документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель
щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами
та вжиття заходів з подолання корупції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883, N 26, ст. 901, N 49, ст. 2056; 2015 р., N 16, ст. 109, N 26, ст. 220):

1) у частині першій статті 1:

пункт 2 після слів "орган державної влади" доповнити словами "орган місцевого самоврядування";

у пункті 7 слова "включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит" замінити словами "у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит";

у пункті 8 слова "у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит" замінити словами "у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит";

у пункті 9:

в абзаці першому слова "органи державної влади та органи місцевого самоврядування" замінити словами "органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону";

абзац другий викласти в такій редакції:

"юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13) моніторинг закупівель - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження (у тому числі із застосуванням електронних засобів) за інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, або отримання від замовника відповідної інформації";

у пункті 16 слова "повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі" виключити;

2) у статті 2:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень";

в абзаці другому:

у першому реченні цифри і слово "24 місяці" замінити цифрами і словом "12 місяців";

друге речення викласти в такій редакції: "За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить, за необхідності, до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону";

абзаци п’ятий і десятий пункту 2 частини четвертої виключити;

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови
здійснення процедур закупівель

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього";

4) у статті 7:

частину першу виключити;

у частині третій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, що підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю";

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перевірка наявності документів (крім оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів), визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

частину четверту доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Моніторинг закупівель здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його органи на місцях.

Порядок здійснення моніторингу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель";

5) у статті 8:

у частині першій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) аналіз функціонування системи державних закупівель";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) підготовка та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи державних закупівель, у тому числі результати моніторингу";

у пункті 8 слова "та проведення громадських слухань" виключити;

у пункті 12:

абзаци п’ятий та п’ятнадцятий виключити;

в абзаці шістнадцятому слова "повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі" виключити;

пункт 18 виключити;

у частині другій:

у пункті 3 слова "у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель" виключити;

пункти 4 і 6 виключити;

6) у статті 10:

у частині першій:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) - протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень";

абзац дев’ятий після слів "(пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)" доповнити словами "та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)";

абзаци десятий та шістнадцятий викласти в такій редакції:

"оголошення про результати процедури закупівлі - не пізніш як через сім днів з дня укладення (неукладення) договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися";

"Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг";

абзаци другий - четвертий частини четвертої замінити двома абзацами такого змісту:

"для товарів і послуг - 133 тисячам євро;

для робіт - 5 мільйонам 150 тисячам євро".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

7) абзац перший частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:

"5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови";

8) у частині першій статті 13 слова "двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації" виключити;

9) у статті 14:

абзац другий частини першої виключити;

частину другу виключити;

10) абзац перший частини другої статті 16 викласти в такій редакції:

"2. Замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв";

11) у статті 17:

у частині першій:

пункт 1-1 викласти в такій редакції:

"1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення";

доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:

"8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів - під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті.

Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.

Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

12) у статті 18:

частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи".

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

третє речення частини третьої викласти в такій редакції: "Замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарги, що стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.

Якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.

Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.

Після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до документації, внесених замовником.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку";

у частині сьомій:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"скаргу відкликано суб’єктом оскарження".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

абзац п’ятий виключити;

13) абзац перший частини третьої статті 21 замінити двома абзацами такого змісту:

"3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.

У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

14) у статті 22:

у частині другій:

у пункті 2:

після слова і цифр "статтею 17" доповнити словами і цифрами "(за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)";

доповнити реченням такого змісту: "Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним";

абзац двадцять перший замінити частиною третьою такого змісту:

"3. Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

15) в абзаці першому частини другої статті 23 слова "ніж на сім днів" замінити словами "ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу";

16) частину третю статті 27 викласти у такій редакції:

"3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів";

17) у статті 28:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію)";

друге речення частини сьомої після слів "зазначення у пропозиції конкурсних торгів" доповнити словами "(ціновій пропозиції)";

частину восьму доповнити словами і цифрами "та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону";

18) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення";

19) абзац четвертий частини першої статті 30 виключити;

20) у статті 31:

у частині другій:

абзац перший після слів "надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім" доповнити словом "іншим";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

частину третю після слів "визначений цим Законом" доповнити словами і цифрами "або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону";

21) у першому реченні частини першої статті 32 слова "рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися" замінити словами "рішення про відміну торгів або переговорної процедури закупівлі чи визнання торгів такими, що не відбулися";

22) у частині другій статті 34:

третє речення абзацу другого замінити двома реченнями такого змісту: "Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 40 днів з дня його оприлюднення";

абзац третій виключити;

23) у статті 35 цифри "300" замінити цифрами "500";

24) у статті 36:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу";

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. У запиті цінових пропозицій обов’язково зазначаються";

доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону";

абзац четвертий частини п’ятої після слів "зазначених у запиті" доповнити словами "цінових пропозицій";

25) у статті 38:

частину третю доповнити абзацами такого змісту:

"Кваліфікаційна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням кваліфікаційної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим ніж 40 днів з дня його оприлюднення";

частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

"Замовник не вимагає від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури";

26) у статті 39:

в абзаці третьому частини першої слова "забезпечує" та "інформації" замінити відповідно словами "подає для" та "інформацію";

у пункті 3 частини другої:

слова "техногенного та природного характеру" виключити;

слова "з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України" замінити словами "а також у зв’язку з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України та його розвідувальний орган";

після слів "Державна служба України з надзвичайних ситуацій" доповнити словами "та інші військові формування та/або частини";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:

1) якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

3) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

4) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;

5) непідписання учасником договору про закупівлю у строк, установлений замовником під час проведення переговорів з учасником (учасниками) переговорної процедури закупівлі.

Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом)";

27) пункт 7 частини п’ятої статті 40 після слів "зміни курсу іноземної валюти" доповнити словами "або показників Platts", а після слів "зміни такого курсу" - словами "або таких показників".

2. У Законі України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 148; 2014 р., N 22, ст. 781, N 24, ст. 883):

1) у частині першій статті 1:

абзаци перший - третій пункту 1 замінити абзацом такого змісту:

"1) замовники - юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній із таких ознак".

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами другим і третім;

друге речення пункту 2 викласти в такій редакції: "Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними";

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) афілійовані підприємства - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання";

2) у статті 2:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

"забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.

Не вважається діяльністю у сферах, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому цієї частини, така діяльність:

виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу замовника за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік від усіх видів доходів, що визначаються за правилами бухгалтерського обліку;

виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;

виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показник за поточний рік";

в абзаці другому частини другої слова і цифри "визначених пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" виключити;

у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які";

в абзаці другому цифри "100" замінити цифрами "200", а цифру і слово "1 мільйон" замінити цифрами і словами "1 мільйон 500 тисяч";

3) у статті 4:

в абзаці другому пункту 1 частини першої слово "дочірніми" замінити словом "афілійованими";

у пункті 5 частини першої цифри "100" замінити цифрами "200", а цифру і слово "1 мільйон" замінити цифрами і словами "1 мільйон 500 тисяч".

3. У пункті 2 частини другої статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056; 2015 р., N 17, ст. 118) слова і цифри "дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень" замінити словами і цифрами "робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень".

4. Підпункти 2 і 3 пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 16, ст. 109) виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців третього та четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності з моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

2. Установити, що до 31 грудня 2015 року дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" не поширюється, якщо предметом закупівлі є послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 15 вересня 2015 року
N 679-VIII

^ Наверх
наверх