документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 48, ст.296 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 134-XIV від 30.09.
98, ВВР, 1998, N 45, ст. 272
N 998-XIV від 16.07.
99, ВВР, 1999, N 41, ст. 373
N 1709-III від 11.05.20
00, ВВР, 2000, N 32, ст. 257
N 2680-III від 13.09.20
01, ВВР, 2002, N 2, ст. 5
N 762-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )

( В редакції Закону
N 2461-IV від 03.03.20
05, ВВР, 2005, N 16, ст.265 )

( Із змінами, внесеними згідно із
Законами
N 3317-IV від 12.01.20
06, ВВР, 2006, N 18, ст.155
N 1573-VI від 25.06.20
09, ВВР, 2010, N 1, ст. 7
N 1722-VI від 17.11.20
09, ВВР, 2010, N 8, ст. 52
N 2388-VI від 01.07.20
10, ВВР, 2010, N 37, ст. 496
N 2850-VI від 22.12.20
10, ВВР, 2011, N 28, ст. 252
N 4311-VІ від 12.01.20
12 -
набирає чинності з 05.02.2012 р. )

Цей Закон визначає правові засади діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) як конституційного, постійно діючого, колегіального, наглядового та регулюючого державного органу в галузі телерадіомовлення. ( Преамбула в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Статус Національної ради

1. Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

2. Національна рада є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України.

Стаття 2. Законодавство України про Національну раду

Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), цим Законом, іншими законами України.

Стаття 3. Принципи діяльності Національної ради

1. Діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень.

2. Національна рада не може делегувати свої повноваження третім особам. Член Національної ради не може одноосібно здійснювати функції, покладені на Національну раду. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

Розділ II
Склад національної ради та порядок
її формування

Стаття 4. Склад Національної ради

1. Національна рада складається з восьми осіб. З них чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і чотири члени Національної ради призначаються Президентом України.

2. Національна рада є повноважною при призначенні не менше шести її членів.

3. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п'ять років, за винятком випадків, передбачених цим Законом. ( Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

4. Одна і та сама особа може бути повторно призначена членом Національної ради лише один раз.

Стаття 5. Призначення членів Національної ради
Верховною Радою України

1. Верховна Рада України призначає членів Національної ради на альтернативній основі протягом двох місяців з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був (були) призначений (призначені) Верховною Радою України. Припинення повноважень члена Національної ради відбувається відповідно до постанови Верховної Ради України. ( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

2. Протягом трьох днів з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, призначеного (призначених) Верховною Радою України, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, оприлюднює через засоби масової інформації та направляє депутатським фракціям і групам у Верховній Раді України оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради. Пропозиції щодо кандидатур приймаються зазначеним комітетом протягом 21 дня з дня оприлюднення оголошення. Суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є депутатські фракції у Верховній Раді України та/або всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації. ( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

3. Протягом 14 днів після закінчення терміну прийняття пропозицій щодо кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, попередньо обговорює запропоновані кандидатури і вносить на розгляд Верховної Ради України відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

4. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення членом Національної ради відбувається по кожній кандидатурі в послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням. Призначеною на посаду члена Національної ради вважається особа, за призначення якої проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

5. У разі якщо кілька кандидатур при попередньому рейтинговому голосуванні набрали однакову кількість голосів, то черговість голосування щодо призначення кожного з них на посаду члена Національної ради визначається додатковим рейтинговим голосуванням стосовно цих кандидатур, яке проводиться безпосередньо перед голосуванням щодо призначення їх на посаду членів Національної ради.

6. У разі якщо за результатами голосування необхідної кількості членів Національної ради не призначено, проводиться допризначення з повторенням усієї процедури призначення, починаючи з оголошення комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради.

Стаття 6. Призначення членів Національної ради Президентом
України

1. Президент України призначає члена (членів) Національної ради протягом одного місяця з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був призначений Президентом України.

2. Призначеною на посаду члена Національної ради Президентом України вважається особа, про призначення якої видано відповідний указ Президента України.

Стаття 7. Член Національної ради

1. Членом Національної ради може бути призначений громадянин України з числа кваліфікованих фахівців у галузі журналістики, юриспруденції, телерадіомовлення, управління, представників науки, культури, мистецтва, які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері телерадіомовлення, зокрема наукової або педагогічної, не менше п'яти років, володіють державною мовою, проживають в Україні протягом останніх десяти років та на момент призначення не досягли встановленого законом пенсійного віку. ( Абзац перший частини першої статті 7 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

Не може бути призначена на посаду члена Національної ради особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

2. Члени Національної ради є державними службовцями першої категорії.

