документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 вересня 1996 р. N 1147
Київ

Про затвердження переліку видів діяльності, що
належать до природоохоронних заходів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1519 від 17.11.20
01
N 1534 від 02.10.20
03
N 702 від 26.05.20
04
N 1607 від 30.11.20
04
N 1700 від 17.12.20
04
N 635 від 24.06.20
09
N 991 від 31.08.20
09
N 1132 від 21.10.20
09
N 834 від 27.08.20
10
N 996 від 19.09.20
11
N 1359 від 28.12.20
11
N 507 від 31.05.20
12
N 837 від 25.07.20
12
N 804 від 30.10.20
13
N 464 від 17.09.20
14
N 711 від 16.09.20
15 )

Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів (додається).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 р. N 1147

Перелік
видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1. Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства;

дослідних та дослідно-промислових установок, пов'язаних з розробленням методів очищення стічних вод;

берегових споруд для прийому та очищення з плавзасобів господарсько-побутових стічних вод ( в тому числі баластних та лляльних) і сміття для утилізації, складування і очищення;

систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;

систем водопостачання з замкнутими циклами з поверненням для потреб технічного водопостачання стічних вод після їх відповідного очищення і оброблення (включаючи оборотні системи гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів);

оборотних систем виробничого водопостачання, а також систем послідовного і повторного використання води, в тому числі води, що надходить від інших підприємств;

споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;

водопровідних мереж у місцях утворення депресійних лійок. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 991 від 31.08.2009 )

2. Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах, установок, обладнання і технічного флоту для збирання нафти, сміття та інших рідких, твердих відходів з суден.

3. Створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також винесення об'єктів забруднення з прибережних смуг.

4. Будівництво, розширення та реконструкція руслових аераційних станцій. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

5. Будівництво та реконструкція розсіюючих випусків очищених стічних вод та проведення заходів щодо запобігання тепловому забрудненню водойм. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

6. Ліквідаційний тампонаж або переведення на регульований режим роботи самовиливних артезіанських свердловин.

7. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення.

8. Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод.

8-1. Реконструкція гідротехнічних споруд. ( Перелік доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 635 від 24.06.2009 )

9. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм.

10. Ведення водного кадастру.

11. Паспортизація малих річок і водойм.

12. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об'єктів, винесення водоохоронних зон в натуру, упорядкування джерел, очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней, будівництво протиповеневих водосховищ і дамб тощо).

13. Обстеження та паспортизація ставків-відстійників шахтних вод, шламонакопичувачів та хвостосховищ, гідротехнічних споруд.

14. Заходи очищення стічних скидних і дренажних вод з меліоративних систем (включаючи скидні води з рисових полів) та поліпшення їх якості (акумулюючі ємкості, відстійники, споруди та пристрої для аерації вод, біологічні канали, екрани для затримування пестицидів та інші).

15. Розроблення методик, технологій, установок, обладнання, приладів контролю, проведення робіт з очищення водних ресурсів, забруднених пестицидами і агрохімікатами та їх знезараження.

16. Спорудження установок для очищення і поліпшення якості води для зрошення сільськогосподарських культур.

17. Розроблення, виготовлення та придбання систем, приладів, оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси.

17-1. Роботи із заповнення водою водосховищ та інших водних об’єктів Автономної Республіки Крим. ( Перелік доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ N 834 від 27.08.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 837 від 25.07.2012 )

17-2. Проведення водообміну Краснопавлівського водосховища. ( Перелік доповнено пунктом 17-2 згідно з Постановою КМ N 507 від 31.05.2012 )

Охорона атмосферного повітря

18. Організація виробництва, установлення та реконструкція обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в атмосферне повітря, та зниження рівня впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря; розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря. ( Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 1519 від 17.11.2001 )

19. Будівництво дослідних та дослідно-промислових установок для розроблення методів очищення газів, що відводяться від джерел шкідливих викидів в атмосферу.

20. Розроблення та виготовлення систем і приладів контролю та оснащення ними стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу та пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря.

21. Спорудження і оснащення контрольно-регулювальних пунктів для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів.

