документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-01-112010-02-112012-10-022012-10-162017-03-23  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про дозвільну діяльність у сфері використання
ядерної енергії

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 9, ст. 68 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 747-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 29, ст.236
N 1874-VI від 11.02.20
10 -
набирає чинності з 27.02.2010 р. )

Цей Закон визначає правові та організаційні засади дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також загальні положення регулювання суспільних відносин, що виникають під час її провадження, як виняток із загальних положень, установлених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). ( Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії спрямована на захист інтересів національної безпеки, запобігання перевищенню допустимих норм опромінення людей і забруднення довкілля, а також дотримання вимог режиму нерозповсюдження ядерної зброї. ( Абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни та визначення

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) використання джерел іонізуючого випромінювання - один з окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що включає такі види робіт з джерелами іонізуючого випромінювання: експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність; введення та виведення з експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання; монтаж та демонтаж, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання;

2) державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання - внесення до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання інформації про джерела іонізуючого випромінювання, вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон України, а також про власників таких джерел, фізичних і юридичних осіб, за якими вони закріплені на правах господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні або користуванні на інших підставах;

3) діяльність у сфері використання ядерної енергії - діяльність, у процесі якої використовуються додаткові джерела іонізуючого випромінювання, дія зазначеного випромінювання поширюється на додаткові групи людей або змінюється система напрямів випромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються;

4) документи дозвільного характеру - ліцензії, дозволи, у тому числі окремі дозволи, сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

5) експлуатуюча організація (оператор) - призначена державою юридична особа, яка провадить діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, фізичний захист ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах їх життєвого циклу і несе відповідальність за ядерну шкоду;

6) етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів - вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття;

7) етапи життєвого циклу ядерної установки - вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації;

8) життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів - сукупність взаємопов'язаних процесів поступових змін стану ядерної установки або сховища починаючи з вибору майданчика для їх розміщення і закінчуючи поверненням майданчика до загальногосподарського використання;

9) ліцензіат - суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, якому в установленому законодавством порядку видано ліцензію на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;

10) ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії - документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що засвідчує право ліцензіата на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

11) ліцензування - видача, внесення змін, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами умов провадження ліцензованої діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; видача розпоряджень про усунення порушень умов провадження ліцензованої діяльності;

12) орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки - центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

13) переоформлення ліцензії - видача органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки ліцензії на новому бланку на заміну чинної з урахуванням умов, на підставі яких була видана чинна ліцензія, та змін, що стали підставою для її переоформлення;

14) радіоактивні матеріали - будь-які матеріали, що містять радіонукліди, в яких питома активність, а також сумарна активність у разі їх перевезення перевищують межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки;

15) реакторна установка - установка та пов'язані з нею системи, важливі для безпеки, під час експлуатації яких відбувається керована ланцюгова ядерна реакція поділу для отримання кінцевого продукту (потоку нейтронів, електроенергії, радіоактивних ізотопів);

16) сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів - документ, що підтверджує відповідність організаційних заходів та технічних засобів, важливих для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів, вимогам норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки;

17) суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі - суб'єкт діяльності) - зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа (підприємство, установа чи організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа - підприємець, яка провадить чи заявила про намір провадити діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації. ( Стаття 1 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 2. Завдання Закону

Основними завданнями цього Закону є:

правове регулювання відносин під час провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії; ( Абзац другий статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

встановлення правового режиму дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з провадженням дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі в разі використання ядерної енергії військовими формуваннями та установами в цілях, не пов'язаних з провадженням військової діяльності. ( Частина перша статті 3 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Об'єктом дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є діяльність, на яку поширюється дія державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 4. Мета дозвільної діяльності у сфері використання
ядерної енергії

Метою дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є:

забезпечення використання тільки тих ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктів, рівень ядерної та радіаційної безпеки яких визнано таким, що відповідає міжнародно визнаним вимогам на основі всебічної оцінки усіх факторів, які впливають на безпеку, включаючи забезпечення фізичного захисту; ( Абзац другий статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

забезпечення провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії тільки тими фізичними та юридичними особами, які можуть гарантувати виконання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. ( Абзац третій статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 5. Основні принципи дозвільної діяльності у сфері
використання ядерної енергії

Основними принципами дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є:

пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки над іншими інтересами;

диференційований підхід до різних видів діяльності та джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням потенційної ядерної та радіаційної небезпеки, пов'язаної з ними;

