документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Дисциплінарний статут Збройних Сил України (додається).

2. Статтю 3 Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 40, ст. 263) викласти у такій редакції:

"3. Положення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить статтям 48, 49, 50, 51 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо застосування арешту як дисциплінарного стягнення".

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 березня 1999 року
N 551-XIV

Затверджено
Законом України
від 24 березня 1999 року
N 551-XIV

Дисциплінарний статут Збройних Сил України

Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.

Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно керуватися вимогами цього Статуту.

Положення Статуту поширюються на громадян, звільнених з військової служби у відставку чи запас з правом носіння військової форми одягу, під час носіння ними військової форми одягу.

Дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України поширюється на Прикордонні війська України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України, війська Цивільної оборони України та інші військові формування, створені відповідно до законів України.

Розділ I
Загальні положення

1. Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України.

2. Військова дисципліна грунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі.

3. Військова дисципліна досягається шляхом:

виховання високих бойових і морально-психологічних якостей військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського народу та традиціях Збройних Сил України, патріотизму, свідомого ставлення до виконання військового обов'язку, вірності Військовій присязі;

особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання Військової присяги, виконання своїх обов'язків, вимог військових статутів;

формування правової культури військовослужбовців;

умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і начальників (далі - командири) до підлеглих без приниження їх особистої гідності, з дотриманням прав і свобод, постійної турботи про них та правильного застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу;

зразкового виконання командирами військового обов'язку, їх справедливого ставлення до підлеглих;

підтримання у військових об'єднаннях, з'єднаннях, частинах (підрозділах), закладах та установах необхідних матеріально-побутових умов, статутного порядку;

своєчасного і повного постачання військовослужбовців встановленими видами забезпечення;

чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового навчання.

4. Військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця:

додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів;

бути пильним, зберігати державну та військову таємницю;

додержуватися визначених військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство;

виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету;

поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

5. За стан дисципліни у військовому об'єднанні, з'єднанні, частині (підрозділі), закладі та установі відповідає командир. Інтереси захисту Вітчизни зобов'язують командира постійно підтримувати військову дисципліну, вимагати її дотримання від підлеглих, не залишати поза увагою жодного дисциплінарного правопорушення.

Діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а виконанням обов'язків з додержанням вимог законів і військових статутів, повним використанням дисциплінарної влади для наведення порядку і запобігання порушенням військової дисципліни.

Кожний військовослужбовець зобов'язаний сприяти командирові у відновленні та постійному підтриманні порядку й дисципліни.

Командир, який не забезпечив додержання військової дисципліни та не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.

6. Право командира - віддавати накази і розпорядження, а обов'язок підлеглого - їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та у встановлений строк.

Відповідальність за наказ несе командир, який його віддав.

У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов'язаний для відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та військовими статутами заходів примусу аж до арешту винного й притягнення його до кримінальної відповідальності.

Застосування зброї допускається лише в бойовій обстановці, а в мирний час - у виняткових випадках, відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

7. Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення можуть тільки прямі командири та командири, визначені в розділі 3 цього Статуту.

Дисциплінарну владу, яка надана молодшим командирам, завжди мають і старші командири.

8. Командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих військовослужбовців згідно з військовим званням, передбаченим їх посадою:

а) молодший сержант, сержант (старшина 2 статті, старшина 1 статті) владою командира відділення;

б) старший сержант (головний старшина) - владою заступника командира взводу;

в) старшина (головний корабельний старшина), прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман) - владою старшини роти (команди);

г) молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант - владою командира взводу (групи);

д) капітан (капітан-лейтенант) - владою командира роти (корабля 4 рангу);

е) майор, підполковник (капітан 3 рангу, капітан 2 рангу) - владою командира батальйону (корабля 3 рангу);

є) полковник (капітан 1 рангу) - владою командира полку (корабля 1 рангу);

ж) генерал-майор (контр-адмірал) - владою командира дивізії;

з) генерал-лейтенант (віце-адмірал) - владою командира корпусу;

и) генерал-полковник (адмірал), генерал армії України - владою командувача військ оперативного командування.

Командири, що мають посади, за якими в штатах передбачено два військових звання, користуються дисциплінарною владою згідно з вищим військовим званням.

9. Заступники (помічники) командирів військових об'єднань, з'єднань, частин (підрозділів), закладів та установ користуються щодо підлеглих дисциплінарною владою на один ступінь нижчою, ніж їх безпосередні командири.

Під час тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, командир користується дисциплінарною владою відповідно до посади, яку він обіймає тимчасово.

10. Офіцери (від заступника командира полку й нижче) під час перебування з підрозділами (командами) у відрядженні на посаді їх начальників, а також під час виконання визначеного наказом командира військової частини самостійного завдання поза місцем дислокації частини користуються дисциплінарною владою на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають. Військовослужбовці, призначені начальниками команд, у зазначених випадках користуються дисциплінарною владою:

рядові (матроси), сержанти (старшини) - владою старшини роти (команди);

старшини (головні корабельні старшини), прапорщики (мічмани) - владою командира взводу (групи);

прапорщики (мічмани), які мають посади командирів взводів (груп), - владою командира роти (корабля 4 рангу).

11. Офіцери - командири підрозділів слухачів, курсантів військових навчальних закладів користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають.

12. Заступники Міністра оборони України, командувачі видів Збройних Сил України, начальники головних і центральних управлінь Міністерства оборони України щодо підлеглих військовослужбовців користуються дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування, а начальники управлінь, безпосередньо підпорядковані заступникам Міністра оборони України, дисциплінарною владою командира корпусу.

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр оборони України користується дисциплінарною владою у повному обсязі цього Статуту, крім відповідних повноважень, визначених цим Статутом для кожного з них особисто.

Розділ II
Заохочення

13. Заохочення є важливим засобом виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни.

Кожний командир у межах прав, наданих йому цим Статутом, зобов'язаний заохочувати підлеглих військовослужбовців за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов'язків.

У разі коли командир вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які відзначилися, він може клопотати про заохочення перед старшим командиром.

Заохочення має бути заслуженим. При визначенні виду заохочення враховується характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час.

14. За мужність і відвагу, проявлені під час виконання військового обов'язку, зразкове управління військами, високі показники в бойовій підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням, інші заслуги перед Вітчизною, Збройними Силами України начальники від командира полку (командира корабля 1 рангу), командири, які мають рівні з ними права та вищі, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), а також командири окремих військових частин, які користуються відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), мають право висувати підлеглих військовослужбовців для відзначення державними нагородами України.

Заохочення, які застосовують до рядових (матросів),
сержантів (старшин)

15. До рядових (матросів), сержантів (старшин) застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

в) надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою військовослужбовцям строкової служби;

г) надання додаткової відпустки військовослужбовцям строкової служби строком до 5 діб;

д) повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про отримані заохочення;

е) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

є) нагородження військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;

ж) присвоєння військового звання старший солдат (старший матрос);

з) присвоєння сержантам (старшинам) строкової служби, які звільняються в запас, чергового військового звання, вищого на один ступінь за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав сержант чи старшина під час звільнення в запас, до старшини, головного корабельного старшини включно;

и) занесення прізвища до Книги пошани військової частини (корабля) (додаток 1 до цього Статуту);

і) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України.

16. До військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі військовослужбовців-жінок, що проходять військову службу на посадах рядового, матроського, сержантського й старшинського складу, застосовуються заохочення, визначені в статті 15 цього Статуту, крім заохочень, передбачених пунктами "в", "г","д", "є", "з" зазначеної статті.

Права командирів (начальників) щодо застосування
заохочень до підлеглих рядових
(матросів), сержантів (старшин)

17. Командир відділення та заступник командира взводу мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

18. Старшина роти (команди), командир взводу (групи) і командир роти (корабля 4 рангу) мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;

в) надавати одне додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою.

