документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1994-02-022001-06-21  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі прийняття Закону України
"Про Судоустрій України" № 3018-III від 07.02.2002р.)

Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію
і дисциплінарну відповідальність суддів судів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 22, ст.140 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3912-XII від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст
.141

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2536-III від 21.06.20
01 )

( У тексті Закону слова "кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" в усіх відмінках замінено словами "кваліфікаційні комісії суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках, а слова "Республіки Крим", "арбітражних", "арбітражного" замінено відповідно словами "Автономної Республіки Крим", "господарських", "господарського" згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

Розділ I. Кваліфікаційні комісії суддів

Стаття 1. Завдання кваліфікаційних комісій суддів

Завданням кваліфікаційних комісій суддів є забезпечення формування суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також визначення рівня професійної підготовленості суддів та розгляд питань їх дисциплінарної відповідальності.

Стаття 2. Система кваліфікаційних комісій суддів
та строк їх повноважень

1. В Україні утворюються:

- кваліфікаційні комісії суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

- кваліфікаційна комісія суддів господарських судів;

- кваліфікаційна комісія суддів військових судів;

- Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

2. Строк повноважень кваліфікаційних комісій суддів становить п'ять років з дня їх обрання.

Стаття 3. Склад кваліфікаційних комісій суддів

1. Кваліфікаційні комісії суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються у складі голови, його заступника і 9 членів. До їх складу входять 8 суддів, одна особа з вищою юридичною освітою, що обирається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами, одна особа з вищою юридичною освітою, що призначається Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та одна особа з науковим ступенем чи званням з правознавства із числа представників наукових установ або навчальних закладів. ( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

2. Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України утворюється у складі голови, його заступника і 9 членів комісії. До її складу входять 8 суддів, одна особа з вищою юридичною освітою, що обирається Верховною Радою України, одна особа з вищою юридичною освітою, що призначається Міністром юстиції України, та одна особа з науковим ступенем чи званням з правознавства із числа представників наукових установ або навчальних закладів. ( Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

3. Кваліфікаційна комісія суддів військових судів України утворюється у складі голови, його заступника і 9 членів комісії. До її складу входять 8 суддів, одна особа з вищою юридичною освітою, що обирається Верховною Радою України, одна особа з вищою юридичною освітою, що призначається Міністром юстиції України, та одна особа з науковим ступенем чи званням з правознавства із числа представників наукових установ або навчальних закладів. ( Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України утворюється у складі голови, його заступника і 11 членів комісії. До її складу входять 6 суддів загальних судів, 3 судді господарських судів, один суддя військового суду, одна особа з вищою юридичною освітою, що обирається Верховною Радою України, одна особа з вищою юридичною освітою, що призначається Міністром юстиції України, та одна особа з науковим ступенем чи званням з правознавства із числа представників наукових установ або навчальних закладів. ( Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

5. Голови судів загальної юрисдикції та заступники цих голів, крім голів місцевих судів та їх заступників, не можуть обиратися до складу кваліфікаційних комісій суддів. ( Абзац перший частини п'ятої статті 3 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

Члени кваліфікаційних комісій суддів здійснюють свої повноваження на громадських засадах із збереженням заробітної плати за місцем роботи.

6. До складу кваліфікаційних комісій не можуть бути обрані працівники прокуратури, органів Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України.

Стаття 4. Обрання і призначення членів кваліфікаційних
комісій суддів

1. Члени кваліфікаційних комісій суддів загальних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, господарських і військових судів з числа суддів обираються таємним або відкритим голосуванням конференціями суддів цих судів.

2. Члени кваліфікаційних комісій суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі від Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад обираються на сесіях цих Рад. Члени кваліфікаційних комісій від відповідних місцевих державних адміністрацій призначаються відповідно постановою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженнями голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. ( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

3. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів судів загальної юрисдикції (крім господарських та військових судів) обираються з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. Члени Вищої кваліфікаційної комісії з числа суддів господарських і військових судів обираються конференціями суддів цих судів відкритим або таємним голосуванням. ( Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

4. Члени кваліфікаційних комісій від Верховної Ради України, Міністерства юстиції відповідно обираються Верховною Радою України та призначаються Міністром України. ( Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

5. Члени кваліфікаційних комісій суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі від наукових установ або навчальних закладів обираються відповідними радами за поданням вчених рад цих установ або закладів. ( Частина п'ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

6. Члени кваліфікаційних комісій суддів господарських судів України, суддів військових судів України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від наукових установ або навчальних закладів обираються Верховною Радою України.