об'єктивність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки при оцінці рівня безпеки та прийнятті рішень; ( Абзац четвертий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

обгрунтованість установлених критеріїв, вимог та умов забезпечення безпеки у сфері використання ядерної енергії з урахуванням усього комплексу екологічних, економічних та соціальних чинників;

відповідальність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за дотримання встановлених процедур дозвільної діяльності і достатність визначених ними умов і обмежень провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії; ( Абзац шостий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

неприпустимість втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, крім передбачених законом випадків; ( Статтю 5 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

забезпечення органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відкритості і гласності провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії. ( Статтю 5 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Розділ II. Здійснення дозвільної діяльності у сфері
використання ядерної енергії

Стаття 6. Особливості провадження дозвільної діяльності у
сфері використання ядерної енергії

Особливості провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії визначаються пріоритетністю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і пов'язані з необхідністю всебічної оцінки безпеки у разі прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документів дозвільного характеру.

Дозвільна діяльність є складовою частиною державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і передбачає:

ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу такій організації окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки; ( Абзац статті 6 в частині ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації набирає чинності 27.08.2010 - див. пункт 1 розділу II Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

видачу сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання;

видачу дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів.

Спроможність забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів є обов'язковою умовою для видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Видані уповноваженими органами іноземних держав ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, визнаються в Україні відповідно до міжнародних договорів України про взаємне визнання відповідних ліцензій.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснює передбачені цим Законом повноваження безпосередньо або через свої територіальні органи. ( Стаття 6 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 7. Окремі види діяльності у сфері використання ядерної
енергії, що підлягають ліцензуванню

У сфері використання ядерної енергії обов'язковому ліцензуванню підлягають такі види діяльності:

( Абзац другий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

переробка уранових руд;

перевезення радіоактивних матеріалів;

переробка, зберігання радіоактивних відходів; ( Абзац п'ятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

виробництво джерел іонізуючого випромінювання; ( Абзац шостий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

використання джерел іонізуючого випромінювання;

підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей ( 1683-2000 ), який визначається Кабінетом Міністрів України);

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. ( Абзац дев'ятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 747-IV від 15.05.2003; в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Ліцензування зазначених видів діяльності здійснюється уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до законодавства.

Від ліцензування звільняється діяльність, пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, за таких умов:

безпека використання джерела іонізуючого випромінювання забезпечується його конструкцією;

використання джерела іонізуючого випромінювання не потребує спеціальної підготовки персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки, що виходить за межі вивчення інструкції з використання цього джерела іонізуючого випромінювання;

досвід використання свідчить про відсутність аварій з радіаційними наслідками.

Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування ( 912-2002 ), визначається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення відповідно до критеріїв, установлених Кабінетом Міністрів України. ( Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 8. Ліцензування діяльності експлуатуючої організації
на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки
або сховища для захоронення радіоактивних відходів

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає експлуатуючій організації ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, що подала відповідну заяву, на підставі всебічної оцінки безпеки ядерної установки або сховища та оцінки спроможності зазначеної експлуатуючої організації виконувати усі заходи щодо забезпечення безпеки ліцензію на провадження діяльності, пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, а саме: ( Абзац перший частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

на будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки;

на будівництво сховища для захоронення радіоактивних відходів; ( Абзаци другий - четвертий частини першої статті 8 замінено абзацами другим і третім згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

на експлуатацію ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

на зняття з експлуатації ядерної установки;

на закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Отримання експлуатуючою організацією ліцензії є підставою для початку провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, включаючи усі об'єкти, що знаходяться на майданчику даної ядерної установки або сховища і технологічно з ними пов'язані. Ліцензією встановлюються умови та обмеження провадження такої діяльності, здійснення робіт та операцій, обумовлюється технологічний комплекс і межі майданчика, на які поширюється дія цієї ліцензії. Одна ліцензія може бути видана на комплекс із декількох ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, розташованих у межах одного майданчика. ( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Умовами ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу, яку отримує експлуатуюча організація, визначаються види робіт або операції, здійснення яких на етапах будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу, що видається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Умови та порядок видачі таких дозволів визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. ( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 9. Ліцензування діяльності персоналу та посадових
осіб експлуатуючої організації

Перелік посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою і діяльність якого може здійснюватися лише на підставі ліцензії, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також діяльність яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії, визначається в ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

До цього переліку включаються посадові особи, до службових обов'язків яких віднесено:

прийняття рішень про режим роботи ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

прийняття рішень про впровадження планів протиаварійного реагування;

прийняття рішень про впровадження модернізації та модифікації систем, важливих для безпеки;

допуск персоналу до безпосереднього управління реакторною установкою атомної електростанції;

контроль за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (внутрішній нагляд).

Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності персоналу та посадових осіб експлуатуючої організації визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. ( Стаття 9 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

( Статтю 10 виключено на підставі Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 11. Державна реєстрація джерел іонізуючого
випромінювання, у тому числі тих, діяльність з
використання яких звільняється від ліцензування

Джерела іонізуючого випромінювання, у тому числі ті, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, підлягають державній реєстрації, порядок здійснення якої визначається Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 11 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 11-1. Видача дозволів на перевезення радіоактивних
матеріалів

Дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки чи його територіальним органом у разі міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів. Порядок видачі дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Розділ II доповнено статтею 11-1 згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 11-2. Видача сертифікатів про затвердження у разі
перевезення радіоактивних матеріалів

Сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у випадках та порядку, передбачених законодавством з ядерної та радіаційної безпеки. ( Розділ II доповнено статтею 11-2 згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Розділ III. Порядок ліцензування діяльності
у сфері використання ядерної енергії

( Назва розділу III в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження діяльності
у сфері використання ядерної енергії

Ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом.

Для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії суб'єкт діяльності (заявник) подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу.

До заяви додаються копії засвідчених в установленому законодавством порядку установчих документів, документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання та уранових об'єктів, а також документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії, а також вимоги щодо їх оформлення та змісту встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки для окремого етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

У заяві на отримання ліцензії зазначаються межі майданчика, на якому розміщено (планується розмістити) ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі виданої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

Розмір плати за проведення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган здійснює попередній розгляд заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх форми та змісту.

Про результати попереднього розгляду орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган повідомляють заявнику:

протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, може здійснюватися органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інспекційного обстеження заявника. Інспекційне обстеження заявника є обов'язковим у разі провадження ним діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки поданих документів та порядок проведення інспекційного обстеження заявника встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Строки проведення перевірки повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, та їх оцінки, включаючи державну експертизу зазначених документів та інспекційне обстеження заявника, не повинні перевищувати:

двох років з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність проведення додаткової перевірки, може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати трьох років;

двох місяців з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган видають заявникові ліцензію або надсилають повідомлення про відмову із зазначенням причини та умов повторного розгляду заяви не пізніше ніж:

у десятиденний строк після прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

у триденний строк після прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки веде єдиний реєстр виданих ліцензій у встановленому законодавством порядку.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган формують ліцензійну справу щодо кожного ліцензіата, в якій зберігаються документи, подані ліцензіатом для видачі, переоформлення ліцензії, внесення до неї змін, видачі дубліката ліцензії, а також копії рішень про видачу, переоформлення, анулювання та видачу дубліката ліцензії, внесення до неї змін, розпорядження про усунення порушень умов ліцензії. ( Стаття 12 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 13. Відмова у видачі ліцензії

Заявникові може бути відмовлено у видачі ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом у разі: ( Абзац перший частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

відсутності чи недостатності документів, що підтверджують відповідність безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів встановленим вимогам; ( Абзац другий частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

відсутності чи недостатності документів, що підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення; ( Частину першу статті 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки; ( Частину першу статті 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

наявності в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено заявником до суду. ( Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін

Ліцензії у сфері використання ядерної енергії видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом на бланках спеціального зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Бланки ліцензії є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

Замовлення на виготовлення бланків ліцензій у сфері використання ядерної енергії здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок обліку, зберігання бланків ліцензій у сфері використання ядерної енергії та ведення відповідної звітності встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

У ліцензії зазначаються:

найменування органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу, що видав ліцензію;

найменування і місцезнаходження заявника - юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові, місце проживання заявника - фізичної особи, якому видається ліцензія. У разі якщо вид діяльності, який підлягає ліцензуванню, провадиться філіями, іншими відокремленими підрозділами заявника, в ліцензії зазначається їх місцезнаходження;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

етап життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів чи окремий вид діяльності, на право провадження якої видається ліцензія;

межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії;

перелік основних об'єктів та будівель, що належать до технологічного комплексу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів (у ліцензії експлуатуючої організації на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу зазначених установки або сховища);

перелік об'єктів, будівель, установок та процесів, що належать до технологічного комплексу з переробки та зберігання радіоактивних відходів (у ліцензії на переробку, зберігання радіоактивних відходів);

технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання (у ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії);

перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії;

перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

умови провадження діяльності;

перелік видів робіт чи операцій на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, виконання яких здійснюється після видачі окремих дозволів органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

дата видачі, строк дії та номер ліцензії.