19. Командир батальйону (корабля 3 рангу ) має право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ним раніше;

в) надавати додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою;

г) повідомляти батьків або колектив за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення.

20. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, має право застосовувати заохочення, визначені в пунктах "д" - "з" статті 15.

21. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ним раніше;

в) надавати додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою;

г) надавати військовослужбовцям строкової служби додаткову відпустку строком до 5 діб;

д) повідомляти батьків або колектив за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення;

е) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

є) нагороджувати військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;

ж) присвоювати військове звання старший солдат (старший матрос);

з) присвоювати сержантам (старшинам) строкової служби, які звільняються в запас, чергове військове звання на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав військовослужбовець під час звільнення в запас, до старшого сержанта, головного старшини включно;

и) заносити прізвище військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля).

22. Командир дивізії, корпусу, командувач військ оперативного командування щодо підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) користуються правом застосовувати заохочення в повному обсязі цього Статуту, крім пункту "і" статті 15 цього Статуту.

Заохочення, які застосовують
до прапорщиків (мічманів)

23. До прапорщиків та мічманів застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) зняття накладеного раніше дисциплінарного стягнення;

в) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) занесення прізвища до Книги пошани військової частини (корабля);

д) дострокове присвоєння звання старший прапорщик (старший мічман);

е) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України.

Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень
до підлеглих прапорщиків (мічманів)

24. Командир взводу (групи), командир роти (корабля 4 рангу), батальйону (корабля 3 рангу) мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право застосовувати заохочення, визначені в пунктах "в" і "г" статті 25 цього Статуту.

25. Командир полку (корабля 1 рангу), командир бригади, дивізії, корпусу мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;

в) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) заносити прізвище військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля).

26. Командувач військ оперативного командування щодо підлеглих прапорщиків та мічманів користується правом застосовувати заохочення в повному обсязі цього Статуту, крім пунктів "д" і "е" статті 23 цього Статуту.

Заохочення, які застосовують до офіцерів,
генералів (адміралів)

27. До офіцерів, генералів та адміралів застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

в) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) занесення прізвища до Книги пошани військової частини (корабля);

д) дострокове присвоєння чергового військового звання до полковника, капітана 1 рангу включно;

е) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України;

є) нагородження іменною холодною або вогнепальною зброєю.

28. У військових навчальних закладах, крім застосування заохочень, визначених у статті 27 цього Статуту, заносяться на Дошку пошани прізвища слухачів, які закінчили військові навчальні заклади із золотою медаллю.

Права командирів (начальників) щодо застосування
заохочень до підлеглих офіцерів,
генералів (адміралів)

29. Командир роти (корабля 4 рангу), командир батальйону (корабля 3 рангу) мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир (начальник) окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право застосовувати заохочення, зазначені в пунктах "в" і "г" статті 30 цього Статуту.

30. Командир полку (корабля 1 рангу), командир бригади, дивізії, корпусу, командувач військ оперативного командування мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;

в) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) заносити прізвище до Книги пошани військової частини (корабля).

Порядок застосування заохочень

31. Командири можуть застосовувати заохочення, передбачені у пунктах "а" і "в" статті 27, як до окремого військовослужбовця, так і до всього особового складу підрозділу, військової частини.

32. Військовослужбовець, що має дисциплінарні стягнення, заохочується шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам. Одноразово військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарні стягнення - позбавлення військового звання, пониження у військовому званні (у посаді) - можуть бути зняті із старших солдатів, старших матросів, сержантів, старшин не раніше ніж через 6 місяців, а з прапорщиків, мічманів та офіцерів - через рік з дня накладення стягнення.

33. Командир має право зняти дисциплінарне стягнення тільки після того, як воно відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов'язку.

Дисциплінарне стягнення - посадове пониження - може бути знято без поновлення військовослужбовця на попередній посаді.

34. Заохочення оголошуються на зборах (нарадах), перед строєм або військовослужбовцю особисто.

Вважається, що військовослужбовець не має дисциплінарних стягнень після їх зняття відповідним командиром.

35. Оголошення подяки застосовується до окремого військовослужбовця, а також до всього особового складу підрозділу, військової частини.

36. Надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою застосовується до військовослужбовців строкової служби та курсантів військовонавчальних закладів у дні та години, встановлені для цього командиром військової частини.

37. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової служби (за винятком курсантів військовонавчальних закладів) надається за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки й оголошується наказом по військовій частині.

Додаткова відпустка надається, як правило, разом з основною відпусткою військовослужбовця, а у разі використання основної відпустки додаткова надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.

38. Повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення застосовується до військовослужбовців строкової служби.

39. Нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією застосовується до всіх військовослужбовців.

40. Нагородження військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини, застосовується до військовослужбовців строкової служби. Військовослужбовця фотографують у парадній формі одягу в головному уборі, зі зброєю.

41. Військове звання старший солдат (старший матрос), чергове військове звання достроково присвоюють військовослужбовцям, які виявили високі бойові та моральні якості під час захисту Вітчизни, бойового чергування, досягли високих показників у бойовій підготовці, зміцненні військової дисципліни, оволодінні бойовою технікою та зразково виконують свій військовий обов'язок.

42. Занесення до Книги пошани військової частини (корабля) застосовується до всіх військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці, виявили бездоганну дисциплінованість і особливо відзначилися під час виконання військового обов'язку.

Під час оголошення цього заохочення військовослужбовцеві вручають грамоту, підписану командиром військової частини (корабля), а про занесення прізвища військовослужбовця строкової служби до Книги пошани військової частини (корабля) повідомляють батьків або колектив за місцем його попередньої роботи (навчання).

43. Заохочувальними відзнаками Міністра оборони України нагороджуються військовослужбовці за бездоганну службу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

44. Іменною холодною та вогнепальною зброєю нагороджує Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Це - почесна нагорода для офіцерів, генералів та адміралів за їх подвиги та заслуги перед державою і Збройними Силами України.

Розділ III
Стягнення за порушення військової дисципліни

45. У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир повинен нагадати йому про обов'язки служби, а за необхідності - накласти дисциплінарне стягнення.

За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно із Законом України "Про боротьбу з корупцією". У разі вчинення злочину військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності.

Командири, які не порушили кримінальну справу за наявності ознак злочину, несуть відповідальність згідно із законом.

Усі дисциплінарні стягнення, крім позбавлення військового звання, накладені на військовослужбовців і не скасовані до дня звільнення їх у запас чи відставку, втрачають чинність з дня звільнення.

46. З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення правопорушення військовослужбовців за рішенням командира можна обговорювати:

солдатів (матросів) - на зборах особового складу;

сержантів (старшин) - на зборах сержантів (старшин);

прапорщиків (мічманів) - на зборах прапорщиків (мічманів);

військовослужбовців-жінок - на зборах військовослужбовців-жінок із військовими званнями (посадами), не нижчими за військове звання (посаду) військовослужбовця-жінки, правопорушення якої обговорюють;

офіцерів - на зборах офіцерів.

Рішення зборів є рекомендаційними для командирів.

47. У випадках, які не терплять зволікання, прямі начальники мають право усунути старших солдатів (старших матросів), сержантів (старшин), прапорщиків (мічманів), офіцерів, генералів (адміралів) від виконання службових обов'язків.

Командир, який усунув підлеглого з посади, зобов'язаний негайно доповісти про це у порядку підпорядкованості, зазначити причини та обставини усунення з посади.

Командир, який усунув підлеглого з посади без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність.

Дисциплінарні стягнення, які накладають
на рядових (матросів), сержантів (старшин)

48. На рядових (матросів) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;

е) арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб;

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).

49. На рядових (матросів), які проходять службу за контрактом, можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;

е) арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб;

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос);

ж) звільнення з військової служби за контрактом за невиконання умов контракту чи службовою невідповідністю.

