документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1991-06-041997-02-202001-06-21  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі прийняття Закону України
"Про Судоустрій України" № 3018-III від 07.02.2002р.)

Про арбітражний суд

( Вводиться в дію Постановою ВР N 1143-12 від 04.06.91,
ВВР 1991, N 36, ст.470 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2350-12 від 15.05.
92, ВВР, 1992, N 32, ст.455
N 2691-12 від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.661
N 3346-12 від 30.06.93, ВВР, 1993, N 33, ст.3
48
N 96/97-ВР від 20.02.97, ВВР, 1997, N 18, ст.124
)

( У назві і тексті Закону слова "Української РСР" і
"Кримської АРСР" замінено відповідно словами "України"
та "Республіки Крим" згідно із Законом N 2350-12
від 15.05.92 )

( У назвах і текстах статей 6, 7, 8 і 9, текстах статей
5, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 32, 34, 35 і 37
слова "м.Києва" замінено словами "міст Києва і
Севастополя" згідно із Законом N 3346-12 від 30.06.93 )

( У тексті Закону слова "арбітр", "арбітражна колегія",
"Республіка Крим" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "суддя", "судова колегія", "Автономна
Республіка Крим" у відповідних відмінках згідно із
Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Правосуддя в господарських відносинах

Відповідно до Конституції України ( 888-09 ) правосуддя в господарських відносинах здійснюється арбітражним судом.

Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство. ( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 2. Законодавство, що регулює організацію і діяльність
арбітражного суду

Організація і діяльність арбітражного суду визначаються Конституцією України, цим Законом, Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також міждержавними договорами й угодами, ратифікованими у встановленому порядку.

Стаття 3. Завдання арбітражного суду

Завданнями арбітражного суду є:

захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;

внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Стаття 4. Принципи організації і діяльності арбітражного суду

Арбітражний суд утворюється на засадах призначення всіх суддів Верховною Радою України і здійснює правосуддя на принципах:

1) законності;

2) незалежності, в тому числі й від органів законодавчої та виконавчої влади, і підкорення тільки законові;

3) рівності усіх учасників судового процесу перед законом і арбітражним судом; ( Пункт 3 статті 4 в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

4) змагальності сторін та свободи в наданні ними арбітражному суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; ( Статтю 4 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

5) арбітрування;

6) гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комерційної таємниці або коли є обгрунтовані заперечення однієї із сторін;

7) обов'язковості виконання рішень, ухвал, постанов арбітражного суду.

Розділ II

Організація арбітражних судів в Україні

Стаття 5. Система арбітражних судів

В Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які становлять єдину систему арбітражних судів.

Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду можуть утворюватись й інші ланки арбітражних судів (міські, міжрайонні, районні арбітражні суди тощо).

Стаття 6. Повноваження арбітражного суду Автономної
Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя

Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя:

1) вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції, розглядає справи про банкрутство; ( Пункт перший статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2691-12 від 14.10.92 )

2) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови цього арбітражного суду;

3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, вносить пропозиції Вищому арбітражному суду України, спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;

4) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

5) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Стаття 7. Склад арбітражного суду Автономної Республіки
Крим, арбітражного суду області, міст Києва і
Севастополя

Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів.

Для вирішення організаційних питань арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя може утворювати президію арбітражного суду, склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду України за поданням голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голови арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя.

Стаття 8. Голова арбітражного суду Автономної Республіки
Крим, голова арбітражного суду області, міст
Києва і Севастополя

Арбітражний суд Автономної Республіки Крим очолює голова арбітражного суду.

Арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя очолює голова відповідного арбітражного суду.

Голова арбітражного суду:

1) може прийняти до свого провадження в межах компетенції відповідного арбітражного суду вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України; переглядає рішення, ухвалу, постанову по справі;

2) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями арбітражного суду;

3) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;

4) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання арбітражного суду;

5) організовує діяльність арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату арбітражного суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;

6) вносить Голові Вищого арбітражного суду України подання щодо призначення Верховною Радою України заступників голови та суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного арбітражного суду;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Стаття 9. Заступники голови арбітражного суду Автономної
Республіки Крим, заступники голови арбітражного
суду області, міст Києва і Севастополя

Заступники голови арбітражного суду:

1) можуть прийняти до свого провадження в межах компетенції відповідного арбітражного суду вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України; переглядають рішення, ухвалу, постанову по справі;

2) здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату арбітражного суду;

3) здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.

