документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2015-03-252015-05-272015-07-172015-08-122015-12-232016-03-02  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 березня 2015 р. N 170
Київ

Деякі питання відбору кандидатів на посади членів
Національного агентства з питань запобігання корупції

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 353 від 27.05.20
15
N 485 від 17.07.20
15
N 578 від 12.08.20
15)

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 5 Закону України "Про запобігання корупції" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції;

Регламент роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 170

Положення
про проведення конкурсу з відбору кандидатів
на посади членів Національного агентства з
питань запобігання корупції

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - конкурс).

2. Рішення про проведення конкурсу приймається Кабінетом Міністрів України. У рішенні визначається уповноважена посадова особа, відповідальна за проведення конкурсу (далі - уповноважена особа), та строки формування складу конкурсної комісії.

(Абзац перший пункту2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 578 від 12.08.2015)

У разі необхідності проведення конкурсу у зв’язку із завершенням строку повноважень члена Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) або достроковим припиненням його повноважень рішення про проведення конкурсу приймається відповідно не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена Національного агентства або протягом чотирнадцяти днів з дня дострокового припинення його повноважень.

3. Рішення про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

4. У рішенні повинні міститися такі відомості:

1) прізвище та ініціали уповноваженої особи, номер контактного телефону, адреса електронної пошти;

2) вимоги до кандидатів на посади членів Національного агентства;

3) перелік документів, які необхідно подати кандидатам для участі у конкурсі, та строк їх подання (не більш як два місяці).

(Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 485 від 17.07.2015)

5. До складу конкурсної комісії входять:

1) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

2) особа, визначена Президентом України;

3) особа, визначена Кабінетом Міністрів України;

4) Голова Нацдержслужби;

5) запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід роботи у сфері запобігання корупції, чотири особи (далі - кандидати від громадських об’єднань), які відбираються в порядку, визначеному цим Положенням.

6. Уповноважена особа протягом трьох робочих днів з дня розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України рішення про проведення конкурсу надсилає до Верховної Ради України та Президентові України запити щодо подання інформації про кандидатів для включення до складу конкурсної комісії.

7. Кандидати від громадських об’єднань обираються ініціативними зборами, проведення яких організовує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Ініціативні збори проводяться відкрито за участю представників засобів масової інформації та журналістів.

8. Повідомлення про проведення ініціативних зборів, у якому містяться інформація про порядок та строки подання заяв для участі у зборах, прізвище та ініціали уповноваженої особи, номер її контактного телефону та адреса електронної пошти, розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення зборів.

9. До участі в ініціативних зборах допускаються зареєстровані в установленому порядку громадські об’єднання, які є юридичними особами, статутна та/або професійна діяльність яких пов’язана із запобіганням та/або протидією корупції та/або боротьбою з корупцією, досвід роботи яких у сфері запобігання корупції становить не менше ніж один рік та подані якими документи відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Положення.

Під роботою у сфері запобігання корупції протягом не менше ніж одного року у цьому Положенні розуміється вчинення громадським об’єднанням дій, вжиття заходів за одним чи кількома напрямами, визначеними пунктами 1-8 частини першої статті 21 Закону України "Про запобігання корупції", таким чином, щоб між принаймні двома такими діями та/або заходами минуло не менше ніж 365 календарних днів.

Пов’язані громадські об’єднання до участі в одних ініціативних зборах разом не допускаються. У розумінні цього Положення пов’язаними є громадські об’єднання, що мають спільного засновника або якщо одне громадське об’єднання є засновником іншого чи передавало майно на користь останнього в межах благодійної діяльності та/або як безповоротну фінансову допомогу протягом року, у якому проводяться ініціативні збори, а також громадські об’єднання, пов’язані відносинами контролю у тому розумінні, що одне громадське об’єднання або його учасник незалежно від формальної участі в іншому громадському об’єднанні чи його органах управління має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління останнім безпосередньо або через інших осіб, а саме здійснювати вплив на прийняття рішень щодо умов та напрямів діяльності громадського об’єднання; здійснювати повноваження, що мають наслідком прийняття третіми особами рішень стосовно фінансування громадського об’єднання; давати обов’язкові до виконання громадським об’єднанням вказівки.

В такому випадку до участі в ініціативних зборах допускається те громадське об’єднання, документи якого для участі в ініціативних зборах були зареєстровані раніше за документи іншого пов’язаного з ним громадського об’єднання.

Кожне громадське об’єднання, яке бере участь в ініціативних зборах, може запропонувати включити до складу конкурсної комісії не більше чотирьох кандидатів від такого об’єднання.

Кожен кандидат, запропонований громадським об’єднанням, допущеним до участі в ініціативних зборах, має бути заслуханий на ініціативних зборах.

Ініціативні збори вважаються правоможними за умови участі в них не менше п’яти громадських об’єднань та наявності не менше чотирьох кандидатів від таких об’єднань.

(Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 578 від 12.08.2015)

10. Для участі в ініціативних зборах громадське об’єднання не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення зборів подає на паперових носіях разом з їх електронними копіями, виготовленими шляхом сканування (формат PDF), на електронному носієві:

1) заяву довільної форми, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання в ініціативних зборах (далі - представник громадського об’єднання);

2) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту громадського об’єднання, скріплені печаткою такого об’єднання (у разі наявності);

3) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи громадського об’єднання у сфері запобігання корупції протягом не менше ніж одного року.

Відповідність досвіду роботи громадського об’єднання визначеним цим Положенням вимогам не може доводитися лише свідченням (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду у громадського об’єднання.

Принаймні один з наданих громадським об’єднанням доказів відповідності досвіду його роботи визначеним цим Положенням вимогам має бути попередньо оприлюднений в розумні строки до моменту його подання відповідно до цього пункту Положення.

У разі коли громадське об’єднання пропонує включити кандидата до складу конкурсної комісії, до зазначених документів додаються заява такого кандидата про згоду на участь у роботі комісії та автобіографія кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості.

Подання документів, визначених цим пунктом, є наданням згоди громадського об’єднання та відповідних суб’єктів персональних даних на їх оприлюднення та інші форми обробки персональних даних всіх вказаних у таких документах суб’єктів персональних даних, в тому числі кандидатів від громадських об’єднань. Метою обробки зазначених персональних даних є забезпечення прозорості та відкритості ініціативних зборів. Відповідальність за достовірність поданих документів та наявність згоди відповідних суб’єктів персональних даних на обробку їх персональних даних несуть громадські об’єднання.

Перевірку повноти поданих документів та їх відповідності визначеним цим Положенням вимогам проводить уповноважена особа.

Документи, подані громадськими об’єднаннями, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше наступного робочого дня після їх подання.

Перелік громадських об’єднань, допущених до участі в ініціативних зборах, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два дні до дня їх проведення.

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 578 від 12.08.2015)

11. Право представника громадського об’єднання та кандидата від такого об’єднання на участь в ініціативних зборах підтверджується документом, який посвідчує зазначених представника та кандидата.

12. На ініціативних зборах головує уповноважена особа. Ініціативні збори обирають відкритим голосуванням секретаря зборів із числа представників громадських об’єднань.

Протокол ініціативних зборів підписується головуючим та секретарем зборів і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом трьох робочих днів з дня проведення зборів.

13. Обрання чотирьох кандидатів від громадських об’єднань здійснюється шляхом рейтингового голосування представників громадських об’єднань, яке полягає у заповненні ними письмових бюлетенів. У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища усіх кандидатів від громадських об’єднань.

Бюлетень для голосування заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам від громадських об’єднань рейтингових балів від 1 до 5. Кожен з рейтингових балів виставляється лише один раз незалежно від кількості включених до бюлетеня кандидатів.

Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, є недійсним.

Підрахунок голосів здійснюється секретарем ініціативних зборів відкрито та прозоро у присутності представників громадських об’єднань.

У разі коли за результатами рейтингового голосування з відбору кандидатів від громадських об’єднань їх кількість перевищує чотири кандидати, проводиться повторне рейтингове голосування серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість балів.

Якщо громадськими об’єднаннями запропоновано чотири кандидати, рейтингове голосування не проводиться. У такому разі запропоновані кандидати вважаються обраними до складу конкурсної комісії.

14. Пропозиції ініціативних зборів щодо кандидатів від громадських об’єднань із зазначенням результатів рейтингового голосування (у разі його проведення) фіксуються у протоколі ініціативних зборів.

15. Член конкурсної комісії або особа, визначена (запропонована) для включення до її складу, має право відмовитися від здійснення повноважень члена конкурсної комісії за власним бажанням.

У разі відмови члена конкурсної комісії або особи, визначеної (запропонованої) для включення до її складу, від здійснення своїх повноважень або неможливості здійснення повноважень, в тому числі у зв’язку з відводом (самовідводом), до складу конкурсної комісії включається інша особа, визначена (запропонована) за процедурою, передбаченою цим Положенням.

У разі відмови трьох і більше членів конкурсної комісії або осіб, визначених (запропонованих) для включення до її складу, від здійснення повноважень, неможливості здійснення повноважень, в тому числі у зв’язку з відводом (самовідводом), що зумовлює неможливість фактичної роботи комісії, до її складу включаються інші особи, визначені за процедурою, передбаченою цим Положенням.

У такому випадку робота конкурсної комісії вважається зупиненою і відновлюється після включення до її складу членів у кількості, визначеній пунктом 17 цього Положення.

Документи, подані кандидатом на посаду члена Національного агентства, для участі у конкурсі, але не розглянуті конкурсною комісією до зупинення її роботи з підстав, визначених цим Положенням, підлягають розгляду після відновлення її роботи.

Строк подання кандидатом на посаду члена Національного агентства документів, зазначених у пункті 18 цього Положення, вважається продовженим з дати зупинення роботи конкурсної комісії до дати відновлення її роботи включно.

(Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 578 від 12.08.2015)

16. Уповноважена особа наступного робочого дня після надходження інформації про кандидатів для включення до складу конкурсної комісії (не менше семи осіб) подає Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо затвердження її складу для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.

(Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 485 від 17.07.2015)

У разі надходження інформації про кандидата для включення до складу конкурсної комісії після подання Прем’єр-міністрові України пропозицій щодо затвердження складу конкурсної комісії уповноважена особа не пізніше наступного робочого дня після надходження зазначеної інформації додатково подає Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо включення такого кандидата до складу конкурсної комісії.

(Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 353 від 27.05.2015)

17. Конкурсна комісія розпочинає свою роботу не пізніше ніж через чотири робочі дні після затвердження її складу у кількості не менше семи членів з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

(Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 353 від 27.05.2015, N 485 від 17.07.2015)

18. Для участі у конкурсі кандидат на посаду члена Національного агентства у строк, зазначений у розміщеній на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформації про початок роботи конкурсної комісії (або змінах до такої інформації), подає такі документи:

(Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 485 від 17.07.2015)

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки та згоди на обробку персональних даних відповідно до закону та заяву, передбачену Законом України "Про очищення влади";

2) копію паспорта громадянина України;

3) автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження; відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, про наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, про наявність чи відсутність судимості;

4) інші документи, передбачені законом для проведення спеціальної перевірки.

Кандидат на посаду члена Національного агентства може подати також додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законом, забороняється.

Член конкурсної комісії не може брати участь у конкурсі.

19. Відомості з поданих відповідно до пункту 18 цього Положення документів підлягають оприлюдненню протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про номер контактного телефону, адресу електронної пошти кандидата на посаду члена Національного агентства.

20. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку з надсиланням листів-запрошень кандидатам на посади членів Національного агентства на адресу електронної пошти, зазначеної в автобіографії.

Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

21. Конкурсна комісія на своїх засіданнях:

1) затверджує критерії оцінювання кандидатів на посади членів Національного агентства відповідно до їх професійного досвіду, знань і якостей, які використовуються під час обґрунтування рішень конкурсної комісії щодо відбору кандидатів;

2) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Національного агентства, відбирає із загального числа кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків членів Національного агентства;

3) проводить співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, що відповідає вимогам, які висуваються до члена Національного агентства, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків члена Національного агентства.

22. Інформація про кандидатів на посади членів Національного агентства, які були відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення на посаду члена Національного агентства, подається Прем’єр-міністрові України та оприлюднюється конкурсною комісією на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

23. У разі коли кандидата на посаду члена Національного агентства з числа відібраних конкурсною комісією не може бути призначено на таку посаду, конкурсна комісія проводить повторний відбір шляхом відкритого голосування за кандидатів з числа тих, які пройшли співбесіду з конкурсною комісією, та подає інформацію про них Прем’єр-міністрові України.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 170

Регламент
роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на
посади членів Національного агентства з
питань запобігання корупції

1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - конкурсна комісія).

2. Робота конкурсної комісії починається з моменту затвердження Кабінетом Міністрів України її складу у кількості не менше шести членів.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 353 від 27.05.2015)

3. Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

4. Голова та секретар конкурсної комісії обираються на першому засіданні конкурсної комісії з числа її членів відкритим голосуванням.

5. Засідання конкурсної комісії веде її голова, а за його відсутності - секретар конкурсної комісії.

6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше шести членів конкурсної комісії.

У разі відсутності необхідної кількості членів конкурсної комісії головуючий оголошує про відкладення проведення засідання на певний час або переносить його на інший день.

7. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого голосування. Члени комісії повинні голосувати "за" чи "проти" кожного кандидата на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство).

8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше шести членів конкурсної комісії.

9. Члени конкурсної комісії мають рівні права і здійснюють свої повноваження відповідно до закону, Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства та цього Регламенту.

10. Член конкурсної комісії зобов’язаний брати участь у засіданнях комісії, а також голосувати "за" чи "проти" того рішення, яке виноситься на розгляд комісії.

Член конкурсної комісії має право:

знайомитися з документами, поданими на розгляд комісії, вивчати їх та брати участь в їх обговоренні;

наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються на засіданнях комісії;

брати участь у проведенні співбесіди з кандидатами на посади членів Національного агентства;

вносити пропозиції щодо рішень комісії з будь-яких питань, віднесених до повноважень комісії;

висловлювати окрему думку щодо рішень комісії, яка викладається письмово та додається до протоколу засідання комісії.

11. Рішення, прийняті на засіданні конкурсної комісії, фіксуються у протоколі, який повинен містити:

1) дату та місце проведення засідання;

2) час початку і закінчення засідання;

3) прізвища та ініціали всіх присутніх на засіданні членів конкурсної комісії;

4) порядок денний засідання;

5) питання, що розглядалися на засіданні, із зазначенням черговості їх розгляду;

6) відомості про кандидатів на посади членів Національного агентства;

7) відомості про оголошення прийнятого конкурсною комісією рішення за результатами голосування окремо з кожного питання порядку денного;

8) обґрунтування рішення та його зміст.

12. Протокол засідання конкурсної комісії підписується присутніми на її засіданні членами конкурсної комісії.

13. Член конкурсної комісії не може брати участь у проведенні конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства і підлягає відводу:

1) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результаті конкурсу;

2) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем кандидата на посаду члена Національного агентства;

3) за наявності інших обставин, які впливають або можуть вплинути на його неупередженість.

За наявності підстав, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту, член конкурсної комісії зобов’язаний заявити самовідвід. З цих самих підстав йому може бути заявлено відвід іншими членами конкурсної комісії, кандидатами на посаду члена Національного агентства.

Рішення про відвід (самовідвід) члена конкурсної комісії приймається конкурсною комісією та фіксується в протоколі засідання комісії.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює її секретар та Секретаріат Кабінету Міністрів України.

^ Наверх
наверх