документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до законів України
"Про військовий обов'язок і військову службу"
та "Про засади запобігання і протидії корупції"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами):

1) у статті 2:

частину другу після слова "Законом" доповнити словами "іншими законами";

у частині четвертій:

абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:

"військова служба за контрактом осіб рядового складу;

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

2) у статті 5:

назву після слова "військовослужбовців" доповнити словом "резервістів";

частину першу після слова "Військовослужбовці" доповнити словом "резервісти";

частину п’яту доповнити реченням такого змісту: "Військові звання присвоюються довічно";

3) у статті 6:

у частині шостій слова "Законом України "Про Збройні Сили України", іншими законами" замінити словами "законами України";

частину дев’яту викласти у такій редакції:

"9. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі. Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями у таких державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, затверджується Президентом України";

у першому реченні частини десятої слова "а також у закордонних дипломатичних установах України" замінити словами "закордонних дипломатичних установах України та міжнародних організаціях";

4) у частині третій статті 17 слова "який є сиротою" замінити словами "який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

5) у статті 19:

у частині першій:

після слів "строкову військову службу" доповнити словами "військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу";

слова "або повну" замінити словами "повну або базову";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. У разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший укладений з ним контракт припиняється, а з таким військовослужбовцем укладається новий контракт для проходження відповідного виду військової служби на строк, визначений частиною другою статті 23 цього Закону".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

6) у статті 20:

у частині першій:

абзац другий викласти у такій редакції:

"особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років - на військову службу за контрактом осіб рядового складу";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу".

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу";

частину четверту доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями кандидати на зайняття військових посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, приймаються на такі посади у разі:

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, - до отримання результатів спеціальної перевірки;

оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану - без проведення спеціальної перевірки";

абзац перший частини п’ятої після слів "строкової служби" доповнити словами "військової служби за призовом осіб офіцерського складу та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період";

7) у статті 23:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб рядового складу - 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу;

для осіб офіцерського складу:

для громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 років;

для інших громадян - 5 років";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію".

У зв’язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев’ятою;

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Для громадян України, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом у мирний час, - до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, - до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію";

8) абзац другий частини першої статті 25 викласти у такій редакції:

"Підготовка громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом, може здійснюватися у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки. Порядок та умови направлення, проходження військової служби громадянами України під час такої підготовки визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України";

9) у статті 26:

у пункті "ґ" частини другої слова "у разі оголошення демобілізації у строки, встановлені Президентом України" замінити словами "на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті";

пункт "й" частини шостої викласти у такій редакції:

"й) у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу), під час доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України";

10) пункт 2 частини першої статті 37 доповнити абзацом такого змісту:

"які досягли граничного (25-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників";

11) частину першу статті 39 викласти у такій редакції:

"1. Призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Звільнення з військової служби військовослужбовців, призваних під час мобілізації, в особливий період, у разі оголошення демобілізації здійснюється відповідно до підпункту "ґ" частини другої статті 26 цього Закону".

2. Частину першу статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404 із наступними змінами) доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Стосовно кандидатів, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпункті "г" пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, спеціальна перевірка проводиться з урахуванням особливостей, визначених законодавством про військовий обов’язок і військову службу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 12 серпня 2014 року
N 1634-VII

^ Наверх
наверх