документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про державну охорону органів державної влади України
та посадових осіб

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 35, ст.236 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 662-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 27, ст.209
N 2249-IV від 16.12.20
04, ВВР, 2005, N 5, ст.116
N 328-V від 03.11.20
06, ВВР, 2006, N 51, ст.519
N 107-VI від 28.12.20
07, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 від 22.05.20
08 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 586-VI від 24.09.20
08, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137
N 4711-VI від 17.05.20
12, ВВР, 2013, N 14, ст.89
N 5040-VI від 04.07.20
12, ВВР, 2013, N 25, ст.246
N 224-VII від 14.05.20
13, ВВР, 2014, N 11, ст.132
N 1184-VII від 08.04.20
14, ВВР, 2014, N 18-19, ст.696
N 1313-VII від 05.06.20
14, ВВР, 2014, N 29, ст.946
N 567-VIII від 01.07.20
15, ВВР, 2015, N 35, ст.339
N 901-VIII від 23.12.20
15 -
набирає чинності з 28.12.2015 р. )

Розділ І
Загальні засади

Стаття 1. Поняття державної охорони органів державної влади
України та посадових осіб

Державна охорона органів державної влади України та посадових осіб (далі - державна охорона) - це система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими державними органами з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об'єктів, визначених цим Законом.

Не вважаються державною охороною, регульованою цим Законом, заходи охоронного характеру, які здійснюються державними органами з метою забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, інших осіб та об'єктів, крім визначених цим Законом.

Стаття 2. Правова основа державної охорони

Правову основу державної охорони становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), міжнародні договори України, цей та інші закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері державної охорони.

Стаття 3. Основні принципи державної охорони

Державна охорона здійснюється на принципах законності, безперервності, поваги до прав, свобод, гідності людини і громадянина, єдиноначальності.

Розділ II
Органи державної влади України, посадові
особи і об'єкти, щодо яких здійснюється
державна охорона

Стаття 4. Державна охорона органів державної влади України

Державна охорона здійснюється щодо:

Верховної Ради України;

Кабінету Міністрів України;

Конституційного Суду України;

Верховного Суду України.

Стаття 5. Забезпечення безпеки Президента України

Президентові України забезпечується безпека в місцях його постійного і тимчасового перебування шляхом здійснення державної охорони.

Протягом строку повноважень Президента України також забезпечується безпека членів його сім'ї, які проживають разом з ним або супроводжують його.

Після припинення повноважень Президент України забезпечується державною охороною довічно, якщо тільки він не був усунений з поста в порядку імпічменту.

Стаття 6. Забезпечення безпеки посадових осіб

У місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека:

Голови Верховної Ради України;

Прем'єр-міністра України;

Голови Конституційного Суду України;

Голови Верховного Суду України;

Першого заступника Голови Верховної Ради України;

Першого віце-прем'єр-міністра України;

Міністра закордонних справ України;

Генерального прокурора України.

Протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх.

Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них.

Стаття 7. Забезпечення безпеки інших осіб

( Частину першу статті 7 виключено на підставі Закону N 1184-VII від 08.04.2014 )

Державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території. Перелік керівників міжнародних організацій, щодо яких здійснюється державна охорона, визначається Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. ( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1184-VII від 08.04.2014 )

Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснюватися щодо народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України, Голови Національного банку України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Рішення про доцільність здійснення державної охорони щодо осіб, зазначених у частині третій цієї статті, приймає Президент України за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних органів державної влади, або за поданням Начальника Управління державної охорони України.

Стаття 8. Обов'язки і права осіб, щодо яких здійснюється
державна охорона

Особи, щодо яких здійснюється державна охорона, зобов'язані відповідально ставитися до власної безпеки, сприяти органам державної охорони у здійсненні покладених на них завдань.