22. Розроблення, організація виробництва пристроїв для очищення відпрацьованих газів двигунів та оснащення ними транспортних засобів. ( Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 1519 від 17.11.2001 )

23. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища.

Охорона і раціональне використання земель

24. Впровадження грунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території.

25. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти. Проведення заходів щодо хімічної меліорації грунтів. ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

26. Проведення агролісотехнічних заходів на ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях.

27. Рекультивація порушених земель та використання родючого шару грунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель.

27-1. Рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів. ( Перелік доповнено пунктом 27-1 згідно з Постановою КМ N 1132 від 21.10.2009 )

28. Засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням.

29. Заходи, пов'язані з створенням захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об'єктів (в тому числі водойм, магістральних каналів, тощо) та полезахисних смуг.

30. Терасування крутих схилів.

31. Консервація деградованих і забруднених земель.

32. Поліпшення малопродуктивних земельних угідь.

33. Розроблення технології, обладнання для знезараження, очищення землі, забрудненої пестицидами і агрохімікатами.

34. Проведення обстеження грунтів.

35. Ведення земельного кадастру.

Охорона і раціональне використання
мінеральних ресурсів

36. Заходи, здійснювані з метою застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення, недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин, а також відбіркового відпрацювання багатих ділянок родовищ корисних копалин, що призводитиме до втрат їх запасів.

37. Будівництво, розширення та реконструкція комплексів для закладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок супутніми породами, що не утилізуються. ( Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

38. Розроблення технологій і обладнання для вилучення супутніх цінних компонентів з мінеральної сировини, розкривних і вміщуючих порід, відходів виробництва, з уловлюваних продуктів при газо- і водоочищенні та будівництво відповідних установок.

39. Заходи, пов'язані з селективним видобуванням і зберіганням корисних копалин, розкривних та вміщуючих порід, відходів виробництва, що містять компоненти, які тимчасово не використовуються у народному господарстві, але є потенційно корисними.

40. Заходи щодо захисту родовищ (газових, нафтових, вугільних, торфових та ін.) від пожеж, затоплення, обвалів та придбання для цієї мети обладнання.

41. Картування забруднених територій, ведення аерокосмічного моніторингу геологічного середовища, ведення постійно діючих моделей геологічного середовища, радіоекологічні дослідження, ліквідаційний тампонаж свердловин.

Охорона і раціональне використання
природних рослинних ресурсів

42. Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

43. Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків. ( Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

44. Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів.

45. Ліквідація негативних наслідків техногенного впливу на лісові насадження.

46. Проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення.

47. Заходи з озеленення міст і сіл.

48. Створення станцій і лабораторій біологічного та хімічного захисту лісових насаджень.

Охорона і раціональне використання
ресурсів тваринного світу

49. Будівництво, розширення та реконструкція розплідників і ферм для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в природному середовищі. ( Пункт 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

49-1. Будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин. ( Перелік доповнено пунктом 49-1 згідно з Постановою КМ N 1359 від 28.12.2011 )

50. Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо).

51. Ведення кадастру тваринного світу.

52. Будівництво, реконструкція, розширення, технічне переозброєння, оснащення риборозводних підприємств і виробничо-акліматизаційних баз для одержання та вирощування личинок життєстійкої молоді цінних промислових риб для зариблення природних водойм і водосховищ комплексного призначення.

До зазначеного не входять витрати на одержання та вирощування личинок і молоді риб для товарного вирощування в ставкових, озерних та інших спеціалізованих рибних господарствах.

53. Оптимізація роботи гідровузлів ГЕС на Дніпрі, Дністрі та інших ріках, забезпечення рибогосподарських та екологічних попусків води.

Обводнення природних нерестовищ, будівництво міграційних каналів, штучних нерестовищ з керованим гідрологічним режимом.

54. Будівництво, розширення та реконструкція механічних, гідравлічних, фізіологічних рибозахисних пристроїв на промислових, комунальних і сільськогосподарських водозаборах. ( Пункт 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

55. Будівництво, розширення та реконструкція рибоходів. ( Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

56. Створення кріогенного банку генофонду цінних промислових видів риб.

