документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 січня 1993 р. N 44
м.Київ

( Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 05.10.96 N
1226)

Про оплату праці працівників бюджетних установ
і організацій на основі Єдиної тарифної сітки

( Про поширення чинності додатково див. Розпорядження КМ
N 314-р від 18.05.93 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 369 від 24.05.93
)

( Додатково див. Постанову КМ
N 167 від 09.03.95
)

З метою впорядкування оплати праці працівників бюджетних установ і організацій залежно від складності праці, кваліфікації, стажу роботи, навантаження, а також створення механізму підтримання галузевих співвідношень в оплаті праці на постійному рівні Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ і організацій згідно з додатком N 1;

віднесення посад керівних працівників і спеціалістів бюджетних установ та організацій до розрядів Єдиної тарифної сітки згідно з додатком N 2;

віднесення посад спеціалістів і службовців, загальних для всіх бюджетних установ і організацій, до розрядів Єдиної тарифної сітки згідно з додатком N 3;

віднесення професій робітників, загальних для всіх бюджетних установ і організацій, до розрядів Єдиної тарифної сітки згідно з додатком N 4.

2. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Міністерству культури, Міністерству сільського господарства і продовольства, Міністерству у справах молоді і спорту, Державному комітетові по гідрометеорології, Державному комітетові по рибному господарству і рибній промисловості, Академії наук, міністерствам і відомствам, що мають науково-дослідні організації, протягом місяця розробити, затвердити за погодженням з Міністерством праці та Міністерством фінансів і довести до підвідомчих установ та організацій схеми посад і професій працівників за розрядами Єдиної тарифної сітки, передбаченими додатками N 2 - 4.

Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних категорій і стажу роботи, якщо це передбачено умовами оплати праці.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних установ, організацій встановлюються керівниками з урахуванням кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації на основі атестації або тарифікації.

3. Установити, що із запровадженням Єдиної тарифної сітки вводиться єдиний порядок встановлення надбавок , доплат та інших виплат стимулюючого характеру в коефіцієнтах до мінімальної заробітної плати.

Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів і відповідними міністерствами і відомствами переглянути та затвердити порядок встановлення і розміри надбавок, доплат та інших виплат стимулюючого характеру. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

4. Посадові оклади заступників керівників установ і організацій та заступників керівників структурних підрозділів цих установ і організацій встановлюються на 5 - 15 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника.

5. Міністерству праці у двомісячний строк розробити і затвердити кваліфікаційні вимоги за посадами спеціалістів, службовців і професіями робітників, загальними для всіх бюджетних установ і організацій.

Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Міністерству культури, Міністерству сільського господарства і продовольства, Міністерству у справах молоді і спорту, Державному комітетові по гідрометеорології, Державному комітетові по рибному господарству і рибній промисловості, Академії наук, міністерствам і відомствам, що мають науково-дослідні організації, у місячний строк розробити й затвердити за погодженням з Мінпраці кваліфікаційні вимоги за іншими категоріями працівників бюджетних установ і організацій.

6. У разі коли встановлені для працівників відповідно до цієї постанови ставки (оклади) з урахуванням надбавок і пільг будуть нижчі від діючих ставок (окладів) з урахуванням надбавок та пільг, цим працівникам на період роботи в даній установі (організації) на даній посаді зберігається діючий розмір посадового окладу.

7. Установити, що віднесення посад і професій працівників бюджетних установ і організацій, не передбачених додатком N 2, до Єдиної тарифної сітки провадиться Міністерством праці за погодженням з Міністерством фінансів за поданням відповідних міністерств і відомств.

8. Міністерству фінансів визначити порядок і джерела фінансування витрат на запровадження Єдиної тарифної сітки.