50. На сержантів (старшин) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

д) арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб;

е) посадове пониження;

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання.

51. На сержантів (старшин), які проходять службу за контрактом, можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) арешт з утриманням на гауптвахті до 7 діб;

е) посадове пониження;

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання;

и) звільнення з військової служби за контрактом за невиконання умов контракту чи службовою невідповідністю.

52. На військовослужбовців-жінок можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) посадове пониження;

д) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос) та пониження сержантів (старшин) у військовому званні на один ступінь;

е) пониження сержантів (старшин) у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;

є) позбавлення сержантського (старшинського) звання;

ж) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю.

Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби і служби за контрактом

53. Командир відділення має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - на 1 наряд.

54. Заступник командира взводу має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів) і сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 2 нарядів.

55. Старшина роти (команди) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -до 3 нарядів.

56. Командир взводу (групи) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -до 4 нарядів.

57. Командир роти (корабля 4 рангу) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -до 5 нарядів;

г) віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових (матросів), сержантів (старшин) - до 3 діб.

58. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -до 5 нарядів;

г) віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових (матросів), сержантів (старшин) - до 5 діб.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, зазначені у пунктах "д" - "ж" статті 59 цього Статуту.

59. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -до 5 нарядів;

г) віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових (матросів), сержантів (старшин) - до 7 діб;

д) позбавляти військового звання старший солдат (старший матрос);

е) понижувати в посаді сержантів (старшин);

є) понижувати у військовому званні на один ступінь від старшого сержанта (головного старшини) та нижче, в тому числі і з переведенням на нижчу посаду;

ж) звільняти з військової служби рядових (матросів), сержантів (старшин), які служать за контрактом, за службовою невідповідністю і за невиконання умов контракту.

60. Командир дивізії, крім прав, наданих командирові бригади, полку (корабля 1 рангу), має право:

а) віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових (матросів), сержантів (старшин) - до 10 діб, сержантів (старшин), які служать за контрактом, - до 7 діб;

б) понижувати у військовому званні на один ступінь старшин (головних корабельних старшин), у тому числі і з переведенням на нижчу посаду;

в) позбавляти військового звання сержантів (старшин);

г) звільняти з військової служби старшин (головних корабельних старшин), які служать за контрактом, за службовою невідповідністю і за невиконання умов контракту.

61. Командувач військ оперативного командування, командир корпусу щодо підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі цього Статуту.

Дисциплінарні стягнення, які накладають
на прапорщиків (мічманів)

62. На прапорщиків (мічманів) може бути накладено такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) посадове пониження;

е) пониження старших прапорщиків (старших мічманів) у військовому званні на один ступінь;

є) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;

ж) позбавлення військового звання прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман) із звільненням з військової служби у запас.

Права командирів (начальників) накладати
дисциплінарні стягнення на
підлеглих прапорщиків (мічманів)

63. Командир взводу (групи), роти (корабля 4 рангу) має право робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

64. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, визначене у пункті "б" статті 65.

65. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність.

66. Командир дивізії має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність;

в) понижувати у посаді.

67. Командувач військ оперативного командування, командир корпусу щодо підлеглих прапорщиків (мічманів) користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі цього Статуту.

Дисциплінарні стягнення, які накладають
на офіцерів, генералів (адміралів)

68. На офіцерів може бути накладено такі дисциплінарні стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) посадове пониження;

е) пониження військового звання на один ступінь;

є) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;

ж) позбавлення військового звання.

69. На генералів (адміралів) може бути накладено такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) пониження у посаді.

Права командирів (начальників) накладати
дисциплінарні стягнення на підлеглих офіцерів,
генералів (адміралів)

70. Командир роти (корабля 4 рангу), батальйону (корабля 3 рангу) має право робити щодо підлеглих офіцерів зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право попереджувати офіцерів про неповну службову відповідність.

71. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади, дивізії щодо підлеглих офіцерів має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність.

72. Командир корпусу, крім прав, якими наділено командира бригади, дивізії, має право щодо генералів робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

73. Командувач військ оперативного командування має право:

щодо офіцерів:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність;

в) понижувати у посаді офіцерів від командирів батальйонів (кораблів 3 рангу), відповідних їм і нижчих;

щодо генералів та адміралів:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність.

74. Заступники Міністра оборони України, крім прав, якими наділено командувача військ оперативного командування, командувача виду Збройних Сил України, мають право понижувати у посаді офіцерів від заступників командирів полків, старших помічників командирів кораблів 1 рангу, відповідних їм і нижчих.

Накладення дисциплінарних стягнень
в особливих випадках

75. Начальники гарнізонів, старші морські начальники та військові коменданти гарнізонів мають право накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців у таких випадках:

а) правопорушення пов'язане з порушенням правил гарнізонної або вартової служби;

б) порушення громадського порядку або військової дисципліни вчинено за межами розташування військової частини;

в) правопорушення вчинено під час перебування у відпустці, відрядженні, на лікуванні, на гарнізонній гауптвахті.

76. Військові коменданти всіх найменувань на транспорті мають право накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців за вчинені ними правопорушення під час пересування шляхами сполучення.

77. Щодо військовослужбовців, які вчинили правопорушення, у випадках, зазначених у статтях 75 і 76 цього Статуту, начальники користуються такими дисциплінарними правами:

начальники гарнізонів і старші морські начальники - владою, наданою їм за основною штатною посадою;

військові коменданти гарнізонів і військові коменданти всіх найменувань на транспорті - владою на один ступінь вищою за права, надані їм відповідно до військового звання, передбаченого у штатах для займаної ними посади;

позаштатні військові коменданти гарнізонів - владою на один ступінь вищою за права, надані їм відповідно до військового звання, передбаченого у штатах для основної посади, яку вони обіймають.

78. Начальники, які наклали стягнення згідно із статтями 75 і 76 цього Статуту, повідомляють про це командирів військових частин, в яких служать військовослужбовці, що вчинили правопорушення, та роблять відповідні записи у посвідченні про відпустку або в розпорядженні чи посвідченні про відрядження.

Після прибуття на місце постійної служби військовослужбовець зобов'язаний доповісти своєму безпосередньому командирові про накладене на нього дисциплінарне стягнення. Військовослужбовець, який не доповів про накладене на нього стягнення, несе дисциплінарну відповідальність.

79. На прапорщиків, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів, які перебувають у запасі або відставці та носять військову форму одягу, за вчинення правопорушення, що ганьбить військову честь і гідність військового звання, накладається стягнення у вигляді позбавлення права носіння військової форми одягу.

80. Прапорщики (мічмани), які перебувають у запасі чи відставці, можуть бути позбавлені права носіння військової форми одягу командувачем виду Збройних Сил України, командувачем військ оперативного командування.

Молодші та старші офіцери, які перебувають у запасі або відставці, можуть бути позбавлені права носіння військової форми одягу наказом Міністра оборони України.

81. Під час спільного виконання службових обов'язків військовослужбовцями, не підпорядкованими один одному, якщо їх службові стосунки не вижначені командиром, старший з них за посадою, а за рівних посад - старший за військовим званням є начальником і користується дисциплінарною владою, наданою йому військовим званням або посадою, яку він обіймає.

82. Якщо військовослужбовець порушує військову дисципліну чи громадський порядок у стані сп'яніння, або якщо особу затриманого військовослужбовця не можна встановити через відсутність у нього документів, військовий комендант має право затримати його і тримати на гауптвахті до однієї доби з моменту затримання до встановлення особи, а того, хто перебуває у стані сп'яніння, до протвереження.

За цей час військовий комендант вживає заходів до встановлення особи військовослужбовця, характеру вчиненого порушення військової дисципліни чи громадського порядку та, залежно від наслідків, діє відповідно до статей 75, 77 та частини першої статті 78 цього Статуту.

