документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 жовтня 2005 р. N 988
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 34, ст. 2064) зміни, що додаються.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 р. N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 34, ст. 2064) такі зміни:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. У разі коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 р., менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 р., чи у разі коли вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Для окремих категорій працівників бюджетної сфери, для яких цією постановою не визначено тарифні розряди, посадові оклади (ставки заробітної плати) змінюються пропорційно підвищенню розміру мінімальної заробітної плати згідно із законодавством.

Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці";

2) пункт 6 виключити;

3) у пункті 19 переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри "від 11 липня 2001 р. N 786 "Про впорядкування умов оплати праці працівників підприємств та організацій системи державного матеріального резерву" виключити.

3. Умови оплати праці працівників, визначені цією постановою, застосовуються з 1 вересня 2005 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2005 р. N 988

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1
298

1. У підпункті 3 пункту 3:

1) абзаци другий і третій підпункту "в" викласти в такій редакції:

"професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)";

2) абзаци другий і третій підпункту "г" викласти в такій редакції:

"доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)".

2. У додатку 2 до постанови:

1) у назві додатка слова "і фахівців" замінити словами "фахівців та інших працівників";

2) розділи I-III, VII-IX і XIII викласти в такій редакції:

              "I. Освіта

1. Вищі навчальні заклади III та IV рівня акредитації

Керівні та науково-педагогічні працівники

Керівник закладу 22-24

Директор філіалу 19-20

Учений секретар 16

Керівники планово-фінансових, 11-13
планово-економічних підрозділів

Керівники основних підрозділів; головний 10-12
інженер

Керівники інших підрозділів 8-12

Директор (завідувач) інституту 15-21
післядипломної освіти; керівник
навчально-наукового або науково-виробничого
інституту

Декан; завідувач кафедри; професор; доцент 18-22

Викладачі 15-18

      2. Інші навчальні заклади та установи освіти

Керівні та педагогічні працівники

Директори (начальники, завідувачі): 12-16
загальноосвітніх, професійно-технічних,
міжшкільних закладів усіх типів і
найменувань, вищих навчальних закладів I та
II рівня акредитації

Директор (завідувач) навчально-методичного 13-16
закладу

Завідувач психолого-медико-педагогічної 13
консультації

Завідувач (директор): дошкільного 10-14
навчального закладу, школи естетичного
виховання, позашкільного навчального закладу

Керівник фізичного виховання 8-11

Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету 9-11
позашкільного навчального закладу

Завідувач лабораторії вищого навчального 9-11
закладу I та II рівня акредитації

Завідувач (керівник): навчально-виробничої 9-12
(навчальної) майстерні;
навчально-методичного кабінету; лабораторії
(кабінету) навчально-методичного
(методичного) закладу; відділення виробничої
практики вищого навчального закладу I та
II рівня акредитації

Завідувач: навчально-консультаційного       7-8
пункту; інтернату при школі; заочного
відділення школи; фільмотеки

Учителі (всіх спеціальностей), викладачі, 8-12
вихователі, вихователі-методисти, логопеди,
завідувач логопедичного пункту, майстер
виробничого навчання, педагог з професійного
навчання, методист, практичний психолог,
педагог-організатор, концертмейстер,
соціальний педагог

Асистент учителя-реабілітолога 8-10

Консультант психолого-медико-педагогічної 12
консультації

Помічник директора з режиму, старший 7-10
черговий з режиму, черговий з режиму
загальноосвітнього навчального закладу для
дітей, які потребують особливих умов
виховання

Музичний керівник дошкільного навчального 7-10
закладу, художній керівник, інструктор: з
фізкультури, з праці, слухового кабінету

Керівник: гуртка, секції, студії та інших 7-10
форм гурткової роботи; культорганізатор,
екскурсовод, інструктор з туризму,
акомпаніатор, старший вожатий

Перекладач-дактилолог 8

Методист вищого навчального закладу III     7-10
та IV рівня акредитації, методист із
складання кінопрограм

3. Інші працівники навчальних закладів та установ освіти

Помічник вихователя 5-6

Старший лаборант вищого навчального закладу 5-6

Інспектор навчального 4-5
(навчально-методичного) відділу,
перекладач-секретар сліпого викладача