Стаття 5. Організація проведення виборів членів кваліфікаційних комісій з числа суддів судів загальної юрисдикції ( Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

1. Для організації проведення виборів членів кваліфікаційних комісій з числа суддів судів загальної юрисдикції конференції та з'їзд суддів України відкритим голосуванням обирають лічильну комісію, яка із свого складу обирає голову і секретаря комісії. До складу лічильної комісії не можуть входити особи, висунуті кандидатами в члени відповідної кваліфікаційної комісії. (Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001)

2. Обраним до кваліфікаційної комісії вважається кандидат, який набрав більше половини голосів із числа делегатів, присутніх на конференціях та з'їзді суддів.

У разі, коли число кандидатів, які балотувалися до складу відповідної кваліфікаційної комісії і одержали більше половини голосів, перевищило кількість суддів, яких необхідно обрати, обраними вважаються ті кандидати, які одержали відносну більшість голосів із числа обраних.

3. Якщо число кандидатів, які балотувалися до складу кваліфікаційної комісії і одержали більше половини голосів, виявилось меншим, ніж це необхідно, то в цьому разі проводяться додаткові вибори.

При проведенні додаткових виборів не можуть знову балотуватися судді, які не набрали необхідної кількості голосів у першому турі голосування.

4. Протокол лічильної комісії підписується головою і секретарем лічильної комісії, затверджується конференцією, з'їздом суддів України. Результати голосування заносяться до протоколу конференції та з'їзду суддів.

Стаття 6. Повноваження кваліфікаційних комісій суддів

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України:

- перевіряє дотримання щодо кандидатів на посади суддів вимог, зазначених у статтях 7 і 8 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 );

( Абзац третій частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

- за поданням Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду дає висновки (рекомендації) про можливість обрання кандидатів на посади суддів відповідно Верховного Суду України чи вищого спеціалізованого суду та про звільнення суддів із зазначених посад, а також припиняє перебування у відставці суддів цих судів; ( Абзац третій частини першої статті 6 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

- за поданням Голови Верховного Суду України проводить атестацію суддів Верховного Суду України, суддів вищих спеціалізованих судів, голів та заступників голів апеляційних судів; ( Абзац четвертий частини першої статті 6 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

( Абзац п'ятий частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

- порушує дисциплінарне провадження, проводить пов'язані з цим службові перевірки та розглядає питання про дисциплінарну відповідальність голів та заступників голів апеляційних судів; ( Абзац п'ятий частини першої статті 6 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

- розглядає скарги на висновки і рішення кваліфікаційних комісій суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, кваліфікаційних комісій військових та господарських судів, за винятком скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, які розглядає Вища рада юстиції; ( Абзац шостий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

- переглядає справи, розглянуті кваліфікаційними комісіями суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, господарських і військових судів, в яких є окрема думка членів цих комісій.

2. Кваліфікаційні комісії суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, господарських і військових судів:

- перевіряють дотримання щодо кандидатів на посади суддів вимог, зазначених у статтях 7 і 8 Закону України "Про статус суддів";

- за заявами кандидатів у судді або за поданням голів апеляційних судів проводять кваліфікаційні екзамени та дають висновки про підготовленість до судової роботи кожного кандидата, який вперше висувається на посаду судді у місцевому чи апеляційному суді; ( Абзац третій частини другої статті 6 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

- за заявами кандидатів у судді, суддів або за поданням голів вищих спеціалізованих або апеляційних судів дають висновки про можливість обрання чи переведення суддів до місцевих, апеляційних судів; ( Абзац четвертий частини другої статті 6 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

- дають висновки про звільнення з посад суддів, зазначених в абзаці четвертому частини другої цієї статті;

- дають висновки про можливість обрання зазначених в абзаці четвертому частини другої цієї статті суддів безстроково; ( Абзац шостий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

- за поданням зазначених в абзацах третьому та четвертому частини другої цієї статті голів судів проводять кваліфікаційну атестацію суддів місцевих та апеляційних судів та присвоюють їм кваліфікаційні класи; ( Абзац сьомий частини другої статті 6 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

- порушують дисциплінарне провадження, проводять пов'язані з цим службові перевірки та розглядають питання про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, крім голів та заступників голів апеляційних судів; ( Абзац восьмий частини другої статті 6 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

- припиняють перебування у відставці суддів.

