документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 березня 2007 р. N 480
Київ

Про затвердження Порядку надання у 2007 році
спеціальних дозволів на користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2007 р. N 480

Порядок
надання у 2007 році спеціальних
дозволів на користування надрами

1. Цей Порядок регулює питання надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозвіл) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Дія Порядку поширюється на всі види користування надрами.

2. Дозволи надаються Мінприроди переможцям аукціонів з їх продажу, а також надрокористувачам у випадках, передбачених у пункті 7 цього Порядку.

3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо економічно рентабельною є тільки їх спільна розробка, що підтверджується відповідним обґрунтуванням Державної комісії по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних копалин за кількома дозволами.

4. Дозвіл на видобування корисних копалин надається після проведення ДКЗ експертизи та затвердження розвіданих запасів корисних копалин.

В окремих випадках дозвіл на видобування корисних копалин попередньо розвіданих родовищ може бути надано за наявності позитивної оцінки ДКЗ. При цьому до особливих умов дозволу включається обов'язкова вимога стосовно затвердження ДКЗ запасів корисних копалин розвіданої ділянки надр протягом трьох років з моменту його надання.

Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки.

5. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення;

задоволення інших потреб.

6. Строк дії дозволу обчислюється починаючи від дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

Дозвіл надається на:

геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, - не більш як на п'ять років, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, - на 10 років;

видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) - не більш як на 20 років, видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ), - на строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та на видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші та не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України;

будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, - не більш як на 20 років;

будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років;

задоволення інших потреб - не більш як на 20 років.

Дозволи на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення, надаються без обмеження строку дії.

У разі перебування цілісних майнових комплексів з видобування та переробки корисних копалин у довгостроковій оренді строк дії дозволу не може перевищувати строк оренди цих комплексів.

7. Без проведення аукціону дозвіл на користування ділянкою надр надається у разі:

1) видобування корисних копалин, якщо заявник, провівши геологічне вивчення ділянки надр за власні кошти, здійснив підрахунок запасів корисної копалини, який затверджено ДКЗ, та сплачує в установленому порядку збір за проведені геологорозвідувальні роботи під час розробки родовища;

2) розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування;

3) геологічного вивчення надр та видобування корисних копалин місцевого значення і торфу.

Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, Мінприроди не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу розміщує у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму веб-сайті в Інтернет із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, вартості геологічної інформації та адреси, за якою необхідно надсилати заяви на отримання дозволу. У разі коли до Мінприроди у зазначений строк надійшли заяви разом з документами, зазначеними у додатку 1, на отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від декількох претендентів, проводиться аукціон;

4) геологічного вивчення та видобування підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання (крім промислового розливу); підземних питних і технічних вод для технічних цілей;

5) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету (у разі, коли дозволи надаються суб'єктам господарювання на підставі укладеного договору про виконання робіт відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

6) геологічного вивчення і видобування природних лікувальних ресурсів державними лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і які мають лікувальну інфраструктуру;

7) виконання угод про розподіл продукції (якщо ділянка надр надається у користування у порядку, визначеному Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 );

8) геологічного вивчення або видобування корисних копалин, якщо відповідно до законодавства України заявник є власником цілісного майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано надрокористувачу в довгострокову оренду;

9) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод;

10) будівництва споруд для підземного зберігання нафти та газу відповідно до рішення Кабінету Міністрів України;

11) створення геологічних територій та об'єктів в частині їх геологічного вивчення і збереження, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади);

12) видобування природного газу, реалізація якого здійснюватиметься за регульованими державою тарифами;

13) видобування попередньо розвіданих і незначних запасів родовищ корисних копалин за наявності їх позитивної оцінки ДКЗ.

Заявники, які мають право на отримання дозволів без проведення аукціонів, подають Мінприроди в установленому порядку заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1, обов'язково узгодивши питання про надання дозволів з органами місцевого самоврядування (у межах Автономної Республіки Крим - з Верховною Радою Автономної Республіки Крим), територіальним органом Мінприроди, а також на:

видобування корисних копалин (геологічне вивчення в тому числі дослідно-промислова розробка), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод, задоволення інших потреб, будівництво споруд для підземного зберігання нафти і газу відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, створення геологічних територій та об'єктів в частині їх геологічного вивчення і збереження, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади) - з Держгірпромнаглядом;

видобування та геологічне вивчення природних лікувальних ресурсів - з МОЗ;

видобування вугілля і торфу - з Мінвуглепромом.

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 90 днів після надходження заяви разом з документами у повному обсязі.