Стаття 10. Вищий арбітражний суд України

Вищий арбітражний суд України є найвищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов арбітражних судів України та контролю за їх діяльністю.

Стаття 11. Склад Вищого арбітражного суду України

Вищий арбітражний суд України складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови та суддів і діє у складі:

пленуму Вищого арбітражного суду;

президії Вищого арбітражного суду;

судових колегій по розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал, постанов.

Стаття 12. Повноваження Вищого арбітражного суду
України

Вищий арбітражний суд України:

1) вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, міждержавними договорами й угодами; може в межах підвідомчості арбітражних судів України прийняти до свого провадження будь-який господарський спір;

2) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя;

3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковими для суддів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення;

4) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

5) здійснює організаційне керівництво арбітражним судом Автономної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевіряє і поширює позитивний досвід роботи арбітражних судів республіки;

6) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, організовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню арбітражних судів і створенню належних умов для їх діяльності, нормативному забезпеченню, веденню статистичного обліку;

7) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Вищому арбітражному суду відповідно до Конституції України ( 888-09 ) належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

Стаття 13. Голова Вищого арбітражного суду України

Голова Вищого арбітражного суду України:

1) організовує діяльність Вищого арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на Вищий арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Вищого арбітражного суду, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на голову арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, суддів цих арбітражних судів, суддів та працівників апарату Вищого арбітражного суду;

2) здійснює організаційне керівництво роботою арбітражних судів України;

3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови та суддями Вищого арбітражного суду;

4) затверджує структуру, штатний розпис, кошторис витрат на утримання Вищого арбітражного суду, положення про структурні підрозділи Вищого арбітражного суду;

5) вносить у Верховну Раду України подання щодо:

призначення заступників Голови та суддів Вищого арбітражного суду, голів, їх заступників та суддів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя; ( Абзац другий пункту п'ятого частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3346-12 від 30.06.93 )

затвердження складу президії Вищого арбітражного суду;

встановлення чисельності суддів та інших працівників Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя і асигнувань на їх утримання;

тлумачення законів України;

6) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що підлягають розгляду на президії та пленумі Вищого арбітражного суду, вносить на розгляд ці питання, скликає президію і пленум та головує на їх засіданнях;

7) може прийняти до свого провадження в межах підвідомчості арбітражних судів України вирішення господарського спору та переглянути рішення, ухвалу, постанову по справі в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України;

8) вносить у президію Вищого арбітражного суду протести на рішення, ухвали, постанови, прийняті заступниками Голови Вищого арбітражного суду або в засіданнях під їх головуванням;

9) вносить у пленум Вищого арбітражного суду протести на постанови, прийняті президією Вищого арбітражного суду; ( Пункт 9 статті 13 в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Стаття 14. Заступник Голови Вищого арбітражного суду України

Заступник Голови Вищого арбітражного суду України за своїми функціональними обов'язками:

1) є головою судової колегії Вищого арбітражного суду;

2) може прийняти до свого провадження в межах підвідомчості арбітражних судів України вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України, та переглянути рішення, ухвалу, постанову по справі;

3) здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Вищого арбітражного суду;

4) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Стаття 15. Пленум Вищого арбітражного суду України

Пленум Вищого арбітражного суду України діє у складі:

Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), його заступників, суддів Вищого арбітражного суду, голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя за посадою.

Пленум скликається не менш як двічі на рік. Про час його скликання члени пленуму повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до засідання. В цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд пленуму. Засідання пленуму є правомочним при наявності не менш як двох третин його складу.

Постанови пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів пленуму і підписуються головуючим на засіданні.