Стаття 7. Голова кваліфікаційної комісії суддів
і його заступник

1. Голова кваліфікаційної комісії суддів і його заступник обираються відкритим або таємним голосуванням на першому засіданні комісії з числа її членів. Один з них не може займати посаду судді. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

2. Голова кваліфікаційної комісії суддів організує роботу комісії, керує діловодством комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії. Заступник голови комісії виконує обов'язки голови в разі його відсутності. У разі тимчасової відсутності голови комісії та його заступника обов'язки голови за рішенням комісії виконує один з її членів.

Стаття 8. Порядок роботи кваліфікаційних комісій суддів

1. Підготовка засідання кваліфікаційної комісії суддів забезпечується головою комісії, його заступником або за дорученням голови одним з її членів.

2. Час і місце проведення засідання визначає голова комісії і не пізніш як за 15 днів повідомляє про це особу, щодо якої вирішуватиметься питання, та осіб, за поданням яких воно буде розглядатися.

3. Засідання кваліфікаційної комісії суддів є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини членів комісії.

4. Кваліфікаційні комісії проводять свої засідання в міру необхідності. Кваліфікаційна комісія повинна винести рішення чи дати висновок протягом місяця з часу надходження в комісію відповідних матеріалів.

5. Засідання кваліфікаційних комісій проводиться відкрито і гласно.

6. Засідання кваліфікаційної комісії веде її голова, а в разі відсутності голови - його заступник або один з членів комісії, який обирається для цього комісією. На засідання комісії можуть бути запрошені представники законодавчої та виконавчої влади, голови відповідних судів.

7. Розгляд питань, що підлягають вирішенню на засіданні комісії, починається доповіддю головуючого або члена комісії, який попередньо вивчав подання та інші матеріали, що надійшли на розгляд комісії.

Після цього заслуховуються особи, запрошені на засідання комісії, досліджуються необхідні документи.

Стаття 9. Права члена кваліфікаційної комісії суддів

Член кваліфікаційної комісії суддів має право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь в їх дослідженні та перевірці, заявляти клопотання, наводити свої мотиви, доводити міркування з питань, що розглядаються, подавати наявні в нього документи, які стосуються цих матеріалів, брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування, підписувати рішення комісії.

Стаття 10. Відвід члена кваліфікаційної комісії суддів

1. Член кваліфікаційної комісії суддів не може брати участь в розгляді питання і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть встановлені обставини, що викликають сумнів в його неупередженості. За наявності таких підстав член комісії повинен заявити самовідвід. З таких же підстав відвід члену комісії можуть заявити особа, щодо якої розглядається питання, та особи, за поданням яких буде розглядатися питання.

2. Відвід повинен бути мотивованим, заявлятися у письмовій формі до початку розгляду питання.

3. Рішення про відвід (самовідвід) члена комісії приймається більшістю членів комісії, які беруть участь у засіданні, за відсутності члена комісії, питання про відвід (самовідвід) якого вирішується.

Стаття 11. Рішення (висновок) кваліфікаційної комісії
суддів

1. Рішення (висновок) кваліфікаційної комісії суддів приймається більшістю голосів членів комісії, які беруть участь в її засіданні. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених осіб.

2. При розгляді питання щодо судді, який є членом кваліфікаційної комісії, останній не може брати участь в голосуванні.

3. Висновок чи рішення кваліфікаційної комісії викладаються в письмовій формі і повинні містити дату і місце їх винесення, склад комісії, питання, що розглядалися, мотиви прийнятого рішення. Висновок чи рішення підписується головуючим і членами комісії, які брали участь у засіданні. Член (члени) комісії, який має окрему думку щодо рішення чи висновку, може викласти її у письмовій формі. Цей документ приєднується до справи, але оголошенню не підлягає.

4. Якщо справа, щодо якої є окрема думка, не розглядалася у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, то після того, як висновок чи рішення кваліфікаційної комісії суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, господарських та військових судів набере законної сили, окрема думка разом з справою направляється до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для вирішення питання про необхідність перегляду справи.

5. Один примірник рішення чи висновку протягом семи днів надсилається голові суду, за поданням якого вирішувалося питання, другий - особі, щодо якої вирішувалося питання.