У випадках, передбачених пунктом 7 цього Порядку, дозволи надаються за результатами розгляду поданих заявок Міжвідомчою робочою групою з питань надрокористування, склад якої та положення про яку затверджуються Мінприроди.

Порядок реєстрації документів, що надійшли для видачі дозволів, затверджується Мінприроди.

8. Мінприроди з метою раціонального та ефективного використання надр у разі потреби під час надання дозволу встановлює особливі умови користування надрами щодо:

вимог, правил і стандартів користування конкретними ділянками надр;

якості продукції або робіт;

технології видобування та переробки корисних копалин;

порядку видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

видів, обсягів і строків виконання робіт на ділянці надр;

припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки надр.

Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між Мінприроди і надрокористувачем.

9. Надання у користування надр континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України здійснюється з урахуванням особливого режиму морських просторів.

Дозвіл на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, розташованої за межами територіального моря, надається з урахуванням норм міжнародного морського права.

У разі надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат і меж, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі.

У дозволі на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України передбачається особливий режим проведення робіт, який погоджується з Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди.

На ділянках нафтогазоносних надр особливий режим проведення робіт встановлюється власником за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди.

В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеній між Мінприроди і надрокористувачем, можуть встановлюватися додаткові вимоги відповідно до законодавства.

10. Дозвіл видається надрокористувачу, а його копія та робочий примірник разом з відповідними документами зберігається в Мінприроди.

У дозволі зазначаються:

реєстраційний номер і дата видачі;

вид користування надрами;

відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та обмежень щодо глибини використання (у разі потреби);

вид корисної копалини (відповідно до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827, її запаси на час надання дозволу;

найменування органу, який затвердив (апробував) запаси корисної копалини, дата і номер протоколу (для дозволів на видобування корисних копалин);

мета користування надрами;

джерело фінансування робіт;

особливі умови;

відомості про власника дозволу (найменування юридичної особи, прізвище ім'я та по батькові фізичної особи, ідентифікаційний код (номер), місцезнаходження);

відомості про погодження надання дозволу;

строк дії дозволу.

11. Вартість дозволу визначається за результатами аукціону.

Дозвіл надається переможцю аукціону після внесення ним плати згідно з договором купівлі-продажу, а суб'єкту господарювання, якому надається дозвіл відповідно до пункту 7 цього Порядку, після оплати протягом 60 днів збору за надання дозволу та вартості геологічної інформації про ділянку надр (у разі потреби), яка надається у користування відповідно до законодавства.

12. Надрокористувач не може дарувати, продавати або іншим чином відчужувати права, надані йому дозволом, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів суб'єктів господарювання, що утворюються за його участю, а також до складу майна з метою провадження спільної діяльності.

13. Надрокористувач, який отримав дозвіл (крім дозволу на користування нафтогазоносними надрами), повинен розпочати відповідну діяльність протягом двох років починаючи з дати надання дозволу.

Надрокористувач, який отримав дозвіл на користування нафтогазоносними надрами, повинен розпочати відповідну діяльність не пізніше ніж через 180 календарних днів з початку дії такого дозволу.

14. У разі виникнення потреби у закінченні геологічного вивчення і проведення оцінки запасів родовища, розробки родовища корисних копалин чи закінчення ліквідаційних робіт за умови відсутності порушень з боку надрокористувача умов дозволу строк дії дозволу може бути продовжено.

При цьому строк дії дозволу на геологічне вивчення продовжується на строк, необхідний для закінчення робіт, але не більш як на п'ять років.

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає Мінприроди заяву із зазначенням причин його продовження не пізніше ніж за шість місяців, а для дозволу на геологічне вивчення надр - за три місяці до закінчення строку його дії. Якщо надрокористувач не подав заяви у визначений строк, він втрачає право на продовження строку дії дозволу.

Дотримання надрокористувачем умов дозволу підтверджується висновками Держгірпромнагляду і Мінприроди, а у разі користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку і Мінагрополітики.

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається Мінприроди протягом 90 днів після надходження відповідних документів у повному обсязі.

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає такі ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону.

15. Надрокористувачу може бути відмовлено у продовженні строку дії дозволу у разі:

недотримання умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування надрами;

порушення надрокористувачем вимог актів законодавства про користування надрами та охорону навколишнього природного середовища;

прийняття рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

виникнення загрози проникнення до підземних виробок шкідливих і небезпечних речовин.