9. Віднести посади керівних і наукових працівників науково-дослідних інститутів українських академій аграрних, педагогічних і медичних наук до розрядів Єдиної тарифної сітки, встановлених для відповідних працівників Академії наук. ( Доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 369 від 24.05.93 )

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 1993 р. N 44

Єдина тарифна сітка
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників бюджетних установ і організацій

Тарифні
розряди 
Тарифні
коефіцієнти 
Тарифні
розряди 
Тарифні
коефіцієнти 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 
1,0
1,12
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,06
2,26
2,49
2,74
3,01
3,31
3,64
4,01 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
4,41
4,85
5,34
5,87
6,46
7,10
7,81
8,59
9,45
10,30
11,15
12,00
12,90
13,80
 

  
Примітки:

1. Розмір ставки (окладу) першого розряду визначається на рівні державної гарантії мінімального розміру заробітної плати.
плати

2. Ставки (оклади) інших розрядів Єдиної тарифної сітки визначаються множенням ставки (окладу) першого розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 1993 р. N 44

Віднесення керівних працівників і спеціалістів
бюджетних установ і організацій до розрядів
Єдиної тарифної сітки

      -----------------------------------------------------------------
Категорії та посади | Діапазон розрядів
| тарифної сітки
-----------------------------------------------------------------

I. ВИЩІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ  
Керівні працівники  
Керівники вищих учбових закладів
Директор філії
Керівники основних підрозділів, головний
інженер, вчений секретар, головний бухгалтер
Керівники інших підрозділів, помічник ректора 
22-28
19-24

16-20
12-16 
Професорсько-викладацький склад  
Завідуючий кафедрою, викладачі, які мають
вчене звання і вчений ступінь
Викладачі, які не мають вченого звання, але
мають вчений ступінь
Викладачі, які не мають вченого звання і
вченого ступеня 

18-26

17-23

14-19 
II. НАУКОВІ УСТАНОВИ Й ОРГАНІЗАЦІЇ  
Керівні працівники науково-
дослідних установ і організацій 
Керівники науково-дослідних установ,
організацій та їх філій:
Академії наук
галузеві
Керівники основних науково-дослідних підроз-
ділів, вчений секретар інституту (філії):
Академії наук
галузеві
головний бухгалтер
Керівники інших підрозділів 


26-29
17-27


17-25
15-23
16-20
11-18 
Керівні працівники інших наукових
установ і організацій 
Директор (начальник, завідуючий), головний
інженер установи, організації
Головні інженери (конструктор, технолог,
архітектор) проекту
Керівники основних структурних підрозділів
Головні спеціалісти в основних відділах
(відділеннях, лабораторіях, майстернях),
головні бухгалтери
Керівники інших підрозділів 

17-22

16-20
15-20


16-19
11-18 
Наукові працівники  
Наукові і молодші наукові працівники наукових
установ і організацій:
Академії наук
галузевих 


13-20
12-18 
Головні, провідні, старші наукові працівники
наукових установ і організацій:
Академії наук
галузевих 


15-25
14-22 
III. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ (МЕТОДИЧНІ) КАБІНЕТИ
ТА ІНСТИТУТИ УДОСКОНАЛЕННЯ,
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА
ПЕРЕПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 
Керівник інституту удосконалення , підвищення
кваліфікації та перепідготовки керівних працівни-
ків; директор (завідуючий) установи 


16-25 

(Абзац перший розділу III в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

Завідуючий навчально-виробничою (навчальною )
майстернею, методист, завідуючий лабораторією
(кабінетом) 


15-18 

(Абзац другий розділу III в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

IV. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  
Керівні працівники  
Керівники (головний лікар, директор, начальник,
завідуючий) установ охорони здоров'я та
соціального захисту населення
Директор (начальник) будинку відпочинку (твор-
чості), пансіонату, бази, профілакторію;
начальники (завідуючі) відділів, служб та інших
підрозділів; завідуючий аптечним пунктом аптечної
установи 


