третій слово "розробленні" замінити словом "формуванні";

3) у тексті статті 14 слова "центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду", "відповідний орган центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання" у відповідному відмінку;

4) у частині першій статті 28 слова "органи місцевої" замінити словами "місцеві органи";

5) у частині четвертій статті 29 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я та центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";

6) у статті 31:

у частині першій:

у пункті 2 слова "Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України або центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання";

у пункті 3 слово "органів" замінити словом "органу";

у частинах третій і четвертій слова "органами центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання";

7) статтю 33 після слів "договором України" доповнити словами "згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України";

8) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері теплопостачання" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

35. У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 49, ст. 517):

1) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
житлово-комунального господарства, у сфері
благоустрою населених пунктів

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів, належить:

1) забезпечення формування державної політики у сфері благоустрою населених пунктів;

2) здійснення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади у цій сфері;

3) забезпечення в межах своїх повноважень розроблення державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

4) розроблення в установленому законом порядку державних стандартів, норм і правил у цій сфері;

5) здійснення в межах своїх повноважень нормативно-методичного забезпечення у цій сфері.

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів, належить:

1) реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів;

2) забезпечення виконання державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

3) забезпечення здійснення заходів щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку;

4) організація спільно з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку";

2) у частині першій статті 39 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та" виключити;

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

36. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2009 р., N 10-11, ст. 137):

1) у пунктах 10, 12 та 14 частини першої статті 12, частинах першій та другій статті 37 слова "відповідний підрозділ Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" в усіх відмінках та числах замінити словами "відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України" у відповідному відмінку та числі;

2) у частині другій статті 44 слова "центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання".

37. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19-20, ст. 159):

1) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері житлово-комунального господарства,
і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального господарства

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у житловій сфері щодо соціального житла:

1) забезпечує формування державної житлової, науково-технічної та економічної політики формування і утримання житлового фонду соціального призначення;

2) організовує в межах своїх повноважень розроблення загальнодержавної та місцевих програм розвитку соціального житла;

3) здійснює нормативно-методичне забезпечення формування і утримання соціального житла;

4) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у житловій сфері щодо соціального житла:

1) реалізує державну житлову політику щодо соціального житла;

2) організовує в межах своїх повноважень реалізацію загальнодержавної та місцевих програм розвитку соціального житла;

3) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону";

2) у пункті 9 частини першої статті 12 та частині другій статті 23 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

3) у пункті 9 частини першої статті 25 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства".

38. У частині першій статті 32 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230) слова "(патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції)" замінити словами "(підрозділи міліції громадської безпеки)".

39. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10-11, ст. 137; із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2012 року N 5000-VI):

1) у частині третій статті 21 слова "відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України";

2) у частині третій статті 38 слова "місцевими органами Державтоінспекції" замінити словами "відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України";

3) у частині другій статті 46 слово "Державтоінспекції" виключити;

40. Статтю 5 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 88) викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства:

забезпечує формування державної політики у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

координує та контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в населених пунктах;

розробляє і затверджує державні стандарти, норми та правила в межах, установлених законом;

організовує розроблення проектів державних програм з реконструкції, заміни житлового фонду;

здійснює нормативно-правове забезпечення та інші повноваження, передбачені законом".

41. Статтю 16 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 46, ст. 323) викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері житлово-комунального господарства, і центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері житлово-комунального господарства, щодо
приватизації житла у гуртожитках

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:

1) забезпечує формування державної житлової, науково-технічної та економічної політики, готує пропозиції щодо фінансування, утримання, використання гуртожитків, що підлягають передачі територіальним громадам відповідно до цього Закону;

2) організовує в межах своїх повноважень розроблення державної та місцевих програм передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

3) здійснює нормативно-методичне забезпечення формування, утримання, фінансування житлового фонду гуртожитків та прибудинкових територій;

4) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:

1) організовує в межах своїх повноважень реалізацію державної та місцевих програм передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

2) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону".

42. У Законі України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 1, ст. 5):

1) в абзаці п’ятому частини другої статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва";

2) у статті 3:

в абзаці другому частини сьомої слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

в абзаці першому частини восьмої слова "центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва";

3) у частині восьмій статті 4 слова "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю".

43. У Законі України "Про будівельні норми" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41; 2011 р., N 34, ст. 343):

1) у пункті 1 частини першої статті 6 слово "реалізації" замінити словом "формування";

2) у пункті 6 частини першої статті 7 слова "центрального органу виконавчої влади" замінити словом "міністерства";

3) статтю 11 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання державних будівельних норм здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва" у відповідному відмінку, а слова "інший центральний орган виконавчої влади" в усіх відмінках та числах виключити.