16. Переоформлення дозволу проводиться у разі:

реорганізації юридичної особи (надракористувача) відповідно до законодавства, якщо юридична особа має намір продовжити користування надрами;

коли юридична особа (надрокористувач) виступає засновником юридичної особи, утвореної з метою продовження діяльності на наданій їй у користування ділянці надр, за умови передачі новоутвореній відповідно до законодавства юридичній особі майна, необхідного для користування надрами згідно з дозволом, наявності у такої юридичної особи необхідної ліцензії на провадження виду господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами, та якщо частка юридичної особи (надрокористувача) в статутному фонді новоутвореної юридичної особи на час передачі права користування надрами становить не менш як 50 відсотків;

передачі майна, необхідного для користування ділянкою надр, юридичною особою (надрокористувачем), яка є основним підприємством, юридичній особі, яка є її дочірнім підприємством, а юридичною особою (надрокористувачем), яка є дочірнім підприємством, юридичній особі, яка є її основним підприємством, за умови наявності у таких юридичних осіб ліцензії на провадження видів господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами.

зміни найменування юридичної особи (надрокористувача), а також зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи (надрокористувача).

Порядок переоформлення дозволів затверджує Мінприроди.

У разі втрати дозволу або непридатності його для подальшого використання надрокористувачу видається дублікат дозволу в порядку, визначеному Мінприроди.

17. Умови користування ділянкою надр, визначені у дозволі та в угоді про умови користування ділянкою надр, можуть бути змінені Мінприроди за погодженням з органами, до компетенції яких належить погодження цих умов, у разі:

зміни в установленому порядку проектної документації на геологічне вивчення, розробку та облаштування родовища;

зменшення площі ділянки надр за ініціативою як надрокористувача, так і відповідних контролюючих органів;

виявлення невідомих на час надання дозволу даних про нові види корисних копалин і супутні цінні компоненти, а також про нові властивості або якість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів.

Заява надрокористувача про зміни умов дозволу та угоди про умови користування ділянкою надр розглядається Мінприроди протягом 90 днів після її надходження.

За результатами розгляду заяви Мінприроди вносить зміни до дозволу та угоди або надсилає надрокористувачу вмотивовану відмову.

Зміни до дозволу вносяться шляхом його переоформлення.

Зміни до угоди про умови користування ділянкою надр оформлюються як доповнення до неї і є її невід'ємною частиною.

У разі переоформлення або продовження строку дії дозволу справляється збір у розмірі згідно з додатком 2.

18. Дія дозволу може бути зупинена Мінприроди безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування та Державної податкової адміністрації у разі:

порушення надрокористувачем умов дозволу або угоди про умови користування ділянкою надр;

виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників або населення;

невнесення протягом шести місяців плати за користування надрами або збору за геологорозвідувальні роботи, проведені за рахунок державного бюджету;

неодноразового порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання надр;

проведення на наданій у користування ділянці надр робіт, не передбачених у дозволі.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр цільових робіт, передбачених дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії.

Дія дозволу поновлюється Мінприроди після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії, і сплати сум усіх фінансових санкцій, застосованих у зв'язку із зупиненням його дії.

19. Мінприроди анулює дозвіл у разі:

відсутності потреби у користуванні надрами;

ліквідації надрокористувача, якому надано дозвіл;

подання надрокористувачем свідомо неправдивих відомостей;

користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я людей;

використання надр не за призначенням;

визнання аукціону, за результатами якого був наданий дозвіл, недійсним;

неодноразового порушення надрокористувачем умов дозволу або угоди про умови користування ділянкою надр;

визнання дозволу недійсним у судовому порядку;

невжиття надрокористувачем заходів для усунення причин зупинення дії дозволу;

вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр;

коли суб'єкт господарської діяльності протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ, родовищ нафти і газу - 180 календарних днів, з початку дії спеціального дозволу не приступив до користування ділянкою надр без поважних причин;

дострокового розірвання договору про оренду цілісних майнових комплексів для підприємств, яким був наданий дозвіл відповідно до абзацу дев'ятого пункту 7 цього Порядку.

Витрати надрокористувача у період від надання дозволу до його анулювання, а також збір за надання дозволу не компенсуються.

20. Рішення Мінприроди про відмову в наданні дозволу та його анулювання може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.

21. Облік наданих дозволів веде Мінприроди.

Бухгалтерський облік надходження коштів до державного бюджету від продажу дозволів на користування надрами та сплати збору за їх видачу веде Державне казначейство, про що щодекади подає інформацію Мінприроди.