3. Члени Національної ради працюють на постійній основі. На час виконання своїх службових обов'язків вони не можуть обіймати будь-які інші посади, у тому числі на громадських засадах, у державних та недержавних органах, організаціях, установах та на підприємствах, одержувати винагороди та разові гонорари за іншу роботу, крім наукової, викладацької та творчої (цей виняток не поширюється на наукову та творчу діяльність у телерадіоорганізаціях).

Член Національної ради зобов'язаний протягом місяця з дня призначення на посаду вийти зі складу засновників (співзасновників) телерадіоорганізації та позбутися частки у майні телерадіоорганізації.

4. Член Національної ради зобов'язаний не пізніше 10 днів з дня призначення на посаду скласти представницький мандат.

5. Член Національної ради зобов'язаний:

брати участь у засіданнях Національної ради;

виконувати рішення Національної ради;

здійснювати підготовку питань до розгляду Національною радою;

координувати роботу структурних підрозділів апарату Національної ради відповідно до визначеного Національною радою розподілу функціональних обов'язків.

Член Національної ради має право:

ознайомлюватися з документами, які надходять до Національної ради;

пропонувати для включення до порядку денного засідання Національної ради питання, що належать до її компетенції;

виступати на засіданнях Національної ради, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються.

6. Член Національної ради має помічника-консультанта.

7. За членом Національної ради, після закінчення терміну його повноважень, а також у разі їх дострокового припинення за особистою заявою, зберігається право на повернення на попередню посаду, а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади або чисельності працівників тощо) - право на зайняття іншої рівноцінної посади відповідно до вимог законодавства України за його згодою. ( Частина сьома статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

8. Час виконання членом Національної ради своїх повноважень зараховується до загального стажу роботи за спеціальністю.

Стаття 8. Дострокове припинення повноважень
члена Національної ради

1. Повноваження члена Національної ради можуть бути достроково припинені у разі:

1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або прийняттям відставки відповідно до вимог Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ); ( Пункт перший частини першої статті 8 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

2) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) порушення ним вимог, передбачених частиною третьою статті 7 цього Закону;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я протягом шести і більше місяців за наявності медичного висновку, підтвердженого судом;

6) неучасті у засіданнях Національної ради без поважних причин протягом двох місяців;

7) визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

8) смерті.

2. У випадку, передбаченому пунктами 1 і 8 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає Національна рада.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 і 7 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає Національна рада за поданням голови Національної ради або трьох членів Національної ради. Це рішення може бути оскаржено до суду протягом 15 днів з дня його прийняття. Рішення набирає чинності з дня закінчення цього строку, а у разі його оскарження - з дня набрання законної сили рішенням суду.

У випадках, передбачених пунктами 3, 5 і 6 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає суд за заявою голови Національної ради або трьох членів Національної ради. Рішення суду про дострокове припинення повноважень члена Національної ради може бути оскаржено в установленому законом порядку.

3. У разі дострокового припинення повноважень члена Національної ради призначення нового члена Національної ради здійснюється відповідно до вимог статей 5 і 6 цього Закону.

Стаття 9. Голова Національної ради

1. Голова Національної ради обирається Національною радою з числа членів Національної ради таємним голосуванням. Кандидатури на посаду голови Національної ради висуваються за поданням не менше трьох членів Національної ради. Обраним на посаду голови Національної ради вважається кандидат, за якого проголосувало не менше п'яти членів Національної ради.

2. Голова Національної ради:

організовує діяльність Національної ради;

вносить на розгляд Національної ради питання порядку денного засідання Національної ради з урахуванням пропозицій членів Національної ради;

головує на засіданнях Національної ради;

скликає засідання Національної ради;

оприлюднює щорічний звіт про діяльність Національної ради та надсилає його Верховній Раді України та Президентові України;

представляє Національну раду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном;

підписує разом з відповідальним секретарем Національної ради рішення ради та оприлюднює їх;

підписує разом з відповідальним секретарем Національної ради ліцензії, що видаються Національною радою;

має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у галузі зв'язку, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування при розгляді цими органами питань щодо діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та актами Національної ради, прийнятими відповідно до нього.

3. Дострокове припинення повноважень голови Національної ради відбувається:

у разі дострокового припинення його повноважень як члена Національної ради відповідно до статті 8 цього Закону;

за власним бажанням;

у разі прийняття відповідного рішення Національною радою.