Збереження природно-заповідного фонду

57. Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об'єктів (майстерень, кордонів, установок для миття машин з безстічним циклом, мостів, доріг, стежок, огорож і вольєрів), будівництво гідротехнічних та інших споруд, об'єктів зв'язку в заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах, дендрологічних парках, зоологічних парках та парках-пам'ятках садово-паркового мистецтва з метою збереження та відтворення природних екологічних систем і пов'язаних з діяльністю цих установ, а також витрати на утримання об'єктів природно-заповідного фонду.

58. Створення центрів для розведення рідкісних та зникаючих тварин і рослин.

59. Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів зв'язку, віднесених до організацій заповідників та інших природоохоронних установ.

60. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

61. Витрати на резервування територій для заповідання.

62. Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій.

63. Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення.

64. Створення центрів і банків генетичного матеріалу тварин і рослин, які знаходяться під загрозою зникнення.

65. Створення екологічних фондів при природно-заповідних об'єктах.

66. Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на заповідних територіях.

Раціональне використання і зберігання
відходів виробництва і побутових відходів

67. Будівництво, технічне переобладнання і реконструкція сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів.

68. Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових залишків. ( Пункт 68 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

69. Будівництво, розширення та реконструкція установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва та побутових відходів. ( Пункт 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

70. Будівництво, розширення та реконструкція комплексів, спеціалізованих полігонів та інших об'єктів для знешкодження та захоронення непридатних для використання пестицидів, шкідливих і токсичних промислових та інших відходів. ( Пункт 70 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

71. Гасіння породних відвалів, що горять, та їх реформування. Спеціальне складування відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення, що запобігає їх самозайманню. Рекультивація та озеленення породних відвалів.

72. Спеціальні роботи щодо запобігання пилоутворенню на прилеглих територіях шламонакопичувачів і хвостосховищ.

73. Будівництво, розширення та реконструкція цехів утилізації осадів на очисних каналізаційних та водопровідних комплексах. ( Пункт 73 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

74. Будівництво та реконструкція установок знешкодження та утилізації шламів. ( Пункт 74 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 від 17.11.2001 )

74-1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива. ( Перелік доповнено пунктом 74-1 згідно з Постановою КМ N 1132 від 21.10.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 464 від 17.09.2014 )

Ядерна і радіаційна безпека

75. Розроблення і реалізація державних цільових і регіональних екологічних програм першочергових заходів захисту населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього природного середовища. ( Пункт 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607 від 30.11.2004 )

75-1. Підтримка у безпечному стані енергоблоків Чорнобильської АЕС та об’єкта "Укриття", заходи з підготовки до зняття її з експлуатації, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об’єктів. ( Розділ "Ядерна і радіаційна безпека" доповнено пунктом 75-1 згідно з Постановою КМ N 711 від 16.09.2015 )

( Пункт 76 виключено на підставі Постанови КМ N 1519 від 17.11.2001 )

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів,
екологічна експертиза, організація праці,
забезпечення участі у діяльності міжнародних
організацій природоохоронного спрямування,
впровадження економічного механізму забезпечення
охорони навколишнього природного середовища

( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 702 від 26.05.2004, N 1700 від 17.12.2004 )

76. Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів, у тому числі впровадження технологій дистанційного зондування Землі із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. ( Пункт 76 в редакції Постанов КМ N 996 від 19.09.2011, N 804 від 30.10.2013 )

77. Розроблення державних цільових і регіональних екологічних програм. ( Пункт 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607 від 30.11.2004 )

78. Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні заходи.

79. Розроблення екологічних стандартів і нормативів.

80. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо.

81. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів.

82. Проведення екологічної експертизи.

83. Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління. ( Пункт 83 в редакції Постанови КМ N 1519 від 17.11.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1534 від 02.10.2003 )

84. Забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, у тому числі сплата членських внесків. ( Розділ доповнено пунктом 84 згідно з Постановою КМ N 702 від 26.05.2004 )

85. Впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. ( Перелік доповнено пунктом 85 згідно з Постановою КМ N 1700 від 17.12.2004 )

^ Наверх
наверх