документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2007-07-112011-10-202012-09-192012-11-192015-08-192016-11-092017-07-04  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 липня 2007 р. N 915
Київ

Про затвердження Порядку розгляду заяв
про зміну імені (прізвища, власного імені,
по батькові) фізичної особи

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1109 від 20.10.20
11
N 868 від 19.09.20
12
N 1104 від 19.11.20
12 )

Відповідно до частини сьомої статті 295 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. N 233 "Про затвердження Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 180).

Прем'єр Міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 915

Порядок
розгляду заяв про зміну імені (прізвища,
власного імені, по батькові) фізичної особи

( У тексті Порядку слова
"реєстрація" у всіх відмінках замінено словами
"державна реєстрація" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття та розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб - громадян України.

2. Заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі - імені) громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання; громадян України, які постійно проживають за кордоном, - дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.

3. Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред'явлення паспорта громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, - за умови пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та заява в письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або піклувальника про надання згоди на зміну імені.

Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків.

Фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, але не отримала паспорт громадянина України, пред'являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.

Заява фізичної особи про повторну зміну по батькові подається і розглядається відповідно до цього Порядку.

4. До заяви про зміну імені додаються:

свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;

фотокартка заявника;

квитанція про сплату державного мита. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )

5. Під час подання заяви про зміну імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів у разі зміни імені.

6. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, перевіряють відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї.

Для підтвердження достовірності поданих заявником документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про зміну імені, додає до зазначених документів копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У разі зберігання актових записів цивільного стану в архівах інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану відділ, який прийняв заяву про зміну імені, надсилає відповідні запити до зазначених відділів. ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )

Дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, надсилають запити через МЗС до Укрдержреєстру для подальшого пересилання до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, в яких перебувають на зберіганні відповідні актові записи цивільного стану, про витребування їх копій або витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. ( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )

Зміна імені проводиться за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України відповідних актових записів цивільного стану та даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. ( Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )

У разі відсутності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України актових записів цивільного стану, в які за результатами державної реєстрації зміни імені необхідно внести зміни відповідно до закону, або даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян заяву про зміну імені може бути розглянуто тільки після їх поновлення та внесення відомостей до зазначеного Реєстру в установленому порядку. ( Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )

7. Заява про зміну імені відділом державної реєстрації актів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня її подання.

За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більш як на три місяці, з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, мм. Києві та Севастополі.

Заява про зміну імені дипломатичним представництвом або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.

Строк розгляду заяви про зміну імені може бути зупинено у разі потреби у поновленні та внесенні відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

8. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені.

Дипломатичне представництво або консульська установа України надсилає необхідні матеріали щодо зміни імені через МЗС до МВС для подальшого пересилання до органу внутрішніх справ за останнім місцем проживання заявника в Україні.

9. Орган внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни імені разом з усіма матеріалами до відділу державної реєстрації актів цивільного стану чи через МЗС до відповідного дипломатичного представництва або консульської установи України.

10. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України на підставі документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.

11. Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є: ( Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ N 868 від 19.09.2012 )

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом; ( Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ N 868 від 19.09.2012 )

( Абзац третій пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1104 від 19.11.2012 )

наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей.

Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді.

12. У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені.

Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України для державної реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.

Державна реєстрація зміни імені громадян України, які проживають на території України, проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану після сплати заявником державного мита.

Державна реєстрація зміни імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, проводиться дипломатичним представництвом або консульською установою України після сплати заявником консульського збору.

У разі звільнення заявника в установленому законодавством порядку від сплати державного мита або консульського збору він повинен пред'явити відповідний документ, що підтверджує таке право.

Під час державної реєстрації зміни імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

Про державну реєстрацію зміни імені громадян України, які проживають на території України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану в семиденний строк повідомляє орган внутрішніх справ за місцем їх проживання та військовий комісаріат, у якому вони перебувають на обліку.

Інформацію про зміну імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, дипломатичне представництво або консульська установа України у семиденний строк заносить до картки про постійний консульський облік громадянина України (облікової картки) та повідомляє про таку зміну через МЗС орган внутрішніх справ за останнім місцем їх проживання в Україні та військовий комісаріат, у якому вони перебувають на обліку.

Після державної реєстрації зміни імені відділом державної реєстрації актів цивільного стану у паспорті громадянина України, а дипломатичним представництвом або консульською установою України у паспорті громадянина України для виїзду за кордон робиться відмітка про те, що паспорт у зв'язку із зміною імені підлягає обміну протягом місяця.

13. Державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила ім'я, та її малолітніх і неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей.

У разі внесення змін повторно видаються свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. Раніше видані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану анулюються та знищуються в установленому порядку. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1109 від 20.10.2011 )

14. У разі державної реєстрації громадянином України актів цивільного стану в компетентних органах іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги у цивільних та сімейних справах, розгляд заяв про зміну імені здійснюється без витребування копій актових записів цивільного стану та без внесення відповідних змін до таких актових записів.

Державна реєстрація компетентними органами іноземних держав актів цивільного стану підтверджується відповідними документами про державної реєстрацію акта цивільного стану, легалізованими в установленому порядку.

^ Наверх
наверх