документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 грудня 1992 р. N 731
Київ

Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 420 від 15.06.
94
N 1640 від 16.10.
98
N 629 від 16.05.20
02
N 472 від 14.04.20
04
N 834 від 05.07.20
04
N 1440 від 28.10.20
04
N 1020 від 14.10.20
05
N 784 від 31.05.20
06
N 1688 від 08.12.20
06
N 618 від 13.04.20
07
N 248 від 26.03.20
08
N 338 від 09.04.20
08
N 1068 від 10.12.20
08
N 531 від 23.05.20
09
N 797 від 02.09.20
10
N 833 від 01.08.20
11
N 1109 від 20.10.20
11
N 385 від 17.05.20
12
N 1107 від 28.11.20
12
N 61 від 30.01.20
13
N 373 від 29.05.20
13
N 706 від 04.09.20
13
N 785 від 23.10.20
13)

(У назві та тексті Постанови слова "органи державної виконавчої влади"
та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами
"органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти"
у відповідних відмінках згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98)

(У тексті Постанови слова "органи господарського управління та контролю"
в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ
N 248 від 26.03.2008)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що додається.

Доручити Міністерству юстиції давати роз'яснення щодо застосування цього Положення та інших актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

(Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006)

Надати право Міністерству юстиції та іншим органам, що здійснюють державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів, перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої влади додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

(Пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004)

За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової інформації.

(Пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94, в редакції Постанови КМ N 1440 від 28.10.2004)

Керівникам міністерств, інших органів виконавчої влади у місячний термін повідомляти орган державної реєстрації про вжиті заходи.

(Пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006)

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади:

своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові акти, вказані у пункті 1 цієї постанови;

забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;

(Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1440 від 28.10.2004, N 784 від 31.05.2006, в редакції Постанови КМ N 1688 від 08.12.2006)

не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку;

(Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004)

надсилати щомісяця органам юстиції для проведення перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів переліки актів, прийнятих протягом місяця, крім актів персонального характеру, а у разі потреби та на вимогу органів юстиції - завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів.

(Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 797 від 02.09.2010)

2-1. Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї постанови.

(Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004)

2-2. Київській міській державній адміністрації забезпечити подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, виданих нею як місцевим органом виконавчої влади та як виконавчим органом Київської міської ради.

(Постанову доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ N 833 від 01.08.2011)

3. У зв'язку з покладенням на Міністерство юстиції та його місцеві органи функцій, пов'язаних з державною реєстрацією нормативно-правових актів, збільшити граничну чисельність працівників центрального апарату Міністерства на 20 одиниць, граничну чисельність апарату управлінь юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій - на 92 одиниці.

4. Міністерству фінансів передбачити у проекті державного бюджету на 1993 рік асигнування на утримання додаткової чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції та його місцевих органів, а також на витрати для створення і ведення банку даних про нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади.

5. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731

Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади

(Назва Положення із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ
N 248 від 26.03.2008)

(У назві та тексті Положення слова "органи державної
виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "органи виконавчої
влади" та "нормативно-правові акти" у відповідних
відмінках згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98)

(У тексті Положення та у додатку 1 до нього слова
"реєструючий орган" в усіх відмінках замінено словами
"орган державної реєстрації" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006)

(У тексті Положення: слова "органи господарського
управління та контролю" в усіх відмінках і слова
"органи господарського управління і контролю"
виключино; слово "Держпідприємництво" в усіх
відмінках замінено словом "Держкомпідприємництво"
у відповідному відмінку згідно з Постановою
КМ N 248 від 26.03.2008)

(У тексті Положення слово "Держкомпідприємництво"
в усіх відмінках замінено словом "Держпідприємництво"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1107 від 28.11.2012)

1. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, які виступають суб'єктами нормотворення здійснюється відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" та цього Положення.

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006)

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 784 від 31.05.2006, N 1688 від 08.12.2006, N 706 від 04.09.2013)

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004)

2. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

3. На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1440 від 28.10.2004)

4. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що:

а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації;

(Підпункт "а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 784 від 31.05.2006, N 1688 від 08.12.2006)

б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

(Підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 531 від 23.05.2009)

5. На державну реєстрацію не подаються акти:

а) персонального характеру (про склад комісій, призначення на посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо);

б) дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми;

в) оперативно-розпорядчого характеру (разові доручення);

г) якими доводяться до відома підприємств, установ і організацій рішення вищестоящих органів;

д) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм;

е) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші).