Військовослужбовця, який вчинив діяння з ознаками злочину, можна тримати на гауптвахті строком до 3 діб із сповіщенням протягом доби органів, які проводять попереднє (досудове) слідство, та органів прокуратури.

Порядок накладення дисциплінарних стягнень

83. На військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені цим Статутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира, що вирішив накласти на винну особу дисциплінарне стягнення.

84. Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини.

85. Службове розслідування призначається письмовим наказом командира, який вирішив притягти військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. Воно може бути проведено особисто командиром, доручено офіцерові чи прапорщикові (мічманові), а у разі вчинення правопорушення рядовим (матросом) чи сержантом (старшиною) - також сержантові (старшині).

Заборонено проводити службове розслідування особам, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розслідуванню, а також особам - співучасникам правопорушення або заінтересованим у наслідках розслідування. Розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення.

Службове розслідування не може тривати більше 5 діб починаючи з дня його призначення командиром.

Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, командир військової частини в установленому законом порядку порушує кримінальну справу і сповіщає органи, що проводять попереднє (досудове) слідство, та органи прокуратури.

86. Після розгляду письмової доповіді про проведення службового розслідування командир проводить бесіду з військовослужбовцем, який вчинив правопорушення. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення.

Під час накладення дисциплінарного стягнення та обрання його виду враховується: характер та обставини вчинення правопорушення, його наслідки, попередня поведінка військовослужбовця, а також тривалість військової служби та рівень знань про порядок служби.

87. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж через 10 діб, починаючи з дня, коли командирові стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового розслідування - з дня його закінчення. Під час накладення дисциплінарного стягнення командир не має права принижувати гідність підлеглого.

88. Військовослужбовець, який вважає, що не вчинив правопорушення, має право протягом 10 діб з часу накладення дисциплінарного стягнення подати скаргу старшому командирові або звернутися до суду.

89. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який входить до складу добового наряду (виконує бойове чергування), за правопорушення, вчинені ним під час несення служби, здійснюється після зміни з наряду (бойового чергування) чи після заміни його іншим військовослужбовцем.

90. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який перебуває у стані сп'яніння, та отримання від нього пояснень проводиться після його протвереження.

91. Заборонено за одне правопорушення накладати кілька дисциплінарних стягнень або поєднувати одне стягнення з іншим, накладати стягнення на весь особовий склад підрозділу замість покарання безпосередньо винних осіб, а також накладати дисциплінарне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті без визначення строку.

92. Якщо командир за тяжкістю вчиненого підлеглим правопорушення визнає надану йому дисциплінарну владу недостатньою для покарання військовослужбовця, він порушує клопотання про накладення стягнення на винну особу владою старшого командира.

За перевищення наданої дисциплінарної влади командир несе відповідальність відповідно до законів України.

93. Старший командир не має права скасовувати або пом'якшувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, з причини суворості стягнення, якщо останній не перевищив наданої йому влади.

94. Старший командир має право скасовувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, якщо він визнає, що стягнення не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення, та накладати своєю владою більш суворі стягнення.


95. Старший командир зобов'язаний не менш як
один раз на три електричних машин 7
Підсобний робітник, безпосередньо
зайнятий у намотувальному,
обмотувальному та ізоляційному цехах (дільницях),
де застосовується скляна ізоляція 4
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
цехах (дільницях),
де застосовується сира мікастрічка, виготовлена на:
кремнійорганічних лаках та лаках, що містять
20 відсотків та більше бензолу, толуолу, ксилолу; 7
лаках, що містять менше 20 відсотків
бензолу, толуолу, ксилолу 4
Пресувальник ізоляційних матеріалів, зайнятий
пресуванням ізоляційних матеріалів у гарячому
стані 7
Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних
деталей електричних машин і апаратів, зайнятий
гарячим пресуванням ізоляційних матеріалів,
виготовлених із застосуванням:
кремнійорганічних, бакелітових та інших
лаків, що містять токсичні розчинники; 7
інших лаків 4
Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо
зайнятий прибиранням виробничих приміщень у
намотувальному, обмотувальному та ізоляційному
цехах (дільницях), де застосовується скляна
ізоляція 4
Просочувальник електротехнічних виробів, зайнятий
просочуванням лаками, що містять токсичні
речовини, та бітумом 7
Робітники, зайняті зачищенням мідних автошин та
проводів від скляної ізоляції 7
Робітники, зайняті продорожкою колекторів з
ізоляцією з міканіту 4
Робітники підприємств, що виробляють
турбогенератори та гідрогенератори, зайняті
приготуванням ізоляційної суміші, ізоляції та
пресуванням стрижнів турбогенераторів та
гідрогенераторів із застосуванням епоксидної
смоли, стиролу, малеїнового ангідриду та
поліефірів 7
Робітник, постійно зайнятий зважуванням:
сирої мікастрічки, виготовленої на
кремнійорганічних лаках, що містять 20 відсотків
та більше бензолу, толуолу, ксилолу; 7
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках,
що містять менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу 4
Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий в
ізоляційному, намотувальному, обмотувальному
цехах (дільницях) комплектуванням виробів
(деталей), ізольованих скляною ізоляцією та
кремнійорганічними лаками 4
Розтягальник секцій та котушок електричних машин,
зайнятий розтяганням та рихтуванням секцій,
ізольованих скляною ізоляцією 4
Свердлувальник, зайнятий на обробці азбоцементу 4
Складальник обмоток трансформаторів 4
Складальник-обробник котушок трансформаторів,
зайнятий на роботах із стягування, обробки та
пресування гарячих обмоток, просочених лаками 4

Складальник трансформаторів, зайнятий заливанням
трансформаторів маслом та совтолом 4
Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 4
Токар, зайнятий проточуванням колекторів якорів з
ізоляцією з міканіту; обробленням азбоцементу 4
Фрезерувальник, зайнятий обробленням азбоцементу 4

Керівники

Майстер, безпосередньо зайнятий у цехах, на
дільницях, де застосовується сира мікастрічка,
виготовлена:
на кремнійорганічних лаках та лаках, що
містять 20 відсотків та більше бензолу, толуолу,
ксилолу; 7
лаках, що містять менше 20 відсотків
бензолу, толуолу, ксилолу 4

ВИРОБНИЦТВО АКУМУЛЯТОРІВ
ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ

Виробництво кислотних (свинцевих) акумуляторів

Робітники

Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у
виробництві свинцевих акумуляторів 7
Апаратник електролізу, зайнятий одержанням водню
електролізом 4
Вантажник, зайнятий навантажуванням та
вивантажуванням свинцю, свинцевих окислів та
виробів з них у цехах: млиновому, намазувальному,
формувальному, ливарному, трубконабивальному,
глетомішальному, складальному 7
Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик,
зайнятий варінням мастик для свинцевих
акумуляторів 7
Варник суспензій 7
Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий ремонтом
спецвзуття, забрудненого свинцем 4
Випробувач-формувальник, зайнятий випробуванням -