Стаття 12. Оскарження рішення чи висновку
кваліфікаційної комісії суддів

1. Суддя, щодо якого постановлено рішення чи дано висновок кваліфікаційної комісії, або особа, за поданням якої вирішувалося питання, а також голова вищестоящого суду в разі незгоди з рішенням чи висновком кваліфікаційної комісії суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, господарських, військових судів можуть протягом 10 днів з дня одержання копії рішення чи висновку оскаржити його до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності - у цей же термін - до Вищої ради юстиції. Скарга подається через кваліфікаційну комісію, яка постановила рішення чи дала висновок. ( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

2. Кваліфікаційна комісія, яка постановила рішення чи дала висновок, одержавши скаргу, протягом трьох днів направляє її разом з матеріалами розглянутої справи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи його заступник доручають одному з членів комісії попередньо вивчити матеріали справи, рішення чи висновок по якій оскаржено, і в разі необхідності - витребувати додаткові матеріали, судові справи чи іншу інформацію, необхідну для розгляду справи.

4. Про час розгляду скарги повідомляється особа, яка оскаржила рішення чи висновок або особа, за поданням якої вирішувалося питання. Нез'явлення їх на засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не перешкоджає розгляду скарги.

5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за наявності підстав має право:

- залишити рішення чи висновок без змін;

- змінити рішення чи висновок;

( Абзац четвертий частини п'ятої статті 12 виключено на підставі Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

( Абзац п'ятої частини п'ятої статті 12 виключено на підставі Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

6. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є остаточним.

Стаття 13. Діловодство кваліфікаційних комісій

Діловодство кваліфікаційної комісії суддів покладається на одного з членів комісії за її рішенням. На засіданні комісії ведеться протокол.

Стаття 14. Забезпечення діяльності кваліфікаційних
комісій суддів

1. Кваліфікаційні комісії суддів мають право для здійснення своїх повноважень витребувати і одержувати необхідну інформацію та судові справи від голів судів, будь-яких організацій, установ і підприємств, громадян та їх об'єднань. Особи, які ухиляються від подання витребуваної інформації та матеріалів або надають їх у перекрученому чи неповному вигляді, несуть відповідальність згідно з законом так само, як і за вчинення таких діянь щодо суду.

2. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій покладається на відповідні суди, в штатах яких виділяються спеціальні працівники для обслуговування роботи комісій.

3. Члени кваліфікаційних комісій на час роботи в комісіях звільняються від виконання службових обов'язків із збереженням заробітку.

Розділ II. Кваліфікаційна атестація суддів.
складання кваліфікаційного екзамену

Стаття 15. Мета проведення кваліфікаційної
атестації суддів

Кваліфікаційна атестація суддів проводиться кваліфікаційними комісіями суддів з метою оцінки та стимулювання росту професійної кваліфікації суддів, підвищення їх відповідальності за додержання законодавства під час розгляду справ.

Стаття 16. Кваліфікаційні класи суддів

1. Залежно від посади, стажу та досвіду роботи, рівня професійних знань для суддів довічно встановлюється шість кваліфікаційних класів: вищий, перший, другий, третій, четвертий та п'ятий.

2. За заявою судді чи за поданням посадових осіб, зазначених в абзацах п'ятому і шостому частини першої та абзаці сьомому частини другої статті 6 цього Закону, кваліфікаційні класи присвоюються:

вищий кваліфікаційний клас - заступникам Голови, суддям Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України; ( Абзац другий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

перший - другий кваліфікаційні класи - суддям Верховного Суду України і Вищого спеціалізованого суду України; ( Абзац третій частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

перший - третій кваліфікаційні класи - суддям апеляційних судів, голові, заступникам голови місцевого господарського суду; ( Абзац четвертий частини другої статті 16 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

другий - п'ятий кваліфікаційні класи - суддям місцевих судів (крім голів і заступників голів місцевого господарського суду). ( Абзац п'ятий частини другої статті 16 в редакції Закону N 2536-III від 21.06.2001 )

3. Голова Верховного Суду України, Голова Вищого спеціалізованого суду України є суддями вищого кваліфікаційного класу за посадою. ( Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

Стаття 17. Строки перебування у кваліфікаційному класі

1. Мінімальний строк перебування у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу, встановлюється: у п'ятому і четвертому - 3 роки, у третьому і другому - 5 років.