(вчителя), секретар навчального
(навчально-методичного) відділу, лаборант

              II. Наука

1. Наукові установи та організації
Національної академії наук

Керівні працівники

Директор науково-дослідного інституту 24-25

Учений секретар науково-дослідного інституту 20-22

Керівник філіалу (відділення) 22-23
науково-дослідного інституту, керівник
науково-технічного центру

Завідувач науково-дослідного підрозділу 20-22
(відділення, відділу, лабораторії)
науково-дослідного інституту,
науково-технічного центру, радник при
дирекції

Завідувач науково-дослідного підрозділу 19-21
(лабораторії, сектору), що входить до складу
іншого науково-дослідного підрозділу
(відділу, лабораторії) науково-дослідного
інституту, науково-технічного центру

Учений секретар філіалу (відділення) 19-21
науково-дослідного інституту,
науково-технічного центру

Керівник науково-дослідної установи 20-21

Завідувач науково-дослідного підрозділу 12-20
(лабораторії, відділу), учений секретар
науково-дослідної установи

Директор (начальник), головний інженер      17-20
іншої наукової установи, організації

Головний інженер (конструктор, технолог) 13-18
проекту, головний інженер комплексної
установки, завідувач відділу, який виконує
наукову, науково-технічну або
науково-організаційну роботу

Завідувач підрозділу (сектору, групи, 12-14
служби, зміни) у складі науково-дослідних та
інших підрозділів, який виконує наукову,
науково-технічну або науково-організаційну
роботу

Завідувач відділу 13-14

Керівник іншого структурного підрозділу 5-9

Керівник сектору, групи у складі іншого 4-8
структурного підрозділу

           Наукові співробітники

Головний науковий співробітник 21-22

Провідний науковий співробітник 20-21

Старший науковий співробітник 19-20

Науковий співробітник 17-19

Молодший науковий співробітник 15-16

    2. Наукові установи і організації, підпорядковані
галузевим академіям наук, органам державної влади,
та інші наукові установи і організації

Керівники науково-дослідних установ,
організацій та їх філіалів:

галузевих академій наук 22-23

галузевих 16-22

Керівники основних науково-дослідних
підрозділів, учений секретар інституту
(філіалу):

галузевих академій наук 16-21

галузевих 14-20

Керівники інших підрозділів 8-12

Керівні працівники інших наукових установ і організацій

Директор (начальник, завідувач), головний 16-20
інженер установи, організації, головний
лісничий

Головний інженер (конструктор, технолог, 15-18
архітектор) проекту

Керівники основних структурних підрозділів 14-18

Керівники інших підрозділів 8-11

           Наукові співробітники

Головний, провідний, старший науковий
співробітник, радник при дирекції
науково-дослідної установи, організації (їх
філіалів):

галузевих академій наук 14-21

галузевих 12-20

Наукові та молодші наукові співробітники
наукових установ і організацій:

галузевих академій наук 11-19

галузевих 10-17

      3. Інші працівники, які проводять наукові та
науково-технічні розробки

Головні фахівці 15-18

Провідні професіонали та фахівці 9-14

Професіонали та фахівці 8-13

Технік, лаборант з вищою освітою 7-10

    III. Охорона здоров'я, соціальний захист населення

Керівні працівники

Керівники (головний лікар, директор, 12-18
начальник, завідувач) закладів охорони
здоров'я, установ соціального захисту
населення, баз та складів спеціального
медичного постачання

Директор (начальник) будинку відпочинку 9-13
(творчості), пансіонату, бази, профілакторію

Завідувач аптечного закладу 10-13

Завідувачі відділень: соціальної допомоги 10-14
вдома, соціально-побутової та
медико-соціальної реабілітації,
стаціонарного проживання, грошової та
натуральної допомоги тощо; територіальних
центрів соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян

Завідувач аптеки лікувально-профілактичного 9-12
закладу, головна медична сестра

Завідувачі відділів з основної діяльності 8-12
аптечних закладів

Начальник планово-економічного відділу;      8-12
головні фахівці закладів охорони здоров'я,
установ соціального захисту населення,
аптечних установ

Начальники (завідувачі) відділів, служб та 7-11
інших підрозділів; завідувач аптечного
пункту (кіоску)

           Професіонали та фахівці

Лікар-хірург і лікар-ендоскопіст, який 10-14
здійснює оперативне втручання;
лікар-анестезіолог, лікар загальної
практики - сімейний лікар

