документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2005-08-222005-10-012005-12-21  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2005 р. N 790
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з
питань оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 988 від 01.10.20
05
N 1244 від 21.12.20
05 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2003 р., N 21, ст. 948) зміни, що додаються.

2. Установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 , у розмірі 332 гривні на місяць.

3. У нормативних актах Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників окремих установ, закладів та організацій бюджетної сфери посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями) замінити посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

4. У разі коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 р., менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 р., чи у разі коли вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Для окремих категорій працівників бюджетної сфери, для яких цією постановою не визначено тарифні розряди, посадові оклади (ставки заробітної плати) змінюються пропорційно підвищенню розміру мінімальної заробітної плати згідно із законодавством.

Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 988 від 01.10.2005 )

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 988 від 01.10.2005 )

7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів проаналізувати до 10 листопада 2005 р. результати запровадження умов оплати праці, визначених цією постановою, та внести у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.

8. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2005 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2005 р. N 790

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

1. У пункті 1:

в абзаці третьому слова "професіоналів і фахівців" замінити словами "професіоналів, фахівців та інших працівників";

абзац четвертий після слова "(професій)" доповнити словом "професіоналів".

2. Пункт 2 після слів "посадові оклади" доповнити словом "проректорів".

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Установити:

1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти, науки, культури, які мають статус національних, академічних закладів культури може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників до набрання чинності цією постановою;

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час".

4. Пункт 8 постанови виключити.

5. Додаток 1 викласти у редакції, що додається.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2005 р. N 790)

            ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери

----------------------------------------------------------------
| Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються
Тарифні розряди |---------------------------------------------
| I етап | II етап | III етап
| з 1 вересня 2005 р. | |
----------------------------------------------------------------
1 1 1 1

2 1,03 1,06 1,09

3 1,06 1,12 1,18

4 1,09 1,18 1,27

5 1,12 1,24 1,36

6 1,15 1,3 1,45

7 1,18 1,37 1,54

8 1,22 1,47 1,64

9 1,31 1,57 1,73

10 1,4 1,66 1,82

11 1,5 1,78 1,97

12 1,61 1,92 2,12

13 1,72 2,07 2,27

14 1,84 2,21 2,42

15 1,97 2,35 2,58

16 2,11 2,5 2,79

17 2,26 2,66 3

18 2,37 2,83 3,21

19 2,49 3,01 3,42

20 2,61 3,25 3,64

21 2,74 3,41 3,85

22 2,88 3,5 4,06

23 3,02 3,71 4,27

24 3,17 3,8 4,36

25 3,35 3,93 4,51

_______________
Примітки: 1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на
відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли
посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях
з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і
вище - заокруглюються до однієї гривні.

     2. Строк запровадження II та III етапів встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2005 р. N 790

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Підпункти "а" і "в" пункту 3, пункти 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1607 "Про додаткові умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1810).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2000 р. N 31 "Про підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів у 2000 році" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 2, ст. 41).

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1244 від 21.12.2005 )

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 278).

5. Підпункт 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2001 р. N 541 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 938).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2001 р. N 1045 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці працівників установ і закладів освіти" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1547).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 р. N 1345 "Про оплату праці працівників національних закладів культури" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 42, ст. 1889).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 18 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 66).

( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 1244 від 21.12.2005 )

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 493 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного заповідника "Софія Київська" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 810).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. N 827 "Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 25, ст. 1204).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 889 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1266).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 890 "Про умови оплати праці працівників національних закладів культури" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1267).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 992 "Про умови оплати праці працівників вищих навчальних закладів, що мають статус національних" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1376).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 52 "Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 890" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 113).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. N 740 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 948).

( Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 1244 від 21.12.2005 )

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 11 "Про внесення змін у розділ VI додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 41).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. N 166 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 6, ст. 334) у частині підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та ставок погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на 10,8 відсотка, розміри яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 15 жовтня 2001 р. N 1345 "Про оплату праці працівників національних закладів культури", від 11 квітня 2002 р. N 493 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного заповідника "Софія Київська", від 1 липня 2002 р. N 889 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької", від 1 липня 2002 р. N 890 "Про умови оплати праці працівників національних закладів культури". ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 988 від 01.10.2005, N 1244 від 21.12.2005 )

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2004 р. N 199 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 992" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 8, ст. 482).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 498 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національної бібліотеки України для дітей" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1115).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 542 "Про внесення змін до абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 992" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1177).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 968 "Про впорядкування оплати праці працівників державних академічних театрів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2065).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 980 "Про внесення змін у розділ VI додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2024).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2004 р. N 995 "Про подальше впорядкування умов оплати праці працівників національних закладів культури" (Офіційний вісник України, 2004 р. N 31, ст. 2081).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2004 р. N 1051 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) артистичного та художнього персоналу деяких національних закладів культури" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 33, ст. 2212).

27. Пункти 1, 2, 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1093 "Про деякі питання оплати праці окремих категорій працівників установ соціального захисту населення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2260).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1097 "Про підвищення з 1 вересня 2004 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2264) у частині підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати та ставок погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на 15,6 відсотка, розміри яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". ( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1244 від 21.12.2005 )

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 36 "Про підвищення з 1 січня 2005 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 3, ст. 135) у частині підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та ставок погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на 10,5 відсотка, розміри яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". ( Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1244 від 21.12.2005 )

30. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 86 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 219). ( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1244 від 21.12.2005 )

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 97 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 968" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 226).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. N 267 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 758) у частині підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати та ставок погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на 10,7 та 6,9 відсотка, розміри яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 15 жовтня 2001 р. N 1345 "Про оплату праці працівників національних закладів культури", від 11 квітня 2002 р. N 493 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного заповідника "Софія Київська", від 1 липня 2002 р. N 889 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької", від 1 липня 2002 р. N 890 "Про умови оплати праці працівників національних закладів культури". ( Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1244 від 21.12.2005 )

^ Наверх
наверх