4. Національна рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень голови Національної ради за письмовим поданням не менше трьох членів Національної ради та не раніше ніж через рік після його обрання або після попереднього розгляду питання про дострокове припинення його повноважень.

5. Припинення повноважень голови Національної ради не припиняє його повноважень як члена Національної ради.

6. У разі припинення повноважень голови Національної ради обрання на цю посаду здійснюється у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

7. Голова Національної ради є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної ради та, на підставі рішень Національної ради, позабюджетних коштів, інших коштів, що надійшли на рахунок Національної ради з джерел, не заборонених законодавством України. ( Статтю 9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

Стаття 10. Перший заступник, заступник голови, відповідальний
секретар Національної ради

1. Перший заступник, заступник голови та відповідальний секретар Національної ради обираються Національною радою з числа членів Національної ради шляхом таємного голосування. Кандидатура на посаду першого заступника, заступника голови та відповідального секретаря Національної ради висувається за поданням не менше трьох членів Національної ради. Обраним на відповідну посаду вважається кандидат, за обрання якого проголосувало не менше п'яти членів Національної ради.

2. Не допускається обрання відповідальним секретарем члена Національної ради, призначеного суб'єктом, що призначив члена Національної ради, який обіймає посаду голови Національної ради.

3. Перший заступник голови Національної ради виконує обов'язки голови Національної ради у разі відсутності голови Національної ради або неможливості здійснювати ним свої повноваження.

4. Заступник голови Національної ради виконує обов'язки голови Національної ради у разі відсутності голови та першого заступника голови Національної ради або неможливості здійснення ними своїх повноважень, а також виконує обов'язки відповідального секретаря у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

5. Відповідальний секретар здійснює підготовку проекту порядку денного засідання Національної ради, візує його та здійснює керівництво підготовкою питань до розгляду, підписує разом з головою Національної ради ліцензії, які видаються Національною радою.

6. Якщо першого заступника, заступника голови, відповідального секретаря Національної ради не було обрано чи вони не можуть або відмовляються виконувати свої посадові обов'язки, Національна рада своїм рішенням доручає тимчасово виконувати ці посадові обов'язки іншим членам Національної ради.

7. Повноваження першого заступника, заступника голови та відповідального секретаря Національної ради можуть бути достроково припинені:

у разі дострокового припинення їх повноважень як членів Національної ради відповідно до статті 8 цього Закону;

за власним бажанням;

за рішенням Національної ради.

8. Національна рада розглядає питання про припинення повноважень першого заступника, заступника голови або відповідального секретаря Національної ради за письмовим поданням не менше трьох членів Національної ради.

9. Припинення повноважень першого заступника, заступника голови або відповідального секретаря не припиняє їх повноважень як членів Національної ради.

10. У разі припинення повноважень першого заступника, заступника голови чи відповідального секретаря Національної ради обрання на ці посади здійснюється у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

Стаття 11. Представники Національної ради в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі

1. Для забезпечення виконання повноважень Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначаються представники Національної ради.

2. Представник Національної ради призначається на посаду Національною радою на конкурсній основі строком на чотири роки. Умови конкурсу затверджуються рішенням Національної ради. Представник Національної ради є працівником апарату Національної ради і виконує службові функції відповідно до штатного розпису апарату Національної ради. ( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

3. Посада представника Національної ради відноситься до третьої категорії посад державних службовців.

4. Представник Національної ради працює на постійній основі та на час виконання своїх службових обов'язків не може обіймати будь-яку іншу посаду в державних і недержавних органах, організаціях, установах та на підприємствах, одержувати винагороди і разові гонорари за іншу роботу, крім наукової, викладацької та творчої (цей виняток не поширюється на наукову і творчу діяльність у телерадіоорганізаціях).

5. Представник Національної ради зобов'язаний протягом місяця з дня призначення на посаду вийти зі складу засновників (співзасновників) телерадіоорганізації та позбутися частки у майні телерадіоорганізації.

6. Представник Національної ради зобов'язаний не пізніше 10 днів з дня призначення на посаду скласти представницький мандат.

7. Представник Національної ради зобов'язаний здійснювати:

нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензії; ( Абзац другий частини сьомої статті 11 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

нагляд за виконанням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензії;

моніторинг телерадіопрограм;

нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів, інформування Центральної виборчої комісії, відповідних територіальних виборчих комісій, Національної ради про виявлені порушення;

надсилати до Національної ради подання про факти порушень законодавства у галузі телерадіомовлення.