Лікарі інших спеціальностей, провізор, 9-13
лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист

Фахівці із соціальної роботи (із соціальної 6-11
допомоги вдома), професіонали та фахівці,
зайняті на роботах з рентгенівською,
радіологічною, радіаційною, радіометричною,
дозиметричною, радіохімічною, лазерною,
плазмовою, компресійною, вакуумною,
електронною, телеметричною, ультразвуковою
апаратурою, приладами, обладнанням,
препаратами

Фахівці з базовою вищою та неповною вищою 6-10
медичною і фармацевтичною освітою,
соціальний працівник

Інші працівники

Молодший медичний персонал, допоміжний 3-4
персонал аптечних закладів, соціальний
робітник, продавець оптики, дезінфектор";

        "VII. Державна ветеринарна медицина

Начальник (директор): Центральної, Кримської 11-17
республіканської державної лабораторії
ветеринарної медицини

Начальник (директор): Кримської 10-16
республіканської, обласної, районної,
Севастопольської міської державної лікарні
ветеринарної медицини; об'єднання
ветеринарної медицини в м. Києві; зональної
та міжобласної (спеціалізованої), обласної,
Київської та Севастопольської міської
державної лабораторії ветеринарної медицини

Начальник (директор): районної, міжрайонної, 9-15
міської (крім мм. Києва і Севастополя)
державної лабораторії ветеринарної медицини;
міської (крім мм. Києва і Севастополя),
районної в місті державної лікарні
ветеринарної медицини, дільничної лікарні;
станцій боротьби зі сказом; пункту
державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні та
транспорті; завідувачі відділу: Центральної,
Кримської республіканської, зональної та
міжобласної (спеціалізованої), обласної,
міської державної лабораторії ветеринарної
медицини; Кримської республіканської,
обласної, районної, міської державної
лікарні ветеринарної медицини, об'єднання
ветеринарної медицини в м. Києві;
завідувачі: загонів по боротьбі з лейкозом,
туберкульозом; головні фахівці установ та
організацій ветеринарної медицини; головний
бухгалтер: регіональної служби державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорті,
районної державної лікарні ветеринарної
медицини

Завідувачі: дільниці, пункту, клініки      10-13
ветеринарної медицини; державної
лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи на ринку, аптеки ветеринарної
медицини, відділу регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні та
транспорті

Провідний лікар ветеринарної медицини; 9-12
лікарі ветеринарної медицини всіх категорій

Фахівці, зайняті на роботах з 8-11
рентгенівською, радіологічною, радіаційною,
радіометричною, дозиметричною,
радіохімічною, вакуумною, електронною,
телеметричною, ультразвуковою, хімічною
апаратурою, обладнанням, приладами,
препаратами

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, 7-10
лаборанти всіх категорій

Молодший персонал ветеринарної медицини 3-4

   VIII. Служби карантину та захисту сільськогосподарських
рослин від шкідників і хвороб, контролю насіння і
посадкового матеріалу, з охорони прав на сорти рослин,
стандартизації та сертифікації, ведення лісового
господарства та інші служби, що обслуговують
сільське та лісове господарство

Начальники (директори): Головної державної 9-13
інспекції захисту рослин, Головної державної
інспекції з карантину рослин, Державної
інспекції з охорони прав на сорти рослин,
державної (Автономної Республіки Крим,
зональної, обласної): станції захисту
рослин, інспекції з карантину рослин,
державного центру Автономної Республіки
Крим з державною інспекцією з охорони прав
на сорти рослин Автономної Республіки Крим,
обласних державних центрів експертизи
сортів рослин з державними інспекціями з
охорони прав на сорти рослин областей;
інспекції якості продукції

Завідувачі (начальники): лабораторії, 7-11
відділу, експедиції, інспекції, станції,
загону, пункту та інших служб; головні
фахівці

Провідні та інші професіонали і фахівці 6-10

Державні інспектори та інспектори всіх служб 6-9

     IX. Притулки для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центри соціально-психологічної
допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей

Директор (завідувач) 11-13";

    "XIII. Установи та організації у сфері державного
контролю якості і кількості зерна та продуктів його
переробки, проведення моніторингу їх ринку

