документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-12-162012-08-22  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 грудня 2004 р. N 1681
Київ

Про центри перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 809 від 22.08.20
12 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, що додається.

2. Установити, що в областях, де діють регіональні інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, функції центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, визначені зазначеним Положенням, покладаються на відповідні структурні підрозділи цих інститутів.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 224 "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 223);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1688 "Про перейменування центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2293).

4. Національному агентству з питань державної служби здійснювати координацію та контроль за роботою центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809 від 22.08.2012 )

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2004 р. N 1681

Положення
про центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

( У тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх відмінках
замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку, а
слово "МОН" - словом "МОНмолодьспортом" згідно з Постановою
КМ N 809 від 22.08.2012 )

1. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - центр) є закладом післядипломної освіти.

2. Засновником центру є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.

Співзасновником центру може бути обласна, Київська та Севастопольська міська рада.

3. Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи і організації (далі - підприємства).

4. Наглядовою радою центру є регіональна рада по роботі з кадрами.

5. Науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу центру надає Національна академія державного управління при Президентові України.

6. Центр діє на підставі статуту, який затверджується його засновником (засновниками) за погодженням з Нацдержслужбою та МОНмолодьспортом.

7. Реорганізацію та ліквідацію центру проводить його засновник (засновники) за погодженням з Нацдержслужбою.

Ліцензування освітньої діяльності центру та його акредитація здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Центр може мати власну символіку.

9. Основними завданнями центру є:

надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств (далі - слухачі) відповідно до законодавства;

надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

10. Відповідно до основних завдань центр:

1) визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі "Державне управління";

2) визначає форми та засоби проведення навчального процесу;

3) затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із замовниками, МОНмолодьспортом та Нацдержслужбою;

4) розробляє та погоджує із засновником (засновниками) і Нацдержслужбою щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;

5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств;

6) співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;

7) укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;

8) надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;

9) провадить видавничу діяльність;

10) у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність:

організовує науково-методичні і науково-практичні конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іноземних фахівців, обмін викладачами;

організовує разом із заінтересованими організаціями підготовку і опублікування наукових і науково-методичних праць;

розробляє та запроваджує програми наукової діяльності, проводить дослідно-експериментальні роботи на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств тощо;

11) бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;

12) взаємодіє з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу з питань: ( Абзац перший підпункту 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809 від 22.08.2012 )

удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань та запровадження незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців під час добору, призначення та просування їх по службі;

організації підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців;

організації проведення наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби;

поширення інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

13) взаємодіє з територіальними управліннями державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні управління) за напрямами:

вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги у галузі післядипломної освіти;

ведення комп'ютерного кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання у центрі;

проведення наукової та аналітичної роботи;

поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти;

14) провадить іншу діяльність, що не суперечить законодавству.

11. Структура центру формується з урахуванням його функцій і затверджується засновником (засновниками).

12. Центр може мати у своєму складі відділи, кафедри, лабораторії, інші навчальні, методичні, видавничі та адміністративно-господарські підрозділи.

13. Керівництво центром здійснює директор, який призначається на посаду засновником (засновниками) за погодженням з Нацдержслужбою на підставі результатів конкурсного відбору.

Директор центру, як правило, повинен мати науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Звільнення директора центру з посади проводиться засновником (засновниками) за погодженням з Нацдержслужбою.

14. Директор центру:

організовує роботу центру, контролює навчальний процес і несе відповідальність за результати діяльності центру;

видає у межах своїх повноважень накази;

розробляє та подає на затвердження засновнику (засновникам) кошторис і штатний розпис;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

забезпечує підготовку статистичної та іншої звітності;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру;

застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності працівників центру;

затверджує положення про структурні підрозділи центру, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент, забезпечує охорону праці працівників центру;

представляє центр в органах державної влади, інших установах та організаціях.

15. Директор центру є за посадою членом регіональної ради по роботі з кадрами.

16. Питання оплати праці, права та обов'язки працівників центру регулюються законодавством, статутом, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

17. Робота центру організовується за планом, що затверджується засновником (засновниками) за погодженням з територіальним управлінням.

18. Для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності центру, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг утворюється навчально-методична рада центру.

Положення про навчально-методичну раду центру затверджує його директор.

19. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) і "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).

Групи слухачів з числа державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування формуються з урахуванням категорій їх посад та функціональних обов'язків, а з числа працівників підприємств - за договорами з підприємствами з урахуванням галузей, у яких вони працюють, та відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації, затверджених в установленому порядку, а також за договорами з іншими юридичними та фізичними особами.

20. Навчання в центрі проводиться за денною, заочною та іншими формами, у тому числі поєднаними, відповідно до навчальних програм, а також у формі стажування.

21. У центрі проводяться лекції, семінарські, практичні, аудиторні та виїзні заняття тощо.

22. Відповідно до навчальних програм державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та працівники підприємств можуть проходити стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, на підприємствах, у тому числі за кордоном.

23. Для визначення рівня успішності слухачів центру за відповідними навчальними програмами проводиться їх атестація.

24. Слухачі центру мають право:

брати участь у роботі симпозіумів, конференцій і науково-методичній діяльності;

вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.

25. Слухачі центру зобов'язані:

виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними програмами;

дотримуватися вимог статуту центру та правил внутрішнього трудового розпорядку.

26. У період проходження навчання в центрі за державними службовцями згідно із законодавством зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Центр забезпечує державних службовців у період проходження навчання місцем для проживання в готелі (гуртожитку).

Оплата проїзду державних службовців до місця проходження навчання та до місця роботи, відшкодування витрат на проживання у готелі (гуртожитку) та на відрядження здійснюється органами державної влади, що направляють їх на навчання.

27. Слухачам центру, які повністю виконали освітньо-професійну програму перепідготовки, професійну програму підвищення кваліфікації або програму тематичного семінару та пройшли атестацію, видається відповідний документ про освіту.

У разі невиконання вимог відповідних навчальних програм, а також грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку слухач відраховується з центру наказом директора з видачею відповідної довідки.

28. Центр надає науково-методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств у їх навчанні, а також під час стажування, у тому числі за кордоном.

29. Фінансування центру здійснюється засновником (співзасновником).

Центр є неприбутковою організацією.

30. Додатковими джерелами фінансування центру можуть бути:

кошти, одержані від надання освітніх, науково-методичних, консультаційних, інформаційних, організаційно-технічних, експертних та інших послуг за договорами з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами;

міжнародна технічна допомога;

кошти від реалізації друкованих навчальних, науково-методичних та інших видань;

добровільні внески та пожертвування;

інші надходження.

31. Для проведення навчальної і науково-методичної роботи центр може утворювати тимчасові творчі колективи та встановлювати порядок їх заохочення.

32. Засновник (засновники) забезпечує центр необхідними приміщеннями, сучасними засобами навчання, зв'язку і друку, обчислювальною та іншою технікою, транспортними засобами.

33. Центр щороку та на вимогу інформує про свою діяльність засновника (засновників), а також Нацдержслужбу з питань, які належать до її компетенції.

^ Наверх
наверх