документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення
порядку проходження військової служби
та питань соціального захисту
громадян України, які проходять військову
службу під час особливого періоду

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 119 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

частину третю після слів "на особливий період" доповнити словами "або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, більше ніж на один рік".

2. Статтю 335 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:

"Стаття 335. Ухилення від призову на строкову
військову службу, військову службу за
призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу -

карається обмеженням волі на строк до трьох років".

3. Пункти 12 і 17 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2006 р., N 51, ст. 519; 2007 р., N 33, ст. 442; 2014 р., N 29, ст. 942, N 35, ст. 1179) викласти в такій редакції:

"12. Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби";

"17. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки, передбачені частинами першою, шостою та дванадцятою цієї статті, і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Надання військовослужбовцям відпусток, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцям надаються із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів".

4. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318; 2014 р., N 20-21, ст. 746, N 27, ст. 909):

частину третю статті 2 після слів "у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період" доповнити словами "або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію";

частину другу статті 12 доповнити словами "або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію".

5. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

1) у підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 34 слова "(крім військовослужбовців строкової служби)" замінити словами "(крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу)";

2) пункт 1 частини першої статті 36 після слів "призову громадян на" доповнити словами "військову службу за призовом осіб офіцерського складу".

6. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами):

1) у частині п’ятій статті 5 слова "переатестація військовозобов’язаних" замінити словами "переатестація громадян України";

2) у частині першій статті 9 слова "професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також вищих" замінити словами "загальноосвітніх та професійно-технічних";

3) у статті 11:

у частині другій слова та цифри "студенти вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації з денною формою навчання" замінити словами "громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра";

у частині третій слова "студентів вищих навчальних закладів" замінити словами "громадян України";

у частині п’ятій:

у першому реченні слова "здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем" замінити словами "мають освітній ступінь вищої освіти";

у другому реченні слова "можуть бути призвані" замінити словами "підлягають призову";

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"9. Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників військового навчального підрозділу вищого навчального закладу для підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки";

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Контроль за організацією військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу здійснює Міністерство оборони України";

4) у частині першій статті 15 слова "в мирний час" виключити, а цифри і слово "25-річного" замінити цифрами і словом "27-річного";

5) у статті 17:

у частині першій слова "проходження служби у військовому резерві" виключити;

пункт 3 частини другої доповнити словами "за умови офіційного працевлаштування призовника";

частину четверту виключити;

частину п’яту доповнити словами "на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них";

частини дванадцяту і тринадцяту викласти в такій редакції:

"12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;

сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;

особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

резервістам - на весь період служби у військовому резерві;

особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України - на весь період їх служби";

6) у частині першій статті 18:

в абзаці третьому цифри і слово "25-річного" замінити цифрами і словом "27-річного";

в абзаці сьомому слова "арешту чи виправних робіт" виключити;

7) у статті 20:

у частині першій:

абзац третій після слова "вищу" доповнити словами "професійно-технічну або повну загальну середню";

в абзаці п’ятому слова "та резервісти" виключити;

доповнити абзацом десятим такого змісту:

"громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до частини п’ятої статті 5 цього Закону";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 цього Закону".

У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

8) у статті 23:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр, - до 12 місяців";

в абзаці сьомому частини другої цифру і слово "5 років" замінити словами і цифрами "від 1 до 5 років";

в абзаці третьому частини четвертої цифру і слово "5 років" замінити словами і цифрами "строк від 3 до 5 років";

9) у статті 26:

у частині другій:

пункт "а" доповнити словами "та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті";

пункт "б" після слів "частиною шостою" доповнити словами "з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою";

пункт "в" після слів "частиною сьомою" доповнити словами "з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою";

пункт "г" доповнити словами "та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті";

пункт 2 частини третьої доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем - жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років";

у частині шостій:

пункти "ї" та "й" викласти в такій редакції:

"ї) у зв’язку з неможливістю переведення на іншу посаду у разі безпосереднього підпорядкування близькій особі;

й) у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки, яка здійснюється під час доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу)";

доповнити пунктами "к" та "л" такого змісту:

"к) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем - жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

л) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

частину сьому доповнити пунктами "і" та "ї" такого змісту:

"і) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем - жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

ї) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

у пункті 1 частини восьмої:

у підпункті "а" цифри "16" замінити цифрами "18";

абзац четвертий підпункту "ґ" після слова "дитиною" доповнити словами "а також батьками своїми чи дружини (чоловіка)";

доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) у зв’язку з вислугою встановлених строків військової служби, передбачених частиною першою та абзацом другим частини сьомої статті 23 цього Закону";

10) в абзаці дев’ятому пункту 2 частини першої статті 37 цифри і слово "(25-річного)" замінити цифрами і словом "(27-річного)";

11) частини другу і третю статті 39 викласти в такій редакції:

"2. За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

За громадянами України, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання більше ніж на один рік.

3. За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців. У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам - підприємцям не здійснюється".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 15 січня 2015 року
N 116-VIII

^ Наверх
наверх