документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2002-03-072010-12-022012-03-13  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про розвідувальні органи України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1002-05 ):

частину п'яту статті 106 викласти в такій редакції:

"Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання негайно повідомляє одного з її родичів, а в разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків негайно повідомляє також і відповідний розвідувальний орган";

2) статтю 115 доповнити частиною другою такого змісту:

"Затримання підозрюваного у вчиненні злочину співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу";

3) статтю 184 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу".

2. У Законі України "Про Прикордонні війська України" (1779-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 7; 1996 р., N 37, ст. 167; 1999 р., N 48, ст. 419):

1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Центральний орган управління Прикордонних військ України - Державний комітет у справах охорони державного кордону України є центральним органом виконавчої влади. Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України затверджується Президентом України. До складу Державного комітету у справах охорони державного кордону України входить розвідувальний орган, який відповідно до закону України здійснює розвідувальну діяльність для забезпечення інтересів держави у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону та суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі";

2) пункт 19 статті 7 після слів "за письмовими запитами" доповнити словами "начальника розвідувального органу Державного комітету у справах охорони державного кордону України".

3. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (2097-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, ст. 34, із змінами, внесеними Законом України від 13 грудня 2001 року N 2888-III доповнити пунктом "т" такого змісту:

"т) розвідувальні органи України при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території техніки, устаткування, майна й матеріалів, що призначені для власного використання цими органами".

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72):

1) у частині першій статті 5:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Прикордонних військ України - розвідувальним органом Державного комітету у справах охорони державного кордону України, підрозділами з оперативно-розшукової роботи";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки";

2) абзац сьомий пункту 1 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності";

3) у статті 9:

частину першу після слів "установи виконання покарань" доповнити словами "розвідувального органу Міністерства оборони України";

частину другу доповнити словами "розвідувальним органом Міністерства оборони України";

частину третю після слів "Управління державної охорони України" доповнити словами "розвідувального органу Міністерства оборони України";

частину восьму після слів "Державний департамент України з питань виконання покарань" доповнити словами "або розвідувальний орган Міністерства оборони України";

4) частину першу статті 9-1 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) щодо здійснення розвідувальних заходів в інтересах безпеки суспільства і держави - до завершення розвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення";

5) пункт 4 статті 10 викласти в такій редакції:

"4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей";

6) доповнити статтю 14 частиною третьою такого змісту:

"Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не належать".

5. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст.79):

1) статтю 10 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Функціональний підрозділ розвідки у складі Центрального управління Служби безпеки України має статус розвідувального органу Служби безпеки України".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

2) у статті 24:

у пункті 1 слова "розвідувальну та" виключити;

доповнити статтю пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) здійснює розвідувальну діяльність відповідно до закону".

6. Статтю 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст.73) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Пенсія співробітникам розвідувальних органів України з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які звільнені зі служби з розвідувального органу і мають право на пенсію, обчислюється виходячи з розміру грошового забезпечення цих військовослужбовців на день звільнення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, процентна надбавка за вислугу років, усі щомісячні додаткові види грошового забезпечення). Пенсія за бажанням військовослужбовця розвідувального органу може обчислюватися в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті".

7. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35) доповнити підпунктом "е" такого змісту:

"е) розвідувальний орган Міністерства оборони України".

8. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 40, ст. 193):

1) частину третю статті 7 доповнити реченням такого змісту:

"Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України, взятого під варту, та огляд його речей здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу";

2) частину другу статті 8 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"взятих під варту співробітників кадрового складу розвідувальних органів України - окремо від інших осіб, які перебувають під вартою".

У зв'язку з цим абзаци четвертий-одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим-дванадцятим.

9. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35):

1) абзац другий пункту 1 статті 2 після слів "а також" доповнити словами "співробітники кадрового складу розвідувального органу Міністерства оборони України та";

2) статтю 14 доповнити пунктом "е" такого змісту:

"е) керівник розвідувального органу Міністерства оборони України - щодо захисту співробітників органу та їх близьких родичів";

3) частину першу статті 15 доповнити новим пунктом "в" такого змісту:

"в) щодо співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України та їх близьких родичів - на розвідувальний орган Міністерства оборони України".

У зв'язку з цим пункт "в" вважати пунктом "г";

4) частину першу статті 24 доповнити словами "керівник розвідувального органу Міністерства оборони України".

10. Пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" ( 1459-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Прикордонних військ України".

11. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 року N 18-92 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356; 2000 р., N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 38, ст. 318; 2001 р., N 7, ст. 36, N 20, ст. 97) доповнити частиною такого змісту:

"Звільняється від сплати акцизного збору імпорт призначених для власного використання розвідувальними органами України техніки, устаткування, майна і матеріалів (у тому числі засобів озброєння, спеціальних технічних та інших засобів, вогнепальної зброї та боєприпасів до неї), оплата вартості яких здійснюється зазначеними органами".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3111-III

^ Наверх
наверх