2. Строк перебування у першому кваліфікаційному класі не обмежується.

3. За суддею, який вийшов у відставку чи на пенсію, зберігається присвоєний йому кваліфікаційний клас.

4. Припинення відставки, за винятком повторного обрання на посаду судді та втрати громадянства, тягне за собою позбавлення кваліфікаційного класу.

Стаття 18. Присвоєння суддям більш високих кваліфікаційних
класів. Пониження кваліфікаційного класу

1. З урахуванням досвіду роботи допускається присвоєння суддям більш високого кваліфікаційного класу без додержання встановленої послідовності, але не більш як на два кваліфікаційних класи.

2. Пониження кваліфікаційного класу судді може мати місце лише в порядку дисциплінарного стягнення.

Стаття 19. Позбавлення судді кваліфікаційного класу

Суддя позбавляється кваліфікаційного класу рішенням відповідної кваліфікаційної комісії суддів у разі звільнення судді з посади з підстав, передбачених пунктами 1-5 частини першої статті 37 та абзацами третім і четвертим частини п'ятої статті 43 Закону України "Про статус суддів" (2862-12).

Стаття 20. Строки проведення кваліфікаційної
атестації суддів

1. Чергова кваліфікаційна атестація судді проводиться не пізніше одного місяця з дня закінчення строку перебування у присвоєному йому кваліфікаційному класі. Дострокова кваліфікаційна атестація може бути проведена не раніше ніж через два роки з часу останньої атестації.

2. Особи, вперше обрані на посаду судді, проходять кваліфікаційну атестацію протягом шести місяців після обрання, якщо вони мають стаж роботи, зазначений у частині першій статті 7 Закону України "Про статус суддів", статті 20 Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ), і протягом другого року, якщо вони такого стажу не мають.

Стаття 21. Порядок проведення кваліфікаційної
атестації суддів

1. На суддю, що підлягає кваліфікаційній атестації, головою відповідного суду складається характеристика, в якій відображаються його ділові та моральні якості, дається оцінка його професійної діяльності. Характеристики на голів судів складаються головами вищестоящих судів.

2. Суддя повинен бути ознайомлений з характеристикою не пізніш як за 15 днів до проведення атестації.

3. Кваліфікаційна атестація проводиться у присутності судді, який атестується, в місячний строк з дня надходження відповідного подання чи заяви судді.

4. В разі неприбуття з поважних причин на засідання кваліфікаційної комісії суддя може бути атестований заочно, якщо комісія визнає це можливим.

Стаття 22. Рішення кваліфікаційної комісії з питань
кваліфікаційної атестації

1. Залежно від рівня професійних знань, стажу, досвіду роботи судді, що атестується, та посади, яку він займає, кваліфікаційна комісія відповідно до статті 39 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) постановляє рішення про:

- присвоєння судді кваліфікаційного класу;

- присвоєння судді більш високого кваліфікаційного класу;

- залишення судді раніше присвоєного кваліфікаційного класу;

- відкладення атестації (в разі виявлення недостатнього рівня професійних знань) на строк, який не може перевищувати шести місяців.

2. Кваліфікаційна комісія може дати висновок про невідповідність рівня професійних знань судді займаній посаді і звільнення його з посади судді, якщо після закінчення строку, наданого судді для набуття таких знань, кваліфікаційна комісія знову визнає їх недостатніми.

3. За наявності підстав кваліфікаційна комісія може присвоїти судді більш високий кваліфікаційний клас, ніж запропоновано у поданні, внести подання про заохочення судді.

Стаття 23. Врахування попереднього стажу роботи судді при
проведенні кваліфікаційної атестації

При проведенні кваліфікаційної атестації судді та вирішенні питання про присвоєння йому кваліфікаційного класу враховується стаж його попередньої роботи на посадах судді, арбітра, в тому числі державного або відомчого арбітражу чи інших органів, до компетенції яких віднесено вирішення господарських спорів, прокурора, помічника прокурора, слідчого, адвоката, а також робота за фахом в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях на посадах, які підлягають заміщенню особами з вищою юридичною освітою. ( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

Стаття 24. Оскарження рішень кваліфікаційних комісій з
питань кваліфікаційної атестації суддів

Суддя, не згодний з рішенням кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, господарських і військових судів щодо його атестації, може оскаржити його до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в десятиденний строк з дня вручення йому копії рішення комісії. Скарга подається через комісію, яка проводила атестацію. Скарга з матеріалами атестації надсилається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом десяти днів після надходження.