22. Контроль за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своєї компетенції Мінприроди, Держгірпромнагляд, МОЗ, а також органи місцевого самоврядування.

Додаток 1
до Порядку

               ПЕРЕЛІК
документів, що подаються разом із
заявою про надання дозволу на користування
надрами без проведення аукціону

------------------------------------------------------------------
| Вид користування| Найменування документа |
| надрами | |
|-----------------+----------------------------------------------|
|1. Геологічне |нотаріально засвідчена копія свідоцтва про |
|вивчення (у |державну реєстрацію |
|тому числі | |
|дослідно- |нотаріально засвідчені копії установчих |
|промислова |документів і довідки про включення до ЄДРПОУ |
|розробка) |(для юридичних осіб), копії паспорта та |
| |довідки про присвоєння ідентифікаційного |
| |номера (для фізичних осіб) |
| | |
| |інформація про фінансово-економічні можливості|
| |заявника, які дають змогу проводити |
| |геологорозвідувальні роботи (довідка про |
| |наявність коштів, у тому числі запозичених, |
| |довідки установ банків про розрахункові |
| |рахунки, засвідчені заявником копії балансу та|
| |фінансового звіту за минулий або поточний рік |
| |за формою 1 і 2, відомості про наявність |
| |порушеної згідно із законодавством процедури |
| |банкрутства або ліквідації, а також наявність |
| |податкового боргу та його розмір) |
| | |
| |відомості про установи банків, що обслуговують|
| |та/або фінансують заявника (їх найменування та|
| |місцезнаходження) |
| | |
| |копія ліцензії на вид господарської діяльності|
| |з пошуку (розвідки) корисних копалин або |
| |договір із спеціалізованим геологічним |
| |підприємством, якому надано ліцензію на |
| |проведення геологорозвідувальних робіт, проект|
| |форми 3-гр для реєстрації |
| |геологорозвідувальних робіт у державному |
| |геологічному фонді |
| | |
| |пояснювальна записка з обґрунтуванням |
| |необхідності проведення геологорозвідувальних |
| |робіт на ділянці надр із зазначенням |
| |кінцевої мети її геологічного вивчення |
| | |
| |програма геологічного вивчення ділянки надр |
| |(види робіт, їх обсяг та вартість, джерело |
| |фінансування, календарний план виконання за |
| |роками, ефективність можливого використання та|
| |очікувані техніко-економічні показники |
| |експлуатації ресурсів, а саме: |
| |очікуваний обсяг капітальних вкладень, річної |
| |потужності по видобутку корисної копалини та |
| |готової продукції, собівартості сировини та |
| |готової продукції, відпускної ціни готової |
| |продукції, рентабельності, джерел |
| |фінансування) |
| | |
| |каталог географічних координат кутових точок |
| |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) |
| |та її площа (для геологічного вивчення |
| |підземних вод - координати свердловин) |
| | |
| |проект угоди про умови користування надрами |
| | |
| |Графічні матеріали: |
| | |
| |оглядова карта (масштаб 1:200 000) |
| | |
| |карта (масштаб 1:50 000) або нетаємне |
| |викопіювання карти масштабу |
| |1:25 000 - 1:10 000 з нанесеними межами площі |
| |геологічного вивчення з географічними |
| |координатами її кутових точок (похибка - менш |
| |як 1 секунда) |
| | |
| |оглядова геологічна карта (масштаб |
| |1:200 000 - 1:50 000) з лініями проектних |
| |геологічних розрізів |
| | |

|         |гідрогеологічна карта (для родовищ підземних |
| |вод) |
| | |
| |геологічні розрізи |
| | |
| |Додатково додаються: |
| | |
| |у разі проведення геологічного вивчення за |
| |рахунок коштів державного бюджету - засвідчена|
| |в установленому порядку виписка з пооб'єктного|
| |плану |
| | |
| |у разі розширення меж ділянки надр, наданої |
| |для геологічного вивчення: |
| | |
| |копія дозволу на її геологічне вивчення |
| | |
| |результати геологорозвідувальних робіт, які |
| |підтверджують факт, що родовище (площа) |
| |виходить за межі ділянки надр, наданої в |
| |користування для геологічного вивчення |
| |родовища (площі) або створення підземного |
| |сховища |
| | |
| |у разі використання природних ресурсів |
| |санаторними закладами: |
| | |
| |довідка (видана МОЗ - для лікувальних закладів|
| |загальнодержавного значення та районною |
| |держадміністрацією - для лікувальних закладів |
| |місцевого значення) про те, що лікувальний |
| |заклад є діючим та спеціалізується на |
| |використанні природних ресурсів виключно з |
| |лікувальною метою |
| | |
| |перелік структурних підрозділів (філій, |
| |представництв тощо), які надають лікувальні |
| |послуги з використанням лікувальних природних |
| |ресурсів родовища, що надається у користування|
| |(за наявності) |
| | |
| |для власника (орендаря) цілісного майнового |
| |комплексу - нотаріально засвідчені документи, |
| |що підтверджують право власності (оренди) на |
| |цілісний майновий комплекс |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Видобування |нотаріально засвідчена копія свідоцтва про |
|корисних |державну реєстрацію |
|копалин | |
| |нотаріально засвідчені копії установчих |
| |документів і довідки про включення до ЄДРПОУ |
| |(для юридичних осіб), копії паспорта та |
| |довідки про присвоєння ідентифікаційного |
| |номера (для фізичних осіб) |
| | |
| |інформація про фінансово-економічні можливості|
| |заявника, які дають змогу проводити |
| |геологорозвідувальні роботи (довідка про |
| |наявність коштів, у тому числі запозичених, |
| |довідки установ банків про розрахункові |
| |рахунки, засвідчені заявником копії балансу та|
| |фінансового звіту за минулий або поточний рік |
| |за формою 1 і 2, відомості про наявність |
| |порушеної згідно із законодавством процедури |
| |банкрутства або ліквідації, а також наявність |
| |податкового боргу та його розмір) |
| | |
| |відомості про установи банків, що обслуговують|
| |та/або фінансують заявника (їх найменування та|
| |місцезнаходження) |
| | |
| |пояснювальна записка з характеристикою |
| |об'єкта, стану його геологічного вивчення, |
| |методу розробки та обґрунтування необхідності |
| |використання надр |
| | |
| |техніко-економічні показники роботи |
| |підприємства за останні два роки (крім |
| |новостворених) |
| | |
| |програма робіт з розробки ділянки надр, |
| |ефективність використання та очікувані |
| |техніко-економічні показники експлуатації |
| |запасів (обсяг капітальних вкладень, річна |
| |потужність з видобутку корисної копалини та |
| |готової продукції, собівартість сировини та |
| |готової продукції, відпускна ціна готової |
| |продукції, рентабельність, джерела |
| |фінансування) |
| | |
| |для підприємств, які розпочинають розробку |
| |родовища - програма робіт з введення |
| |родовища в експлуатацію із зазначенням |
| |окремих етапів їх проведення, строку |
| |виконання та джерел фінансування до виходу |
| |підприємства на проектну потужність |
| | |
| |перелік технічних засобів, за допомогою яких |
| |здійснюватиметься розробка родовища |
| | |

|         |список фахівців із зазначенням їх       |
| |кваліфікації, які здійснюватимуть |
| |геолого-маркшейдерське забезпечення гірничих |
| |робіт (для твердих корисних копалин), |
| |обслуговування свердловин та виконання |
| |режимних спостережень (для підземних вод) |
| | |
| |каталог географічних координат кутових точок |
| |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) |
| |та її площа (для родовищ підземних вод - |
| |координати свердловин) |
| | |
| |залишкові запаси корисної копалини на |
| |початок поточного року за формами 5-гр, 6-гр, |
| |7-гр і 8-гр (для родовищ, які розробляються) |
| | |
| |результати хімічних та бактеріологічних |
| |аналізів води строком давності не більш як |
| |шість місяців (для родовищ підземних вод) |
| | |
| |технологічна схема розробки родовища та проект|
| |зон санітарної охорони (для родовищ підземних |
| |вод) |
| | |
| |протоколи ДКЗ (Української територіальної |
| |комісії по запасах корисних копалин, |
| |центральної комісії по запасах корисних |
| |копалин, науково-технічних/технічних рад) про |
| |затвердження (апробацію) запасів у повному |
| |обсязі (копії, завірені заявником) |
| | |
| |висновок Українського науково-дослідного |
| |інституту медичної реабілітації та |
| |курортології, технологічна схема розливу |
| |води МОЗ (для родовищ мінеральних вод) |
| | |
| |копії паспортів свердловин (для підземних вод)|
| | |
| |проект угоди про умови користування надрами |
| | |
| |Графічні матеріали: |
| | |
| |оглядова карта (масштаб не менш як 1:200 000) |
| | |
| |ситуаційний план (масштаб 1:500 - 1:5 000) |
| | |
| |нетаємне викопіювання карти масштабу |
| |1:25 000 - 1:10 000 |
| | |
| |план підрахунку запасів корисної копалини на |
| |топографічній основі з нанесеними межами |
| |категорій A, B, C1 і C2, межами земельного |
| |та гірничого відводів (за наявності), контуром|
| |ліцензійної площі з географічними координатами|
| |кутових точок ділянки надр (похибка - менш як |
| |1 секунда), а також з лініями геологічних |
| |розрізів |
| | |
| |гідрогеологічна карта (для родовищ підземних |
| |вод) |
| | |
| |структурна карта (для родовищ нафти і газу) |
| | |
| |характерні геологічні розрізи з межами |
| |категорій запасів та умовними позначками |
| | |