44. В абзаці другому частини першої статті 30 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 35-36, ст. 491, N 39, ст. 514) слова "Керівники відповідних районних (міських, районних у містах) органів Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Уповноважені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадові особи".

45. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34):

1) в абзаці першому частини третьої статті 22 слова "Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадова особа";

2) в абзаці другому пункту 2 розділу VI "Перехідні положення" слова "до органів Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб".

46. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 29, ст. 345):

1) частину першу статті 6 після слів "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

2) у частині третій статті 8 слова "сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами та їх виконавчими органами, місцевими державними адміністраціями міст Києва та Севастополя" замінити словами "сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, районними, обласними радами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

3) у пункті 3 частини сьомої статті 17 слова "Кабінету Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

4) у статті 21:

у частині третій:

в абзаці першому слова "(у разі делегування їм таких повноважень)" виключити;

пункт 3 доповнити словами "(у разі її утворення)";

в абзаці першому частини восьмої слово "утворюється" замінити словами "може утворюватися";

5) абзац перший частини другої статті 22 викласти в такій редакції:

"2. Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру";

6) у статті 24:

в абзаці першому частини п’ятої слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";

7) у статті 33:

в абзаці першому частини другої слова "районної, сільської, селищної, міської ради відповідно до його" замінити словами "сільської, селищної, міської ради, районна державна адміністрація відповідно до їх";

в абзаці першому частини третьої слова "(у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами)" виключити;

у частині четвертій слова "відповідно до її" замінити словами "районною державною адміністрацією відповідно до їх";

8) у пункті 1 частини першої статті 34 слова "Державній архітектурно-будівельній інспекції України або її територіальному органу" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю", слова "Кабінетом Міністрів України" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування", а слова "за місцезнаходженням об’єкта будівництва" виключити;

9) у статті 35:

в абзаці першому частини четвертої слово "здійснюють" замінити словом "здійснює";

у частині п’ятій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

в абзаці першому частини шостої слово "відмовляють" замінити словом "відмовляє";

у частині сьомій слово "зареєструвала" замінити словом "зареєстрував", а слово "відмовила" - словом "відмовив";

10) у статті 36:

в абзаці першому частини другої слово "проводять" замінити словом "проводить";

у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

в абзаці першому частини четвертої слово "відмовляють" замінити словом "відмовляє";

в абзаці першому частини п’ятої слово "зареєструвала" замінити словом "зареєстрував", а слово "прийняла" - словом "прийняв";

у частині шостій слова "яка зареєструвала" замінити словами "який зареєстрував";

11) у статті 37:

у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано:

1) органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

а) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

б) наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником), смерті фізичної особи - замовника або визнання її безвісно відсутньою;

2) адміністративним судом за позовом органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо застосування такого заходу реагування у разі перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення";

в абзаці другому частини сьомої слова "яка видала" замінити словами "який видав";

12) в абзаці другому частини другої статті 38 слово "якої" замінити словом "якого";

13) у частині шостій і абзаці першому частини сьомої статті 39 слово "відмовляють" замінити словом "відмовляє";

14) у статті 41:

у частині третій слово "розглядають" замінити словом "розглядає";

у частині четвертій:

у пункті 6 слова "центральному органі виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури";

у пункті 9 слово "інспекції" замінити словами "органу державного архітектурно-будівельного контролю";

у частині п’ятій слово "взаємодіють" замінити словом "взаємодіє";

у частині шостій слово "їх" замінити словом "його";

15) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" у відповідному відмінку, слова "Державна архітектурно-будівельна інспекція", "інспекція державного архітектурно-будівельного контролю", "відповідна інспекція державного архітектурно-будівельного контролю" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державного архітектурно-будівельного контролю" у відповідному відмінку та числі, а слово "спеціально" виключити.

47. У Законі України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 16, ст. 146; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5076-VI):

1) у статті 5:

у частині першій, абзаці першому частини другої і частині п’ятій слова "відповідного органу міграційної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

в абзаці другому частини другої слова "представнику органу міграційної служби" замінити словами "представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

2) у другому реченні частини першої статті 7 слова "до органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

3) у статті 8:

у частині четвертій слова "наказом керівника органу міграційної служби" замінити словами "наказом уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

у частині восьмій слова "а також інформує про це протягом трьох робочих днів орган внутрішніх справ за місцем проживання особи" виключити;

у частині дев’ятій слова "інформуючи про це орган внутрішніх справ за місцем проживання особи протягом трьох робочих днів" виключити;

4) у статті 9:

у частині першій слова "органами міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", а слова "керівником органу міграційної служби" - словами "уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

у частині дванадцятій слова "органу міграційної служби, який розглядав справу" виключити;

5) у статті 10:

у першому реченні частини першої слова "органу міграційної служби, який розглядав заяву" виключити;

у частині другій слова "від органу міграційної служби, який здійснював розгляд заяви" замінити словами "від уповноважених посадових осіб цього центрального органу виконавчої влади, які здійснювали розгляд заяви";

у частині сьомій слова "органу міграційної служби, який розглядав заяву" замінити словами "уповноваженим посадовим особам цього центрального органу виконавчої влади, які розглядали заяву";

частину дев’яту виключити;

абзац другий частини одинадцятої викласти в такій редакції:

"Під час перереєстрації біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, строк дії посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, продовжується";

у частині тринадцятій слова "орган міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "уповноважена посадова особа цього центрального органу виконавчої влади";

у частині чотирнадцятій слова "а також інформує про це протягом трьох робочих днів орган внутрішніх справ за місцем проживання особи" виключити;

у частині п’ятнадцятій слова "інформуючи про це орган внутрішніх справ за місцем проживання особи протягом трьох робочих днів" та "в органі міграційної служби" виключити;

6) у статті 11:

у частині восьмій слова "Органи міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "Уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

у частині десятій слова "органу міграційної служби за місцем проживання біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту" замінити словами "уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

у частині одинадцятій слова "від органу міграційної служби, який вніс подання" замінити словами "від уповноваженої посадової особи, яка внесла подання";

у частині п’ятнадцятій слова "до органу міграційної служби за місцем проживання такої особи" замінити словами "до відповідних посадових осіб цього центрального органу виконавчої влади";

перше речення частини шістнадцятої викласти в такій редакції:

"16. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, надсилає особі, стосовно якої прийнято рішення про втрату або позбавлення її статусу біженця чи додаткового захисту або скасовано рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або видає їй письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження";

у частині сімнадцятій слова "а також інформує про це протягом трьох робочих днів орган внутрішніх справ за місцем проживання особи" виключити;

у частині вісімнадцятій слова "про що інформується орган внутрішніх справ за місцем проживання особи протягом трьох робочих днів" та "в органі міграційної служби" виключити;

7) у статті 12:

у частині першій слова "органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" виключити;

у частині третій слова "через відповідний орган міграційної служби" виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У разі якщо особа або її законний представник оскаржує рішення в судовому порядку, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні";

у частині восьмій слова "У разі якщо спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань міграції або суд прийняв позитивне рішення за скаргою заявника, орган міграційної служби протягом семи робочих днів з дня отримання такого рішення приймає рішення" замінити словами "У разі якщо центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, або суд прийняв позитивне рішення за скаргою заявника, протягом семи робочих днів з дня отримання такого рішення приймається рішення";

у частині десятій слова "і повідомляє про це орган міграційної служби за місцем проживання заявника" виключити;

8) у частині другій статті 13:

в абзаці другому слова "відповідному органу міграційної служби" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

в абзаці п’ятому слова "до відповідного органу міграційної служби" замінити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, про свої поїздки за межі адміністративно-територіальної одиниці України, на території якої вона проживає";

9) у частині першій статті 16:

в абзаці другому слова "органу міграційної служби за місцем проживання" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

в абзаці третьому слова "у відповідному органі міграційної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

в абзаці четвертому слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань міграції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

10) у частині другій статті 20 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти";

11) статтю 27 викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, належить:

1) прийняття рішень про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, рішень про втрату, позбавлення статусу біженця або додаткового захисту і скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

2) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо необхідності прийняття рішення про тимчасовий захист і про припинення тимчасового захисту;

3) прийняття рішення про позбавлення іноземця чи особи без громадянства тимчасового захисту;

4) координація взаємодії органів виконавчої влади з питань стосовно біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

5) розроблення зразків заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;

6) розгляд скарг на рішення про відмову у прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і скасування цих рішень, якщо вони були прийняті з порушенням законодавства;

7) направлення запитів до компетентних органів влади інших країн щодо наявності в цих країнах членів сім’ї осіб, які подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, чи яких було визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, і правових підстав для возз’єднання сімей;

8) видача проїзних документів іноземцям та особам без громадянства, яких було визнано біженцями іншими країнами - учасниками Конвенції про статус біженців 1951 року та/або Протоколу щодо статусу біженців 1967 року;

9) ведення централізованого обліку та створення централізованої інформаційної системи про осіб, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

