документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 22-23, ст.197 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, с
т.38
N 2683-III від 13.09.20
01 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Дисциплінарний статут Збройних Сил України (додається).

2. Статтю 3 Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" ( 475/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 40, ст. 263) викласти у такій редакції:

"3. Положення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить статтям 48, 49, 50, 51 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо застосування арешту як дисциплінарного стягнення".

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 березня 1999 року
N 551-XIV

Затверджено
Законом України
від 24 березня 1999 року
N 551-XIV

Дисциплінарний статут Збройних Сил України

Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.

Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно керуватися вимогами цього Статуту.

Положення Статуту поширюються на громадян, звільнених з військової служби у відставку чи запас з правом носіння військової форми одягу, під час носіння ними військової форми одягу.

Дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України поширюється на Прикордонні війська України, Службу безпеки України, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України, війська Цивільної оборони України та інші військові формування, створені відповідно до законів України. ( Частина четверта вступу із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III від 21.12.2000 )

Розділ I

Загальні положення

1. Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України.

2. Військова дисципліна грунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі.

3. Військова дисципліна досягається шляхом:

виховання високих бойових і морально-психологічних якостей військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського народу та традиціях Збройних Сил України, патріотизму, свідомого ставлення до виконання військового обов'язку, вірності Військовій присязі;

особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання Військової присяги, виконання своїх обов'язків, вимог військових статутів;

формування правової культури військовослужбовців;

умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і начальників (далі - командири) до підлеглих без приниження їх особистої гідності, з дотриманням прав і свобод, постійної турботи про них та правильного застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу;

зразкового виконання командирами військового обов'язку, їх справедливого ставлення до підлеглих;

підтримання у військових об'єднаннях, з'єднаннях, частинах (підрозділах), закладах та установах необхідних матеріально-побутових умов, статутного порядку;

своєчасного і повного постачання військовослужбовців встановленими видами забезпечення;

чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового навчання.

4. Військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця:

додержуватися Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів;

бути пильним, зберігати державну та військову таємницю;

додержуватися визначених військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство;

виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету;

поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

5. За стан дисципліни у військовому об'єднанні, з'єднанні, частині (підрозділі), закладі та установі відповідає командир. Інтереси захисту Вітчизни зобов'язують командира постійно підтримувати військову дисципліну, вимагати її дотримання від підлеглих, не залишати поза увагою жодного дисциплінарного правопорушення.

Діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а виконанням обов'язків з додержанням вимог законів і військових статутів, повним використанням дисциплінарної влади для наведення порядку і запобігання порушенням військової дисципліни.

Кожний військовослужбовець зобов'язаний сприяти командирові у відновленні та постійному підтриманні порядку й дисципліни.

Командир, який не забезпечив додержання військової дисципліни та не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.

6. Право командира - віддавати накази і розпорядження, а обов'язок підлеглого - їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та у встановлений строк.

Відповідальність за наказ несе командир, який його віддав.

У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов'язаний для відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та військовими статутами заходів примусу аж до арешту винного й притягнення його до кримінальної відповідальності.

Застосування зброї допускається лише в бойовій обстановці, а в мирний час - у виняткових випадках, відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ), Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

7. Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення можуть тільки прямі командири та командири, визначені в розділі 3 цього Статуту.

Дисциплінарну владу, яка надана молодшим командирам, завжди мають і старші командири.

8. Командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих військовослужбовців згідно з військовим званням, передбаченим їх посадою:

а) молодший сержант, сержант (старшина 2 статті, старшина 1 статті) владою командира відділення;

б) старший сержант (головний старшина) - владою заступника командира взводу;

в) старшина (головний корабельний старшина), прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман) - владою старшини роти (команди);

г) молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант - владою командира взводу (групи);

д) капітан (капітан-лейтенант) - владою командира роти (корабля 4 рангу);

е) майор, підполковник (капітан 3 рангу, капітан 2 рангу) - владою командира батальйону (корабля 3 рангу);

є) полковник (капітан 1 рангу) - владою командира полку (корабля 1 рангу);

ж) генерал-майор (контр-адмірал) - владою командира дивізії;

з) генерал-лейтенант (віце-адмірал) - владою командира корпусу;

и) генерал-полковник (адмірал), генерал армії України - владою командувача військ оперативного командування.

Командири, що мають посади, за якими в штатах передбачено два військових звання, користуються дисциплінарною владою згідно з вищим військовим званням.

9. Заступники (помічники) командирів військових об'єднань, з'єднань, частин (підрозділів), закладів та установ користуються щодо підлеглих дисциплінарною владою на один ступінь нижчою, ніж їх безпосередні командири.

Під час тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, командир користується дисциплінарною владою відповідно до посади, яку він обіймає тимчасово.

10. Офіцери (від заступника командира полку й нижче) під час перебування з підрозділами (командами) у відрядженні на посаді їх начальників, а також під час виконання визначеного наказом командира військової частини самостійного завдання поза місцем дислокації частини користуються дисциплінарною владою на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають. Військовослужбовці, призначені начальниками команд, у зазначених випадках користуються дисциплінарною владою:

рядові (матроси), сержанти (старшини) - владою старшини роти (команди);

старшини (головні корабельні старшини), прапорщики (мічмани) - владою командира взводу (групи);

прапорщики (мічмани), які мають посади командирів взводів (груп), - владою командира роти (корабля 4 рангу).

11. Офіцери - командири підрозділів слухачів, курсантів військових навчальних закладів користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають.

