документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2010-07-012010-10-07  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо приведення їх у відповідність із Законом України
"Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.496 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2591-VI від 07.10.20
10 -
набирає чинності з 13.10.2010 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 7 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; 2007 р., N 3, ст. 29) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Нормативно-правові акти, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність і відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.

2. Частину першу статті 20 Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим.

3. У Законі України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650):

1) у статті 21:

частину другу доповнити словами "а також документи, підготовлені у процесі здійснення регуляторної діяльності";

абзац другий частини третьої після слів "в офіційних друкованих виданнях" доповнити словами "розміщення на офіційних сторінках відповідних органів влади у мережі Інтернет";

2) у тексті Закону ( 2657-12 ) слова "і регіонального" виключити.

4. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181):

1) статтю 12-1 після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частини одинадцяту та дванадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою та тринадцятою;

2) статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Нормативно-правові акти Антимонопольного комітету України та міжвідомчі нормативно-правові акти з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

5. Пункт 2 частини першої статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190; 2005 р., N 10, ст. 187) доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо зазначені акти є регуляторними, вони розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

6. Частину тринадцяту статті 6 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 465, N 48, ст. 481) доповнити реченням такого змісту: "Акти законодавства, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

7. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2000 р., N 46, ст. 393; 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 9, ст. 172, N 49, ст. 519; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 18-19, ст. 269, N 25, ст. 340; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) частину другу статті 9 доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

2) у частині першій статті 26:

пункт 7 доповнити словами "з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

пункт 9 доповнити словами "у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради";

3) пункт "б" статті 27 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:

"1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим підпункти 1 та 2 вважати відповідно підпунктами 2 та 3;

4) у статті 42:

частину четверту доповнити пунктом 18-1 такого змісту:

"18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради";

5) пункт 6 частини першої статті 43 після слів "плану роботи ради" доповнити словами "з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

6) у статті 46:

частину дванадцяту доповнити реченням такого змісту: "Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

перше речення частини чотирнадцятої доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

7) частину п'ятнадцяту статті 47 доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради";

8) пункт 5 частини третьої статті 50 доповнити словами "забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності";

9) частину першу статті 54 доповнити реченням такого змісту: "Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

10) пункт 17 частини шостої статті 55 після слів "не менше одного разу на рік" доповнити словами "у тому числі про здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної, обласної ради, районної у місті ради";

11) частину другу статті 58 доповнити реченням такого змісту: "Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям";

12) статтю 59 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

8. Статтю 11 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Національна комісія регулювання електроенергетики України здійснює регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

9. Статтю 23 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121) доповнити частиною другою такого змісту:

"Нормативно-правові акти страховиків, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

10. У Законі України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" ( 90/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 29, ст. 191):

1) частину другу статті 9 доповнити пунктом 39 такого змісту:

"39) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

2) статтю 10 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати відповідно частинами восьмою - десятою;

3) статтю 16 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення Верховною Радою Автономної Республіки Крим регуляторної діяльності, а також оприлюднення інформації про здійснення нею регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Верховною Радою Автономної Республіки Крим".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою.

11. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190):

1) частину другу статті 5 після слів "відповідних місцевих державних адміністрацій" доповнити словами "а також з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

2) статтю 6 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

3) у пункті 4 частини першої статті 13 слова "приватизації та підприємництва" замінити словами "приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики";

4) у статті 19:

у назві слова "приватизації та підприємництва" замінити словами "приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики";

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

5) пункт 2 статті 28 доповнити словами "а також залучати громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднання, наукові установи та консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання, до підготовки аналізів регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів";

6) у статті 41:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є проектами регуляторних актів, підлягають погодженню з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики в порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються у порядку, встановленому статтею 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

7) у статті 43:

назву після слова "Оскарження" доповнити словами "зупинення дії";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Дія актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, або окремих положень цих актів зупиняється у разі невиконання або неоскарження у встановленому законом порядку рішень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики".

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

8) перше речення статті 45 доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

12. Статтю 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Нормативно-правові акти Національного банку, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.

13. Статтю 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 22, ст. 292; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частину тринадцяту вважати частиною чотирнадцятою.

14. Частину другу статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Документи нормативного характеру, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

15. Частину першу статті 15 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення комісій, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

16. У розділі III Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні ( 2157-14 ), затвердженої Законом України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 7, ст. 35):

абзац третій вступної частини викласти в такій редакції:

"формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності";

підрозділ 2 викласти в такій редакції:

"2. Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності

Формування цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної державної регуляторної політики є одним з основних завдань Програми. Реалізація такої політики спрямована на істотне вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами малого підприємництва, перегляд регуляторних актів для визначення їх доцільності та ефективності в нових економічних умовах, забезпечення оприлюднення проектів зазначених актів, а також відстеження результативності регуляторних актів.

Реалізація державної регуляторної політики забезпечується шляхом:

планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, їх оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій;

відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення відповідних звітів;

удосконалення законодавства з метою зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності;

висвітлення в засобах масової інформації проблем, пов'язаних з реалізацією державної регуляторної політики, забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів шляхом залучення громадян, суб'єктів малого підприємництва та їх об'єднань до розроблення та обговорення таких проектів;

удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, спрощення процедури державної реєстрації суб'єктів господарювання.

Заходи щодо реалізації державної регуляторної політики спрямовані на забезпечення системності, послідовності та координації дій з розроблення та прийняття регуляторних актів, урахування пропозицій громадськості під час їх опрацювання, досягнення оптимального державного регулювання діяльності суб'єктів малого підприємництва".

17. Частину другу статті 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"Рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

18. У частині другій статті 5 Закону України "Про організації роботодавців" ( 2436-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 171):

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду, а також знань з питань здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

19. Статтю 28 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) доповнити частиною другою такого змісту:

"Саморегулівні організації оцінювачів беруть участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

20. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110):

1) статтю 16 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Саморегулівні організації в межах делегованих їм повноважень здійснюють регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

2) статтю 28 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Нормативно-правові акти Уповноваженого органу, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

21. Статтю 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 30) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Нормативно-правові акти Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

22. Частину сьому статті 24 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) доповнити абзацом десятим такого змісту:

"Саморегулівна організація кредитних спілок у межах функцій, делегованих Уповноваженим органом, здійснює регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

23. Статтю 33 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів у межах повноважень, делегованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, здійснюють регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

24. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376):

1) частину десяту статті 60 викласти в такій редакції:

"10. Постанови правління Пенсійного фонду підлягають обов'язковому офіційному оприлюдненню в офіційних виданнях та на офіційній веб-сторінці Фонду. Постанови правління Пенсійного фонду, що відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

2) статтю 63 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Рішення директора виконавчої дирекції Пенсійного фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

25. У Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

1) статтю 20 після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"13. Рішення НКРЗ, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частини тринадцяту та чотирнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою та п'ятнадцятою;

2) частину другу статті 22 доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

26. Частину другу статті 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265) доповнити реченням такого змісту: "Рішення Національної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

27. Статтю 49 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Саморегулівні організації в межах повноважень, делегованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

28. Статтю 14 Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Аудиторська палата України здійснює регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою.

( Пункт 29 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2591-VI від 07.10.2010 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2388-VI

^ Наверх
наверх