17-22
9-16 

(Абзац другий розділу IV в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

Завідуючий аптечним закладом
Завідуючий аптекою лікувально-профілактичного
закладу, відділенням соціальної допомоги;
головна медична сестра
Завідуючі відділами по основній діяльності
аптечних закладів
Начальники планово-економічного відділу, головні
спеціалісти закладів охорони здоров'я, соціального
захисту, аптечних установ 
16-20


14-19

12-18


9-17 

(Абзац шостий розділу IV в редакції Постанови КМ N 369)

аптечних закладів
будинків відпочинку, творчості, пансіонатів,
туристських баз, профілакторіїв, баз відпочинку 
11-17

7-12 

( Абзац сьомий розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 369 від 24.05.93 )

Спеціалісти  
Лікарі-хірурги і лікарі-ендоскопісти, що здійснюють
оперативне втручання; лікарі анестезіологи-реаніма-
тологи
Лікарі інших спеціальностей, провізори,
лікар-інтерн, провізор-інтерн
Спеціалісти з середньою медичною освітою,
соціальний працівник,
спеціалісти, зайняті на роботах з рентгенівською,
радіологічною, радіаційною, радіометричною,
дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою,
компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною,
ультразвуковою апаратурою, приладами, обладнанням,
препаратами 


16-21

14-1910-16 

( Абзац третій підрозділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 369 від 24.05.93 )

Молодший фармацевт, продавець кіоску оптики  9-11 
Інший медичний персонал   
Молодший медичний персонал,
допоміжний персонал аптечних закладів 

7-10 
V. ОСВІТА  
Керівні працівники  
Директор (начальник, завідуючий) шкільного,
середнього спеціального, професійно-технічного,
міжшкільного закладів усіх типів, видів і
категорій, спеціальних та інших закладів
Завідуючий дошкільним та директор позашкільного
закладу і школи мистецтв
Керівники фізичного виховання і допризовної
підготовки
Завідуючі відділами, лабораторіями, кабінетами
позашкільних закладів; завідуючі відділеннями,
виробничою практикою середніх навчальних закладів
Керівники гуртків, секцій, студій, клубів та
працівники, які зайняті у цих формах позашкільної
виховної і педагогічної роботи 14-21

14-18

11-15


12-15


9-15 
Педагогічний персонал  
Вчителі, викладачі, вихователі та інші
педагогічні працівники всіх спеціальностей і
всіх закладів народної освіти, підприємств і
організацій 10-18 
Спеціалісти та інші працівники  
Старший майстер, майстер виробничого навчання,
методист
Музичні та художні керівники позашкільних
(дошкільних) закладів, інструктор фізичної
культури дошкільних закладів
Помічник вихователя 

11-18


12-16
7- 8 

(Розділ V в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

VI. ТЕАТРИ, ЦИРКИ, МУЗИЧНІ I ТАНЦЮВАЛЬНІ
КОЛЕКТИВИ, КОНЦЕРТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Керівні працівники

 
Генеральний директор (директор) установи
(організації); директори по видах діяльності;
головний інженер, шапітмейстер 


17-22 

(Абзац перший розділу VI в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

Головний бухгалтер
Начальники відділів, служб, цехів по основних
видах діяльності, головний адміністратор 
16-19

14-16 

(Абзац третій розділу VI в редакції Постанови КМ N 369)

Начальники інших відділів, лабораторій, бюро,
дільниць, змін, майстерень 

10-13 
Художній персонал  
Художній керівник; головні: режисер, балетмейстер,
хормейстер, диригент, художник; режисер-постанов-
ник,балетмейстер-постановник, художник-постановник,
диригент 17-21 

(Абзац перший підрозділу в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )   