1. Державні хлібні інспекції

Начальник інспекції 9-13

Начальник портового пункту, завідувач 8-11
лабораторії

Державний інспектор 6-9

   2. Державний центр сертифікації і експертизи зерна та
продуктів його переробки, державна регіональна
випробувальна лабораторія сільськогосподарської
сировини та харчової продукції

Директор (начальник, завідувач), начальники 8-11
(завідувачі) відділів

Фахівець та інші працівники 6-10";

3. Додатки 3 і 5 до постанови викласти у такій редакції:

                     "Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

           СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників
інших структурних підрозділів і технічних службовців,
загальних для всіх бюджетних установ,
закладів та організацій

------------------------------------------------------------------
Посада |Діапазон розрядів за
|Єдиною тарифною сіткою
------------------------------------------------------------------
Провідні професіонали: конструктор, 7-10
інженер-технолог, інженер,
інженер-електронік, інженер-програміст,
архітектор, математик, художник-конструктор
(дизайнер), економіст, юрисконсульт,
психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом
спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші

Професіонали та фахівці: конструктор, 6-9
інженер-технолог, технолог, інженер,
інженер-електронік, механік, енергетик,
інженер-програміст, архітектор, математик,
художник-конструктор (дизайнер), економіст,
юрисконсульт, психолог, соціолог,
бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші

Техніки всіх спеціальностей 5-7

Завідувачі: канцелярії, центрального складу 5-8
(складу), друкарського бюро, камери схову,
бюро перепусток,
копіювально-розмножувального бюро,
фотолабораторії, експедиції, господарства,
інших підрозділів

Старші: товарознавець, касир, інспектор, 4-6
табельник, диспетчер та інші;
стенографістка I категорії

Інші фахівці та технічні службовці:        4-5
товарознавець, експедитор, секретар
навчальної частини, касир (касир квитковий),
інспектор, агент з постачання, діловод,
архіваріус, табельник, кресляр, обліковець,
друкарка (всіх категорій),
секретар-стенографістка, секретар-друкарка,
секретар, паспортист, калькулятор та інші";

                     "Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

               СТАВКИ
погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки за проведення навчальних занять

------------------------------------------------------------------
Контингент |Ставки погодинної оплати,
|у відсотках до окладу
|(ставки) працівника I
|тарифного розряду
|----------------------------
|профе-|доктор|доцент|особи,
|сор |наук |або |які не
| | |канди-|мають
| | |дат |науко-
| | |наук |вого
| | | |ступені
------------------------------------------------------------------
Учні шкіл, професійно-технічних 5,04 3,99 3,4 2,85
навчальних закладів, гімназій,
ліцеїв, студенти вищих навчальних
закладів I та II рівня акредитації та
інші аналогічні категорії учнів,
робітники, працівники, слухачі
курсів, які займають посади, що
відповідають
освітньо-кваліфікаційному рівню
молодшого спеціаліста, бакалавра.
Перепідготовка кадрів з видачею
диплома молодшого спеціаліста,
бакалавра

Студенти вищих навчальних закладів 9,35 7,39 5,7 4,55
III та IV рівня акредитації

Аспіранти, слухачі курсів, які 10,78 8,53 6,82 5,7
займають посади, що відповідають
освітньо-кваліфікаційному рівню
спеціаліста, магістра.

Перепідготовка кадрів з видачею
диплома спеціаліста, магістра

_______________
Примітки: 1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні
відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці
лікарів-консультантів, які залучаються
установами охорони здоров'я для проведення
консультацій з інших установ (організацій),
встановлюються для професора, доктора наук в
розмірі 10,91 відсотка окладу (ставки)
працівника I тарифного розряду.

3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь
у проведенні навчальних занять, ставки
погодинної оплати праці встановлюються у таких
розмірах: за позування без одягу або у складній
позі - 2,85 відсотка, за позування в одязі -
1,72 відсотка окладу (ставки) працівника I
тарифного розряду.

4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а
також рецензентів конкурсних робіт здійснюється
за ставками погодинної оплати праці,
передбаченими для осіб, які проводять навчальні
заняття із студентами вищих навчальних закладів
III та IV рівня акредитації.

5. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів
(академіків) і членів-кореспондентів академій
наук підвищуються на 25 відсотків".

^ Наверх
наверх