Ліцензія підписується керівником або іншою уповноваженою посадовою особою органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу і скріплюється печаткою.

Строк дії ліцензії встановлюється:

на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів відповідно до передбачуваної поданими документами тривалості відповідного етапу життєвого циклу зазначених установки або сховища;

на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії на строк, не менший ніж три роки.

Протягом строку дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган можуть вносити до неї зміни чи здійснювати переоформлення ліцензії.

Підставами для внесення змін до ліцензії є:

зміна найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності);

намір ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів;

намір ліцензіата продовжити строк дії ліцензії;

внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки;

виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.

Ліцензія підлягає переоформленню у разі:

реорганізації ліцензіата;

зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

виявлення ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

У разі переоформлення ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган приймає рішення про визнання попередньої ліцензії недійсною із внесенням відповідних змін до єдиного реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, на який видавалася ліцензія, що підлягала переоформленню.

Розгляд заяви про внесення змін до ліцензії та її переоформлення здійснюються у порядку, встановленому для видачі ліцензії. Заява про внесення змін до ліцензії у зв'язку з продовженням строку її дії подається ліцензіатом до закінчення строку дії ліцензії у строки, встановлені статтею 12 цього Закону для розгляду заяви органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом.

Рішення про відмову у внесенні змін до ліцензії або в її переоформленні може бути оскаржено ліцензіатом до суду. ( Стаття 14 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 15. Нагляд за дотриманням умов ліцензії

Нагляд за дотриманням умов ліцензії здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган шляхом проведення оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, стану фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання за результатами аналізу звітної документації, що подається ліцензіатом, а також шляхом проведення інспекційних перевірок ліцензіата. ( Частина перша статті 15 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Порядок проведення інспекційних перевірок ліцензіата та їх періодичність визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. ( Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Порядок подання ліцензіатами звітної документації встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. ( Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Засоби та методи перевірок не повинні перешкоджати діяльності ліцензіата, який перевіряється. ( Частина четверта статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 16. Зупинення дії та анулювання ліцензії

Дія ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії може бути зупинена, а ліцензія на провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки (до завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку) або будівництва сховища для захоронення радіоактивних відходів та ліцензія на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії можуть бути анульовані органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом, що їх видав, у разі:

подання ліцензіатом відповідної заяви;

ліквідації ліцензіата - юридичної особи або припинення підприємницької діяльності ліцензіатом - фізичною особою;

порушення ліцензіатом умов ліцензії, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

неспроможності ліцензіата дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

припинення дії документів, на підставі яких зроблено висновок про спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, або невиконання вимог безпеки, визначених такими документами.

Ліцензія на провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію (після завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку), експлуатації або зняття з експлуатації ядерної установки та на етапі експлуатації або закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів може бути анульована лише після повного вилучення з них ядерних матеріалів і радіоактивних відходів чи після видачі ліцензії на провадження діяльності на такій установці або сховищі іншому ліцензіату.

Неусунення виявлених порушень у встановлений строк у разі провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки (до завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку) або будівництва сховища для захоронення радіоактивних відходів та в разі провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії тягне за собою анулювання ліцензії.

У разі прийняття органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом рішення про зупинення дії чи анулювання ліцензії ліцензіат зобов'язаний негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності, повідомити про це зазначеним органам і вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища, а в разі прийняття рішення про анулювання ліцензії - протягом 10 днів з дня його надходження надіслати оригінал ліцензії органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу, який її видав.

Про анулювання ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган повідомляє протягом п'яти днів органам державного управління у сфері використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами.

Рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії може бути оскаржено ліцензіатом до суду. ( Стаття 16 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 16-1. Видача дубліката ліцензії

У разі втрати або пошкодження ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом може бути виданий дублікат ліцензії.

Підставою для видачі дубліката ліцензії є звернення ліцензіата до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з відповідною заявою, до якої додається документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії подається ліцензіатом органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу разом з документами, зазначеними у частині другій цієї статті.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Ліцензіат, який подав заяву та документи, необхідні для видачі дубліката ліцензії, може провадити діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові зазначений дублікат.

