документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо приведення
законодавства у відповідність з Кримінальним
процесуальним кодексом України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у пункті 2 статті 35 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

2) в абзаці першому статті 212-15 слова "якщо у зазначених діях відсутній склад злочину" виключити.

2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) у частині третій статті 35 слова "з кримінальної справи" замінити словами "у кримінальному провадженні";

2) у пункті 2 частини другої статті 79 слова "до слідчих органів" замінити словами "прокурору або органу досудового розслідування";

3) у частині четвертій статті 90 слова "дії, переслідуваної у кримінальному порядку" замінити словами "кримінального правопорушення", а слова "органам внутрішніх справ чи прокуратури" - словами "прокурору або органу досудового розслідування";

4) у пункті 2 частини другої статті 113 слова "кримінальній справі" замінити словами "кримінальному провадженні".

3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб,
які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством
іноземної держави і перебувають на території України,
та виконання вироків, винесених іноземними судами
чи міжнародними судовими установами

1. Громадяни України, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.

2. Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на території України, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду.

3. Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців, які вчинили злочини за межами України і перебувають на території України, але які не можуть бути видані іноземній державі або у видачі яких відмовлено, якщо діяння, у зв'язку з яким запитується передача кримінального провадження, згідно з цим Кодексом визнається злочином.

4. Виконання в Україні вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи можливо, якщо діяння, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, згідно з цим Кодексом визнається злочином або було б злочином у разі його вчинення на території України";

2) у першому реченні частини другої статті 49 слово "слідства" замінити словами "досудового слідства";

3) у частині першій статті 69-1 слово "підсудним" замінити словом "обвинуваченим";

4) у назві та абзаці першому частини другої статті 371 слово "арешт" замінити словами "домашній арешт";

5) в абзаці першому частини першої статті 373 слова "особи, яка проводить дізнання або досудове слідство" замінити словами "прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність";

6) в абзаці першому частини першої статті 374 слово "підсудного" виключити;

7) в абзаці першому частини першої статті 384 слова "дізнання, досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування";

8) в абзаці першому статті 386 слова "чи дізнання" виключити.

4. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

1) у частині третій статті 73 слово "злочином" замінити словами "кримінальним правопорушенням", а слова "злочинним шляхом" - словами "внаслідок вчинення кримінального правопорушення";

2) у частині другій статті 110 та пункті 6 частини першої статті 164 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

5. У частині першій статті 201 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) слова "економічних злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності".

6. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

1) абзац другий частини шостої статті 295 викласти в такій редакції:

"здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом";

2) у частині четвертій статті 296 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

3) статтю 1177 викласти в такій редакції:

"Стаття 1177. Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній
особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

1. Шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

2. Шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом";

4) у частині третій статті 1191 слова "органу дізнання, попереднього (досудового) слідства" замінити словами "органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування", а слово "злочину" - словами "кримінального правопорушення".

7. Абзац четвертий частини третьої статті 59 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) викласти в такій редакції:

"за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду - на період здійснення кримінального провадження".

8. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):

1) у частині другій статті 41 слова "слідчі, прокурори" замінити словами "прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність";

2) у частині четвертій статті 61 та пункті 2 частини другої статті 362 слова "кримінальній справі" замінити словами "кримінальному провадженні".

9. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

1) частину другу статті 57 після слова "слідчі" доповнити словами "працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність";

2) у частині четвертій статті 72 слова "в кримінальній справі" замінити словами "у кримінальному провадженні";

3) у першому реченні частини п'ятої статті 182 слово "злочинів" замінити словами "вчинення кримінальних правопорушень".

10. У пункті 66 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 48-49, ст. 536) слова "адміністративного або кримінального розслідування" замінити словами "адміністративного, кримінального провадження або провадження у справах про адміністративні правопорушення".

11. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., NN 44-48, ст. 552):

1) у статті 16:

у пункті 4 частини першої слова "службової діяльності" замінити словами "службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг";

у пункті 4 частини другої слова "кримінальній справі" замінити словами "кримінальному провадженні";

2) у пункті 3 частини першої статті 17 слова "службової діяльності" замінити словами "службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг";

3) у частині четвертій статті 45 слова "провадженням у кримінальній справі" замінити словами "кримінальним провадженням";

4) у статті 346:

у другому реченні пункту 1 частини сьомої слова "порушено кримінальну справу" замінити словами "кримінальне провадження";

у частині десятій слова "кримінально-процесуального законодавства у разі порушення кримінальної справи" замінити словами "кримінального процесуального закону";

5) у третьому реченні частини третьої статті 353 слова "Кримінально-процесуальним кодексом України" замінити словами "Кримінальним процесуальним кодексом України";

6) у частині тринадцятій статті 354 слова "кримінально-процесуальний закон" у всіх відмінках замінити словами "кримінальний процесуальний закон" у відповідному відмінку;

7) у частині другій статті 452 слова "досудового слідства у зв'язку з розслідуванням ними кримінальних справ" замінити словами "досудового розслідування у зв'язку із здійсненням ними кримінального провадження";

8) в абзаці першому частини першої статті 485 слова "за відсутності ознак злочину" виключити;

9) у першому реченні частини першої статті 496 слова "кримінальної справи про контрабанду за наявності в діях особи, щодо якої було порушено цю справу" замінити словами "кримінального провадження про контрабанду за наявності в діях особи";

10) у частині п'ятій статті 499 слова "слідчі і прокурори" замінити словами "прокурори, слідчі та працівники підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність";

11) у частині четвертій статті 507 слова "а якщо особа перебуває в стані сп'яніння, - з часу її витвереження" виключити;

12) у першому реченні частини першої статті 521 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

12. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами):

1) в абзаці першому частини першої статті 7 та частині другій статті 26 слово "кримінально-процесуальну" замінити словами "кримінальну процесуальну";

2) у частині першій статті 10:

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11) виконувати у передбачених законодавством випадках і в межах своєї компетенції постанови прокурора, слідчого, рішення слідчого судді, суду";

у пункті 20 слова "підсудних (засуджених) осіб" замінити словами "обвинувачених, засуджених".

13. У частині третій статті 12 Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст. 15; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI), слова "стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину" замінити словами "якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

14. У Законі України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 9, ст. 38; 2005 р., N 11, ст. 198; 2009 р., N 36-37, ст. 511):

1) в абзаці шостому частини першої статті 2 слово "підсудних" замінити словом "обвинувачених";

2) у частині першій статті 9:

в абзаці третьому слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

в абзаці шостому слова "взяття під варту" замінити словами "тримання під вартою";

3) в абзаці третьому статті 10 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

15. У третьому реченні частини третьої статті 12 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI) слова "правоохоронними органами" замінити словами "відповідно до кримінального процесуального закону".

16. У статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2003 р., N 27, ст. 209; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року N 5398-VI):

1) у підпункті "д" пункту 4 слово "суду" замінити словами "слідчого судді, суду";

2) у підпункті "б" пункту 5 слова "адміністративне затримання" замінити словами "затримання в порядку, встановленому законом".

17. У статті 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360):

1) у частині першій слова "слідчої таємниці" замінити словами "таємниці досудового розслідування", а слова "мотивованою постановою особи, установи, в провадженні яких знаходиться справа" - словами "відповідним рішенням особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження";

2) частину четверту викласти в такій редакції:

"Обвинувачених або підозрюваних у одному і тому самому кримінальному провадженні за наявності відповідного рішення особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження, тримають роздільно".

18. Пункт 9 частини першої статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101) викласти в такій редакції:

"9) він перебуває під адміністративним наглядом міліції - до припинення нагляду".

19. У Законі України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2005 р., N 11, ст. 198; 2006 р., N 12, ст. 104; 2007 р., N 15, ст. 194; 2011 р., N 4, ст. 18; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

1) у частині другій статті 5:

в абзацах третьому, дев'ятнадцятому і двадцять сьомому слово "злочин" у всіх відмінках і числах замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку і числі;

абзац п'ятий виключити;

в абзаці двадцять першому слово "кримінально-процесуального" замінити словами "кримінального процесуального";

в абзаці двадцять дев'ятому слова "обвинувачуються у вчиненні злочинів" замінити словами "яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень";

2) в абзаці другому частини першої статті 6 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

3) пункт 1 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:

"1) досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - на строк, визначений слідчим суддею, судом у постановленій у кримінальному провадженні ухвалі про поміщення особи у приймальник-розподільник для дітей.