Керівник літературно-драматургічної частини, заві-
дуючі: художньо-постановочною та музичною частина-
ми, трупою; помічник художнього керівника
(головних спеціалістів), концертмейстери, репети-
тори, спеціалісти за фахом, асистент, суфлер 
8-15 
Артистичний персонал  
Артисти-вокалісти (солісти), артисти балету і
драми, театрів; артисти симфонічних, естрадно-
симфонічних, камерних оркестрів та оркестрів
народних інструментів, духових; артисти ансамблів
пісні і танцю, музичних, хорових і танцювальних
колективів; артисти-вокалісти (оперні і камерні),
артисти балету (солісти); артисти-солісти-
інструменталісти концертних організацій
Артисти всіх жанрів цирку; інші артисти всіх
жанрів театру, музичних і танцювальних колективів,
концертних організацій; артисти допоміжного
складу; уніформіст
Артисти-дресирувальники хижаків усіх видів 12-217-20
15-21 

(Підрозділ в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

Працівники театрально-концертних
і спортивно-видовищних кас
 
Директор
Начальники відділів 
11-13
8-11 
VII. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ I АРХІВНІ УСТАНОВИ
(бібліотеки, централізовані бібліотечні
системи, музеї, панорами, виставки, зак-
лади музейного типу, клуби, центри куль-
тури і дозвілля, парки культури і зоо-
парки, будинки народної творчості, архі-
ви та архівні заклади) 
Керівні працівники  
Директор (завідуючий) установи (закладу), головні:
інженер, бухгалтер, охоронець фондів, художник,
архітектор, хормейстер, балетмейстер, режисер, ди-
ригент; завідуючий філією, вчений секретар
Завідуючі структурними підрозділами (відділом,
центром, лабораторією, майстернею, архівосховищем,
сектором, іншими службами); головні бібліотечні,
архівні та інші головні спеціалісти основної ді-
яльності
Керівники: гуртків, музичної частини дискотеки,
любительського об'єднання, клубу за інтересами 12-19
8-17

8-12 
Спеціалісти та інші працівники  
Наукові співробітники, спеціалісти, інші
працівники
Художники-реставратори, реставратори 

6-15
7-18 

( Підрозділ доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 369 від 24.05.93 )

VIII. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ  
Керівні працівники  
Президент федерації спорту, голова спортивного
клубу за видами спорту, головні, провідні,
старші тренери, начальники команд
Директор: фізкультурно-спортивної споруди,
спортивної бази, директор (начальник) спор-
тивного клубу та клубу службового собаків-
ництва, головний інженер, начальник
контрольно-рятувальної (рятувальної) служби 


14-23
11-19 

( Абзац другий підрозділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 369 від 24.05.93 )

Директор спортивних шкіл усіх типів
Директор училищ олімпійського резерву та
фізичної культури
Головний бухгалтер
Начальники структурних підрозділів,
головні спеціалісти,
начальник контрольно-рятувального загону
(рятувальної станції) 
11-19

14-20
10-185-17 

( Абзац шостий підрозділу із змінами, внесеними згідно з

Тренер-викладач, тренер, інструктор-методист,
інші фахівці
Спортсмен-інструктор, тренер штатної команди 

5-18
8-23 
IX. ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Керівні працівники  
Начальник (директор): Центральної державної
лабораторії ветеринарної медицини, Центральної
лабораторії ветеринарної медицини Республіки
Крим, обласного, Київського та Севастопольсь-
кого міських управлінь державної ветеринарної
медицини, самостійного управління в складі
головного 


16-21 
Начальник (директор): відділу в складі
головного управління; регіональної служби
державної ветеринарної медицини на транспорті
і державному кордоні при управліннях залізниць;
зональної, міжобласної, обласної та радіологіч-
ної лабораторій державної ветеринарної медицини;
районного підприємства (лікарні) державної
ветеринарної медицини на правах управління;
підприємства (лікарні) державної ветеринарної
медицини Республіки Крим, області;
головні спеціалісти 