Стаття 25. Розгляд скарг Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає скарги на рішення щодо атестації суддів протягом місяця з дня подання скарги і матеріалів атестації.

2. За наявності підстав Вища кваліфікаційна комісія суддів України залишає скаргу без задоволення, або змінює рішення і присвоює судді кваліфікаційний клас, або залишає суддю в раніше присвоєному кваліфікаційному класі. Розгляд скарги може проводитися з викликом на засідання комісії судді, який подав скаргу.

3. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом 10 днів надсилається особі, яка подала скаргу, і голові суду, в якому працює суддя.

Стаття 26. Доплати до посадових окладів за
кваліфікаційні класи

Суддям, в тому числі господарських і військових судів, які мають кваліфікаційні класи, встановлюються доплати до посадових окладів у розмірах, передбачених законодавством України.

Стаття 27. Складання кваліфікаційного екзамену
кандидатів у судді

1. Кваліфікаційний екзамен складають особи, які вперше висуваються для обрання на посаду судді.

2. Особи, які раніше працювали суддями, арбітрами, звільняються від складання кваліфікаційного екзамену, якщо з часу звільнення з роботи на зазначених посадах минуло не більше 11 років.

3. Кваліфікаційний екзамен полягає в підготовці письмового реферату, постановці кандидату в судді питань в усній формі з цивільного, кримінального, процесуального та інших галузей права, складанні ним проектів процесуальних документів, у проведенні з ним співбесіди.

4. Після виконання кандидатом письмового завдання, співбесіди з ним і постановки йому питань в усній формі кваліфікаційна комісія залежно від результатів кваліфікаційного екзамену дає висновок про складення екзамену і підготовленість кандидата до судової роботи та рекомендацію для обрання його на посаду судді.

5. Якщо особа не склала кваліфікаційного екзамену, повторне його складання допускається не раніш як через рік.

6. Вирішуючи питання про рекомендацію кандидата для обрання на посаду судді, крім результатів кваліфікаційного екзамену, належить враховувати не тільки рівень його спеціальних знань, але і його особисті та моральні якості.

Стаття 28. Оцінка підготовленості кандидата до судової
роботи в господарському суді

1. Особи, які вперше висуваються для обрання на посаду судді будь-якого господарського суду, крім особистої заяви про рекомендацію на посаду судді господарського суду, подають до кваліфікаційної комісії або подання голови відповідного господарського суду. ( Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

2. Оцінка підготовленості кандидата до судової роботи в господарському суді проводиться кваліфікаційною комісією за результатами заздалегідь підготовленого і поданого письмового реферату і співбесіди з теми реферату та усних відповідей на питання з цивільного та інших галузей права. Перелік тем рефератів з господарського права чи господарському процесу визначається відповідною кваліфікаційною комісією. ( Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

3. Якщо особу визнано кваліфікаційною комісією непідготовленою до судової роботи в господарському суді, повторне звернення до кваліфікаційної комісії допускається не раніш як через рік.

4. Вирішуючи питання про рекомендацію кандидата для обрання на посаду судді господарського суду, кваліфікаційній комісії, крім результатів підготовленого письмового реферату, співбесіди з теми реферату, подання голови відповідного господарського суду, належить враховувати його особисті та моральні якості. ( Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

5. Особи, які працюють в загальному суді і бажають перейти на роботу до господарського суду, звільняються від підготовки реферату і співбесіди з його теми.

Розділ III. Дисциплінарна відповідальність суддів

Стаття 29. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів

Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених статтею 31 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ).

Стаття 30. Стадії дисциплінарного провадження

Дисциплінарне провадження включає:

- перевірку даних про дисциплінарний проступок судді;

- порушення дисциплінарного провадження;

- розгляд дисциплінарної справи.

Стаття 31. Перевірка даних про дисциплінарний
проступок судді

1. В разі необхідності голова кваліфікаційної комісії суддів, його заступник або за їх дорученням один чи кілька членів комісії в місячний строк з дня надходження відомостей про дисциплінарний проступок судді перевіряють ці відомості шляхом одержання письмового пояснення від судді та інших осіб, витребування та ознайомлення з матеріалами судових справ, одержання іншої інформації від будь-яких органів, організацій, установ, підприємств, громадян чи їх об'єднань.