10) збір та аналіз інформації про наявність у країнах походження біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, умов, зазначених у пунктах 1, 13 і 14 частини першої статті 1 цього Закону;

11) утворення, реорганізація, утримання та ліквідація пунктів тимчасового розміщення біженців, затвердження штатної чисельності їх працівників;

12) підготовка до розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій щодо визначення обсягу фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону;

13) здійснення контролю за виконанням цього Закону.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, організовує роботу з:

1) прийняття від іноземців та осіб без громадянства заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

2) проведення дактилоскопії осіб, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

3) сприяння у влаштуванні у відповідні дитячі заклади чи сім’ї дітей, розлучених із сім’єю;

4) сприяння дітям, розлученим із сім’єю, у розшуку батьків або інших законних представників;

5) прийняття рішень про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрати або позбавлення статусу біженця чи додаткового захисту або скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

6) розгляду заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та підготовки письмового висновку щодо визнання або відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

7) видачі довідок про звернення за захистом;

8) видачі посвідчень та проїзних документів для виїзду за кордон особам, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

9) видачі посвідчень особам, яким надано тимчасовий захист;

10) перереєстрації осіб, яких визнано біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту;

11) реєстрації осіб, яким надано тимчасовий захист;

12) визначення місць для тимчасового проживання осіб, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та направлення їх у пункти тимчасового розміщення біженців;

13) попереднього визначення місць для проживання осіб, яким надано тимчасовий захист;

14) прийняття рішення про надання грошової допомоги особам, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист;

15) сприяння у працевлаштуванні особам, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

16) сприяння в отриманні особами, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, соціально-побутових і медичних послуг;

17) ведення обліку та особових справ осіб, які звернулися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

18) сприяння особам, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист, у розшуку та возз’єднанні з членами їхніх сімей в Україні або за її межами, а також направлення запитів щодо перевірки наявності в інших країнах членів сім’ї зазначених осіб та наявності правових підстав для возз’єднання сімей;

19) реєстрації осіб, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів, які оскаржили чи оскаржують рішення щодо статусу біженця або додаткового захисту, про відмову в оформленні документів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про втрату чи про позбавлення статусу біженця, додаткового або тимчасового захисту, скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

20) підготовки подань про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту, про позбавлення тимчасового захисту, скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

21) вирішення інших питань, віднесених законодавством до повноважень відповідного органу";

12) статтю 28 виключити;

13) у статті 29:

у частині першій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони державного кордону" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону", а слова "та інформує про місцезнаходження органів міграційної служби" виключити;

у частині третій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, його органи на місцях по можливості надають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, забезпечує надання у разі можливості";

у другому реченні частини п’ятої слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

у частині шостій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, затверджує правила розгляду заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, зразки заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, довідки про звернення за захистом в Україні та положення про пункти розміщення біженців";

14) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань міграції" та "орган міграційної служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" у відповідному відмінку, а слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.

48. У Законі України "Про протидію торгівлі людьми" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 19-20, ст. 173):

1) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, є:

1) Президент України;

2) Кабінет Міністрів України;

3) центральні органи виконавчої влади;

4) місцеві органи виконавчої влади;

5) закордонні дипломатичні установи України;

6) заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми";

2) розділ II доповнити статтею 5-1 такого змісту:

"Стаття 5-1. Повноваження Президента України
у сфері протидії торгівлі людьми

Президент України визначає центральний орган виконавчої влади, який є національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми";

3) у частині першій статті 6:

пункт 1 доповнити словами "зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 5 цього Закону";

підпункт "а" пункту 2 виключити;

4) у частині четвертій статті 14 слова "територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб";

5) у частині третій статті 16 слова "територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції за місцем проживання особи, яка постраждала від торгівлі людьми" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб";

6) у статті 19:

у частині другій слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції надсилають" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, надсилає";

у частині третій слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції із залученням інших суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, а також неурядових і міжнародних організацій надають" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, із залученням інших суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, а також неурядових і міжнародних організацій надає".

49. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 19-20, ст. 179):

1) у пункті 4 частини першої статті 1, частині третій статті 26 та частині четвертій статті 32 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту державного кордону" у відповідному відмінку;

2) у частині четвертій статті 17, частині першій статті 18, абзаці першому частини другої статті 24, абзаці першому частини третьої статті 25, абзаці другому частини шостої статті 26, абзаці першому частини п’ятої статті 30 та частині четвертій статті 32 слова "територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції" в усіх відмінках та числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції" у відповідному відмінку;

3) в абзаці другому частини п’ятої статті 30 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 жовтня 2012 року
N 5459-VI

^ Наверх
наверх