У роботі пленуму бере участь Генеральний прокурор України або його заступник.( Статтю 15 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 16. Повноваження пленуму Вищого арбітражного суду України

Пленум Вищого арбітражного суду України:

1) вирішує найважливіші питання діяльності арбітражних судів України;

2) заслуховує повідомлення голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя про виконання покладених на них завдань і практику застосування законодавства;

3) розглядає матеріали узагальнення арбітражної практики та статистики і дає керівні роз'яснення, що є обов'язковими для органів, які вирішують господарські спори, а також підприємств, організацій, державних та інших органів, посадових осіб;

4) приймає рішення за висновками Конституційного Суду України про відповідність роз'яснень пленуму Вищого арбітражного суду Конституції України;

5) переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України постанови, прийняті президією Вищого арбітражного суду. ( Пункт 5 статті 16 в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

6) обирає кваліфікаційну колегію, яка проводить атестацію суддів арбітражних судів;

7) розглядає інші питання вдосконалення правового регулювання господарських відносин, які вносяться президією або членами пленуму Вищого арбітражного суду.

Стаття 17. Президія Вищого арбітражного суду України

Президія Вищого арбітражного суду України утворюється у складі Голови Вищого арбітражного суду (головуючий) та заступників Голови за посадою і кількох суддів.

Кількість членів і склад президії Вищого арбітражного суду затверджуються Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду.

Засідання президії Вищого арбітражного суду є правомочними при наявності не менш як двох третин членів президії.

Рішення президії Вищого арбітражного суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і підписуються головуючим у засіданні.

Засідання президії Вищого арбітражного суду проводяться не менш як один раз на місяць.

Стаття 18. Повноваження президії Вищого арбітражного суду України

Президія Вищого арбітражного суду України:

1) вирішує питання організації та діяльності, підбору кадрів арбітражних судів України;

2) заслуховує повідомлення голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, суддів арбітражних судів України та звіти керівників структурних підрозділів Вищого арбітражного суду;

3) переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду України та Генерального прокурора України або його заступника в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови, прийняті Вищим арбітражним судом, та переглядає за нововияленими обставинами справи, постанови з яких було прийнято самою президією Вищого арбітражного суду; ( Пункт 3 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

4) розглядає матеріали узагальнення практики і аналізу статистики, у період між засіданнями пленуму Вищого арбітражного суду дає роз'яснення щодо практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок розгляду господарських спорів з наступним затвердженням на пленумі;

5) вносить питання для розгляду їх на пленумі Вищого арбітражного суду;

6) розглядає інші питання, які вносяться Головою чи членом президії Вищого арбітражного суду.

Стаття 19. Судова колегія Вищого арбітражного суду України та її
повноваження

Склад судової колегії затверджується президією Вищого арбітражного суду України з числа суддів Вищого арбітражного суду.

Судова колегія:

вирішує господарські спори, віднесені Арбітражним процесуальним кодексом України та іншими законодавчими актами до компетенції Вищого арбітражного суду;

переглядає в порядку нагляду рішення та ухвали Вищого арбітражного суду, рішення, ухвали і постанови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей та міст Києва і Севастополя;

переглядає за нововияленими обставинами рішеня, ухвали, постанови, які було прийнято цією колегією.

Голова Вищого арбітражного суду у необхідних випадках має право залучати суддів однієї колегії для розгляду справ в іншій колегії.

Розділ III

Статус судді арбітражного суду

Стаття 20. Законодавство про статус судді арбітражного суду

Статус судді арбітражного суду визначається Конституцією України (254к/96-ВР), законами України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" ( 3911-12), "Про органи суддівського самоврядування" ( 3909-12 ), "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", ( 3781-12 ) іншими законами з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. ( Стаття 20 розділу III в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 21. Суддя арбітражного суду

Суддею арбітражного суду є посадова особа, наділена повноваженнями здійснювати правосуддя з господарських відносин.

Повноваження судді арбітражного суду визначаються Конституцією України, цим Законом, Арбітражним процесуальним кодексом України ( 1798-12 ) та іншими законами.

Голова Вищого арбітражного суду України, його заступники, голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голови арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя, їх заступники мають статус судді арбітражного суду.

Суддя має право вносити в пленум чи президію Вищого арбітражного суду пропозиції щодо роз'яснення застосування законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері, та порядку вирішення господарських спорів.