|         |Додатково додаються:             |
| | |
| |у разі проведення геологічного вивчення за |
| |власні кошти: |
| | |
| |копія дозволу на геологічне вивчення надр |
| | |
| |копії фінансових звітів підприємства (філій) |
| |за роки проведення геологорозвідувальних робіт|
| | |
| |довідка за підписом керівника та головного |
| |бухгалтера про загальну вартість |
| |геологорозвідувальних робіт, проведених на |
| |родовищі за власні кошти |
| | |
| |для підприємств, які реалізують природний газ |
| |за регульованими державою тарифами: |
| | |
| |ліцензія на провадження господарської |
| |діяльності з постачання природного газу за |
| |регульованими державою тарифами |
| | |
| |довідка НКРЕ про роздрібну ціну природного |
| |газу, що реалізується для задоволення потреб |
| |населення |
| | |
| |у разі використання природних ресурсів |
| |державними лікувально-профілактичними та |
| |санаторно-курортними закладами: |
| | |
| |довідка (видана МОЗ - для лікувальних закладів|
| |загальнодержавного значення та районною |
| |держадміністрацією - для лікувальних закладів |
| |місцевого значення) про те, що лікувальний |
| |заклад є діючим та спеціалізується на |
| |використанні природних ресурсів виключно з |
| |лікувальною метою |
| | |
| |перелік структурних підрозділів (філій, |
| |представництв тощо), які надають лікувальні |
| |послуги з використанням лікувальних природних |
| |ресурсів родовища, що надається у користування|
| | |
| |для власника (орендаря) цілісного майнового |
| |комплексу - нотаріально засвідчені документи, |
| |що підтверджують право власності (оренди) на |
| |цілісний майновий комплекс |
|-----------------+----------------------------------------------|
|3. Будівництво |нотаріально засвідчена копія свідоцтва про |
|та експлуатація |державну реєстрацію |
|підземних споруд,| |
|не пов'язаних з |нотаріально засвідчені копії установчих |
|видобуванням |документів і довідки про включення до ЄДРПОУ |
|корисних копалин,|(для юридичних осіб), копії паспорта та |
|у тому числі для |довідки про присвоєння ідентифікаційного |
|захоронення |номера (для фізичних осіб) |
|шкідливих речовин| |
|і відходів |інформація про фінансово-економічні можливості|
|виробництва, |заявника, які дають змогу проводити |
|скидання стічних |геологорозвідувальні роботи (довідка про |
|і супутніх вод, |наявність коштів, у тому числі запозичених, |
|будівництва |довідки установ банків про розрахункові |
|споруд для |рахунки, засвідчені заявником копії балансу та|
|підземного |фінансового звіту за минулий або поточний рік |
|зберігання нафти |за формою 1 і 2, відомості про наявність |
|і газу відповідно|порушеної згідно із законодавством процедури |
|до рішення |банкрутства або ліквідації, а також наявність |
|Кабінету |податкового боргу та його розмір) |
|Міністрів України| |
| |відомості про установи банків, що обслуговують|
| |та/або фінансують заявника (їх назва та |
| |місцезнаходження) |
| | |