Особи, щодо яких здійснюється державна охорона, мають право на:

1) одержання інформації про заходи забезпечення їх безпеки;

2) надання згоди щодо кандидатур осіб, які безпосередньо забезпечуватимуть їх особисту охорону;

3) тимчасову відмову в письмовій формі від особистої охорони, приймаючи на себе повну відповідальність за можливі негативні наслідки цієї дії.

Стаття 9. Об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона

Державна охорона здійснюється щодо будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, споруд і спеціальних транспортних засобів, що перебувають в їх користуванні, інших місць постійного і тимчасового перебування осіб, які охороняються відповідно до цього Закону, важливих державних об'єктів та прилеглих до них територій і акваторій, визначених Президентом України.

Розділ III
Здійснення державної охорони

Стаття 10. Органи, які здійснюють державну охорону

Державна охорона здійснюється Управлінням державної охорони України.

Національна поліція, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, інші центральні органи виконавчої влади України, Служба безпеки України в межах своєї компетенції та у взаємодії з Управлінням державної охорони України беруть участь у здійсненні державної охорони. ( Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 662-IV від 03.04.2003, N 901-VIII від 23.12.2015 )

Стаття 11. Управління державної охорони України

Управління державної охорони України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, підпорядкованим Президентові України та підконтрольним Верховній Раді України.

Загальна структура і чисельність Управління державної охорони України затверджуються Верховною Радою України за поданням Президента України.

Управління державної охорони України в межах своїх повноважень на основі та на виконання законів та інших нормативно-правових актів видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Керівництво діяльністю Управління державної охорони України здійснює Начальник Управління державної охорони України, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

Начальник Управління державної охорони України має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України.

Інші посадові особи Управління державної охорони України призначаються на посаду та звільняються з посади Начальником Управління державної охорони України.

Стаття 12. Завдання Управління державної охорони України

На Управління державної охорони України покладаються завдання:

здійснення державної охорони щодо органів державної влади України;

забезпечення безпеки посадових осіб, визначених цим Законом, за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами;

забезпечення безпеки членів сімей посадових осіб, визначених цим Законом, які проживають разом з ними або супроводжують їх;

запобігання протиправним посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення;

охорони об'єктів, визначених цим Законом;

забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів, призначених для визначених цим Законом посадових осіб;

участі у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом. ( Статтю 12 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 1313-VII від 05.06.2014 )

Стаття 13. Повноваження Управління державної охорони
України

Для здійснення покладених завдань Управління державної охорони України уповноважене:

надавати згоду на допущення громадян на об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона;

одержувати в установленому порядку від керівників органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності за письмовим запитом Начальника Управління або його заступників відомості, необхідні для здійснення державної охорони;

використовувати форму одягу та документи, які зашифровують особу чи відомчу належність військовослужбовців і транспортних засобів Управління державної охорони України;

проводити у порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), гласні та негласні оперативні заходи з метою запобігання посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, виявлення і припинення таких посягань;

проводити кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона;

залучати за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх військовослужбовців і працівників, технічні та інші засоби;

здійснювати на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, протипожежний, санітарно-гігієнічний, екологічний, радіаційний і протиепідемічний контроль та контроль за станом технічного захисту інформації, вживати заходів щодо усунення виявлених порушень, з'ясовувати причини, що призвели до їх вчинення;

прикомандировувати в установленому порядку військовослужбовців Управління державної охорони України для здійснення державної охорони до органів державної влади, підприємств, установ і організацій, перелік яких визначається Президентом України;

здійснювати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Управління державної охорони України відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 );

утворювати відповідно до законодавства госпрозрахункові підрозділи адміністративно-господарського характеру.

Стаття 14. Взаємодія Управління державної охорони України з
іншими органами державної влади України,
громадянами та їх об'єднаннями, органами
безпеки іноземних держав

Управління державної охорони України взаємодіє з іншими органами державної влади України, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню покладених на нього завдань.

Громадяни та їх об'єднання сприяють діяльності Управління державної охорони України на добровільних засадах.