15-19 
Начальник (директор, завідуючий): структурного
підрозділу, відділу, управління; дільничної
лікарні, дільниці, пункту, лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи; районної,
міжрайонної, міської лабораторії державної
ветеринарної медицини; міського підприємства
(лікарні) ветеринарної медицини; аптеки;
швидкої допомоги 14-18 
Спеціалісти  
Провідні спеціалісти, ветеринарні лікарі, інші
спеціалісти, фельдшери ветеринарної медицини,
лаборанти 


7-17 

( Розділ IX в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

X. СЛУЖБА З АГРОХІМІЧНОГО I РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ,
КАРАНТИНУ ТА ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН
ВІД ШКІДНИКІВ I ХВОРОБ, КОНТРОЛЮ НАСІННЯ I
ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ, СОРТОВИПРОБУВАНЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Директор (начальник): державного центру з оцінки
якості сортів сільськогосподарських культур,
Центральної контрольно-насінневої станції, держав-
ної насінневої станції; начальники (голови) держа-
вних: станції захисту рослин, інспекції з каранти-
ну рослин, насінневої та помолого-ампеолографічної
інспекцій, комісії з сортовипробувань сільськогос-
подарських культур; начальник фумігаційного заго-
ну; державної та регіональної (зональної,
обласної): проектно-розвідувальної станції хіміза-
ції, станції захисту рослин, інспекції з карантину
рослин, насінневої та помолого-ампеолографічної
інспекцій; інспектори державної комісії з
сортовипробувань сільськогосподарських культур;
завідуючий державною лабораторією діагностики і
прогнозів, інспекцією якості продукції,
нормативно-дослідною станцією 
16-19 
Завідуючі (начальники): відділами, спеціалізовани-
ми та контрольно-виробничими лабораторіями; нача-
льники експедицій, інспекцій, станцій, загонів,
пунктів; головні спеціалісти державних служб захи-
сту і карантину рослин, оцінки якості насіння та
сортовипробувань сільськогосподарських культур,
агрохімічного та радіологічного обслуговування 


14-18 
Начальники міжрайонних: станції захисту рослин,
державної інспекції з карантину рослин, насіннєвої
інспекції; завідуючі рослинними та міськими служ-
бами захисту і карантину рослин, сортовипробувань
сільськогосподарських культур, насіннєвих інспек-
цій; спеціалісти міжрайонних і міських служб за-
хисту і карантину рослин, оцінки якості насіння та
сортовипробувань сільськогосподарських культур,
начальники секторів нормативно-дослідних станцій 
13-17 
Спеціалісти  
Державні інспектори та інспектори всіх служб, спе-
ціалісти всіх категорій 

7-16 
XI. УСТАНОВИ I ОРГАНІЗАЦІЇ
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 
Директор (начальник); державного гідрометеорологі-
чного центру, державного авіаметеорологічного цен-
тру, державного центру спостережень за станом при-
родного середовища, обласного центру гідрометеоро-
логії 
16-21 
Директор гідрометеорологічної обсерваторії; нача-
льники: авіаметеорологічної станції, відділу
(лабораторії) державного центру, відділу
(лабораторії) обласного центру гідрометеорології,
сектора державного центру, гідрометеорологічного
бюро 

14-19 
Начальник: спеціальної гідрометеорологічної стан-
ції, авіаметеорологічної станції, метеорологічної
станції 


10-17 
Провідні та інші спеціалісти  7-17 
XII. УСТАНОВИ I ОРГАНІЗАЦІЇ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА  
I. Басейнові управління відтворення,
охорони рибних ресурсів і регулю-
вання рибальства 
Начальник управління
Головний бухгалтер
Начальники основних відділів, начальник флоту,
капітан флоту, головні спеціалісти, завідуючі
лабораторіями
Начальники інших відділів
Старші державні інспектори по конвенційному ри-
бальству, старші державні інспектори, державні
інспектори по конвенційному рибальству, держав-
ні інспектори
Провідні та інші спеціалісти 
16-22
15-20