У разі видачі дубліката ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, яка була втрачена або пошкоджена, із внесенням не пізніше наступного робочого дня відповідних змін до єдиного реєстру обліку виданих ліцензій. ( Розділ III доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Розділ IV. Права та обов'язки суб'єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії

Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії мають право:

одержувати інформацію про стан та результати розгляду поданих документів;

надавати органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу та організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, додаткові письмові чи усні пояснення, зауваження, рекомендації по суті питань, що розглядаються; ( Абзац третій частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

порушувати клопотання перед органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про зміни в переліку експертних організацій, які беруть участь у розгляді поданих документів;

оскаржувати у встановленому порядку неправомірні дії окремих посадових осіб органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі порушення ними встановленого порядку розгляду заяви та поданих документів, прийняття необгрунтованого чи необ'єктивного рішення. ( Абзац п'ятий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії зобов'язані:

заявляти про намір провадити діяльність, що потребує видачі документа дозвільного характеру на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;

подавати органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу та експертним організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, документи в обсязі, необхідному для проведення всебічного, об'єктивного аналізу та оцінки дотримання вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також для прийняття рішення щодо діяльності суб'єкта у сфері використання ядерної енергії;

сприяти зазначеним органам та організаціям у виконанні їх обов'язків;

надавати в установлений законодавством строк органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу інформацію щодо дотримання умов провадження дозволеної діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

повідомляти органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу про зміну умов провадження діяльності;

вносити плату за проведення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії відповідно до законодавства;

звітувати перед органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом про результати провадження дозволеної діяльності у встановленому органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки порядку;

інформувати громадськість про рівень безпеки під час діяльності, на провадження якої видано документ дозвільного характеру. Перелік відомостей, що підлягають оприлюдненню, а також порядок їх оприлюднення встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. ( Частина друга статті 17 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 )

Стаття 17-1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії несуть відповідальність за:

провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом встановлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації - штраф у розмірі від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру - штраф у розмірі від однієї до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення про накладення штрафів, передбачених частиною першою цієї статті, приймається головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками від імені органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі протоколу про порушення вимог цього Закону, складеного державним інспектором органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу.

Оскарження рішень головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступників щодо накладення штрафів здійснюється в судовому порядку.

Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, зараховуються до Державного бюджету України. ( Розділ IV доповнено статтею 17-1 згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 )

Розділ V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Дозволи на діяльність у сфері використання ядерної енергії, які діяли на території України до прийняття цього Закону, втрачають свою чинність не пізніш як через три роки після набрання чинності цим Законом. Протягом зазначеного періоду юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, зобов'язані переоформити дозволи відповідно до вимог цього Закону.

3. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

5. Статтю 33 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81) викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Експлуатуюча організація (оператор)

Експлуатуюча організація (оператор) - це призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду.

Експлуатуюча організація (оператор):

отримує ліцензію згідно з законодавством на здійснення діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

розробляє та здійснює заходи щодо підвищення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

має право страхування зайнятості робочих місць, важливих для забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

забезпечує радіаційний захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища;

несе відповідальність за фізичний захист ядерних матеріалів та радіоактивних відходів;

у встановленому порядку подає своєчасно і в повному обсязі інформацію про випадки порушень у роботі ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів;

забезпечує фінансове покриття відповідальності за ядерну шкоду у розмірі та на умовах, що визначаються законодавством України;

відраховує кошти у фонд зняття з експлуатації ядерної установки;

несе відповідальність за збитки, завдані персоналу під час виконання ним службових обов'язків, згідно з законодавством України.

Експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана періодично, відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, здійснювати переоцінку безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів і подавати звіти за її результатами органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Переоцінка безпеки також здійснюється на вимогу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі істотних змін конструкції установки або сховища, а також коли досвід експлуатації свідчить про недоліки попередньої оцінки.

Експлуатуюча організація (оператор) не може вдаватися до дій або демонстрації намірів, які можуть спонукати персонал до порушення вимог цього Закону, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Експлуатуюча організація (оператор) включає у собівартість виробництва електроенергії затрати на:

реалізацію програм підвищення безпеки роботи ядерних установок;

забезпечення зберігання відпрацьованого ядерного палива, переробки і захоронення радіоактивних відходів;

науково-технічний і конструкторсько-технологічний супровід експлуатації ядерних установок;

комплектування, підготовку і перепідготовку персоналу;

страхування персоналу і населення на випадок ядерної шкоди;

зняття з експлуатації та консервацію ядерних установок;

соціально-економічний розвиток територій, на яких розташовані ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 січня 2000 року
N 1370-XIV

^ Наверх
наверх