Управління державної охорони України для здійснення покладених на нього завдань може взаємодіяти з органами безпеки іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України.

Стаття 15. Способи здійснення державної охорони

Державна охорона здійснюється шляхом:

1) пошуку і фіксації даних про протиправну діяльність окремих осіб або груп, яка загрожує нормальному функціонуванню органів державної влади України, життю чи здоров'ю, честі та гідності посадових осіб і членів їхніх сімей, для вжиття заходів щодо її припинення;

2) особистої охорони осіб;

3) охорони об'єктів і підтримання на них відповідного порядку проходу громадян, проїзду транспортних засобів, проносу і провозу речей (далі - режиму);

4) оснащення об'єктів технічними засобами охорони за рахунок коштів юридичних осіб, в користуванні яких ці об'єкти перебувають;

5) проведення профілактичних заходів з метою запобігання протиправним посяганням.

Стаття 16. Кадри Управління державної охорони України

Кадри Управління державної охорони України складаються з військовослужбовців, прийнятих на військову службу в Управління державної охорони України за контрактом, військовослужбовців строкової служби та працівників, які уклали з Управлінням державної охорони України трудовий договір.

На службу (роботу) в Управління державної охорони України приймаються на договірній основі громадяни України, здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки. Критерії професійної придатності визначаються кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються Начальником Управління державної охорони України.

Не може бути прийнятий на службу в Управління державної охорони України громадянин, який має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованого, або на якого протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або якому відповідно до вимог законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці. ( Частина третя статті 16 в редакції Закону N 4711-VI від 17.05.2012 )

Стосовно осіб, які претендують на службу в Управлінні державної охорони України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). ( Статтю 16 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 )

Особи, які претендують на службу в Управлінні державної охорони України, подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб. ( Статтю 16 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 )

Військовослужбовці Управління державної охорони України зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". ( Статтю 16 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 )

На військовослужбовців Управління державної охорони України поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). ( Статтю 16 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 )

Військовослужбовці Управління державної охорони України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення з призначенням покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення права обіймати певні посади чи позбавлення військового звання або за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), підлягають звільненню із служби. ( Статтю 16 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 224-VII від 14.05.2013 )

На військовослужбовців Управління державної охорони України поширюється законодавство України, що встановлює загальний порядок і умови проходження військової служби.

Військовослужбовці Управління державної охорони України не мають права перебувати в політичних партіях.

Військовослужбовці Управління державної охорони України мають право на носіння військової форми одягу із знаками розрізнення, зразки яких затверджуються відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" ( 2232-12 ). Військовослужбовцям Управління державної охорони України видається службове посвідчення, зразок якого затверджується Президентом України. ( Частина одинадцята статті 16 в редакції Закону N 567-VIII від 01.07.2015 )

За використання військових звань, форми одягу чи службового посвідчення військовослужбовця Управління державної охорони України іншими особами настає відповідальність згідно із законами України.

Військовослужбовці офіцерського складу, звільнені зі служби в Управлінні державної охорони України (за винятком звільнених за службовою невідповідністю чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили), зараховуються в запас Служби безпеки України, а солдати і матроси, сержанти і старшини, прапорщики і мічмани - в запас у загальному порядку.

Умови праці працівників Управління державної охорони України визначаються законодавством України про працю та укладеним трудовим договором (контрактом).

Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовець Управління державної охорони України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). ( Закон доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 )

Стаття 16-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб

Військовослужбовці Управління державної охорони України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або із служби.

Військовослужбовцям Управління державної охорони України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

Примітка. Терміни "безпосереднє підпорядкування" і "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). ( Закон доповнено статтею 16-2 згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 )

Стаття 17. Обов'язки військовослужбовців Управління
державної охорони України

Військовослужбовці Управління державної охорони України зобов'язані:

1) наполегливо і послідовно втілювати в життя політику держави в сфері оборони і забезпечення національної безпеки України;

2) суворо додержуватися вимог законодавства та військових статутів, кваліфіковано і сумлінно виконувати покладені на них службові обов'язки;

3) підтримувати належний рівень професійних і правових знань, спеціальної, бойової та фізичної підготовки;

4) захищати і поважати конституційні права і свободи людини і громадянина, бути зразком високої культури, скромності та витримки.

За вчинені правопорушення військовослужбовці Управління державної охорони України несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законом.

Стаття 18. Права військовослужбовців Управління державної
охорони України

Військовослужбовці Управління державної охорони України під час здійснення державної охорони мають право:

1) вимагати від громадян додержання режиму, встановленого на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона;

2) затримувати осіб, які незаконно проникли або намагаються проникнути на об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд їхніх речей, які є при них, транспортних засобів, на яких вони прибули в район об'єкта охорони, і передавати їх іншим правоохоронним органам;

3) спільно з відповідними підрозділами Національної поліції тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх; ( Пункт 3 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2249-IV від 16.12.2004; в редакції Закону N 586-VI від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 901-VIII від 23.12.2015 )

4) використовувати транспортні засоби, що належать органам державної влади України, підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам іноземних держав і міжнародним організаціям, а також спеціального призначення), для запобігання злочинам, переслідування і затримання осіб, що підозрюються у вчиненні злочину, доставлення осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, в лікувальні заклади, а також для проїзду до місця події з наступним відшкодуванням у встановленому порядку збитків, завданих власникам цих транспортних засобів;

5) у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, заходити в житлові та інші приміщення, що належать громадянам, на територію і в приміщення державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з наступним повідомленням про це прокурора протягом 24 годин;

6) використовувати під час проведення охоронних заходів засоби зв'язку, що належать державним органам, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності з наступним відшкодуванням у встановленому порядку збитків;

7) зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби на підставі і в порядку, передбачених Законом України "Про Національну поліцію" ( 580-19 ), військовими статутами та прийнятими відповідно до них нормативними актами, провозити зброю та спеціальні засоби в усіх видах транспорту; ( Пункт 7 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 901-VIII від 23.12.2015 )

8) позачергового придбання квитків на всі види транспорту незалежно від наявності місць та поселення в готелях при пред'явленні посвідчення про відрядження.

Стаття 19. Оскарження неправомірних дій військовослужбовців
Управління державної охорони України

Дії військовослужбовців Управління державної охорони України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

Розділ IV
Соціальний і правовий захист військовослужбовців
управління державної охорони України та громадян,
які беруть участь у здійсненні державної охорони

Стаття 20. Гарантії особистої безпеки, соціального і
правового захисту військовослужбовців
Управління державної охорони України
та громадян, які беруть участь у здійсненні
державної охорони

На військовослужбовців Управління державної охорони України поширюються соціальні гарантії, передбачені законодавством України для військовослужбовців Збройних Сил України.

Військовослужбовець Управління державної охорони України не несе відповідальності за моральну, матеріальну і фізичну шкоду, заподіяну ним у зв'язку із правомірним застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

Ніхто, крім прямих начальників, не має права втручатися в службову діяльність військовослужбовців Управління державної охорони України. За перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, образу честі та гідності, вчинення опору, погрозу або насильство щодо військовослужбовців Управління державної охорони України та членів їхніх сімей, посягання на їх життя, здоров'я і майно у зв'язку із виконанням ними службових обов'язків настає відповідальність згідно із законами України.

Під час виконання військовослужбовцем Управління державної охорони України службових обов'язків не допускається його адміністративне затримання, а також особистий огляд чи огляд речей, що є при ньому, транспортних засобів, які він використовує, без уповноваженого представника Управління державної охорони України, крім випадків вчинення злочину цим військовослужбовцем.