Суддя має право очолювати структурний підрозділ апарату арбітражного суду. ( Стаття 21 розділу III в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 22. Право на зайняття посади судді арбітражного суду

Право на зайняття посади судді Вищого арбітражного суду України має громадянин України, який досяг на день призначення 30 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років. Право на зайняття посади судді арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя має громадянин України, який досяг на день призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше п'яти років. ( Стаття 22 розділу III в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

( Статті 20-29 розділу III замінено статтями 20-22 згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Розділ IV

Інші питання діяльності арбітражного суду

Стаття 30. Науково-консультативна рада

Для підготовки науково обгрунтованих рекомендацій з питань організації та діяльності арбітражного суду, розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства, порядку і практики розгляду господарських спорів при Вищому арбітражному суді України утворюється науково-консультативна рада з провідних вчених та інших висококваліфікованих спеціалістів.

Склад науково-консультативної ради та порядок її організації і діяльності затверджуються президією Вищого арбітражного суду.

Стаття 31. Статистичний облік

Арбітражні суди ведуть у встановленому порядку статистичний облік.

Вищий арбітражний суд України аналізує статистичні дані і використовує їх для вдосконалення діяльності арбітражних судів.

Стаття 32. Зв'язки з органами, що вирішують господарські
спори, і координація діяльності з правоохоронними органами

Вищий арбітражний суд України здійснює зв'язки з органами, що вирішують господарські спори в інших державах, на підставі угод і договорів.

Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по попередженню порушень законності, а також координують свою діяльність із правоохоронними органами України та інших держав щодо запобігання порушенням законодавства у сфері господарських відносин.

Вищий арбітражний суд України розробляє пропозиції щодо організації і діяльності третейських судів на території України.

Стаття 33. Друкований орган Вищого арбітражного суду України

Вищий арбітражний суд України має друкований орган.

Стаття 34. Структура, чисельність і штатний розпис арбітражних судів

Чисельність суддів та інших працівників Вищого арбітражного суду України, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя встановлюється Верховною Радою України.

Структура апарату та штатний розпис Вищого арбітражного суду затверджуються його Головою.

Для вивчення, узагальнення практики, аналізу статистики, попередження правопорушень у сфері господарських відносин, систематизації і кодифікації законодавства та виконання інших функцій, пов'язаних з діяльністю Вищого арбітражного суду, утворюються управління, відділи, інші структурні підрозділи. В апараті Вищого арбітражного суду є посади спеціалістів та інших працівників.

Структура апарату та штатний розпис арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя затверджуються головами цих арбітражних судів, які в разі необхідності можуть утворити відділи, визначивши організацію, завдання і порядок їх діяльності. В апараті арбітражного суду Автономної Республіки Крим, в апаратах арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя є посади спеціалістів та інших працівників.

Стаття 35. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення арбітражних судів

Фінансування арбітражних судів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Розмір асигнувань на утримання арбітражних судів затверджується Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України. ( Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Порядок і умови оплати праці працівників арбітражних судів встановлюються Верховною Радою України. ( Частина друга статті 35 в редакції Закону N 2350-12 від 15.05.92 )

Кошторис витрат на утримання Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя затверджується головою відповідного арбітражного суду.

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування Вищого арбітражного суду здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування арбітражного суду Автономної Республіки Крим здійснюється Управлінням справами Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя здійснюється виконавчими комітетами обласних і Київської міської Рад народних депутатів.

Особам, призначеним на посаду судді або обраним суддями, видаються посвідчення встановленого зразка. ( Частина сьома статті 35 в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Закріплені за арбітражними судами службові приміщення знаходяться на їх балансі та використовуються безплатно. ( Статтю 35 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Охорона службових приміщень арбітражних судів здійснюється в порядку, встановленому законом. ( Статтю 35 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 36. Статус працівників апарату арбітражних судів

На працівників апарату арбітражних судів поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). ( Стаття 36 в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 37. Статус юридичної особи

Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя є юридичними особами, мають самостійний кошторис, поточний, а при необхідності - й інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Голова Верховної Ради України Л. Кравчук

м. Київ, 4 червня 1991 року
N 1142-XII

^ Наверх
наверх