2. Перевірку щодо голови або члена кваліфікаційної комісії суддів проводять за дорученням комісії три її члени.

3. За наслідками перевірки складається довідка. Довідка повинна містити викладення обставин, що їх виявлено при перевірці, висновки і пропозиції перевіряючих та їх підписи.

4. З довідкою та матеріалами перевірки повинен бути ознайомлений суддя, щодо якого проводилась перевірка. При цьому він може дати додаткові пояснення, подати клопотання про додаткову перевірку певних обставин, після чого всі матеріали перевірки передаються у відповідну кваліфікаційну комісію суддів, яка вирішує питання про доцільність порушення дисциплінарного провадження.

У разі відмови судді, щодо якого проводилась перевірка, від ознайомлення з довідкою та матеріалами перевірки про це складається протокол, який підписують особи, що здійснювали перевірку.

Стаття 32. Підстави порушення дисциплінарного провадження

1. Підставами порушення дисциплінарного провадження щодо судді можуть бути:

- подання Міністерства юстиції України та його органів на місцях за результатами перевірок заяв чи повідомлень громадян;

- подання голови відповідного або вищестоящого суду, народних депутатів України, керівників або заступників керівників державних органів, установ або органів місцевого самоврядування; ( Абзац третій частини першої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

- повідомлення в засобах масової інформації;

- за заявами і скаргами громадян. ( Частину першу статті 28 доповнено абзацом згідно із Законом N 2536-III від 21.06.2001 )

2. Не можуть бути підставами порушення дисциплінарного провадження заяви та повідомлення, що не містять відомостей про наявність підстав, зазначених у статті 31 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), а також анонімні заяви та повідомлення.

Стаття 33. Порядок порушення дисциплінарного провадження

1. За наявності підстав дисциплінарне провадження щодо судді порушується постановою голови відповідної кваліфікаційної комісії суддів, Головою Верховного Суду України, Головою Вищого господарського суду України та їх заступниками, Головою Верховного Суду Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київського та Севастопольського міських судів, головами господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головами військових судів регіонів і Військово-Морських Сил або рішенням кваліфікаційної комісії.

2. Дисциплінарне провадження щодо судді, який є головою або членом кваліфікаційної комісії суддів, порушується рішенням відповідної комісії.

3. Дисциплінарне провадження порушується у десятиденний строк з дня одержання даних про дисциплінарний проступок судді, а в разі, коли ці дані потребують перевірки, - в строк не більше 10 днів з дня закінчення перевірки.

4. Відмову в порушенні дисциплінарного провадження може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Стаття 34. Розгляд дисциплінарної справи

1. Кваліфікаційна комісія суддів розглядає дисциплінарну справу в десятиденний строк з дня порушення дисциплінарного провадження.

2. Під час розгляду справи комісія повинна заслухати пояснення судді, притягнутого до дисциплінарної відповідальності. Нез'явлення судді на засідання комісії без поважних причин не перешкоджає розгляду справи. На засіданні може бути заслухано повідомлення інших осіб, запрошених за клопотанням як судді, так і комісії, оголошено документи та розглянуто інші матеріали, що є у справі або додатково подані під час засідання.

3. Розгляд дисциплінарної справи проводиться тільки в межах обвинувачення, викладеного у постанові (рішенні) про порушення дисциплінарного провадження.

4. Рішення у дисциплінарній справі приймається більшістю голосів членів кваліфікаційної комісії, присутніх на засіданні, і повинно містити назву комісії, прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності, обставини дисциплінарного проступку, пояснення судді і відомості, що характеризують його особу, мотиви прийнятого рішення з посиланням на докази, дисциплінарне стягнення, застосоване до судді, або підстави закриття справи, а також порядок і строк оскарження рішення.

5. При накладенні дисциплінарного стягнення враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на відповідальність.

Стаття 35. Застосування і зняття дисциплінарного
стягнення

1. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців після виявлення проступку, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності судді або перебування його у відпустці.

2. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Поновлення кваліфікаційного класу проводиться в загальному порядку.

3. Дисциплінарне стягнення, накладене на суддю, може бути достроково знято відповідною комісією за поданням голови суду, а дисциплінарне стягнення, накладене на голову суду, - за поданням голови вищестоящого суду.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 2 лютого 1994 року
N 3911-XII

^ Наверх
наверх