(Підпункт "е" пункту 5 в редакції Постанови КМ N 248 від 26.03.2008)

У разі надходження акта, який не підлягає державній реєстрації, орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів повертає його суб'єкту нормотворення з відповідним обґрунтуванням.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

6. Державну реєстрацію здійснюють:

(Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98)

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - Мін'юст;

(Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98)

нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим - Головне управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим;

(Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади - головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;

(Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1440 від 28.10.2004, N 248 від 26.03.2008)

нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі, міськрайонні (у разі утворення) управління юстиції.

(Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанов КМ N 1640 від 16.10.98, N 834 від 05.07.2004)

Якщо дія нормативно-правового акта поширюється на території інших адміністративно-територіальних одиниць, він реєструється в управлінні юстиції за місцем перебування органу, що видав нормативно-правовий акт.

(Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію протягом п’яти робочих днів після його прийняття у трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення (інструкції, порядку тощо) і додатків до них.

(Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 248 від 26.03.2008, N 385 від 17.05.2012)

У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з відповідними заінтересованими органами у формі, встановленій законодавством.

Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть першим.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94, в редакції Постанови КМ N 1440 від 28.10.2004)

8. Нормативно-правовий акт, що подається на державну реєстрацію, має відповідати вимогам законодавства про мови та інших актів законодавства, узгоджуватися з раніше прийнятими актами і викладатися згідно з правописом та з дотриманням правил нормопроектувальної техніки.

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006)

9. Разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подаються:

а) обгрунтування підстав для видання нормативно-правового акта чи окремих його норм;

б) відомості про чинні акти з цього питання, інформація про строки приведення їх у відповідність з нормативно-правовим актом, поданим на державну реєстрацію, а також про акти, що втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього акта;

б-1) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані та порівняльна таблиця;

(Пункт 9 доповнено підпунктом "б-1" згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

в) відомості про офіційне погодження акта із заінтересованими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим згідно з законодавством.

У разі коли на державну реєстрацію міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають нормативно-правовий акт з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, вони також повідомляють про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій. При цьому необхідність врахування зазначених зауважень і пропозицій визначають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які приймають цей акт;

(Підпункт "в" пункту 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1068 від 10.12.2008)

г) оригінал та дві копії рішення Держпідприємництва про погодження проекту регуляторного акта;

(Пункт 9 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ N 472 від 14.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1020 від 14.10.2005, N 618 від 13.04.2007, N 248 від 26.03.2008, N 1109 від 20.10.2011, N 1107 від 28.11.2012, N 373 від 29.05.2013, N 785 від 23.10.2013)

ґ) довідку щодо відповідності нормативно-правового акта aquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180);

(Пункт 9 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ N 629 від 16.05.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1688 від 08.12.2006, N 248 від 26.03.2008; в редакції Постанови КМ N 338 від 09.04.2008)

д) висновок Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

(Пункт 9 доповнено підпунктом "д" згідно з Постановою КМ N 784 від 31.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

е) висновок про проведення антидискримінаційної експертизи.

(Пункт 9 доповнено підпунктом "е" згідно з Постановою КМ N 61 від 30.01.2013)

Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію визначається Мін'юстом.

(Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006)

(Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 1440 від 28.10.2004)

11. Державна реєстрація нормативно-правового акта проводиться протягом 15 робочих днів з дня, наступного після надходження його до органу державної реєстрації, з дотриманням вимог, передбачених пунктами 8, 9 цього Положення.

(Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно-правового акта із залученням експертів, вивчення значної кількості актів чинного законодавства тощо) ці терміни можуть бути продовжені керівником органу державної реєстрації, але не більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється орган, який надіслав нормативно-правовий акт на державну реєстрацію.

Мін'юст та його управління на місцях мають право залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію.

(Пункт 11 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98)

(Абзац четвертий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1440 від 28.10.2004)

(Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 420 від 15.06.94)

11-1. Нормативно-правовий акт може бути повернутий органом державної реєстрації без державної реєстрації для доопрацювання на прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта на державну реєстрацію, встановленого органом державної реєстрації.

У разі повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені органом державної реєстрації зауваження та усунути виявлені порушення і протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або надати органу державної реєстрації копію документа про скасування такого акта.

(Постанову доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004)

12. У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам, зазначеним у цьому Положенні, орган державної реєстрації приймає рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта за встановленою Мін'юстом формою, заносить його до державного реєстру та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром (додатки 1 і 2).

(Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 1440 від 28.10.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006, N 248 від 26.03.2008)

13. У державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт:

(Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004)

а) не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire;

(Підпункт "а" пункту 13 в редакції Постанови КМ N 1688 від 08.12.2006)

б) видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт:

(Абзац перший підпункту "б" пункту 13 в редакції Постанови КМ N 1688 від 08.12.2006)

порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов'язки;

виходить за межі компетенції органу, що його видав;

містить норми, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

(Підпункт "б" пункту 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 706 від 04.09.2013)

не відповідає вимогам законодавства про мови;

суперечить установленому порядку ведення діловодства;

видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (на підставі повідомлення Держпідприємництва);

(Підпункт "б" пункту 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 785 від 23.10.2013)

(Підпункт "б" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 784 від 31.05.2006)

в) не узгоджено із заінтересованими органами або не повідомлено про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо нормативно-правового акта, прийнятого міністерством та іншим центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, та проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій;

(Підпункт "в" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1440 від 28.10.2004, N 1068 від 10.12.2008)

г) викладено з порушенням правил правопису та нормопроектувальної техніки;

(Підпункт "г" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006)

д) не узгоджується з дорученням, даним органу, що видав акт.

(Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ N 420 від 15.06.94)

Умотивоване рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта надсилається органу, що його видав, разом з оригіналом цього акта.

(Абзац дванадцятий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 248 від 26.03.2008)

Суб'єкт нормотворення, якому відмовлено в державній реєстрації нормативно-правового акта, має право протягом десяти днів після отримання рішення звернутися до керівника органу державної реєстрації, який прийняв рішення про відмову, із заявою про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днів.

(Абзац пункту 13 в редакції Постанов КМ N 420 від 15.06.94, N 1688 від 08.12.2006)

Крім того, рішення районних, районних у містах Києві та Севастополі і міськрайонних управлінь юстиції може бути оскаржено відповідно до Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, а у разі відмови у задоволенні скарги - до Мін'юсту; рішення Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі - до Мін'юсту з дотриманням зазначеного десятиденного строку або в судовому порядку.

(Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1688 від 08.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний термін з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації акта чи висновку за результатами розгляду скарги на рішення про відмову в державній реєстрації акта.

(Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94)

Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк направляється до органу державної реєстрації.

(Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004)

14. Наступного дня після державної реєстрації (присвоєння нормативно-правовому актові реєстраційного номера і внесення до державного реєстру) оригінал нормативно-правового акта з реєстраційними даними повертається органу, що його видав.

(Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004)

15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування.

У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.

При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації акта є обов'язковим.

(Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1440 від 28.10.2004)

16. У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.

Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, а також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.

(Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440 від 28.10.2004)

(Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98)

17. Рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути скасовано у зв'язку з:

а) виявленням обставин, що не були відомі органу державної реєстрації під час реєстрації нормативно-правового акта;

б) набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині;

(Підпункт "б" пункту 17 в редакції Постанови КМ N 248 від 26.03.2008)

в) одержанням повідомлення від Держпідприємництва про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" або повідомлення Держпідприємництва про зупинення дії регуляторного акта чи окремих його положень відповідно до частини восьмої статті 28 зазначеного Закону;

(Пункт 17 доповнено підпунктом "в" згідно з Постановою КМ N 472 від 14.04.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1688 від 08.12.2006, N 785 від 23.10.2013)

в-1) одержанням висновку Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції про невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

(Пункт 17 доповнено підпунктом "в-1" згідно з Постановою КМ N 784 від 31.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

г) виявленням порушень або недотримання вимоги пункту 16 цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.

Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта можуть бути інші обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.

(Положення доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98)

18. Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта проводиться органом державної реєстрації, про що повідомляється орган, що його видав, із зазначенням конкретних причин скасування.

Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта може бути оскаржено суб'єктом нормотворення в порядку та з дотриманням строків, встановлених пунктом 13 цього Положення.

(Абзац другий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 1688 від 08.12.2006)

(Положення доповнено пунктом 18 згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98)

19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації, а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання органом державної реєстрації позитивного висновку за результатами розгляду скарги.

(Абзац перший пункту 19 в редакції Постанови КМ N 1440 від 28.10.2004)

Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта підлягає опублікуванню.

(Положення доповнено пунктом 19 згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98)

20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру.

Копія відповідного розпорядчого документа направляється до органу державної реєстрації протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта.

(Положення доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98, в редакції Постанови КМ N 1440 від 28.10.2004)

Додаток N 1
до Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади

Напис
про державну реєстрацію нормативно-правового
акта міністерства та іншого органу
виконавчої влади

Зареєстровано в___________________
_________________________________
"____"_____________ 200 _ р. за N __
Уповноважена особа органу державної
реєстрації _________________________
(підпис) 

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1688 від 08.12.2006, N 248 від 26.03.2008)

Додаток N 2
до Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади

Державний реєстр
нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади

N
п/п 
Дата надходження акта  Назва органу, що видав нормативно-правовий акт  Назва акта, дата його видання, номер акта  Дата державної реєстрації акта  Номер акта за державним реєстром  Дата повернення зареєстрованого акта органу, що його видав 

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 26.03.2008)

^ Наверх
наверх