14-19
12-1714-19
7-18 
2. Державні інспекції рибоохорони  
Старший державний інспектор - начальник інспекції
Районний державний інспектор, дільничний дер-
жавний інспектор, молодший державний інспектор,
головний бухгалтер
Начальник експедиції по водовпорядкуванню нересто-
вищ, проектно-розвідувальної та іхтіологічної груп,
начальник станції (пункту): рибоводно-меліоратив-
ної, контрольно-спостережної
Провідні та інші спеціалісти 
14-19


10-1812-18
7-17 
3. Рибоводні підприємства  
Директор рибоводного заводу, виробничо-акліматиза-
ційної станції
Головні спеціалісти: рибовод, іхтіолог, іхтіопато-
лог, бухгалтер та інші
Провідні та інші спеціалісти 

15-20

13-18
7-17 
4. Плаваючий склад суден морського
та річкового флоту 
Екіпажі суден морського флоту
Екіпажі суден річкового флоту, земснарядів, плава-
ючих насосних станцій 
12-18

11-17 

( Розділ XII в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

XIII. ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ БУХГАЛТЕРІЇ ПРИ ОРГАНАХ
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ІНШИХ
УСТАНОВАХ I ОРГАНІЗАЦІЯХ

( Поширити на працівників централізованих бухгалтерій при органах державної виконавчої влади, перелічених у пунктах 1 - 5, розділу XIII додатка N 2 чинність абзаца п'ятого підпункту "б" та підпунктів "в" і "г" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35 згідно з Розпорядженням КМ N 314-р від 18.05.93 )

1. Міністерства і відомства України, Республіка Крим:  
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 
17-20
16-18 
2. Обласні, Київська і Севастопольська міські
державні адміністрації, їх самостійні
управління та відділи: 
а) області поза групою, м. Київ
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 

18-20
16-18 
б) області першої та другої групи
м. Севастополь
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 


17-19
16-17 
3. Виконкоми міських Рад народних депутатів,
їх самостійні управління та відділи: 
а) міста з чисельністю населення
понад 1 млн. чоловік
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 


18-19
15-16 
б) міста поза групою
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 

16-18
15-16 
в) міста першої групи
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 

16-17
15-16 
г) міста другої групи
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 

15-17
14-15 
д) міста третьої групи
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 

15-16
14-15 
4. Районні державні адміністрації, виконкоми
районних Рад народних депутатів, їх само-
стійні управління і відділи:
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 15-17
14-16 
5. Виконкоми міських (міста, не віднесені
до груп з оплати праці працівників),
селищних і сільських Рад народних
депутатів
Головний бухгалтер
Керівник групи обліку 
14-17
13-15 
6. Державна ветеринарна медицина
а) Республіки Крим, областей, м. Києва
та Севастополя
Головний бухгалтер 14-18 
б) Державна ветеринарна служба районів
Головний бухгалтер 

13-17 
7. Заклади охорони здоров'я і соціального
захисту, культури та архівів
Головний бухгалтер 1
Керівник групи обліку 1 


6-20
2-17 

( Пункт 7 розділу XIII в редакції Постанови КМ N 369 від 24.05.93 )

XIV. ЛАБОРАТОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УМОВ ПРАЦІ

Завідуючий державною, обласною лабораторією
Завідуючий лабораторіями: контролю фізичних
факторів; хімічних і біологічних факторів;
психофізіологічних факторів 
19-21


18-20 

( Додаток доповнено розділом XIV згідно з Постановою КМ N 369 від 24.05.93 )

XV. УСТАНОВИ I ОРГАНІЗАЦІЇ ХЛІБОПРОДУКТІВ

Начальники управління (відділу) об'єднання  18-20 
1. Державні хлібні інспекції  
Керівні працівники
Начальники інспекцій, головні державні інспектори,
начальники портового пункту, начальник станційного
портового прикордонного пункту, завідуючий лабора-
торією
Спеціалісти та інші працівники 
17-20
7-16 
2. Державна лабораторія комбікормової
промисловості 
Керівні працівники
Директор (начальник, завідуючий), начальники
(завідуючі) відділів, головний інженер,
начальник (директор) зональної лабораторії
Спеціалісти та інші працівники 17-19
7-16 