Влаштування дитини, тримання якої у приймальнику-розподільнику для дітей припинено, та невідкладне доставлення до подальшого місця влаштування здійснюються посадовими особами приймальника-розподільника для дітей";

4) у другому реченні частини першої статті 8 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

5) у частині п'ятій статті 11 слова "правопорушення і щодо яких є відомості про винесене компетентними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт" замінити словами "кримінальне правопорушення і щодо яких є рішення про затримання, тримання під вартою";

6) у частині третій статті 11-1 та частині п'ятій статті 11-2 слова "правопорушення і щодо яких прийнято відповідними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт" замінити словами "кримінальне правопорушення і щодо яких прийнято рішення про затримання, тримання під вартою".

20. У частині другій статті 3 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 2007 р., N 10, ст. 89) слова "правопорушення чи злочину" замінити словами "чи кримінального правопорушення".

21. У частині третій статті 2 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83) слова "здійсненні злочину, вказувати на особу, яка ніби скоїла злочин" замінити словами "вчиненні кримінального правопорушення, вказувати на особу, яка ніби вчинила кримінальне правопорушення", а слово "розслідування" - словами "досудового розслідування".

22. У статті 12 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256; 1999 р., N 26, ст. 219; 2004 р., N 13, ст. 181; 2012 р., N 27, ст. 276) слово "кримінально-процесуальним" замінити словами "кримінальним процесуальним".

23. У частині п'ятій статті 15 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302) слово "слідства" замінити словами "досудового розслідування".

24. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2005 р., N 3, ст. 76; із змінами, внесеними законами України від 17 травня 2012 року N 4711-VI та від 18 вересня 2012 року N 5288-VI):

1) у статті 59:

абзац третій викласти в такій редакції:

"негайно доповідати старшому командиру (начальнику) про кримінальне чи корупційне правопорушення, вчинене підлеглим військовослужбовцем, а командир (начальник) військової частини (установи) - негайно повідомляти про це відповідному прокурору, а в разі вчинення кримінального чи корупційного правопорушення військовослужбовцем Збройних Сил України - начальнику відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

в абзаці одинадцятому слова "і злочинам" замінити словами "кримінальним та іншим правопорушенням";

2) в абзаці вісімнадцятому статті 67 слово "злочинам" замінити словом "кримінальним", а слова "про злочини" - словами "про кримінальні чи";

3) в абзаці восьмому статті 298 слово "злочинам" замінити словами "кримінальним та іншим правопорушенням".

25. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2003 р., N 15, ст. 108; 2005 р., N 3, ст. 76; із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI та від 18 вересня 2012 року N 5288-VI):

1) у частині п'ятій статті 9:

в абзаці двадцятому слова "досудове слідство" замінити словами "досудове розслідування";

в абзаці двадцять третьому слова "військовим судом" виключити;

2) абзац сьомий частини другої статті 28 після слова "слідчого" доповнити словом "прокурора";

3) у частині першій статті 111 та абзаці восьмому частини першої статті 218 слова "які перебувають під судом, слідством" замінити словами "стосовно яких здійснюється кримінальне провадження";

4) у додатках до Статуту:

в абзаці шостому пункту 2 додатка 1 слово "дізнання" виключити;

у додатку 12:

в абзаці третьому пункту 2 слова "взяття під варту" замінити словами "тримання під вартою";

в абзаці четвертому пункту 26 слова "органу, який проводить досудове слідство" замінити словами "органу досудового розслідування";

у пункті 26-1 слова "Виправно-трудовим кодексом України" замінити словами "Кримінально-виконавчим кодексом України";

в абзаці п'ятому пункту 51 слова "які перебувають під слідством" замінити словами "стосовно яких здійснюється кримінальне провадження";

у тексті додатка слова "військовий суд" у всіх відмінках замінити словом "суд" у відповідному відмінку.

26. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2005 р., N 3, ст. 76; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI):

1) у частині третій статті 82 слова "які проводять попереднє (досудове) слідство, та органів" замінити словами "досудового розслідування";

2) у першому реченні статті 91-1 слова "стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину" замінити словами "якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити;

3) в абзаці першому статті 110 та статті 115 слова "які проводять досудове слідство" замінити словами "досудового розслідування".

27. У статті 21 Закону України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143) слова "з адміністративних, кримінальних і цивільних справ" замінити словами "в адміністративних, цивільних справах, у кримінальному провадженні".

28. В абзаці першому статті 16 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4765-VI) слово "злочинам" замінити словами "кримінальним правопорушенням".

29. У пункті 7 частини першої статті 46 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30) слова "пред'явлення обвинувачення" замінити словами "повідомлення про підозру", а слова "корисливого злочину" - словами "кримінального правопорушення".

30. У пункті 5 частини першої статті 3 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2005 р., N 34, ст. 445) слова "досудового слідства, прокуратури, суду" замінити словами "у кримінальному провадженні".

31. У частині четвертій статті 28 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI) слова "стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину" замінити словами "якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

32. У другому реченні частини сьомої статті 8 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5068-VI) слова "провадження дізнання, попереднього (досудового) слідства" замінити словами "досудового розслідування".

33. У Законі України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225; із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI та від 17 травня 2012 року N 4711-VI):

1) у статті 1 слова "та розслідування корупційних правопорушень, вчинених військовими посадовими особами Збройних Сил України" замінити словами "корупційних правопорушень, вчинених військовими посадовими особами Збройних Сил України, та здійснення провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення";

2) в абзаці шостому частини першої статті 3 слова "та розслідування корупційних правопорушень" замінити словами "корупційних правопорушень та провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення".

34. У частині третій статті 6 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89) слова "дізнання, досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування".

35. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2010 р., N 6, ст. 46):

1) у пункті 8 статті 19 та пункті 7 частини першої статті 20 слова "дізнання, слідства" замінити словами "досудового розслідування";

2) у частинах четвертій і п'ятій статті 24 слово "злочинів" замінити словом "кримінальних".

36. У статті 23 Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 46, ст. 366) слова "Військові суди" замінити словом "Суди", а слово "злочинів" - словами "кримінальних правопорушень".

37. У частині п'ятнадцятій статті 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI) слова "стосовно яких винесено постанову про притягнення їх як обвинувачених у вчиненні злочину" замінити словами "яким повідомлено про підозру у вчиненні ними злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

38. В абзаці шостому частини восьмої статті 14 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI) слова "стосовно яких винесено постанову про притягнення як обвинувачених у вчиненні злочину" замінити словами "яким повідомлено про підозру у вчиненні ними злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

39. У частині першій статті 81 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 422) слова "кримінальних справах" замінити словами "кримінальних провадженнях".

40. У Дисциплінарному статуті митної служби України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут митної служби України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 42, ст. 467; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI):

1) у статті 24 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у статті 33:

у частині першій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення", а слова "до відповідного правоохоронного органу" - словами "прокурору або органу досудового розслідування";

у частині третій слова "стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину" замінити словами "якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

41. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155):

1) в абзаці п'ятому частини четвертої статті 57 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

2) у пункті "з" частини першої статті 59 слово "підсудного" замінити словами "підозрюваного, обвинуваченого".

42. У Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 29, ст. 245; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI):

1) у частині четвертій статті 15 слово "кримінально-процесуального" замінити словами "кримінального процесуального", а слова "та їх заступники" - словами "їх заступники та керівники органу досудового розслідування в межах наданих їм повноважень";

2) у частині п'ятій статті 17 слова "стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину" замінити словами "якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

43. У пункті 11 частини першої статті 16 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2009 р., N 32-33, ст. 485; 2011 р., N 10, ст. 63) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

44. У Дисциплінарному статуті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 9, ст. 114; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI):

1) у статті 17:

у частині другій слова "провадження в кримінальній справі або" і "провадження в кримінальній справі чи" замінити словами "кримінального провадження або провадження у";

у частині третій слова "або провадження в кримінальній справі чи" замінити словами "кримінального провадження або провадження у";

2) у частині четвертій статті 18 слова "стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину" замінити словами "якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

45. У Дисциплінарному статуті служби цивільного захисту, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 29, ст. 398; із змінами, внесеними законами України від 17 травня 2012 року N 4711-VI та від 2 жовтня 2012 року N 5316-VI):

1) в абзаці першому статті 58 слова "складу злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у статті 66 слова "правопорушення чи злочину" замінити словами "чи кримінального правопорушення", а слово "слідства" - словом "розслідування";

3) у статті 67 слова "правопорушень або злочинів" замінити словами "чи кримінальних правопорушень", а слова "досудового слідства" - словами "досудового розслідування";

4) у частині другій статті 85-1 слова "стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину" замінити словами "якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

46. У частині п'ятій статті 88 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133), слова "слідства і суду" замінити словами "органів, які здійснюють кримінальне провадження".

47. У пункті 3 частини другої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141) слова "постанови органів досудового слідства" замінити словами "ухвали слідчого судді, суду, постанови".

48. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст. 392):

1) у частинах другій, третій і абзаці першому частини п'ятої статті 17 слово "кримінально-процесуального" замінити словами "кримінального процесуального";

2) у статті 18:

у пункті 4 частини другої слово "кримінально-процесуальним" замінити словами "кримінальним процесуальним";

у частині четвертій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) інформації про результати кримінальних проваджень, в яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями";

у пункті 4 слова "у справах, у розслідуванні яких" замінити словами "під час кримінальних проваджень, в яких";

3) у статті 22:

у частині другій слова "справах про легалізацію" замінити словами "кримінальних провадженнях щодо легалізації";

у першому реченні частини сьомої слова "провадженням у справі про легалізацію" замінити словами "кримінальним провадженням щодо легалізації".

49. У пункті 7 частини другої статті 7 Закону України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481) слова "обвинувачень у вчиненні злочинів" замінити словами "повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень".

50. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19-20, ст. 142):

1) пункт 3 частини першої статті 10 після слова "прокурори" доповнити словами "працівники підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність";

2) у пункті 2 частини другої статті 17 слова "кримінальних справах" замінити словами "справах, кримінальних провадженнях";

3) у пункті 2 частини першої статті 44 слово "злочину" замінити словом "кримінального";

4) у частині другій статті 90 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

51. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404):

1) у підпункті "а" пункту 1 частини другої статті 19 слова "щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого та" замінити словами "яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину або щодо яких";

2) в абзаці першому частини першої статті 22 слова "щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину" замінити словами "якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину", а слова "до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України" виключити.

52. У частині другій статті 13 Закону України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 9, ст. 64):

1) у пункті 1 слова "правопорушенням і злочинам" замінити словами "і кримінальним правопорушенням";

2) у пункті 2 слово "злочини" замінити словом "кримінальні";

3) у пункті 4 слова "правопорушень і злочинів" замінити словами "і кримінальних правопорушень".

53. У частині двадцять п'ятій статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 10-11, ст. 73) слово "злочину" замінити словом "кримінального", а слова "звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України" - словами "надсилає зазначене повідомлення до відповідних правоохоронних органів".

54. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87):

1) у пункті 13 частини другої статті 3 слова "органів дізнання, досудового слідства" замінити словами "органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування";

2) у пункті 6 частини першої статті 5 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

55. У Законі України "Про протидію торгівлі людьми" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 19-20, ст. 173):

1) у пункті 5 частини першої статті 3 слова "органами досудового слідства" замінити словами "органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування";

2) у підпункті "в" пункту 9 частини першої статті 7 слова "дізнання, слідства" замінити словами "досудового розслідування".

56. У пункті 4 частини третьої статті 52 і частині сьомій статті 55 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273) слово "злочину" замінити словом "кримінального".

57. У частині другій статті 99 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413) слова "порушення стосовно нього кримінальної справи" замінити словами "повідомлення йому про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення", а слова "порушив кримінальну справу" - словами "повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення".

58. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564):

1) у пункті 2 частини другої статті 35 слова "є обвинуваченим по кримінальній справі" замінити словами "якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину";

2) у пункті 6 частини другої статті 37 слова "порушення кримінальних справ у встановленому законодавством України порядку" замінити словами "вчинення кримінального правопорушення".

59. У Законі України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 2, ст. 8):

1) у частині першій статті 10:

у пункті 5 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

у пункті 6 слова "злочинні дії" замінити словами "кримінальне або";

2) у пункті 4 частини першої статті 12 слово "злочину" замінити словом "кримінального";

3) у пункті 3 частини першої статті 13 та першому реченні частини десятої статті 16 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

4) у частині першій статті 18 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

60. У назві та тексті статті 15 Закону України "Про засади державної мовної політики" слова "дізнання і", "дізнання та" замінити словом "та".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 56 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року N 4050-VI.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 травня 2013 року
N 245-VII

^ Наверх
наверх