документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону
N 3018-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180)

Про внесення змін до Закону України
"Про кваліфікаційні комісії,
кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну
відповідальність суддів судів України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 40, ст.192 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" ( 3911-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 22, ст. 140) такі зміни:

1. У статті 3:

участині першій слова "Радами народних депутатів", "керівниками обласних органів державної виконавчої влади" замінити відповідно словами "радами", "головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

у частинах другій, третій і четвертій слово "Президентом" замінити словами "Міністром юстиції";

абзац перший частини п'ятої викласти у такій редакції:

"5. Голови судів загальної юрисдикції та заступники цих голів, крім голів місцевих судів та їх заступників, не можуть обиратися до складу кваліфікаційних комісій суддів."

2. У статті 4:

у частині другій слова "Рад народних депутатів", "керівників органів державної виконавчої влади областей, міст Києва та Севастополя" замінити відповідно словами "рад", "голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

у частині третій слова "загальних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції (крім господарських та військових судів)";

у частині четвертій слова "Президента" і "Президентом" замінити відповідно словами "Міністерства юстиції" і "Міністром юстиції";

у частині п'ятій слова "Радами народних депутатів" замінити словом "радами".

3. У назві та частині першій статті 5 слова "загальних, військових та арбітражних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції".

4. У статті 6:

у частині першій:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим, п'ятим, шостим, сьомим, восьмим;

абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

"- за поданням Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду дає висновки (рекомендації) про можливість обрання кандидатів на посади суддів відповідно Верховного Суду України чи вищого спеціалізованого суду та про звільнення суддів із зазначених посад, а також припиняє перебування у відставці суддів цих судів;

- за поданням Голови Верховного Суду України проводить атестацію суддів Верховного Суду України, суддів вищих спеціалізованих судів, голів та заступників голів апеляційних судів";

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим, сьомим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

" - порушує дисциплінарне провадження, проводить пов'язані з цим службові перевірки та розглядає питання про дисциплінарну відповідальність голів та заступників голів апеляційних судів";

абзац шостий доповнити словами "за винятком скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, які розглядає Вища рада юстиції";

у частині другій:

абзаци третій, четвертий, сьомий, восьмий викласти в такій редакції:

"- за заявами кандидатів у судді або за поданням голів апеляційних судів проводять кваліфікаційні екзамени та дають висновки про підготовленість до судової роботи кожного кандидата, який вперше висувається на посаду судді у місцевому чи апеляційному суді;

- за заявами кандидатів у судді, суддів або за поданням голів вищих спеціалізованих або апеляційних судів дають висновки про можливість обрання чи переведення суддів до місцевих, апеляційних судів;"

"- за поданням зазначених в абзацах третьому та четвертому частини другої цієї статті голів судів проводять кваліфікаційну атестацію суддів місцевих та апеляційних судів та присвоюють їм кваліфікаційні класи;

- порушують дисциплінарне провадження, проводять пов'язані з цим службові перевірки та розглядають питання про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, крім голів та заступників голів апеляційних судів";

у абзаці шостому слова "на новий строк повноважень" замінити словом "безстроково".

5. У статті 12:

перше речення частини першої доповнити словами "а рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності - у цей же термін - до Вищої ради юстиції";

абзаци четвертий і п'ятий частини п'ятої виключити.

6. У статті 16:

в абзацах другому, третьому частини другої і частині третій слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду";

абзаци четвертий і п'ятий частини другої викласти у такій редакції:

"перший - третій кваліфікаційні класи - суддям апеляційних судів, голові, заступникам голови місцевого господарського суду;

другий - п'ятий кваліфікаційні класи - суддям місцевих судів (крім голів і заступників голів місцевого господарського суду)".

7. У статті 23 слово "відомствах" замінити словами "інших центральних органах виконавчої влади".

8. У статті 28:

у частині першій слова "висновок президії Вищого арбітражного суду України або" виключити;

у частині другій слова "за погодженням з президією Вищого арбітражного суду України" виключити;

у частині четвертій слова "висновку президії Вищого арбітражного суду України чи" виключити.

9. У частині першій статті 32:

у абзаці третьому слова "і регіонального" виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"- за заявами і скаргами громадян".

10. У тексті Закону слова "кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" в усіх відмінках замінити словами "кваліфікаційні комісії суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках, а слова "Республіки Крим", "арбітражних", "арбітражного" замінити відповідно словами "Автономної Республіки Крим", "господарських", "господарського".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. З набранням чинності цим Законом кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, кваліфікаційна комісія суддів арбітражних судів, кваліфікаційна комісія суддів військових судів та Вища кваліфікаційна комісія суддів України до закінчення строку їх повноважень здійснюють повноваження відповідно кваліфікаційних комісій суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, кваліфікаційної комісії суддів господарських судів, кваліфікаційної комісії суддів військових судів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2536-III

^ Наверх
наверх