Працівники Управління державної охорони України, функціональні обов'язки яких не пов'язані безпосередньо із здійсненням державної охорони щодо органів державної влади України, забезпеченням безпеки посадових осіб та об'єктів, визначених цим Законом, у разі їх залучення до здійснення державної охорони користуються правами, що надаються військовослужбовцям Управління державної охорони України відповідно до пунктів 1, 2, 4, 5 статті 18 цього Закону. У зазначених випадках на них поширюються права і гарантії, передбачені для військовослужбовців Управління державної охорони України.

Військовослужбовці Управління державної охорони України, крім військовослужбовців строкової служби, мають право на позачергове встановлення квартирного телефону.

Пенсійне забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України здійснюється відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ). ( Частина сьома статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 )

Стаття 21. Виплата одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті), інвалідності або часткової
втрати працездатності без встановлення
інвалідності військовослужбовців Управління
державної охорони України і громадян, залучених
до здійснення державної охорони, та компенсація
заподіяння шкоди їх майну

( Назва статті 21 в редакції Законів N 328-V від 03.11.2006, N 5040-VI від 04.07.2012 )

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця Управління державної охорони України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ). ( Частину першу і другу статті 21 замінено однією частиною згідно із Законом N 5040-VI від 04.07.2012 )

Шкода, заподіяна майну військовослужбовця Управління державної охорони України або членів його сім'ї у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, компенсується йому, а в разі його загибелі (смерті) - членам сім'ї у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України.

Дія цієї статті поширюється на працівників Управління державної охорони України та інших осіб, залучених до заходів щодо здійснення державної охорони.

Стаття 22. Медична допомога військовослужбовцям і
працівникам Управління державної охорони
України

Медична допомога військовослужбовцям і працівникам Управління державної охорони України подається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розділ V
Фінансове і матеріально-технічне забезпечення
управління державної охорони
України

Стаття 23. Фінансування діяльності Управління державної
охорони України

Фінансування діяльності Управління державної охорони України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ. ( Статтю 23 доповнено частиною другою згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

Стаття 24. Матеріально-технічне забезпечення Управління
державної охорони України

Матеріально-технічне забезпечення Управління державної охорони України здійснюється через державні замовлення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а також за прямими договорами з підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними, відповідно до чинного законодавства.

Розділ VI
Контроль і нагляд за діяльністю
управління державної охорони України

Стаття 25. Контроль Верховної Ради України за додержанням
чинного законодавства Управлінням державної
охорони України

Контроль за додержанням Управлінням державної охорони України чинного законодавства у сфері державної охорони, забезпечення прав і свобод людини здійснюється Верховною Радою України.

Начальник Управління державної охорони України систематично інформує Верховну Раду України про стан державної охорони, забезпечення прав і свобод людини та додержання чинного законодавства.

Управління державної охорони України у порядку, встановленому законодавством України, зобов'язане відповідати на запити комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України та народних депутатів України.

Начальник Управління державної охорони України щорічно, до 1 лютого наступного за звітним року, подає Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Управління державної охорони України.

Стаття 26. Контроль Президента України за діяльністю
Управління державної охорони України

Контроль за діяльністю Управління державної охорони України здійснює Президент України.

Начальник Управління державної охорони України систематично інформує Президента України з основних питань діяльності Управління. Порядок подання інформації встановлює Президент України.

Начальник Управління державної охорони України щорічно подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Управління державної охорони України.

Стаття 27. Контроль за використанням Управлінням державної
охорони України коштів Державного бюджету
України і його фінансовою та
адміністративно-господарською діяльністю

Контроль за використанням Управлінням державної охорони України коштів Державного бюджету України здійснюється Рахунковою палатою відповідно до її повноважень, встановлених законодавством України.

Контроль за фінансовою та адміністративно-господарською діяльністю Управління державної охорони України здійснюється в порядку, визначеному Президентом України.

Стаття 28. Нагляд за додержанням і застосуванням законів
Управлінням державної охорони України

Нагляд за додержанням і застосуванням законів Управлінням державної охорони України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією і законами України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 березня 1998 року
N 160/98-ВР

^ Наверх
наверх