формуванням акумуляторів 7
Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві
кислотних (свинцевих) акумуляторів 7
Водій електро- та автовізка, зайнятий у цехах:
млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, трубконабивальному та складальному 7
Гардеробник, безпосередньо зайнятий у млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
трубконабивальному, глетомішальному та
складальному цехах 4
Готувач активних мас 7
Готувач розчинів та електролітів, зайнятий
приготуванням електролітів 7
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий безпосередньо в
цехах: млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, трубконабивальному, глетомішальному
та складальному 7
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий ремонтом обмоток
електродвигунів з основних цехів виробництва
кислотних (свинцевих) акумуляторів поза
приміщеннями цих цехів 4
Комірник, зайнятий безпосередньо у цехах:
млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, трубконабивальному, глетомішальному та
складальному 7
Комірник, зайнятий зберіганням спецодягу,
забрудненого свинцем 4
Контролер в акумуляторному й елементному
виробництві, зайнятий у виробництві кислотних
(свинцевих акумуляторів) прийманням та
поопераційним контролем у цехах: млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
глетомішальному, трубконабивальному, складальному
та прийманням готової продукції 7
Лаборант хімічного аналізу, зайнятий відбором та
аналізом проб у цехах: млиновому, намазувальному,
формувальному, ливарному, глетомішальному,
трубконабивальному, складальному 7
Ливарник виробів із свинцевих сплавів 7
Машиніст із прання та ремонту спецодягу, зайнятий
пранням спецодягу, забрудненого свинцем 7
Машиніст млина, зайнятий розмелюванням свинцевого
порошку 7
Мішальник сухої маси (для свинцевих акумуляторів) 7
Намазувальник акумуляторних пластин 7
Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) 7
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
цехах: млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, глетомішальному, трубконабивальному та
складальному 7
Підсобний робітник, зайнятий прибиранням тари
з-під глету та сурику та відходів акумуляторного
виробництва на території заводу 7
Плавильник свинцевих сплавів 7
Пошивник лимарно-сідельних виробів, постійно
зайнятий ремонтом та зшиванням стрічок на
намазувальних машинах в акумуляторному
виробництві 7

Робітники, зайняті зачищенням свинцевих деталей
ручним способом 7
Розрубник акумуляторних пластин, зайнятий
штампуванням-розділенням відформованих пластин 7
Складальник свинцевих акумуляторів та батарей,
зайнятий складанням кислотних (свинцевих)
акумуляторів 7
Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у цехах:
млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, трубконабивальному, глетомішальному та
складальному 7
Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
свинцевих пластин ручним способом; свинцевих
акумуляторів у приміщенні складального цеху 7

Керівники і фахівці

Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на
виробничих дільницях у цехах акумуляторного
виробництва: млиновому, намазувальному,

формувальному, ливарному, трубконабивальному,
глетомішальному та складальному 7

Виробництво лужних акумуляторів

Робітники

Апаратник з окислення кадмію, зайнятий у
виробництві лужних акумуляторів 7
Апаратник хімводоочищення, зайнятий на дільницях
виготовлення активних мас 4
Випробувач-формувальник, зайнятий:
амальгамуванням електродних пластин; 7
інших видах пластин 4
Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві
лужних акумуляторів 4
Водій електро- та автовізка, безпосередньо
зайнятий на дільницях виготовлення активних мас
та ламельних електродів 4
Готувач активних мас 7

Готувач розчинів та електролітів, зайнятий:
у цехах активних мас; 7
приготуванням електроліту 4
Електродник безламельних чи ламельних
акумуляторів та елементів, зайнятий:
засипанням прес-форм порошком окису кадмію
та окису цинку, клеєнням сепарації діхлоретаном,
амальгуванням електродних пластин ртутною
амальгамою; виготовленням негативного електрода
для срібно-цинкових акумуляторів; 7
на інших видах робіт 4
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайнятий на
дільницях виготовлення активних мас та ламельних
електродів 4
Комірник, безпосередньо зайнятий тільки на
дільницях виготовлення активних мас та ламельних
електродів 4
Комірник, зайнятий прийманням, зберіганням та
відпусканням кислот та лугів 4
Контролер в акумуляторному та елементному
виробництві, зайнятий в акумуляторному
виробництві на дільницях: приготування активних
мас, виготовлення електродів, складання та
зварювання акумуляторів та батарей, фарбування,
формування та гальванічній 4
Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
безпосередньо зайнятий пранням спецодягу
робітників, що працюють на дільницях виготовлення
активних мас, електродів та складання
акумуляторів 4
Машиніст механічного чи флотаційного збагачення
руди, зайнятий у виробництві лужних акумуляторів
з механічного збагачення руди; з хімічного
збагачення руди, приготування рудного концентрату
та окису заліза 7
Монтажник технологічних трубопроводів,
безпосередньо зайнятий на дільницях виготовлення
активних мас та ламельних електродів 4
Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних
верстатів, безпосередньо зайнятий на дільницях
виготовлення активних мас та ламельних електродів 4
Налагоджувальник холодноштампувального
устаткування, безпосередньо зайнятий на дільницях
виготовлення активних мас та ламельних електродів 4
Намазувальник акумуляторних пластин, зайнятий
роботою:
з активними масами, що містять окис кадмію,
цинку, ртуті, свинцю; 7
з іншими активними масами 4
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий на
дільницях виготовлення активних мас та ламельних
електродів 4
Підсобний робітник, зайнятий на складі
прийманням, зберіганням та відпусканням кислот та
лугів 4
Підсобний робітник, зайнятий у формаційних цехах 4
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням дільниць виготовлення активних мас,
ламельних електродів та дільниць формування 4
Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
різанням електродних пластин на ножицях та пресах
безпосередньо на дільниці складання електродів 4
Робітники, безпосередньо зайняті ремонтом
серветок на дільницях виготовлення активних мас 4
Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий на
дільницях виготовлення активних мас та ламельних
електродів 4
Складальник лужних акумуляторів та батарей,
зайнятий:
складанням лужних акумуляторів при роботі з
лаками та клеями, що містять токсичні розчинники;
заливанням грунт-шпаклівкою срібно-цинкових
акумуляторів; 7
на інших роботах 4
Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий
ремонтом устаткування на дільницях виготовлення
активних мас та ламельних електродів 4
Фільтр-пресувальник, зайнятий у цехах активних
мас 4


Керівники і фахівці

Майстер, майстер старший, начальник дільниці,
інженер зміни, безпосередньо зайняті на дільницях
виготовлення активних мас та ламельних електродів 4

Виробництво електричних батарей

Робітники

Автоматник елементного виробництва 4
Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 7
Готувач активних мас 7
Готувач розчинів та електролітів 7
Заварник пасти 4
Заливальник смолкою, зайнятий на роботах з:
пековою смолкою; 7
бітумною смолкою 4
Ізолювальник елементного виробництва, зайнятий

на роботах із застосуванням лаків або епоксидних
смолок або інших композицій, що містять
поліхлорвініл; при парафінуванні
парафіно-каніфольною композицією на потоці 4
Контролер в акумуляторному й елементному
виробництві, зайнятий:
у млиново-змішувальному, пресовому та
електролітному цехах та відділеннях; 7
на дільницях складання галетних елементів,
батарей і пастонамазувальному відділенні 4
Машиніст млинів 7
Налагоджувальник автоматів елементного
виробництва, постійно зайнятий у складальному
відділенні 4
Намазувальник електропровідного шару 4
Намазувальник пасти 4
Обв'язувальник агломератів 4
Обклеювач батарей, постійно зайнятий на конвеєрі 4
Підсобний робітник, зайнятий:
на дільницях складання галетних елементів,
батарей та пастонамазувальному відділенні; 4
у млиново-змішувальному, пресовому та
електролітному цехах та відділеннях 7
Пресувальник агломератів 7
Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо
зайнятий прибиранням виробничих приміщень:
на дільницях складання галетних елементів,
батарей та пастонамазувальному відділенні; 4
у млиново-змішувальному, пресовому та
електролітному цехах та відділеннях 7
Просівальник сипких матеріалів 7
Просочувальник електротехнічних виробів 7
Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий:
на дільницях складання галетних елементів,
батарей та пастонамазувальному відділенні; 4
у млиново-змішувальному, пресовому та
електролітному цехах та відділеннях 7
Складальник гальванічних елементів та батарей,
зайнятий складанням галетних елементів, секцій,
батарей у виробничому потоці; заряджанням

елементів 4
Слюсар-ремонтник, постійно зайнятий налагодженням
устаткування пресового та млиново-змішувального
відділень 7
Сушильник елементного виробництва 7
Шприцювальник 7

Керівники і фахівці

Керівники і фахівці змін, безпосередньо зайняті
у млиново-змішувальному та пресовому цехах та
відділеннях 7

Виробництво елементів та батарей
на основі ртуті та її сполук

Робітники та майстри, безпосередньо зайняті у
виробництві джерел струму (елементів та батарей)
на основі ртуті та її сполук 7

Виробництво елементів та батарей
на основі свинцю та його сполук

Робітники та майстри, безпосередньо зайняті у
виробництві джерел струму (елементів та батарей)
на основі свинцю та його сполук 7

ВИРОБНИЦТВО АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ

Робітники

Апаратник змішування, зайнятий обслуговуванням
змішувачів 7
Апаратник плавлення, зайнятий плавленням та
облагороджуванням пеку 7
Апаратник сушіння, зайнятий сушінням кізельгуру 7
Вантажник, зайнятий підвезенням пеку 7
Гардеробник, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням працівників виробництва 7
Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, безпосередньо зайнятий в 7
основних виробничих цехах 7
Ізолювальник з термоізоляції 7
Комірник, зайнятий зберіганням та видаванням
хімсировини 7
Кочегар технологічних печей 7
Машиніст шприц-машини 7
Мельник, зайнятий розмелюванням кізельгуру 7
Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо
зайнятий в основних виробничих цехах 7
Пробовідбірник, зайнятий відбором проб та
контролем безпосередньо у виробництві
асфальтопекової маси 7
Робітники, зайняті розпушуванням волокнистих
матеріалів 7
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та
обслуговуванням устаткування в основних
виробничих цехах 7

Керівники і фахівці


Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
виробництві асфальтопекової маси 7

ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ
ТА ПРЕС-МАТЕРІАЛІВ

Робітники

Апаратник змішування, зайнятий виготовленням
композицій 7
Вантажник, зайнятий підвезенням сировини та
відвезенням баків 7
Виробник деталей та вузлів трубопроводів з
пластмас, зайнятий згинанням царг 7
Гардеробник, безпосередньо зайнятий у виробничих
цехах 7
Дробильник, зайнятий дробленням відходів
пресування 7
Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, безпосередньо зайнятий у
пресовому цеху 7
Зварник пластмас, зайнятий зварюванням вставок
струмами високої частоти 7
Комірник, зайнятий на складі баків, феноліту,
ігеліту, свинцевих втулок 7
Контролер, зайнятий прийманням асфальтопекових
баків та виробів з пластмас 7
Лаборант хімічного аналізу, безпосередньо
зайнятий у виробництві виробів з пластмас 7
Машиніст насосних установок, зайнятий
обслуговуванням установок, розташованих
безпосередньо у пресовому цеху 7
Оброблювач виробів з пластмас, зайнятий
зачищенням:
баків, а також обробкою свинцевих втулок,
запресованих у кришках; 7
кришок 4
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
пресовому цеху 7

Пресувальник виробів з пластмас 7
Прибиральник виробничих приміщень та прибиральник
службових приміщень, зайняті прибиранням душових
та санвузлів 7
Різальник заготовок та виробів з пластичних мас,
зайнятий рубанням заготовок з асфальтопекової
маси 7
Робітники, зайняті приготуванням клею для
склеювання виробів з асфальтопекової маси та
прес-матеріалів 7
Склеювач, зайнятий склеюванням вставок 7
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом,
налагодженням та обслуговуванням устаткування в
основних виробничих цехах 7
Таблетувальник 7
Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
акумуляторних баків безпосередньо у пресовому
цеху 7

Керівники і фахівці


Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на
виробничих дільницях 7

ВИРОБНИЦТВО ПОТУЖНОСТРУМОВИХ КОНДЕНСАТОРІВ

Контролер складання електричних машин, апаратів
та приладів, безпосередньо зайнятий у
просочувальному цеху 4
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
просочувальному цеху 4
Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо
зайнятий у просочувальному цеху 4
Просочувальник електротехнічних виробів,
зайнятий:
завантаженням та вивантаженням конденсаторів
у вакуумні шафи для просочування трихлордіфенілом
та його похідними; просочуванням конденсаторним
маслом та одночасним виконанням роботи із
завантаження та вивантаження конденсаторів із

вакуум-установки та запаювання заливальних
отворів свинцевими припоями; 7
веденням та контролем технологічного процесу
просочування 4
Робітники, постійно зайняті регенерацією
трихлордіфенілу 7
Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий у
просочувальному цеху 4
Складальник потужнострумових конденсаторів,
зайнятий монтажем з паянням свинцевими припоями,
а також ремонтом просочених конденсаторів 7
Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням та ремонтом устаткування у
просочувальному цеху 4

8. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ ТА
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ

Аквадувальник, зайнятий:
на роботах з плавиковою кислотою; 7
нанесенням сузпензій пульверизатором 4
Алундувальник 7
Апаратник газогенерації, зайнятий у виробництві
масок кольорових кінескопів 7
Апаратник хлорування, зайнятий у виробництві
масок кольорових кінескопів 7
Апаратник печей відновлення, зайнятий
відновленням металевих порошків тугоплавких
металів 7
Вальцювальник холодного металу, зайнятий
вальцюванням тугоплавких металів 4
Випробувач деталей та приладів, зайнятий
випробуванням електровакуумних приладів при:
випробуванням приладів на установках УКХ та
на дільницях із застосуванням ртуті; 7
випробуванням освітлювальних електроламп та
електровакуумних приладів 4
Відкатник-вакуумник зайнятий роботами:
на постах та багатопозиційному устаткуванні
з парортутними насосами або з апаратурою, що має
відкриті поверхні ртуті; 7
на багатопозиційному устаткуванні з газовими
пальниками; на постах з газовими пальниками 4
Відпальник-вакуумник:
на електричних і газових печах; 4
під час роботи на установці з ртутними
контактами 7
Волочильник дроту, зайнятий волочінням дроту з
тугоплавких металів при роботі на газових печах 7
Дистилювальник ртуті 18
Дозувальник ртуті, зайнятий у виробництві
електровакуумних приладів:
дозуванням відкритої ртуті ручним способом; 18
механізованим дозуванням ртуті 7
Заварник електровакуумних приладів, заварник
напівпровідникових приладів 7
Заварник на високочастотному індукторі 4
Заготівник газопоглинача 4
Заготівник деталей електровакуумних приладів:
під час роботи на дільницях із застосуванням
відкритої ртуті; постійно зайнятий на складальних
лінійках, де встановлені автомати з газовими
пальниками;
зайнятий вийманням деталей із забракованих 7
радіоламп; постійно зайнятий на дільницях, де
встановлені автомати з газовими пальниками, та
на операціях виготовлення підігрівачів, покритих
алундом 4
Заготівник хімічних напівфабрикатів, зайнятий:
застосуванням солей барію, свинцю, ванадію,
сурми, срібла, розчинників, міцних кислот, лугів
та кремнійорганічних сполук; 7
приготуванням мастики для цоколювання 4
Заготівник хімічних напівфабрикатів тугоплавких
металів 7
Заливальник компаундами, зайнятий лакуванням
переходів та деталей лаками, що містять бензол,
метанол, толуол, ксилол та складні спирти 7
Заливальник цоколів:
розплавленим склом; 7
мастикою та іншими матеріалами 4
Зварник виробів з тугоплавких металів 4
Зварник електровакуумних приладів 4
Карбідувальник 4
Карбонізатор 7
Коваль-штампувальник на ротаційних машинах 7
Контролер деталей та приладів, зайнятий контролем
електровакуумних приладів:
під час роботи на складальних лінійках
електроламп, а також на дільниці виготовлення
оксидних катодів; 7
безпосередньо на дільницях автоматів з
газовими пальниками, гарячої обробки скла,
термообробки металу, нанесення люмінофора, на
дільницях технохімічних операцій, скловарних, на
дільницях виготовлення спіралей 4
Ливарник радіокераміки та феритів 4
Люмінофорник-екранувальник 7
Магнезувальник-вакуумник 7
Маркувальник деталей та приладів, зайнятий:
маркуванням електровакуумних приладів при
роботі з газовими пальниками; 4
маркуванням при постійній роботі на
автоматах з газовими пальниками 7
Матувальник-вакуумник 7
Матувальник-вакуумник, зайнятий матуванням ручним
способом методом травлення плавиковою кислотою 7
Машиніст просіювальних установок, зайнятий на
просіюванні порошків тугоплавких металів 7
Мийник колб із застосуванням кислотних розчинів,
зайнятий на роботах з плавиковою кислотою 7
Монтажник-вакуумник, постійно зайнятий на
складальних лінійках, де встановлені автомати з
газовими пальниками; на виготовленні
рентгенівських трубок із застосуванням свинцевого
порошку 7
Налагоджувальник автоматів зварювання виводів,
зайнятий газовим зварюванням 4
Налагоджувальник технологічного устаткування,
зайнятий:
налагодженням та регулюванням устаткування з
газовими пальниками; 7
на дільницях випробування та відкачування
рентгенівських трубок 4
Налагоджувальник технологічного устаткування,
зайнятий налагодженням та регулюванням
устаткування з газовими пальниками у
напівпровідниковому виробництві 7
Намотувальник дроту та тросів, зайнятий
перемотуванням дроту та спіралей з тугоплавких
металів 4
Обпалювач ламп 7
Обпалювач радіокераміки, п'єзокераміки та
феритів, зайнятий обпалюванням при завантаженні
ручним способом на:
електричних печах; 4
газових печах 7
Оксидувальник-вакуумник, зайнятий роботами із
пульверизатором та електрофорезом 7
Оператор дифузійних процесів, оператор
прецизійного різання кристалів, зайнятий різанням
напівпровідникових матеріалів 4
Оператор з нанесення газопоглинача та оператор
прецизійної фотолітографії 7
Оператор із захисних покриттів у виробництві
масок кольорових кінескопів 7
Оператор термоз'єднань, зайнятий паянням
напівпровідників при роботі із свинцево-
олов'янистим припоєм 4
Оператор ультразвукових установок 4
Плавильник-ливарник прецизійних сплавів, зайнятий
заготовленням сплавів та напівфабрикатів для
напівпровідникового виробництва при постійній
роботі з токсичними речовинами: фосфором, сурмою,
кадмієм, свинцем 7
Плавильник металу та сплавів, зайнятий у
виробництві напівпровідникових приладів та у
виробництві електровакуумних приладів плавленням
припоїв; приготуванням свинцевого припою;
виплавленням танталу 7
Полірувальник волок з алмазів та надтвердих
матеріалів 4
Пресувальник брухту та відходів металу, зайнятий
пресуванням тугоплавких металів 7
Промивальник деталей та вузлів із застосуванням
кислотних розчинів та органічних розчинників,
зайнятий на роботі з:
трихлоретиленом, діхлоретаном та плавиковою
кислотою; 7
різними кислотами 4
Прокатник гарячого металу, зайнятий прокатом
тугоплавких металів 7
Протиральник електровакуумних приладів:
із застосуванням токсичних розчинників; 4
постійно зайнятий на складальних лінійках,
де встановлені автомати з газовими пальниками 7
Складальник напівпровідникових приладів, зайнятий
на роботах з механічною обробкою графіту 4
Терміст 4
Травильник прецизійного травлення, зайнятий
травленням кристалів та переходів при постійній
роботі з кислотами, перекисом водню та лугами 7
Укладальник деталей та виробів, зайнятий
укладанням деталей електровакуумних приладів
(катодів) на дільниці виготовлення оксидних
катодів 7
Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
приладів при постійній роботі на складальних
лінійках, де встановлені автомати з газовими
пальниками 7
Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
постійній роботі з фарбами та лаками, що містять
бензол, метанол та їх похідні (толуол, ксилол та
складні спирти) 7
Цокольник:
постійно зайнятий на операції паяння виводів
свинцево-олов'янистими припоями; 7
зайнятий роботою на апаратурі з газовими

пальниками 4
Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів 4
Штампувальник ніжок, зайнятий роботою на
апаратурі з газовими пальниками 7

ВИРОБНИЦТВО СКЛОВИРОБІВ

Робітники

Видувальник скловиробів 7
Витягальник з вироблення скляних труб та дроту
(із скла) 7
Гончар 4
Готувач шихти напівпровідникових матеріалів 7
Дробильник-розмелювач 7
Засипальник шихти 7
Знімач скла й скловиробів, зайнятий сортуванням
гарячих трубок (дроту) 4
Калібрувальник скловиробів, зайнятий гарячим
калібруванням скла 7

Кварцодув 7
Кварцоплавильник 7
Лакувальник форм, зайнятий на роботі з
токсичними розчинниками 7
Обплавлювач скла 7
Оператор склоформувальних машин 7
Пресувальник гарячого скла 7
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням на дільницях варіння та гарячої
обробки скла 4
Різальник на вогні 4
Різальник скла, зайнятий різанням сухим колесом 7
Розвальцювальник скла, зайнятий розвальцюванням
скла ручним способом та на простих машинах з
газовим підігріванням скла 7
Складальник скломаси 7
Скловар 7
Склодув, зайнятий на:
склодувно-арматурних та склодувно-
операційних роботах; 4

склодувно-універсальних роботах та
видуванням з дроту 7
Сортувальник виробів, напівфабрикатів та
матеріалів, зайнятий сортуванням глини та шамоту 4
Формотримач 7
Хальмівник 7
Шліфувальник скловиробів, зайнятий шліфуванням
скла сухим способом 7
Штенгелювальник, постійно зайнятий роботами:
на багатопозиційному устаткуванні з газовими
пальниками; 7
ручним способом 4

Керівники

Майстер, майстер старший, безпосередньо зайняті
на дільницях готування шихти та варіння скла 7

ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ ТА
РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ

В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів,
заготівник радіотакелажу та
електрорадіоелементів, зайняті на роботах із
застосуванням свинцево-олов'янистого припою, а
також на роботах із склоізоляції 4
Градуювальник радіоапаратури, зайнятий на:
роботах з плавиковою кислотою; 7
інших роботах 4
Малювальник світляними фарбами 7
Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів,
зайнятий паянням свинцево-олов'янистими сплавами
не менше половини робочого часу 4
Просочувальник електротехнічних виробів, зайнятий
у виробництві радіо- та телефонної апаратури 7
Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
роботах із застосуванням фарб, що містять бензол,
метанол та їхні похідні (толуол, ксилол та
складні спирти) 4

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВ ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ

ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ, СКЛОВИРОБІВ I
АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ
ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ

Апаратник електролізу, зайнятий на електролізерах
відкритого типу 4
Виробник трафаретів, шкал та плат, зайнятий на
роботах з лудіння, травлення та гальванопокриттів 4
Водій електро- та автовізка, підсобний робітник,
транспортувальник та вантажник, зайняті на
підвезенні шихти та скляного бою під час роботи у
цехах 4
Випробувач герметичності, постійно зайнятий
перевіркою конденсаторів на герметичність у
гарячому маслі, етилен-гликолі та інших токсичних
речовинах 4
Виробник стрічкових осердь 4
Готувач розчинів та сумішей, постійно зайнятий
приготуванням маси із штучних смол (у тому числі
електроізоляційної маси з нагріванням) із

