документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування
повноважень державних органів
у сферах природних монополій та у
галузі зв’язку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці першому частини першої статті 148-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій" замінити словами "телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг".

2. Пункт 2 статті 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181) викласти в такій редакції:

"2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій".

3. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 13, ст. 181; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) у статті 1:

в абзаці четвертому частини першої слова "(монопольне утворення)" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Терміни "суб’єкт господарювання", "конкуренція", "ринок товару (товарний ринок)", "товар", "органи влади", "органи адміністративно-господарського управління та контролю" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції";

2) у частині першій статті 2:

в абзаці першому слова "за участю суб’єктів природних монополій" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, не застосовується до діяльності таких суб’єктів у сферах, що не належать до природних монополій та суміжних ринків, визначених цим Законом";

3) назву статті 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках";

4) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:

"2. Зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій";

5) абзац шостий статті 13 викласти в такій редакції:

"визначають суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону, та складають і ведуть реєстри таких суб’єктів природних монополій у відповідній сфері";

6) абзац другий статті 14 викласти в такій редакції:

"отримувати від суб’єктів природних монополій, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, необхідну для здійснення покладених на них функцій".

4. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2010 р., N 38, ст. 504; 2011 р., N 18, ст. 126, ст. 127; 2012 р., N 5, ст. 35):

1) абзац тридцять перший частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"оператор, провайдер телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку телекомунікаційних послуг - оператор, провайдер телекомунікацій, частка доходу якого на визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ринку певних телекомунікаційних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу ринку, перевищує 25 відсотків сумарного доходу всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, отриманого на цьому ринку за той самий період часу, або якщо внаслідок технологічного процесу надання послуги іншому оператору, провайдеру телекомунікацій її може бути надано тільки в мережі певного оператора, провайдера телекомунікацій";

2) у частині першій статті 18:

пункт 10-1 викласти в такій редакції:

"10-1) здійснює в установленому нею порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) передає до Антимонопольного комітету України матеріали, що містять дані про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції";

3) пункт 4 частини другої статті 37 викласти в такій редакції:

"4) недопущення вчинення дискримінаційних дій з боку операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках телекомунікаційних послуг проти інших суб’єктів цих ринків";

4) пункт 3 частини першої статті 57 викласти в такій редакції:

"3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг регулюються в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації";

5) у частині другій статті 59 слова "які займають монопольне (домінуюче) становище" замінити словами "з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг";

6) у частині п’ятій статті 60 слова "Оператор телекомунікацій, що займає монопольне (домінуюче) становище, а також оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою не мають права" замінити словами "Оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг не має права";

7) у частині п’ятій статті 64 слова "телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище або мають істотну ринкову перевагу на ринках відповідних телекомунікаційних послуг" замінити словами "провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг";

8) у частині другій статті 66:

у пункті 2 слова "які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг" замінити словами "з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг";

у пункті 3 слова "певному ринку послуг пропуску трафіка або операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій" замінити словами "ринках певних телекомунікаційних послуг".

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 2 та підпунктів 1, 2 і 5 пункту 3 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 7 червня 2012 року
N 4910-VI

^ Наверх
наверх