12. Заступники Міністра оборони України, командувачі видів Збройних Сил України, начальники головних і центральних управлінь Міністерства оборони України щодо підлеглих військовослужбовців користуються дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування, а начальники управлінь, безпосередньо підпорядковані заступникам Міністра оборони України, дисциплінарною владою командира корпусу.

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр оборони України користується дисциплінарною владою у повному обсязі цього Статуту, крім відповідних повноважень, визначених цим Статутом для кожного з них особисто.

Керівники інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, користуються щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою Міністра оборони України, а їх заступники - дисциплінарною владою заступника Міністра оборони України. ( Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2683-III від 13.09.2001 )

Керівники регіональних органів і регіональних органів управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, користуються дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування. ( Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2683-III від 13.09.2001 )

Розділ II
Заохочення

13. Заохочення є важливим засобом виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни.

Кожний командир у межах прав, наданих йому цим Статутом, зобов'язаний заохочувати підлеглих військовослужбовців за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов'язків.

У разі коли командир вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які відзначилися, він може клопотати про заохочення перед старшим командиром.

Заохочення має бути заслуженим. При визначенні виду заохочення враховується характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час.

14. За мужність і відвагу, проявлені під час виконання військового обов'язку, зразкове управління військами, високі показники в бойовій підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням, інші заслуги перед Вітчизною, Збройними Силами України начальники від командира полку (командира корабля 1 рангу), командири, які мають рівні з ними права та вищі, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), а також командири окремих військових частин, які користуються відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), мають право висувати підлеглих військовослужбовців для відзначення державними нагородами України.

Заохочення, які застосовують до рядових (матросів),
сержантів (старшин)

15. До рядових (матросів), сержантів (старшин) застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

в) надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою військовослужбовцям строкової служби;

г) надання додаткової відпустки військовослужбовцям строкової служби строком до 5 діб;

д) повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про отримані заохочення;

е) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

є) нагородження військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;

ж) присвоєння військового звання старший солдат (старший матрос);

з) присвоєння сержантам (старшинам) строкової служби, які звільняються в запас, чергового військового звання, вищого на один ступінь за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав сержант чи старшина під час звільнення в запас, до старшини, головного корабельного старшини включно;

и) занесення прізвища до Книги пошани військової частини (корабля) (додаток 1 до цього Статуту);

і) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України.

16. До військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі військовослужбовців-жінок, що проходять військову службу на посадах рядового, матроського, сержантського й старшинського складу, застосовуються заохочення, визначені в статті 15 цього Статуту, крім заохочень, передбачених пунктами "в", "г","д", "є", "з" зазначеної статті.

Права командирів (начальників) щодо застосування
заохочень до підлеглих рядових
(матросів), сержантів (старшин)

17. Командир відділення та заступник командира взводу мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

18. Старшина роти (команди), командир взводу (групи) і командир роти (корабля 4 рангу) мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;

в) надавати одне додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою.

19. Командир батальйону (корабля 3 рангу ) має право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ним раніше;

в) надавати додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою;

г) повідомляти батьків або колектив за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення.

20. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, має право застосовувати заохочення, визначені в пунктах "д" - "з" статті 15.

21. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ним раніше;

в) надавати додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою;

г) надавати військовослужбовцям строкової служби додаткову відпустку строком до 5 діб;

д) повідомляти батьків або колектив за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення;

е) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

є) нагороджувати військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;

ж) присвоювати військове звання старший солдат (старший матрос);

з) присвоювати сержантам (старшинам) строкової служби, які звільняються в запас, чергове військове звання на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав військовослужбовець під час звільнення в запас, до старшого сержанта, головного старшини включно;

и) заносити прізвище військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля).

22. Командир дивізії, корпусу, командувач військ оперативного командування щодо підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) користуються правом застосовувати заохочення в повному обсязі цього Статуту, крім пункту "і" статті 15 цього Статуту.

Заохочення, які застосовують
до прапорщиків (мічманів)

23. До прапорщиків та мічманів застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) зняття накладеного раніше дисциплінарного стягнення;

в) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) занесення прізвища до Книги пошани військової частини (корабля);

д) дострокове присвоєння звання старший прапорщик (старший мічман);

е) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України.

Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень
до підлеглих прапорщиків (мічманів)

24. Командир взводу (групи), командир роти (корабля 4 рангу), батальйону (корабля 3 рангу) мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право застосовувати заохочення, визначені в пунктах "в" і "г" статті 25 цього Статуту.

25. Командир полку (корабля 1 рангу), командир бригади, дивізії, корпусу мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;

в) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) заносити прізвище військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля).

26. Командувач військ оперативного командування щодо підлеглих прапорщиків та мічманів користується правом застосовувати заохочення в повному обсязі цього Статуту, крім пунктів "д" і "е" статті 23 цього Статуту.

Заохочення, які застосовують до офіцерів,
генералів (адміралів)

27. До офіцерів, генералів та адміралів застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

в) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) занесення прізвища до Книги пошани військової частини (корабля);

д) дострокове присвоєння чергового військового звання до полковника, капітана 1 рангу включно;

е) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України;

є) нагородження іменною холодною або вогнепальною зброєю.

28. У військових навчальних закладах, крім застосування заохочень, визначених у статті 27 цього Статуту, заносяться на Дошку пошани прізвища слухачів, які закінчили військові навчальні заклади із золотою медаллю.

Права командирів (начальників) щодо застосування
заохочень до підлеглих офіцерів,
генералів (адміралів)

29. Командир роти (корабля 4 рангу), командир батальйону (корабля 3 рангу) мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир (начальник) окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право застосовувати заохочення, зазначені в пунктах "в" і "г" статті 30 цього Статуту.

30. Командир полку (корабля 1 рангу), командир бригади, дивізії, корпусу, командувач військ оперативного командування мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;

в) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) заносити прізвище до Книги пошани військової частини (корабля).

Порядок застосування заохочень

31. Командири можуть застосовувати заохочення, передбачені у пунктах "а" і "в" статті 27, як до окремого військовослужбовця, так і до всього особового складу підрозділу, військової частини.

32. Військовослужбовець, що має дисциплінарні стягнення, заохочується шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам. Одноразово військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарні стягнення - позбавлення військового звання, пониження у військовому званні (у посаді) - можуть бути зняті із старших солдатів, старших матросів, сержантів, старшин не раніше ніж через 6 місяців, а з прапорщиків, мічманів та офіцерів - через рік з дня накладення стягнення.

33. Командир має право зняти дисциплінарне стягнення тільки після того, як воно відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов'язку.

Дисциплінарне стягнення - посадове пониження - може бути знято без поновлення військовослужбовця на попередній посаді.

34. Заохочення оголошуються на зборах (нарадах), перед строєм або військовослужбовцю особисто.

Вважається, що військовослужбовець не має дисциплінарних стягнень після їх зняття відповідним командиром.

35. Оголошення подяки застосовується до окремого військовослужбовця, а також до всього особового складу підрозділу, військової частини.

36. Надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою застосовується до військовослужбовців строкової служби та курсантів військовонавчальних закладів у дні та години, встановлені для цього командиром військової частини.

37. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової служби (за винятком курсантів військовонавчальних закладів) надається за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки й оголошується наказом по військовій частині.

Додаткова відпустка надається, як правило, разом з основною відпусткою військовослужбовця, а у разі використання основної відпустки додаткова надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.

38. Повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення застосовується до військовослужбовців строкової служби.

39. Нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією застосовується до всіх військовослужбовців.

40. Нагородження військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини, застосовується до військовослужбовців строкової служби. Військовослужбовця фотографують у парадній формі одягу в головному уборі, зі зброєю.

41. Військове звання старший солдат (старший матрос), чергове військове звання достроково присвоюють військовослужбовцям, які виявили високі бойові та моральні якості під час захисту Вітчизни, бойового чергування, досягли високих показників у бойовій підготовці, зміцненні військової дисципліни, оволодінні бойовою технікою та зразково виконують свій військовий обов'язок.

42. Занесення до Книги пошани військової частини (корабля) застосовується до всіх військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці, виявили бездоганну дисциплінованість і особливо відзначилися під час виконання військового обов'язку.

Під час оголошення цього заохочення військовослужбовцеві вручають грамоту, підписану командиром військової частини (корабля), а про занесення прізвища військовослужбовця строкової служби до Книги пошани військової частини (корабля) повідомляють батьків або колектив за місцем його попередньої роботи (навчання).

43. Заохочувальними відзнаками Міністра оборони України нагороджуються військовослужбовці за бездоганну службу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

44. Іменною холодною та вогнепальною зброєю нагороджує Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Це - почесна нагорода для офіцерів, генералів та адміралів за їх подвиги та заслуги перед державою і Збройними Силами України.

Розділ III
Стягнення за порушення військової дисципліни

45. У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир повинен нагадати йому про обов'язки служби, а за необхідності - накласти дисциплінарне стягнення.

За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ). За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно із Законом України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ). У разі вчинення злочину військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності.

Командири, які не порушили кримінальну справу за наявності ознак злочину, несуть відповідальність згідно із законом.

Усі дисциплінарні стягнення, крім позбавлення військового звання, накладені на військовослужбовців і не скасовані до дня звільнення їх у запас чи відставку, втрачають чинність з дня звільнення.

46. З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення правопорушення військовослужбовців за рішенням командира можна обговорювати:

солдатів (матросів) - на зборах особового складу;

сержантів (старшин) - на зборах сержантів (старшин);

прапорщиків (мічманів) - на зборах прапорщиків (мічманів);

військовослужбовців-жінок - на зборах військовослужбовців-жінок із військовими званнями (посадами), не нижчими за військове звання (посаду) військовослужбовця-жінки, правопорушення якої обговорюють;

офіцерів - на зборах офіцерів.

Рішення зборів є рекомендаційними для командирів.

47. У випадках, які не терплять зволікання, прямі начальники мають право усунути старших солдатів (старших матросів), сержантів (старшин), прапорщиків (мічманів), офіцерів, генералів (адміралів) від виконання службових обов'язків.

Командир, який усунув підлеглого з посади, зобов'язаний негайно доповісти про це у порядку підпорядкованості, зазначити причини та обставини усунення з посади.

Командир, який усунув підлеглого з посади без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність.

Дисциплінарні стягнення, які накладають
на рядових (матросів), сержантів (старшин)

48. На рядових (матросів) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;

е) арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб;

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).

49. На рядових (матросів), які проходять службу за контрактом, можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;

е) арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб;

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос);

ж) звільнення з військової служби за контрактом за невиконання умов контракту чи службовою невідповідністю.

50. На сержантів (старшин) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

д) арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб;

е) посадове пониження;

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання.

51. На сержантів (старшин), які проходять службу за контрактом, можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) арешт з утриманням на гауптвахті до 7 діб;

е) посадове пониження;

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання;

и) звільнення з військової служби за контрактом за невиконання умов контракту чи службовою невідповідністю.

52. На військовослужбовців-жінок можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) посадове пониження;

д) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос) та пониження сержантів (старшин) у військовому званні на один ступінь;

е) пониження сержантів (старшин) у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;

є) позбавлення сержантського (старшинського) звання;

ж) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю.

Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби і служби за контрактом

53. Командир відділення має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - на 1 наряд.

54. Заступник командира взводу має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів) і сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 2 нарядів.

55. Старшина роти (команди) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -до 3 нарядів.

56. Командир взводу (групи) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -до 4 нарядів.

57. Командир роти (корабля 4 рангу) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -до 5 нарядів;

г) віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових (матросів), сержантів (старшин) - до 3 діб.

58. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;

г) віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових (матросів), сержантів (старшин) - до 5 діб.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, зазначені у пунктах "д" - "ж" статті 59 цього Статуту.

59. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -до 5 нарядів;

г) віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових (матросів), сержантів (старшин) - до 7 діб;

д) позбавляти військового звання старший солдат (старший матрос);

е) понижувати в посаді сержантів (старшин);

є) понижувати у військовому званні на один ступінь від старшого сержанта (головного старшини) та нижче, в тому числі і з переведенням на нижчу посаду;

ж) звільняти з військової служби рядових (матросів), сержантів (старшин), які служать за контрактом, за службовою невідповідністю і за невиконання умов контракту.

60. Командир дивізії, крім прав, наданих командирові бригади, полку (корабля 1 рангу), має право:

а) віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових (матросів), сержантів (старшин) - до 10 діб, сержантів (старшин), які служать за контрактом, - до 7 діб;

б) понижувати у військовому званні на один ступінь старшин (головних корабельних старшин), у тому числі і з переведенням на нижчу посаду;

в) позбавляти військового звання сержантів (старшин);

г) звільняти з військової служби старшин (головних корабельних старшин), які служать за контрактом, за службовою невідповідністю і за невиконання умов контракту.

61. Командувач військ оперативного командування, командир корпусу щодо підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі цього Статуту.

Дисциплінарні стягнення, які накладають
на прапорщиків (мічманів)

62. На прапорщиків (мічманів) може бути накладено такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) посадове пониження;

е) пониження старших прапорщиків (старших мічманів) у військовому званні на один ступінь;

є) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;

ж) позбавлення військового звання прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман) із звільненням з військової служби у запас.

Права командирів (начальників) накладати
дисциплінарні стягнення на
підлеглих прапорщиків (мічманів)

63. Командир взводу (групи), роти (корабля 4 рангу) має право робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

64. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, визначене у пункті "б" статті 65.

65. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність.

66. Командир дивізії має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність;

в) понижувати у посаді.

67. Командувач військ оперативного командування, командир корпусу щодо підлеглих прапорщиків (мічманів) користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі цього Статуту.

Дисциплінарні стягнення, які накладають
на офіцерів, генералів (адміралів)

68. На офіцерів може бути накладено такі дисциплінарні стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) посадове пониження;

е) пониження військового звання на один ступінь;

є) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;

ж) позбавлення військового звання.

69. На генералів (адміралів) може бути накладено такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) пониження у посаді.

Права командирів (начальників) накладати
дисциплінарні стягнення на підлеглих офіцерів,
генералів (адміралів)

70. Командир роти (корабля 4 рангу), батальйону (корабля 3 рангу) має право робити щодо підлеглих офіцерів зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право попереджувати офіцерів про неповну службову відповідність.

71. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади, дивізії щодо підлеглих офіцерів має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність.

72. Командир корпусу, крім прав, якими наділено командира бригади, дивізії, має право щодо генералів робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

73. Командувач військ оперативного командування має право:

щодо офіцерів:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність;

в) понижувати у посаді офіцерів від командирів батальйонів (кораблів 3 рангу), відповідних їм і нижчих;

щодо генералів та адміралів:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність.

74. Заступники Міністра оборони України, крім прав, якими наділено командувача військ оперативного командування, командувача виду Збройних Сил України, мають право понижувати у посаді офіцерів від заступників командирів полків, старших помічників командирів кораблів 1 рангу, відповідних їм і нижчих.

Накладення дисциплінарних стягнень
в особливих випадках

75. Начальники гарнізонів, старші морські начальники та військові коменданти гарнізонів мають право накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців у таких випадках:

а) правопорушення пов'язане з порушенням правил гарнізонної або вартової служби;

б) порушення громадського порядку або військової дисципліни вчинено за межами розташування військової частини;

в) правопорушення вчинено під час перебування у відпустці, відрядженні, на лікуванні, на гарнізонній гауптвахті.

76. Військові коменданти всіх найменувань на транспорті мають право накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців за вчинені ними правопорушення під час пересування шляхами сполучення.

77. Щодо військовослужбовців, які вчинили правопорушення, у випадках, зазначених у статтях 75 і 76 цього Статуту, начальники користуються такими дисциплінарними правами:

начальники гарнізонів і старші морські начальники - владою, наданою їм за основною штатною посадою;

військові коменданти гарнізонів і військові коменданти всіх найменувань на транспорті - владою на один ступінь вищою за права, надані їм відповідно до військового звання, передбаченого у штатах для займаної ними посади;

позаштатні військові коменданти гарнізонів - владою на один ступінь вищою за права, надані їм відповідно до військового звання, передбаченого у штатах для основної посади, яку вони обіймають.

78. Начальники, які наклали стягнення згідно із статтями 75 і 76 цього Статуту, повідомляють про це командирів військових частин, в яких служать військовослужбовці, що вчинили правопорушення, та роблять відповідні записи у посвідченні про відпустку або в розпорядженні чи посвідченні про відрядження.

Після прибуття на місце постійної служби військовослужбовець зобов'язаний доповісти своєму безпосередньому командирові про накладене на нього дисциплінарне стягнення. Військовослужбовець, який не доповів про накладене на нього стягнення, несе дисциплінарну відповідальність.

79. На прапорщиків, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів, які перебувають у запасі або відставці та носять військову форму одягу, за вчинення правопорушення, що ганьбить військову честь і гідність військового звання, накладається стягнення у вигляді позбавлення права носіння військової форми одягу.

80. Прапорщики (мічмани), які перебувають у запасі чи відставці, можуть бути позбавлені права носіння військової форми одягу командувачем виду Збройних Сил України, командувачем військ оперативного командування.

Молодші та старші офіцери, які перебувають у запасі або відставці, можуть бути позбавлені права носіння військової форми одягу наказом Міністра оборони України.

81. Під час спільного виконання службових обов'язків військовослужбовцями, не підпорядкованими один одному, якщо їх службові стосунки не вижначені командиром, старший з них за посадою, а за рівних посад - старший за військовим званням є начальником і користується дисциплінарною владою, наданою йому військовим званням або посадою, яку він обіймає.

82. Якщо військовослужбовець порушує військову дисципліну чи громадський порядок у стані сп'яніння, або якщо особу затриманого військовослужбовця не можна встановити через відсутність у нього документів, військовий комендант має право затримати його і тримати на гауптвахті до однієї доби з моменту затримання до встановлення особи, а того, хто перебуває у стані сп'яніння, до протвереження.

За цей час військовий комендант вживає заходів до встановлення особи військовослужбовця, характеру вчиненого порушення військової дисципліни чи громадського порядку та, залежно від наслідків, діє відповідно до статей 75, 77 та частини першої статті 78 цього Статуту.

Військовослужбовця, який вчинив діяння з ознаками злочину, можна тримати на гауптвахті строком до 3 діб із сповіщенням протягом доби органів, які проводять попереднє (досудове) слідство, та органів прокуратури.

Порядок накладення дисциплінарних стягнень

83. На військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені цим Статутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира, що вирішив накласти на винну особу дисциплінарне стягнення.

84. Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини.

85. Службове розслідування призначається письмовим наказом командира, який вирішив притягти військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. Воно може бути проведено особисто командиром, доручено офіцерові чи прапорщикові (мічманові), а у разі вчинення правопорушення рядовим (матросом) чи сержантом (старшиною) - також сержантові (старшині).

Заборонено проводити службове розслідування особам, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розслідуванню, а також особам - співучасникам правопорушення або заінтересованим у наслідках розслідування. Розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення.

Службове розслідування не може тривати більше 5 діб починаючи з дня його призначення командиром.

Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, командир військової частини в установленому законом порядку порушує кримінальну справу і сповіщає органи, що проводять попереднє (досудове) слідство, та органи прокуратури.

86. Після розгляду письмової доповіді про проведення службового розслідування командир проводить бесіду з військовослужбовцем, який вчинив правопорушення. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення.

Під час накладення дисциплінарного стягнення та обрання його виду враховується: характер та обставини вчинення правопорушення, його наслідки, попередня поведінка військовослужбовця, а також тривалість військової служби та рівень знань про порядок служби.

87. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж через 10 діб, починаючи з дня, коли командирові стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового розслідування - з дня його закінчення. Під час накладення дисциплінарного стягнення командир не має права принижувати гідність підлеглого.

88. Військовослужбовець, який вважає, що не вчинив правопорушення, має право протягом 10 діб з часу накладення дисциплінарного стягнення подати скаргу старшому командирові або звернутися до суду.

89. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який входить до складу добового наряду (виконує бойове чергування), за правопорушення, вчинені ним під час несення служби, здійснюється після зміни з наряду (бойового чергування) чи після заміни його іншим військовослужбовцем.

90. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який перебуває у стані сп'яніння, та отримання від нього пояснень проводиться після його протвереження.

91. Заборонено за одне правопорушення накладати кілька дисциплінарних стягнень або поєднувати одне стягнення з іншим, накладати стягнення на весь особовий склад підрозділу замість покарання безпосередньо винних осіб, а також накладати дисциплінарне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті без визначення строку.

92. Якщо командир за тяжкістю вчиненого підлеглим правопорушення визнає надану йому дисциплінарну владу недостатньою для покарання військовослужбовця, він порушує клопотання про накладення стягнення на винну особу владою старшого командира.

За перевищення наданої дисциплінарної влади командир несе відповідальність відповідно до законів України.

93. Старший командир не має права скасовувати або пом'якшувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, з причини суворості стягнення, якщо останній не перевищив наданої йому влади.

94. Старший командир має право скасовувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, якщо він визнає, що стягнення не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення, та накладати своєю владою більш суворі стягнення.

95. Старший командир зобов'язаний не менш як один раз на три місяці контролювати стан дисциплінарної практики та вживати заходів до запобігання порушенням військової дисципліни.

Порядок виконання дисциплінарних стягнень

96. Дисциплінарне стягнення, як правило, виконується негайно, а у виняткових випадках - не пізніше ніж через місяць з дня його накладення. Після закінчення місячного строку з часу вчинення правопорушення стягнення не виконується, але заноситься до службової картки військовослужбовця.

У такому разі особа, з вини якої не було виконано дисциплінарне стягнення, несе дисциплінарну відповідальність.

Виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення у разі подання скарги старшому начальнику не зупиняється, поки не надійде розпорядження старшого начальника про його скасування.

97. Про накладені дисциплінарні стягнення оголошується:

рядовим (матросам) - особисто чи перед строєм;

сержантам (старшинам) - особисто, на нараді чи перед строєм сержантів (старшин);

прапорщикам (мічманам) - особисто, на нараді прапорщиків (мічманів), а також на нараді прапорщиків (мічманів) та офіцерів;

офіцерам, генералам (адміралам) - особисто, в письмовому розпорядженні чи на нараді, старшим офіцерам - у присутності старших офіцерів, генералам (адміралам) - у присутності генералів (адміралів).

Крім того, дисциплінарні стягнення можуть оголошуватися в письмовому наказі.

Оголошувати дисциплінарні стягнення командирам у присутності підлеглих заборонено.

98. Під час оголошення дисциплінарного стягнення до відома військовослужбовця доводять, в чому полягає порушення ним військової дисципліни чи громадського порядку.

99. Рядові (матроси) та курсанти перших курсів військових навчальних закладів, призначені поза чергою в наряд на роботу, залучаються до виконання робіт у своєму підрозділі або у військовій частині в будь-які дні тижня у вільний від занять час. Тривалість виконання одного наряду на роботу не повинна перевищувати 8 годин на добу. Роботи виконуються від підйому до відбою.

100. Посадове пониження військовослужбовців, пониження у військових званнях здійснюються за наказом того командира, якому надано право призначати на ці посади та присвоювати військові звання.

101. Забороняється зривання погонів, зрізання нашивок та інші дії, що принижують гідність військовослужбовців. Під час оголошення стягнення про пониження у військовому званні військовослужбовцю надається час для заміни відповідних знаків розрізнення.

102. Попередження про неповну службову відповідність застосовується одноразово і накладається наказом посадової особи, якій цим Статутом надано таке право.

Якщо протягом року після накладення цього стягнення військовослужбовець не виправив своєї поведінки зразковим виконанням військового обов'язку і стягнення не відіграло своєї ролі, командир приймає рішення про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду чи звільнення з військової служби. Подання відповідних документів здійснюється в установленому порядку.

103. Арешт з утриманням на гауптвахті є одним з крайніх заходів впливу і застосовується у випадках, коли інші заходи, вжиті командиром, виявилися недієвими. Арешт здійснюється у порядку, встановленому в додатку 2 до цього Статуту.

Розділ IV

Облік заохочень та дисциплінарних стягнень

104. Безпосередні командири зобов'язані доповідати по команді про заохочення та дисциплінарні стягнення:

а) щодо рядових (матросів), сержантів (старшин) - командирам рот та їм рівним - щоденно;

б) щодо прапорщиків (мічманів) та офіцерів - командирам військових частин - щотижня;

в) щодо командирів військових частин, генералів і адміралів - до вищого штабу - щомісяця.

105. Облік заохочень та дисциплінарних стягнень ведеться в усіх підрозділах (від роти і вище) та військових частинах.

106. Усі заохочення та дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, у тому числі і заохочення, оголошені командиром усьому особовому складу підрозділу (команди), військової частини, заносяться у тижневий строк до службової картки військовослужбовця (додаток 3 до цього Статуту).

У разі зняття дисциплінарного стягнення у службовій картці військовослужбовця в розділі "Стягнення" робиться запис - коли й ким стягнення знято.

Якщо накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення, крім попередження про неповну службову відповідність, після закінчення року не було знято і він не вчинив за цей час іншого правопорушення, за яке був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, у відповідній графі розділу "Стягнення" робиться запис про зняття стягнення у зв'язку із закінченням строку.

107. Службові картки ведуться:

а) у роті - на рядових та сержантів;

б) у штабі військової частини - на прапорщиків та офіцерів;

в) на кораблях 1 і 2 рангу: на матросів і старшин - у бойових частинах, службах та окремих командах; на мічманів та офіцерів - помічником командира корабля;

г) на кораблях 3 рангу - помічником командира корабля на весь особовий склад корабля;

д) в управлінні дивізіону - на весь особовий склад кораблів 4 рангу.

Службові картки на командирів військових частин, з'єднань, генералів (адміралів) ведуться у штабі, вищому за рангом.

108. Командири батальйонів, полків, бригад, дивізій, кораблів та рівні з ними посадові особи зобов'язані періодично переглядати службові картки військовослужбовців з метою перевірки правильності застосованих заохочень та накладених стягнень.

109. Кожний військовослужбовець один раз на рік, а також у разі переведення на нове місце служби повинен ознайомитися із своєю службовою карткою й розписатися про це. У разі переведення військовослужбовця службова картка пересилається до нового місця служби.

Розділ V

Про пропозиції, заяви та скарги

110. Усі військовослужбовці мають право направляти письмові звернення або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів, які проводять попереднє (досудове) слідство, та інших державних органів у разі:

незаконних рішень, дій (бездіяльності) щодо них командирів чи інших військовослужбовців, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення на них обов'язків або незаконного притягнення до відповідальності.

111. З інших питань службової діяльності скарга подається безпосередньому командирові тієї особи, чиї дії оскаржуються, а якщо ті, хто подають скаргу, не знають, з чиєї вини порушені їх права, скарга подається у порядку підпорядкованості.

112. Військовослужбовці, які подали заяву чи скаргу, мають право:

особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу, звернутися за допомогою до свідків;

подати додаткові матеріали, що стосуються справи, чи клопотати, щоб їх вимагав командир або орган, який розглядає заяву або скаргу;

бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги;

оскаржити прийняте за їхньою заявою чи скаргою рішення в суді;

вимагати відшкодування збитків у встановленому законом порядку.

113. Ніхто не може бути скривджений на службі чи покараний за те, що він подає пропозицію, заяву чи скаргу.

Подання скарги військовослужбовцями не звільняє їх від виконання своїх службових обов'язків і наказів командирів.

Заборонено подавати скаргу під час бойового чергування, перебування в строю (за винятком скарг, поданих під час опитування військовослужбовців), на варті (вахті), а також у добовому наряді, під час занять.

114. Під час опитування військовослужбовців заява чи скарга може бути подана усно або в письмовій формі безпосередньо на ім'я командира, який проводив опитування.

115. Якщо військовослужбовець виявить факти розкрадання чи псування військового майна, незаконного витрачання коштів, зловживання у постачанні військ, недоліки у стані озброєння та бойової техніки чи інші факти, які завдають шкоди Збройним Силам України, він повинен доповісти про це безпосередньому командирові, а також може надіслати письмову заяву старшому командирові, до Міністра оборони України включно, або до органів військового управління, органів, які проводять попереднє (досудове) слідство, прокуратури та інших державних органів.

116. Пропозиція, заява чи скарга, подані в письмовій формі, мають бути підписаними. Пропозиція, заява чи скарга, що не містять даних про заявника, визнаються анонімними і не підлягають розгляду.

117. Пропозиція, заява чи скарга, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Якщо питання, порушені в пропозиції, заяві чи скарзі, не входять до компетенції командира, органу військового управління, вони в строк не більше п'яти днів пересилаються ним за належністю відповідній посадовій особі чи органу, про що сповіщається військовослужбовець, який подав пропозицію, заяву чи скаргу. Якщо пропозиція, заява чи скарга не містять даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, вони в той же строк повертаються військовослужбовцю з відповідним роз'ясненням.

Забороняється надсилати заяви та скарги військовослужбовців тим посадовим особам або органам, дії чи рішення яких оскаржуються.

118. Пропозиція, заява чи скарга вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання і з приводу їх вжито необхідних заходів або дано вичерпні відповіді.

Відмова в задоволенні питань, викладених у пропозиції, заяві чи скарзі, доводиться до відома військовослужбовців, які їх подали, у письмовій формі з посиланням на закон або військові статути із зазначенням мотивів відмови та роз'ясненням порядку скарження прийнятого рішення.

119. Усі пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця з часу їх отримання, а ті, що не потребують додаткового вивчення й перевірки, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів з часу їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, командир встановлює новий строк, про що сповіщається військовослужбовець, який подав звернення. При цьому загальний строк розгляду пропозиції, заяви чи скарги не може перевищувати сорока п'яти днів.

120. Під час розгляду пропозиції, заяви чи скарги не допускається розголошення командиром чи іншою особою, яка бере участь у розгляді, відомостей про особисте життя військовослужбовця без його згоди, а також розголошення іншої інформації, якщо це зачіпає його права і свободи, законні інтереси.

Командир, який допустив несправедливість або незаконні дії щодо підлеглих за подання пропозиції, заяви чи скарги, несе відповідальність згідно із законами України.

121. Командири військових частин, начальники органів військового управління зобов'язані проводити особистий прийом військовослужбовців, членів їх сімей, а також інших громадян з питань, що стосуються їх діяльності.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години. Усі звернення на особистому прийомі реєструються, і якщо вирішити їх безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються у такому ж порядку, що й письмові звернення.

122. Усі пропозиції, заяви та скарги в день їх надходження заносяться до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян (додаток 4 до цього Статуту), який ведеться і зберігається у кожній військовій частині, закладі та установі.

Командири військових об'єднань, з'єднань, частин (підрозділів), закладів та установ зобов'язані не рідше одного разу на квартал проводити перевірку стану роботи щодо розгляду та прийняття рішень з приводу пропозицій, заяв і скарг.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян має бути пронумерований, прошнурований, скріплений сургучевою печаткою та завірений командиром частини.

Скарги і заяви військовослужбовців, висловлені під час інспектування (перевірки), не заносять до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

123. У Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян робиться запис про рішення, прийняте з приводу кожної пропозиції, заяви чи скарги.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян подається для перевірки своєчасності та правильності виконання прийнятих рішень: командирові - щомісяця, а тому, хто проводить інспектування, - на його вимогу.

Додаток 1
до Дисциплінарного статуту
(стаття 15)

Книга пошани
військової частини (корабля)

1. Книга пошани військової частини (корабля) ведеться в усіх полках, бригадах (на кораблях 1 рангу), в окремих військових частинах (на кораблях 3 рангу), а також у штабах дивізіонів кораблів 4 рангу.

2. До Книги пошани військової частини (корабля) заносяться прізвище, ім'я та по батькові, військове звання й посада військовослужбовців, до яких застосовано заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Занесення до Книги пошани військової частини (корабля) здійснюється за наказом командира військової частини (корабля). У Книзі пошани військової частини (корабля) вміщується фотокартка військовослужбовця та подається короткий опис його подвигу чи досягнень на службі.

3. Місце зберігання Книги пошани військової частини (корабля) визначається командиром військової частини (корабля) з тим, щоб воно забезпечувало можливість ознайомлення з нею всього особового складу військової частини (корабля).