застосуванням токсичних розчинників 7
Гравер на:
роботах з плавиковою кислотою; 7
інших роботах 4
Доводжувач-притирник, зайнятий на роботі сухим
способом на верстатах з абразивним інструментом 7
Комплектувальник виробів та інструменту,
розподілювач робіт, підсобний робітник,
прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо
зайняті на дільницях випробування та відкачування
рентгенівських трубок 4
Контролер деталей та приладів, контролер скляного
виробництва, слюсар-ремонтник, електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування,
безпосередньо зайняті на дільницях роботи: з
газовими пальниками, варіння скла, гарячої
обробки скла, термообробки металу, сушіння
виробів, нанесення люмінофорів, у виробництві
тугоплавких металів на дільницях приготування
шихти, випробування та відкачування
рентгенівських трубок 4
Металізатор, зайнятий металізацією:
пульверизатором; 7
хімічним способом, деталей у вакуумі 4
Працівники, зайняті випробуванням
електровакуумних приладів з анодною напругою 20
та більш кіловольт 7
Працівники, постійно та безпосередньо зайняті
виготовленням та застосуванням пасти "Цето" з
вмістом 80 відсотків торію 21
Робітники, зайняті у цехах складання, де у шихту
вводиться свинець, свинцевий сурик та миш'як 7
Робітники та керівники і фахівці змін,
безпосередньо зайняті у цехах та на дільницях
виготовлення та регенерації електровакуумних
приладів із застосуванням ртуті 7
Слюсар-ремонтник; електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, постійно
зайняті ремонтом лінії виготовлення масок
кольорових кінескопів 4

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
ртутних приладів 7

ВИРОБНИЦТВО РАДІОДЕТАЛЕЙ

Графітувальник 4
Заварник ізоляторів, зайнятий на роботах з
газовими пальниками та на муфельних печах 7
Зачищувач, зайнятий на роботах на абразивному
колі та піскоструминному апараті 7
Калібрувальник магнітопроводів 4
Металізатор, зайнятий металізацією радіодеталей 7
Металізатор, зайнятий срібленням ручним способом
та пульверизатором 4
Навивальник магнітопроводів 4
Намотувальник котушок, зайнятий на роботах із
застосуванням сирої мікастрічки та склоізоляції 4
Оператор, зайнятий нарізанням кераміки сухим
способом 4
Оператор-намазувальник, зайнятий нанесенням

сузпензій ручним способом; у виробництві
магнітопроводів 4
Оператор-нарізувач, зайнятий приготуванням
срібної пасти з технічного вуглецю (сажі) 4
Паяльщик радіодеталей, постійно зайнятий на
роботах із свинцем, оловом та їх сплавами:
паянням конденсаторів та корпусних деталей; 7
паянням інших деталей 4
Просочувальник електротехнічних виробів,
зайнятий:
просочуванням у вакуумних установках при
температурі розчинів від 100 С та вище, а також
при просочуванні у відкритих ваннах; 7
просочуванням у вакуумних установках при
температурі розчинів нижче 100 С 4
Різальник магнітопроводів 4
Робітники, зайняті зачищенням рамок та очищенням
вакуумних установок від срібла 7
Скляр резисторів 7
Спікальник стрічкових осердь 4

Травильник радіокераміки, зайнятий на травленні
плавиковою кислотою 7
Травильник фольги 4
Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
роботах з нітролаками, що містять бензол, метанол
та їх похідні (толуол, ксилол та складні спирти)
під час лакування:
у відкритих ваннах; 7
у закритих ваннах та напівавтоматах 4
Формувальник фольги 4
Юстирувальник деталей та приладів, зайнятий
шліфуванням абразивними колами сухим способом 7

ВИРОБНИЦТВО РАДІОКЕРАМІКИ, П'ЄЗОКЕРАМІКИ
ТА ФЕРИТІВ

Робітники

Глазурувальник електрокерамічних виробів,
зайнятий на роботах із свинцевою глазур'ю 7

Дробильник-розмелювач 7
Контролер деталей та приладів, слюсар-ремонтник,
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування та прибиральник виробничих
приміщень, безпосередньо зайняті у приміщеннях з
виробництва порошків та виробів із феритів 7
Ливарник радіокераміки та феритів, зайнятий
литтям:
кераміки, що містить свинець; 7
керамічних деталей 4
Налагоджувальник холодноштампувального
устаткування, зайнятий налагодженням пресів та
штампів на пресуванні виробів із феритів 7
Обпалювач радіокераміки, п'єзокераміки та феритів 7
Парафінувальник 4
Пресувальник виробів електронної техніки,
зайнятий пресуванням:
феритових виробів, кераміки, що містить
свинець; 7
керамічних виробів (деталей) 4

Різальник радіокераміки та феритів 4
Сушильник деталей та приладів, зайнятий сушінням
керамічних заготовок та радіодеталей після
просочування, фарбування та лакування 4
Формувальник радіокераміки 4
Шліфувальник виробів електронної техніки,
зайнятий на роботах абразивними колами сухим
способом 7

Керівники і фахівці

Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
виробництві порошків та виробів із феритів 7

ВИРОБНИЦТВО СЕЛЕНОВИХ ТА КУПРОКСНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВИПРЯМЛЯЧІВ

Робітники

Апаратник, зайнятий веденням процесу покриття

заготовок селену 7
Апаратник з регенерації селену 7
Варник селену 7
Вимірювач випрямлячів та елементів, зайнятий на
роботах із селеновими випрямлячами та елементами 4
Клеїльник-обпресувальник, зайнятий на роботах з:
триацетатною плівкою та хлороформом; 7
іншими клеями 4
Контролер деталей та приладів, комплектувальник
виробів та інструменту, комірник, підсобний
робітник та прибиральник виробничих приміщень,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
застосовується селен 4
Плавильник, зайнятий плавленням оловокадмієвого
сплаву 7
Різальник металу на ножицях та пресах, зайнятий
різанням алюмінієвих листів з нанесеним селеном 4
Робітники, зайняті протиранням кадмованих пластин 7
Складальник випрямлячів 4
Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та

обслуговування електроустаткування, зайняті у
виробництві селенових випрямлячів 4
Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, зайняті на
гарячому ремонті селенових та шоопувальних
апаратів (устаткування) 7
Терміст купроксних та селенових випрямлячів 4
Травильник купроксних випрямних елементів 4
Формувальник селенових елементів, зайнятий
формуванням:
елементів; 7
випрямлячів 4
Шоопувальник елементів, зайнятий металізацією
селенових елементів 7
Штампувальник, зайнятий вирубкою селенових
елементів 4

Керівники і фахівці

Майстер, інженер-технолог, технік-технолог,

зайняті безпосередньо у виробництві селенових
випрямлячів 4

ВИРОБНИЦТВО П'ЄЗОТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ

Штучне вирощування та обробка п'єзокварцу

Зарядник автоклавів 7
Оператор з вирощування кристалів п'єзокварцу 4
Оператор прецизійного різання кристалів 7
Слюсар-обпресувальник, зайнятий на роботах з
очищення автоклавів від кварцу та ремонту їх
азбестовою теплоізоляцією 7
Травильник прецизійного травлення, зайнятий
травленням п'єзокварцу при постійній роботі з
плавиковою кислотою 7
Шліфувальник п'єзокварцових пластин та кристалів,
зайнятий:
мокрим шліфуванням; 4
шліфуванням із застосуванням плавикової

кислоти 7

Обробка водорозчинних кристалів
та п'єзокераміки

Апаратник з кристалізації 4
Графітувальник 4
Поляризатор, зайнятий на роботах з керамічними
пластинами, що містять свинець 4
Склеювач п'єзоелементів, зайнятий на роботах з
бензольними лаками 4
Фарбувальник приладів та деталей, зайнятий на
роботах з лаками, що містять бензол, метанол та
їх похідні (толуол, ксилол та складні спирти) 7

Складання п'єзорезонаторів

Випробувач деталей та приладів електронної
техніки, зайнятий випробуванням п'єзорезонаторів
із безпосереднім перебуванням у барокамерах за

температури +40 С та вище та -60 С та нижче 7

^ Наверх
наверх