8. Представник Національної ради зобов'язаний виконувати рішення Національної ради, розпорядження голови Національної ради, його заступників та керівника апарату Національної ради.

9. Представник Національної ради зобов'язаний надсилати ліцензіатам повідомлення про порушення ними законодавства та/або ліцензійних умов і умов ліцензії не пізніше 10 днів після їх виявлення.

10. Представник Національної ради має право отримувати від посадових осіб ліцензіатів документи і пояснення, необхідні для виконання ним своїх повноважень.

11. Представник Національної ради подає щорічний звіт про свою роботу до Національної ради та оприлюднює його на відповідній території.

12. Положення про представника Національної ради затверджується Національною радою.

13. Для організаційного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності представника Національної ради та забезпечення виконання ним визначених цим Законом повноважень створюється секретаріат представника Національної ради.

14. Секретаріат представника Національної ради є структурним підрозділом апарату Національної ради.

Стаття 12. Апарат Національної ради

1. Для правового, наукового, інформаційного, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національної ради створюється апарат Національної ради.

2. Апарат Національної ради очолює керівник апарату Національної ради (далі - керівник апарату). На посаду керівника апарату не може бути призначений член Національної ради.

3. Структура, штатний розпис і положення про апарат Національної ради розробляються і затверджуються Національною радою.

4. Керівник апарату та керівники структурних підрозділів апарату Національної ради призначаються та звільняються з посади Національною радою.

5. Припинення повноважень членів Національної ради не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками апарату Національної ради.

6. Працівники апарату Національної ради є державними службовцями, категорії посад яких прирівнюються до відповідних категорій посад працівників апарату Кабінету Міністрів України. ( Частина шоста статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

Розділ III
Повноваження Національної ради

Стаття 13. Наглядові повноваження Національної ради

Національна рада здійснює:

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення; ( Абзац другий статті 13 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства України щодо реклами та спонсорства у сфері телерадіомовлення;

нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій;

нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів;

нагляд за дотриманням стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм;

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері кінематографії;

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки вітчизняного продукту у їх програмах (передачах) та щодо вживання мов при здійсненні телерадіомовлення;

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо частки іноземних інвестицій у їх статутному капіталі; ( Абзац десятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2850-VI від 22.12.2010 )

застосування в межах своїх повноважень санкцій відповідно до закону;

офіційний моніторинг телерадіопрограм.

Стаття 14. Регуляторні повноваження Національної ради

Національна рада здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, а саме:

ліцензування телерадіомовлення;

ліцензування провайдерів програмної послуги;

( Статтю 14 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

участь у розробці та погодження проекту Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України у частині смуг радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення;

розробку умов використання та визначення користувачів радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб телерадіомовлення;

забезпечення і сприяння конкуренції у діяльності телерадіоорганізацій усіх форм власності відповідно до вимог законодавства, створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи спотворення конкуренції у телерадіоінформаційному просторі;

ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

Стаття 15. Повноваження Національної ради щодо організації та
перспектив розвитку телерадіомовлення

Повноваженнями Національної ради щодо організації та перспектив розвитку телерадіомовлення є:

участь у розробці і реалізації державної політики у сфері телерадіомовлення;

розробка і затвердження Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору; ( Статтю 15 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

здійснення аналізу стану телерадіомовлення в Україні;

прийняття рішень про створення та розвиток каналів мовлення, мереж мовлення, телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу;

визначення порядку технічної розробки багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу, та порядку проведення конкурсів на технічну розробку, обслуговування та експлуатацію таких телемереж;

замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення; ( Абзац сьомий статті 15 в редакції Закону N 4311-VІ від 12.01.2012 )

сприяння включенню телерадіоорганізацій України до світового інформаційного простору і здійсненню їх діяльності відповідно до міжнародних стандартів;

узагальнення практики застосування законодавства у сфері телерадіомовлення, участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;

здійснення співробітництва з питань телебачення і радіомовлення з міжнародними організаціями, з органами державної влади та неурядовими організаціями інших країн;

визначення порядку документування, формування, обліку та зберігання телерадіоорганізаціями копій (записів) програм і передач, що виходять в ефір, формування тимчасового архіву та архівного фонду телерадіоорганізацій відповідно до законодавства України;

створення та утримання державного архіву телебачення і радіомовлення України у порядку, встановленому законом.

Стаття 16. Звітність Національної ради

1. Діяльність Національної ради є відкритою, а її рішення - доступними для суб'єктів інформаційних відносин.

2. Національна рада щорічно готує звіт про свою діяльність, оприлюднює його до 1 лютого наступного за звітним року та невідкладно надсилає звіт до Верховної Ради України і Президента України. Звіт про діяльність Національної ради на засіданні Верховної Ради України представляє голова Національної ради.

3. У звіті Національної ради зазначаються:

визначені Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору завдання на звітний період та підсумки їх виконання; ( Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

інформація про внесені за звітний період зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору; ( Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

визначені Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору завдання на наступний звітний період; ( Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

підсумки ліцензування телерадіомовлення за звітний період;

інформація про дотримання телерадіоорганізаціями ліцензійних умов та умов ліцензій;

інформація про дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо частки вітчизняного продукту у програмах (передачах);

інформація про дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства про рекламу і спонсорування;

інформація про дотримання вимог законодавства щодо участі іноземного капіталу в статутних капіталах телерадіоорганізацій та вимог до установчих і статутних документів телерадіоорганізацій; ( Абзац дев'ятий частини третьої статті 16 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2850-VI від 22.12.2010 )

засновники (власники) телерадіоорганізацій, оцінка стану конкуренції та рівня монополізації телерадіоінформаційного ринку.

4. Після проведення виборів та референдумів Національна рада оприлюднює звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів.

5. За результатами розгляду звіту Національної ради Верховна Рада України може висловити недовіру Національній раді. Якщо недовіру висловив і Президент України, це має наслідком відставку всього складу Національної ради. ( Частина п'ята статті 16 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

Стаття 17. Акти Національної ради

1. Національна рада в межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, у тому числі нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії.

2. Регуляторні, у тому числі нормативно-правові, акти мають проходити всі стадії прийняття та порядок оприлюднення актів, визначені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ). Рішення Національної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ). ( Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010 )

3. Нормативно-правові акти, окрім вимог, передбачених частиною другою цієї статті, мають проходити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

4. Акти Національної ради, що не є регуляторними, не пізніше наступного дня після їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної ради, передаються для оприлюднення у друкованих засобах масової інформації Національної ради і набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено в самому акті, але не раніше дня їх оприлюднення. ( Стаття 17 в редакції Закону N 1722-VI від 17.11.2009 )

Стаття 18. Засади ліцензування телерадіомовлення

1. Ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада.

2. Ліцензія Національної ради на телерадіомовлення є єдиним і достатнім документом дозвільного характеру, що надає право ліцензіату вести телерадіомовлення.

3. Порядок ліцензування телерадіомовлення визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).

( Частину четверту статті 18 виключено на підставі Закону N 1573-VI від 25.06.2009 )

Стаття 19. Державна реєстрація телерадіоорганізацій та
провайдерів програмної послуги

Національна рада здійснює державну реєстрацію телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги і веде відповідні реєстри в порядку, визначеному Законом України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ). ( Стаття 19 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

Стаття 20. Державний архів телебачення і радіомовлення
України

1. Національна рада у порядку, встановленому законом, утримує державний архів телебачення і радіомовлення України.

2. Положення про державний архів телебачення і радіомовлення України затверджується Національною радою та центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Стаття 21. Санкції за порушення законодавства про
телебачення і радіомовлення

Національна рада застосовує санкції до порушників законодавства про телебачення і радіомовлення відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ). ( Стаття 21 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

Стаття 22. Забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів

1. Національна рада в межах своїх повноважень забезпечує права телеглядачів і радіослухачів.

2. Національна рада організовує проведення досліджень аудиторії телеглядачів і радіослухачів, інші соціологічні дослідження з проблем стану телерадіомовлення, а також опитування аудиторії щодо популярності та якості програм чи передач, які транслюються (ретранслюються) телерадіоорганізаціями.

3. Національна рада здійснює аналіз та узагальнення звернень і пропозицій громадян у сфері телерадіомовлення, за наслідками їх розгляду вживає відповідних заходів реагування.

4. Національна рада інформує громадян про свою діяльність у засобах масової інформації.

5. Національна рада має право виступати засновником (співзасновником) друкованих засобів масової інформації. ( Статтю 22 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

Розділ IV
Організація діяльності Національної ради

Стаття 23. Регламент Національної ради

Порядок організації та внутрішньої роботи Національної ради, що не врегульований цим Законом, визначається Регламентом Національної ради, який за поданням голови або не менше трьох членів Національної ради затверджується Національною радою більшістю від її складу.

Регламент Національної ради не може суперечити вимогам Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України.

Стаття 24. Засідання Національної ради

1. Засідання Національної ради скликаються головою Національної ради відповідно до Регламенту Національної ради за власною ініціативою або на вимогу не менше трьох членів Національної ради.

2. Виключно на засіданнях Національної ради:

обговорюються проекти законодавчих та інших нормативних актів і пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері телерадіомовлення;

затверджуються Регламент Національної ради, положення та інші нормативні акти Національної ради;

затверджуються План розвитку національного телерадіоінформаційного простору та зміни до нього; ( Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

затверджується щорічний звіт про діяльність Національної ради;

приймаються рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення і телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу;

приймаються рішення про оголошення конкурсів на отримання ліцензій на телерадіомовлення та затверджуються конкурсні умови;

приймаються рішення про видачу, продовження, переоформлення ліцензій на телерадіомовлення та про внесення змін до ліцензій;

затверджується штатний розпис апарату Національної ради;

приймаються рішення про видачу та продовження ліцензій провайдерів програмної послуги, про затвердження та внесення змін до відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги; ( Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

призначаються і звільняються керівник апарату Національної ради та керівники структурних підрозділів апарату Національної ради;

призначаються і звільняються представники Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії;

приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії на мовлення або про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги; ( Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )

погоджуються стандарти і норми технічної якості телерадіопрограм;

приймаються рішення про видачу довіреностей на представництво Національної ради у суді;

створюються робочі органи Національної ради (конкурсні комісії, робочі групи тощо).

3. Засідання Національної ради є відкритими.

4. Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше шести членів Національної ради.

5. Розгляд на засіданнях Національної ради питань про видачу, продовження, переоформлення ліцензії на телерадіомовлення або питання про застосування санкцій до ліцензіатів відбувається у присутності повноважних представників відповідних ліцензіатів, про що їх письмово повідомляє Національна рада не пізніш як за три дні до засідання. Таке засідання може проводитися без участі цих осіб тільки за умови, якщо є відомості про вручення їм повідомлення про час та місце проведення засідання та в разі відсутності поважних причин для перенесення засідання.

6. Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше п'яти членів Національної ради.

7. Рішення Національної ради протягом трьох днів після його прийняття підписується головою та відповідальним секретарем Національної ради або особами, які виконують їх посадові обов'язки. У разі неможливості чи відмови голови Національної ради (або особи, яка виконує його посадові обов'язки) підписати рішення Національної ради це рішення може бути підписано п'ятьма членами Національної ради, які брали участь у відповідному засіданні.

8. На засіданні Національної ради ведеться протокол, який протягом трьох днів після засідання підписується головою Національної ради (або іншою особою, яка головувала на засіданні) та відповідальним секретарем Національної ради (або членом Національної ради, який виконує його посадові обов'язки) не пізніше чотирьох днів після проведення засідання. У разі неможливості або відмови голови Національної ради (або іншої особи, яка головувала на засіданні), відповідального секретаря Національної ради (або члена Національної ради, який виконує його посадові обов'язки) підписати протокол засідання протокол може бути підписаний не менше ніж п'ятьма членами Національної ради, які брали участь у засіданні.

( Частину дев'яту статті 24 виключено на підставі Закону N 1722-VI від 17.11.2009 )

10. На вимогу ліцензіата, стосовно якого було прийнято рішення, Національна рада у чотириденний строк з дня звернення ліцензіата видає йому копію протоколу засідання та копію рішення Національної ради.

Стаття 25. Фінансове забезпечення Національної ради

1. Діяльність Національної ради фінансується з Державного бюджету України. При цьому в Державному бюджеті України у видатках Національної ради передбачаються видатки за окремими бюджетними програмами на:

управління у сфері телебачення і радіомовлення;

офіційний моніторинг телерадіопрограм;

розробку та реалізацію Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, впровадження нових технологій і проведення досліджень щодо користування радіочастотним ресурсом для цілей телерадіомовлення; ( Абзац четвертий частини першої статті 25 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 )

розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення; ( Абзац п'ятий частини першої статті 25 в редакції Закону N 4311-VІ від 12.01.2012 )

утримання державного архіву телебачення і радіомовлення України.

2. Надходження від плати за видачу ліцензій та інші послуги, які надаються Національною радою, зараховуються до дохідної частини Державного бюджету України.

Стаття 26. Місцезнаходження Національної ради

Місцезнаходженням Національної ради є місто Київ.

Розділ V
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити відповідний перегляд нормативно-правових актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

прийняти акти, необхідність прийняття яких випливає з цього Закону;

підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 вересня 1997 року
N 538/97-ВР

^ Наверх
наверх