( Додаток доповнено розділом XV згідно з Постановою КМ N 369 від 24.05.93 )

Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 1993 р. N 44

Віднесення посад спеціалістів і службовців,
загальних для всіх бюджетних установ і організацій,
до розрядів Єдиної тарифної сітки

Діапаз
Найменування посад
 
Діапазон розрядів
за тарифною сіткою 
Провідні інженери: конструктор, технолог, проекту
вальник, електронік, програміст та інші; провідні
архітектор, математик, художник-конструктор
(дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, со
ціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші 
10-17 
Інженери: конструктор, технолог, проектувальник,
електронік, механік, енергетик, програміст та ін
ших спеціальностей; спеціалісти: архітектор, мате
матик, художник-конструктор (дизайнер), економіст,
соціолог, психолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор,
юрисконсульт, статист-дослідник, старший лаборант,
який має вищу освіту, майстер, перекладач-дактило
лог та інші спеціалісти
( Абзац другий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 369 від
24.05.93 ) 


9-15

 
Техніки всіх спеціальностей  7-10 
Завідуючі: канцелярією, центральним складом
(складом), друкарським бюро, камерою схову, бюро
перепусток, копіювально-розмножувальним бюро, фо
толабораторією, експедицією, господарством 7-11 
Старші: товарознавець, касир, інспектор, табель
ник, стенографістка I категорії 

5- 9 
Інші службовці: товарознавець, експедитор, секре
тар учбової частини, касир, інспектор, агент по
забезпеченню, діловод, архіваріус, табельник, ко
піювальник, кресляр, обліковець, друкарка (всіх ка
тегорій), секретар-стенографістка, секретар-дру
карка, секретар 

4- 8 Міністр Кабінету Міністрів України А. Лобов

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 1993 р. N 44

Віднесення професій робітників, загальних
для всіх бюджетних установ і організацій,
до розрядів Єдиної тарифної сітки


Найменування посад
 
Діапазон розрядів
за тарифною сіткою 
1. Робітники, які виконують неквалі
фіковану або допоміжну роботу 
Вахтер, гардеробник, кастелянша, кур'єр, ліфтер,
опалювач, підсобний (транспортний) робітник, ван
тажник, натирач підлоги, робітник з благоустрою
територій, сторож, склоприймальник, прибиральник:
виробничих та службових приміщень, території; шве
йцар та інші 

1 - 4 
2. Робітники, які виконують малоква
ліфіковані роботи 
Апаратник хімчистки спецодягу; водії: електро- і
автовізків, транспортно-прибиральних машин і само
хідних механізмів; дезинфектор, єгер, касир білет
ний (включаючи старшого), контролер, наглядач гід
ротехнічних споруд та інші 
3 - 7 
3. Робітники, які виконують кваліфіковані
(складні) роботи за спеціальністю 
Слюсар-електрик, слюсар-ремонтник, слюсар, елек
трик, електромеханік, наладчик, електромонтер;
оператори: апаратів мікрофільмування та копіюван
ня, копіювальних і розмножувальних та електрон
но-обчислювальних машин; герпетолог, будівельні та
інші робітники, гідрометспостерігач 

4 - 9 
4. Робітники, які виконують висококва
ліфіковані (особливо складні та від
повідальні) роботи - ремонт та на
ладка електронного та іншого особли
во складного обладнання, робітники по
виготовленню очних протезів, медичний
оптик лабораторії контактної корекції
зору, водолази рятувальних служб
(станцій)
(Пунт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 369 від 24.05.93) 
7 - 11
 

Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

^ Наверх
наверх