|         |пояснювальна записка з характеристикою об'єкта|
| |та обґрунтуванням необхідності використання |
| |надр (у разі планування комерційного |
| |використання надр) |
| | |
| |робочий (технічний) проект |
| | |
| |програма робіт з будівництва або експлуатації |
| |підземних споруд з техніко-економічними |
| |показниками роботи підприємства на наступні |
| |два роки та зазначенням джерел фінансування |
| | |
| |каталог географічних координат кутових точок |
| |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та |
| |її площа |
| | |
| |проект угоди про користування надрами |
| | |
| |Графічні матеріали: |
| | |
| |оглядова карта (масштаб більш як 1:200 000) |
| | |
| |ситуаційний план (масштаб більш як 1:50 000) з|
| |нанесеними межами площі з географічними |
| |координатами кутових точок ділянки надр |
| |(похибка - менш як 1 секунда) |
|-----------------+----------------------------------------------|
|4. Створення |нотаріально засвідчена копія свідоцтва про |
|геологічних |державну реєстрацію |
|територій та | |
|об'єктів у |нотаріально засвідчені копії установчих |
|частині їх |документів і довідки про включення до ЄДРПОУ |
|геологічного |(для юридичних осіб), копії паспорта та |
|вивчення та |довідки про присвоєння ідентифікаційного |
|збереження, що |номера (для фізичних осіб) |
|мають важливе | |
|наукове, |інформація про фінансово-економічні можливості|
|культурне, |заявника, які дають змогу проводити |
|рекреаційно- |геологорозвідувальні роботи (довідка про |
|оздоровче |наявність коштів, у тому числі запозичених, |
|значення (наукові|довідки установ банків про розрахункові |
|полігони, |рахунки, засвідчені заявником копії балансу та|
|геологічні |фінансового звіту за минулий або поточний рік |
|заповідники, |за формою 1 і 2, відомості про наявність |
|заказники, |порушеної згідно із законодавством процедури |
|пам'ятки |банкрутства або ліквідації, а також наявність |
|природи, |податкового боргу та його розмір) |
|лікувальні та | |
|оздоровчі |відомості про установи банків, що обслуговують|
|заклади) |та/або фінансують заявника (їх найменування та|
| |місцезнаходження) |
| | |
| |пояснювальна записка з характеристикою об'єкта|
| |та зазначенням мети використання надр, |
| |перспективний план розвитку геологічної |
| |території (об'єкта) із зазначенням джерел |
| |фінансування, програма облаштування території |
| |та охорони довкілля |
| | |
| |висновок Інституту геологічних наук |
| |Національної академії наук про можливість |
| |використання об'єкта з науковою та культурною |
| |метою (для територій та об'єктів, які мають |
| |важливе наукове і культурне значення) |
| | |
| |каталог географічних координат кутових точок |
| |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) |
| |та її площа, проект угоди про користування |
| |надрами |
| | |
| |Графічні матеріали: |
| | |
| |оглядова карта (масштаб більш як 1:200 000) |
| | |
| |ситуаційний план (масштаб більш як 1:50 000) з|
| |нанесеними межами площі з географічними |
| |координатами кутових точок (похибка - менш як |
| |1 секунда) |
------------------------------------------------------------------

_______________
Примітки: 1. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні
підприємства додатково подають:

       копію інформаційного  повідомлення  про  внесення
іноземної інвестиції із зазначенням реєстраційного
номера;

       бізнес-план робіт відповідного виду надрокористування
з визначенням обсягу інвестицій, у тому числі
іноземних.

     2. Для  надання  дозволу  на  користування  надрами
континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони України заявник додатково подає
погоджений з Адміністрацією Держприкордонслужби,
Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди режим
ведення робіт на ділянці надр.

     3. Для надання дозволу на користування надрами з метою
виконання угод про розподіл продукції документи
подаються за переліком, визначеним Законом України
"Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ).

Додаток 2
до Порядку

               РОЗМІР
збору за надання спеціальних дозволів
на користування надрами без проведення аукціону

------------------------------------------------------------------
| Вид користування | Розмір збору |
| надрами |------------------------------------------|
| | неоподатковуваних |відсотків початкової|
| | мінімумів доходів |ціни продажу дозволу|
| | громадян | на аукціоні |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Геологічне вивчення | 20 | |
|надр за рахунок | | |
|коштів державного | | |
|бюджету | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Геологічне вивчення | | 100 |
|та видобування | | |
|корисних копалин | | |
|місцевого значення і | | |
|торфу, а також | | |
|підземних питних та | | |
|технічних вод для | | |
|технічних цілей | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Геологічне вивчення | 20 | |
|та видобування | | |
|підземних питних вод | | |
|для централізованого | | |
|і нецентралізованого | | |
|водопостачання, | | |
|підземних питних та | | |
|технічних вод для | | |
|технічних цілей (крім| | |
|промислового розливу)| | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Видобування корисних | | 100 |
|копалин, якщо | | |
|заявник, провівши | | |
|геологічне вивчення | | |
|ділянки надр за | | |
|власні кошти, | | |
|здійснив підрахунок | | |
|запасів корисних | | |
|копалин, який | | |
|затверджено ДКЗ, та | | |
|сплачує в | | |
|установленому порядку| | |
|збір за проведені | | |
|геологорозвідувальні | | |
|роботи під час | | |
|розробки родовища | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Геологічне вивчення і| | 100 |
|видобування природних| | |
|лікувальних ресурсів | | |
|державними | | |
|лікувально- | | |
|профілактичними та | | |
|санаторно-курортними | | |
|закладами, які | | |
|спеціалізуються на їх| | |
|використанні для | | |
|лікувальних цілей і | | |
|які мають лікувальну | | |
|інфраструктуру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|           |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Геологічне вивчення |           |    100     |
|або видобування   |           |          |
|корисних копалин,  |           |          |
|якщо відповідно до  |           |          |
|законодавства України|           |          |
|заявник є власником |           |          |
|цілісного майнового |           |          |
|комплексу,      |           |          |
|побудованого     |           |          |
|(реконструйованого) з|           |          |
|метою видобування та |           |          |
|переробки корисних  |           |          |
|копалин з ділянки  |           |          |
|надр, на користування|           |          |
|якою надається    |           |          |
|дозвіл, або такий  |           |          |
|майновий комплекс  |           |          |
|надано        |           |          |
|надрокористувачу в  |           |          |
|довгострокову оренду |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Видобування     |           |    100     |
|природного газу,   |           |          |
|реалізація якого   |           |          |
|здійснюватиметься за |           |          |
|регульованими    |           |          |
|державою тарифами  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Видобування     |           |    100     |
|попередньо розвіданих|           |          |
|і незначних запасів |           |          |
|родовищ корисних   |           |          |
|копалин за наявності |           |          |
|їх позитивної оцінки |           |          |
|ДКЗ         |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Геологічне вивчення |           |     1     |
|надр та видобування |           |          |
|корисних копалин   |           |          |
|відповідно до Закону |           |          |
|України ДПро угоди  |           |          |
|про розподіл     |           |          |
|продукції"      |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Розширення меж не  |           |          |
|більш як на     |           |          |
|50 відсотків раніше |           |          |
|наданої у      |           |          |
|користування площі  |           |          |
|ділянки надр з метою |           |          |
|її геологічного   |           |          |
|вивчення або     |           |          |
|розміщення підземних |           |          |
|сховищ, а також   |           |          |
|видобування корисних |           |          |
|копалин       |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|за рахунок розширення|           |    100     |
|меж ділянки, але не |           |          |
|більш як на 50    |           |          |
|відсотків запасів,  |           |          |
|визначених раніше  |           |          |
|наданим дозволом, за |           |          |
|умови, що суміжну  |           |          |
|ділянку не надано у |           |          |
|користування     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|Будівництво та    |    1000     |          |
|експлуатація     |           |          |
|підземних споруд, не |           |          |
|пов'язаних з     |           |          |
|видобуванням корисних|           |          |
|копалин, у тому числі|           |          |
|для захоронення   |           |          |
|шкідливих речовин і |           |          |
|відходів       |           |          |
|виробництва, скидання|           |          |
|стічних і супутніх  |           |          |
|вод, будівництво   |           |          |
|споруд для підземного|           |          |
|зберігання нафти і  |           |          |
|газу відповідно до  |           |          |
|рішення Кабінету   |           |          |
|Міністрів України  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Створення геологічних|     100     |          |
|територій та об'єктів|           |          |
|у частині їх     |           |          |
|геологічного вивчення|           |          |
|та збереження, що  |           |          |
|мають важливе    |           |          |
|наукове, культурне, |           |          |
|рекреаційно-     |           |          |
|оздоровче значення  |           |          |
|(наукові полігони,  |           |          |
|геологічні      |           |          |
|заповідники,     |           |          |
|заказники, пам'ятки |           |          |
|природи, лікувальні |           |          |
|та оздоровчі заклади)|           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Продовження строку  |           |          |
|дії дозволу:     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|на геологічне    |           | 1 за кожний рік  |
|вивчення       |           |продовження (але не |
|           |           | менш як 20 неопо- |
|           |           |   даткованих   |
|           |           |   мінімумів)   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|на геологічне    |     20     |          |
|вивчення за рахунок |           |          |
|коштів державного  |           |          |
|бюджету       |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|на геологічне    |           |     2     |
|вивчення, у тому   |           |  за кожний рік  |
|числі дослідно-   |           |  продовження   |
|промислову розробку |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|на видобування    |           |     10     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Переоформлення    |     20     |          |
|дозволу       |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Видача дубліката   |     20     |          |
|дозволу       |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Внесення змін до   |     20     |          |
|дозволу       |           |          |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх