документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2014-04-172015-03-192016-05-172017-11-16  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Суспільне телебачення і радіомовлення України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 27, ст.904)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 271-VIII від 19.03.20
15 -
набирає чинності з 10.04.2015 р.)

Цей Закон створює правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України, визначає засади діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Правові основи діяльності Суспільного
телебачення і радіомовлення України

1. З метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства створюється Суспільне телебачення і радіомовлення України.

(Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

2. Суспільне телебачення і радіомовлення України утворюється у формі публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - НСТУ), 100 відсотків акцій якого належить державі.

НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії "Крим", державних організацій "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", "Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія", "Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія "Сіверська", "Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія "Криворіжжя", державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм", що реорганізуються шляхом приєднання до Національної телекомпанії України.

Утворення НСТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

НСТУ є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ, забороняється.

(Частина друга статті 1 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності НСТУ

1. У своїй діяльності НСТУ керується Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", цим Законом, Статутом НСТУ, що затверджується Кабінетом Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Принципи діяльності,
гарантії незалежності НСТУ

1. Діяльність НСТУ провадиться на принципах:

1) всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2) дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства;

3) пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними;

4) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;

5) вільного вираження поглядів, думок і переконань;

6) незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

7) участі громадськості в управлінні, формуванні програмної політики;

8) відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;

9) прозорості та відкритості діяльності.

2. Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України.

3. Зобов’язання Суспільного телебачення і радіомовлення України щодо поширення повідомлень органів влади визначаються виключно цим Законом.

Стаття 4. Основні завдання НСТУ

1. Основними завданнями НСТУ є:

1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

1-1) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;

(Частину першу статті 4 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

2) сприяння консолідації українського суспільства;

3) розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

4) сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;

5) оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;

6) надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;

7) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

Стаття 5. Мовлення НСТУ

1. НСТУ здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному).

(Стаття 5 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

Стаття 6. Статут НСТУ

1. Статут НСТУ затверджується Кабінетом Міністрів України.

Статут НСТУ визначає повноваження акціонера, органів управління НСТУ та їх компетенцію відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

(Частину першу статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

Статут НСТУ має містити:

(Частину першу статті 6 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

1) гарантії незалежності суспільного мовника;

(Частину першу статті 6 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

2) заборону на втручання з боку акціонера, інших суб’єктів владних повноважень у його редакційну політику;

(Частину першу статті 6 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

3) положення щодо повноважень Наглядової ради НСТУ;

(Частину першу статті 6 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

4) положення щодо повноважень членів правління НСТУ;

(Частину першу статті 6 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

5) структуру НСТУ, зокрема положення щодо структурних підрозділів НСТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення, регіональне телерадіомовлення;

(Частину першу статті 6 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

6) положення про заборону відчуження, передачі, приватизації нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ.

(Частину першу статті 6 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

2. Зміни до Статуту НСТУ вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради НСТУ.

Розділ II
Органи управління Національної суспільної
телерадіокомпанії України

Стаття 7. Наглядова рада НСТУ

1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює Наглядова рада НСТУ, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом та Статутом НСТУ.

2. Наглядова рада НСТУ:

1) визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут, контролює його виконання;

1-1) призначає п’ять членів редакційної ради НСТУ;

(Частину другу статті 7 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

2) обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правління НСТУ та, за його поданням, членів правління НСТУ, укладає з ними контракти, приймає рішення про дострокове припинення їхніх повноважень, обирає членів та голову ревізійної комісії НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

(Пункт 2 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

3) обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

4) затверджує положення про ревізійну комісію НСТУ, інші внутрішні документи відповідно до Статуту НСТУ та вносить зміни до них;

5) затверджує щорічний звіт про діяльність НСТУ, забезпечує його оприлюднення;

6) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ;

7) створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;

8) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання НСТУ та подає їх відповідним органам державної влади;

8-1) встановлює умови та розмір оплати праці працівників НСТУ;

(Частину другу статті 7 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

9) здійснює інші передбачені цим Законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.

3. Наглядова рада НСТУ не може втручатися у поточну господарську діяльність правління НСТУ.

Стаття 8. Склад та порядок формування
Наглядової ради НСТУ

1. До Наглядової ради НСТУ входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:

1) у сфері освіти та науки;

2) у сфері забезпечення прав національних меншин;

3) у сфері фізичного виховання та спорту;

4) у сфері журналістики;

5) у правозахисній сфері;

6) у сфері захисту інтересів дітей та молоді;

7) у творчій сфері;

8) у сфері місцевого самоврядування;

9) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.

Якщо кількість членів Наглядової ради НСТУ, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об’єднань та асоціацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради НСТУ, на якій додатково обирає членів Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення на одну особу.

(Частина перша статті 8 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

2. Делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ мають право громадські об’єднання та асоціації, які діють не менше трьох років у відповідній сфері, їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи, а діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).

3. Кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ подаються до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Громадське об’єднання та асоціація, що відповідає вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті, може подати тільки одну кандидатуру.

4. Члени Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій обираються шляхом рейтингового голосування на відповідних конференціях громадських об’єднань та асоціацій, окремо за кожним видом діяльності, які проводяться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Порядок проведення відповідної конференції громадських об’єднань та асоціацій та обрання членів Наглядової ради НСТУ визначається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Кожне громадське об’єднання та асоціація, що беруть участь у відповідній конференції, має право одного голосу.

(Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

5. Депутатські фракції і групи обирають членів Наглядової ради НСТУ.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, обраного від депутатської фракції чи групи, така депутатська фракція чи група ухвалює рішення про обрання нового члена Наглядової ради НСТУ.

У разі якщо депутатська фракція чи група, що обрала члена НСТУ, який достроково припинив повноваження, розформована, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення, ухвалює ad hoc рішення щодо порядку обрання члена Наглядової ради НСТУ.

Член Наглядової ради НСТУ, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.

(Частина п'ята статті 8 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

6. Строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна й та сама особа не може входити до складу Наглядової ради НСТУ більше ніж два строки підряд незалежно від тривалості таких строків.

7. Члени Наглядової ради НСТУ здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

8. Кандидатури членів Наглядової ради НСТУ відхиляються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на підставі їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 9 цього Закону.

(Текст статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

Стаття 9. Вимоги до члена Наглядової ради НСТУ

1. Членом Наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України.

2. Не можуть бути членами Наглядової ради НСТУ:

1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, особи, які перебувають на державній службі, особи, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особи, які перебувають у штаті політичної партії, особи, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких Законом України "Про запобігання корупції" встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

(Пункт 2 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

3) працівники чи представники телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;

4) особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій.

Стаття 10. Припинення повноважень
члена Наглядової ради НСТУ

1. Повноваження члена Наглядової ради НСТУ припиняються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у разі:

1) закінчення строку повноважень;

2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

4) настання підстав, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

6) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом шести і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;

7) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

8) смерті або визнання безвісно відсутнім;

9) відсутності на трьох засіданнях Наглядової ради НСТУ, крім випадків, коли стан здоров’я не дозволяє брати участь у засіданнях, що підтверджується медичною довідкою.

2. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ з інших підстав забороняється.

3. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ приймає Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в установленому нею порядку.

Стаття 11. Засідання Наглядової ради НСТУ

1. Організаційною формою діяльності Наглядової ради НСТУ є засідання.

2. Засідання Наглядової ради НСТУ проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

3. Позачергові засідання Наглядової ради НСТУ збираються на вимогу голови Наглядової ради НСТУ або не менш як третини її членів, правління, ревізійної комісії НСТУ.

4. Засідання Наглядової ради НСТУ вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради НСТУ, присутніх на засіданні. Рішення, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 7 цього Закону, ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради НСТУ.

5. Під час засідання Наглядової ради НСТУ секретар Наглядової ради НСТУ веде протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.

Стаття 12. Правління НСТУ

1. Виконавчим органом НСТУ є правління.

За поданням голови правління Наглядова рада НСТУ обирає членів правління строком на чотири роки відповідно до Статуту НСТУ. Рішення про обрання членів правління НСТУ повинно бути мотивованим, з обґрунтуванням підстав, на основі яких Наглядова рада НСТУ надала перевагу одному кандидату перед іншим.

(Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

2. Правління підзвітне Наглядовій раді НСТУ. Правління діє від імені НСТУ у межах, встановлених цим Законом і Статутом НСТУ.

Правління НСТУ щороку готує загальний звіт про діяльність НСТУ та звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ, які подаються на розгляд Наглядової ради НСТУ. Голова Наглядової ради НСТУ не пізніше 1 березня кожного року подає до Кабінету Міністрів України звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ та забезпечує оприлюднення загального звіту про діяльність НСТУ на офіційних веб-сайтах НСТУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3. Правління НСТУ:

1) здійснює управління поточною діяльністю НСТУ;

2) розробляє пропозиції до проекту фінансового плану НСТУ;

3) організовує виконання рішень Наглядової ради НСТУ;

4) здійснює інші передбачені законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.

4. Правління НСТУ очолює його голова.

5. Голова правління НСТУ:

1) організовує роботу правління, головує на його засіданнях;

2) вчиняє правочини від імені НСТУ;

3) здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ;

4) діє без довіреності від імені НСТУ у межах, встановлених Статутом НСТУ;

5) здійснює інші передбачені законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.

6. На голову та членів правління НСТУ поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.

У разі невиконання вимог, встановлених цією частиною, Наглядова рада НСТУ зобов’язана на найближчому засіданні припинити повноваження голови або відповідного члена правління НСТУ.

(Частина шоста статті 12 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

Стаття 13. Ревізійна комісія НСТУ

1. Ревізійна комісія є органом НСТУ, який контролює фінансово-господарську діяльність правління НСТУ.

Ревізійна комісія обирається Наглядовою радою НСТУ строком на чотири роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до членів та голови ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію НСТУ, що затверджується Наглядовою радою НСТУ.

2. Під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління НСТУ ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності НСТУ;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання правлінням НСТУ повноважень щодо розпорядження майном НСТУ та проведення фінансових операцій від імені НСТУ;

5) своєчасність та правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями НСТУ;

6) зберігання коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів НСТУ;

8) фінансовий стан НСТУ.

3. Ревізійна комісія НСТУ відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності НСТУ. Порядок проведення перевірок та організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію НСТУ.

4. Засідання ревізійної комісії НСТУ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, а також перед початком перевірок та за їх результатами.

За результатами проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія приймає рішення.

Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Рішення ревізійної комісії ухвалюються більшістю голосів від загального складу ревізійної комісії.

5. Ревізійна комісія повідомляє про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді НСТУ.

Розділ III
Забезпечення діяльності Національної суспільної
телерадіокомпанії України

Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ

(Частину першу статті 14 виключено на підставі Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

2. НСТУ може фінансуватися за рахунок:

1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;

2) державного і місцевих бюджетів;

3) абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4) інших надходжень, не заборонених законодавством.

(Частина друга статті 14 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

3. Держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

4. Протягом перших чотирьох років з моменту утворення НСТУ трансляція реклами, телепродажу, повідомлень про спонсорів на каналах мовлення НСТУ впродовж кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не може перевищувати обсягів, встановлених чинним законодавством.

Упродовж п’ятого року мовлення обсяг реклами, телепродажу, повідомлень про спонсорів не може перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 15 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби. Обсяг реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 20 відсотків.

Починаючи з шостого року мовлення, обсяг реклами, телепродажу, повідомлень про спонсорів не може перевищувати 5 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 10 відсотків фактичного обсягу мовлення впродовж астрономічної доби. Обсяг реклами впродовж кожної астрономічної години фактичного мовлення не може перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 15 відсотків.

Соціальна реклама у програмах НСТУ допускається за умови відсутності вказування в ній на певного суб’єкта (бренд), посадову особу, товар. На таку рекламу не поширюються часові обмеження, визначені цією статтею.

Трансляція реклами, повідомлень про спонсора - виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, забороняється, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань Міжнародного олімпійського комітету, Федерації національних футбольних асоціацій, Союзу європейських футбольних асоціацій та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою.

(Частина четверта статті 14 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

Стаття 15. Майно НСТУ

(Частину першу статті 15 виключено на підставі Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

2. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ майна та може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.

(Частина друга статті 15 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

3. НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

(Частину четверту статті 15 виключено на підставі Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

5. НСТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.

(Частина п'ята статті 15 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

6. Відчуження та списання переданого НСТУ майна, крім нерухомого, здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

7. Звіт про виконання обов’язків НСТУ щодо управління об’єктами державної власності подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Аудит

1. НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності.

2. Аудиторська фірма визначається Наглядовою радою НСТУ за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок НСТУ.

3. Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті НСТУ.

Стаття 17. Ліцензія на мовлення

1. НСТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому Законом України "Про телебачення і радіомовлення", з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

2. Для здійснення своєї діяльності НСТУ на підставі відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення отримує ліцензії на мовлення шляхом переоформлення, умови яких відповідають умовам ліцензій (включаючи перелік каналів мовлення), власниками яких є Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України та обласні державні телерадіокомпанії, Державна телерадіомовна компанія "Крим", державні організації "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", "Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія", "Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія "Сіверська", "Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія "Криворіжжя".

(Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

3. Одночасно з переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченим частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про анулювання відповідних ліцензій телерадіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої НСТУ.

(Частина третя статті 17 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

4. Переоформлення ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, здійснюється на позаконкурсних засадах на підставі заяви, поданої НСТУ до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, впродовж 20 робочих днів з дня отримання такої заяви.

(Абзац перший частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

Умови ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті, повинні відповідати умовам ліцензій, які визнаються недійсними відповідно до частини третьої цієї статті.

(Абзац другий частини четвертої статті 17 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

Під час прийняття рішення про видачу ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, допускається внесення змін лише щодо органів управління, складу редакційної ради, складу наглядової ради, зазначення власника/засновника телерадіоорганізації, концепції мовлення (за умови дотримання вимог цього Закону), а також строку дії ліцензії.

(Абзац третій частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

Зміна інших умов ліцензії, яка видана відповідно до частини другої цієї статті, можлива шляхом переоформлення ліцензії в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.

5. Строк дії ліцензії на мовлення, яка видається НСТУ відповідно до частини другої цієї статті, становить сім років. Продовження строку дії ліцензії НСТУ здійснюється в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.

6. За видачу ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті, ліцензійний збір не сплачується.

Стаття 18. Програмна політика

1. Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності.

2. НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

3. Програми НСТУ становлять не менше 75 відсотків національного та європейського (країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення) виробництва щодобового ефірного мовлення.

Стаття 19. Редакційний статут та редакційна рада НСТУ

(Назва статті 19 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

1. Редакційний статут НСТУ повинен відповідати вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а в частині положень щодо редакційної ради положенням цього Закону.

(Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

2. Редакційна рада НСТУ формується з числа працівників НСТУ у складі п’ятнадцяти осіб: п’яти осіб, які призначаються Наглядовою радою НСТУ, п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ, і п’яти осіб, які призначаються на конференції редакційних рад регіональних підрозділів НСТУ.

Редакційна рада регіонального підрозділу НСТУ формується у складі шести осіб: трьох осіб, які призначаються правлінням НСТУ, і трьох осіб, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного регіонального підрозділу НСТУ.

(Частина друга статті 19 в редакції Закону N 271-VIII від 19.03.2015)

3. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою НСТУ за поданням редакційної ради НСТУ.

(Статтю 19 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

Стаття 20. Трансляція офіційних повідомлень

1. Надання ефірного часу НСТУ для офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави здійснюється в установленому цим Законом порядку надання позачергово прямого ефіру для екстрених офіційних виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України.

(Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

2. Президенту України на безоплатній основі надається ефірний час для новорічного привітання Українського народу.

Розділ IV
Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

1-1. Закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

(Розділ IV доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст. 284; 2002 р., N 16, ст. 114; 2014 р., N 2-3, ст. 41).

2-1. Установити, що утворення НСТУ не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

НСТУ є правонаступником усіх прав та обов’язків, у тому числі на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, до статутного капіталу НСТУ здійснюється відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а в разі її відсутності - відповідно до експертної оцінки.

Внесення нерухомого майна до статутного капіталу НСТУ може здійснюватися на підставі обліку майна без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу НСТУ, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна, внесеного до статутного капіталу НСТУ. Передавальний акт та/або акт оцінки майна є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу НСТУ.

Оприлюднення Кабінетом Міністрів України рішення про утворення НСТУ є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

Установити, що статутний капітал НСТУ формується за рахунок майна юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, крім майна, яке відповідно до законодавства не може бути включено до статутного капіталу і закріплюється за НСТУ на праві господарського відання.

Під час утворення НСТУ, формування його статутного капіталу та припинення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього Закону, не застосовуються положення законодавства щодо:

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;

неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;

проведення аудиторської перевірки фінансової звітності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

Установити, що пункт 22 частини першої статті 6 та частина п’ята статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" щодо НСТУ не застосовуються.

Установити, що до завершення реорганізації телерадіоорганізацій, зазначених у статті 1 цього Закону, належні їм ліцензії на мовлення є чинними до моменту ухвалення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій відповідно до статті 17 цього Закону.

Установити, що на виконання вимог статті 5 цього Закону Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає ліцензії НСТУ на мовлення у верхньому діапазоні ультракоротких хвиль, призначених для радіомовлення, у порядку, передбаченому Законом України "Про телебачення і радіомовлення". Установити, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення невідкладно забезпечує затвердження Порядку проведення конференції громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій.

(Розділ IV доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

3. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291; 2009 р., N 50, ст. 754):

у частині восьмій статті 61 слова "і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями" замінити словами "окружними виборчими комісіями і телерадіоорганізаціями";

у статті 62:

у частині п’ятій:

у першому реченні слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" замінити словами "на суспільно-політичному загальнонаціональному телеканалі Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії України";

у другому реченні слова "на першому каналі Національної радіокомпанії України" замінити словами "на суспільно-політичному загальнонаціональному радіоканалі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України";

у першому реченні частини шостої слова "Національною телекомпанією України" замінити словами "Національною суспільною телерадіокомпанією України";

у частині сьомій слова "Національною телекомпанією України" замінити словами "Національною суспільною телерадіокомпанією України";

у частині дев’ятій статті 64 слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" замінити словами "на суспільно-політичному загальнонаціональному телеканалі Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії України", а слова "на першому каналі Національної радіокомпанії України" - словами "на суспільно-політичному загальнонаціональному радіоканалі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України";

2) у Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 10-11, ст. 73; із змінами, внесеними Законом України від 21 листопада 2013 року N 709-VII):

у частині сьомій статті 71 слова "та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій)" виключити;

у частині восьмій статті 72 слова "Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України" замінити словами "Національною суспільною телерадіокомпанією України";

у другому реченні частини п’ятнадцятої статті 74 слова "та транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України" замінити словами "та транслюється на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України".

4. Кабінету Міністрів України:

(Абзац перший пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

здійснити заходи, пов’язані із створенням Національної суспільної телерадіокомпанії України, в порядку, визначеному цим Законом;

забезпечити контроль за проведенням суцільної інвентаризації майна, у тому числі нематеріальних активів юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону;

(Пункт 4 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

утворити комісію з реорганізації юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, та затвердити порядок перетворення Національної телекомпанії України у НСТУ з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом;

(Пункт 4 розділу IV доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

підготувати і подати до Верховної Ради України у шестимісячний строк пропозиції щодо:

(Пункт 4 розділу IV доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення;

(Пункт 4 розділу IV доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

запровадження регулювання власності загального користування (суспільної власності).

(Пункт 4 розділу IV доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 271-VIII від 19.03.2015)

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 17 квітня 2014 року
N 1227-VII

^ Наверх
наверх