Додаток 2
до Дисциплінарного статуту
(стаття 103)

Порядок
здійснення арешту військовослужбовця за порушення
військової дисципліни або громадського порядку

1. Здійснення арешту з перебуванням військовослужбовця на гауптвахті доручається старшині підрозділу.

2. Записку про арешт підписує командир підрозділу, а за його відсутності - один з офіцерів підрозділу і засвідчує гербовою печаткою військової частини.

Командир, що застосував арешт, зобов'язаний вказати, а командир відповідного підрозділу - зробити позначку в записці про арешт, в якій камері (одиночній, загальній) тримати військовослужбовця.

Лицьовий бік

Записка про арешт

"___"____________ ____ р.

(число, місяць, рік)

Підрозділ _______________________________________________________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________________________________________________

Військове звання ________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові _______________________________________________________________________________________________

Ким і коли заарештований ________________________________________________________________________________________________

Причина арешту _______________________________________________________________________________________________________

На який строк заарештований ___________________________________________________________________________________________

У якій камері тримати __________________________________________________________________________________________________

Коли мився в лазні ___________________________________________________________________________________________________

Висновок лікаря ________________________________________________________________________________________________________

Командир підрозділу ____________________________________________________________________________________________________

МП
військової частини

Відмітка начальника гауптвахти
(чергового військової частини)

Прийнято ___________________________________________________________________________________________________________

Підлягає звільненню __________________________________________________________________________________________________

Начальник гауптвахти (черговий військової частини)________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

Зміни режиму тримання під арештом ____________________________________________________________________________________

Звільнено ___________________________________________________________________________________________________________

Начальник гауптвахти (черговий військової частини) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

Зворотний бік

У заарештованого є речі _______________________________________________________________________________________________

Командир підрозділу __________________________________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

Зазначені речі виявлено повністю (чи за винятком того й того)_________________________________________________________________

Начальник гауптвахти (начальник варти) _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

3. Особи, які здійснюють арешт, повинні спочатку довідатися про наявність вільних місць на гауптвахті та викликати, якщо це потрібно, супровідників.

4. У заарештованих військовослужбовців перед відправленням під арешт вилучають наявні у них зброю та боєприпаси, а також за описом - гроші та речі, які не дозволено мати на гауптвахті.

Ордени, медалі, нагрудні знаки заарештовані військовослужбовці здають на зберігання до штабу військової частини. Військовослужбовці, заарештовані в дисциплінарному порядку, під час направлення на гауптвахту повинні бути одягнені в робочу форму одягу і мати польову теплу куртку (куртку утеплену). Крім того, кожний заарештований бере з собою рушник, носовички, речі для здійснення туалету, а якщо військовослужбовець заарештований на строк понад 7 діб, то й зміну чистої білизни. Мати інші речі, а також тютюнові вироби заарештованим заборонено.

Усі заарештовані перед відправленням на гауптвахту проходять медичний огляд, а при потребі - санітарну обробку (купання в лазні та дезінфекція одягу), про що лікар робить запис у записці про арешт.

5. Заарештованих у дисциплінарному порядку направляють на гауптвахту під охороною.

6. Порядок відправлення заарештованих на гауптвахту, їх охорони (супроводження), утримання та звільнення з-під арешту визначено Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Додаток 3
до
Дисциплінарного статуту
(стаття 106)

Лицьовий бік

СЛУЖБОВА КАРТКА

____ рота (підрозділ) військової частини (закладу, установи)

____________________________________________________________________________________________________________________

1. Посада _____________________________________________________________________________________________________________

2. Військове звання ____________________________________________________________________________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________________________________________

4. З якого року перебуває на військовій службі _______________________________________________________________________________

I. Заохочення

     ----------------------------------------------------------------
Вид заохочення | | |
(дата і номер | За що заохочено| Коли заохочено| Ким заохочено
наказу) | | |
----------------------------------------------------------------

Зворотний бік

II. Стягнення

     ----------------------------------------------------------------
Вид |За що |Коли вчинено|Коли |Ким |Коли і ким
стягнення|накладено|проступок |накладено|накладено|скасовано
|стягнення| |стягнення|стягнення|стягнення
| | |(дата і | |
| | |номер | |
| | |наказу) | |
----------------------------------------------------------------

Підпис про ознайомлення __________________________________

Примітка. У разі присвоєння військовослужбовцеві військового звання прапорщик, мічман, першого офіцерського звання, а також першого звання старшого офіцерського складу чи першого генеральського, адміральського звання на військовослужбовця заводиться нова службова картка, до якої раніше накладені дисциплінарні стягнення не заносяться, а заносяться лише заохочення, крім заохочень про скасування стягнень. Попередня картка ліквідується.

Додаток 4
до Дисциплінарного статуту
(стаття 122)

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян

------------------------------------------------------------------------------
N |Дата |Прізвище, |Звідки | |Зміст |Дата, |Номер
п/п|надход-|ім'я, по |одержано, | Порушені питання|резолю-|індекс,|справи
|ження |батькові, |дата, |-----------------|ції, її|зміст |за номен
|та ре- |адреса чи |індекс |короткий | |дата, |доку- |клату-
|єстра- |місце |взяття |зміст |індекс |автор, |мента, |рою
|ційний |роботи, |на контроль| | |викона-|прийня-|
|індекс |категорія | | | |вець, |ті рі- |
| |(соціальний| | | |строк |шення, |
| |стан) | | | |вико- |викона-|
| |заявника | | | |нання |вець, |
| | | | | | |дата |
| | | | | | |зняття |
| | | | | | |з конт-|
| | | | | | |ролю |
------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх