документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-04-262004-02-192012-01-102012-05-172015-03-022015-12-242015-12-252016-12-062017-10-03  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Положення про помічника-консультанта
народного депутата України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 37, ст.283 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 575-XIV від 08.04.
99, ВВР, 1999, N 18, ст.169

Законами
N 2401-III від 26.04.20
01, ВВР, 2001, N 30, ст.141
N 1519-IV від 19.02.20
04, ВВР, 2004, N 23, ст.320 )

( Додатково див. Закон
N 3235-IV від 20.12.20
05, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 )

( Додатково див. ст. 97, 98 Закону
N 489-V від 19.12.20
06, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 від 09.07.20
07 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 4301-VІ від 10.01.20
12 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4711-VI від 17.05.20
12 -
набирає чинності з 13.06.2012 р. )

Верховна Рада України постановляє:

Відповідно до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) затвердити Положення про помічника-консультанта народного депутата України (додається). ( Постанова із змінами, внесеними згідно із Законом N 1519-IV від 19.02.2004 )

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 13 жовтня 1995 року
N 379/95-ВР

Положення
про помічника-консультанта
народного депутата України

( У тексті Положення слово "Секретаріат" у всіх відмінках
замінено словом "Апарат" у відповідному відмінку згідно
із Законом N 1519-IV від 19.02.2004 )

Глава 1
Загальні положення

Стаття 1.1. Правовий статус помічника-консультанта
народного депутата України

1. Відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" народний депутат України може мати до тридцяти одного помічника-консультанта, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ), іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.

2. Помічником-консультантом народного депутата України може бути лише громадянин України, який має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

3. Помічник-консультант народного депутата України працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах.

4. Помічники-консультанти народного депутата України перебувають у штаті державних підприємств, установ, організацій або за заявою народного депутата України прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до виконавчих комітетів відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - до секретаріатів міських рад.

5. На чотирьох помічників-консультантів народного депутата України поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), їм присвоюється не вище ніж сьомий ранг державного службовця четвертої категорії, вони прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України або до виконавчих апаратів органів місцевого самоврядування.

6. Помічники-консультанти народного депутата України, які працюють у місті Києві за строковим трудовим договором на постійній основі, але не є державними службовцями, також можуть прикріплюватися для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України.

7. Помічник-консультант народного депутата України у своїй роботі керується Конституцією України ( 254к/96-вр ), законодавством України, а також цим Положенням. ( Стаття 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 575-XIV від 08.04.99, в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Глава 2
Права і обов'язки помічників-консультантів
народного депутата України

Стаття 2.1. Права помічника-консультанта народного
депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України має право:

1) входити й перебувати у приміщеннях Верховної Ради України за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) доступу в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за посвідченням помічника-консультанта;

3) бути присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради України у відведених для цього місцях;

4) бути присутнім на засіданнях комітетів або тимчасових спеціальних чи тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України за письмовим дорученням народного депутата України та згодою голови комітету чи тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії;

5) бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

6) безоплатно користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством України;

7) на ознайомлення з актами, прийнятими Верховною Радою України, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

8) одержувати за письмовим зверненням народного депутата України в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на державних підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні народному депутату України для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

9) одержувати надіслану на ім'я народного депутата України поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням народного депутата України;

10) оголошувати підготовлені народним депутатом України письмові пропозиції, звернення, заяви та інші документи на засіданнях місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або подавати їх у письмовій формі;

11) за письмовим зверненням народного депутата України та за згодою керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою. ( Стаття 2.1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001, в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Стаття 2.2. Обов'язки помічника-консультанта народного
депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України ( 254к/96-вр ), законодавства України, а також цього Положення;

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень народного депутата України, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують народного депутата України;

3) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками Апарату Верховної Ради України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян;

4) за дорученням народного депутата України вивчати питання, необхідні народному депутату України для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

5) допомагати народному депутату України в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій;

6) виконувати доручення народного депутата України у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

7) допомагати народному депутату України під час особистого прийому ним виборців у розгляді звернень громадян, вирішенні порушених ними питань;

8) допомагати народному депутату України в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій;

9) систематично узагальнювати звернення виборців, інформувати народного депутата України про підсумки узагальнень;

10) за дорученням народного депутата України брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

11) вести діловодство відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Верховній Раді України ( 153/02-рг, 153а/02-рг ), затвердженої відповідним Розпорядженням Голови Верховної Ради України;

12) забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім'я народного депутата України, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські звернення;

13) надавати народному депутату України організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

2. На помічників-консультантів народного депутата України, які прикріплені для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України, поширюється дія розділів III, VI та VII Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Апарату Верховної Ради України. ( Стаття 2.2 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Глава 3
Порядок прийняття на посаду помічника-консультанта
народного депутата України

Стаття 3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду
помічника-консультанта народного депутата
України

1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацію їх роботи та розподіл місячного фонду оплати праці здійснює особисто народний депутат України, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Стаття 3.2. Умови прийняття на роботу помічника-консультанта
народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах.

2. Народний депутат України самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, які встановлюються йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України. ( Стаття 3.2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001, в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Стаття 3.3. Зарахування на посаду помічника-консультанта
народного депутата України

1. Зарахування на посаду помічника-консультанта народного депутата України проводиться на підставі письмового подання народного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради України чи керівнику виконавчого комітету відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, державного підприємства, установи та організації, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду, зарахування на постійній основі чи за сумісництвом, строк дії трудового договору, відомості про зарахування на державну службу, ранг, який присвоюється чи вже присвоєний державному службовцю, розмір встановлюваної заробітної плати, дата зарахування. До письмового подання народного депутата України додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, та інші документи, передбачені законодавством.

Громадяни України, які вперше зараховуються на посаду помічника-консультанта народного депутата України на державну службу, приймають Присягу державного службовця відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ).

2. Помічник-консультант народного депутата України за поданням народного депутата України та за особистою заявою звільняється з попереднього місця роботи в порядку переведення, передбаченому пунктом 5 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), в зазначений у його заяві і поданні народного депутата України строк. ( Стаття 3.3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001, в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Стаття 3.4. Обмеження, пов'язані з роботою на посаді
помічника-консультанта народного депутата
України

1. На посаді помічника-консультанта народного депутата України не можуть перебувати особи, які не відповідають вимогам частини другої статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ).

2. На посаді помічника-консультанта народного депутата України за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом не можуть перебувати працівники Апарату Верховної Ради України та органів виконавчої влади, які перебувають на державній службі чи на службі в органах місцевого самоврядування, а також особи, яким законодавством України заборонено виконання іншої оплачуваної роботи.

( Частину третю статті 3.4 виключено на підставі Постанови ВР N 4301-VІ від 10.01.2012 )

Глава 4
Організаційне, матеріальне та соціально-побутове
забезпечення діяльності помічника-консультанта
народного депутата України

Стаття 4.1. Оплата праці помічника-консультанта
народного депутата України

1. Розмір загального фонду оплати праці помічників-консультантів народного депутата України встановлюється Верховною Радою України.

2. У межах загального фонду, встановленого йому для оплати праці помічників-консультантів, народний депутат України самостійно:

1) визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах;

2) здійснює розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів, що не може бути нижчим за встановлену законом мінімальну заробітну плату;

3) надає помічникам-консультантам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

3. Заробітна плата помічникам-консультантам, які перебувають на державній службі, встановлюється з урахуванням вимог статті 33 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). ( Стаття 4.1 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Стаття 4.2. Організація праці помічника-консультанта
народного депутата України

1. Помічнику-консультанту народного депутата України, який прикріплений для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України, надається одне постійне робоче місце у службовому кабінеті народного депутата України.

2. Помічникам-консультантам народного депутата України, не зазначеним у частині першій цієї статті, постійне робоче місце надається в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 28 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ). ( Стаття 4.2 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Стаття 4.3. Відрядження помічника-консультанта
народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України може бути направлений народним депутатом України у відрядження для виконання робіт, пов'язаних із здійсненням його депутатських повноважень.

2. За письмовим поданням народного депутата України помічник-консультант народного депутата України отримує посвідчення про відрядження та кошти на зазначені цілі за розпорядженням керівництва Апарату Верховної Ради України, виконавчого органу місцевого самоврядування, в штаті яких він перебуває, або за місцем постійної роботи, визначеним народним депутатом України при прийнятті його на роботу.

Стаття 4.4. Відпустка помічника-консультанта народного
депутата України

1. Помічнику-консультанту народного депутата України, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено інше.

2. Помічнику-консультанту народного депутата України, що перебуває на державній службі, надається допомога на оздоровлення в порядку та розмірах, встановлених Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ), в межах загального фонду оплати праці помічників-консультантів народного депутата України.

3. За наявності підстав помічнику-консультанту народного депутата України, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, надаються додаткові відпустки, передбачені статтею 4 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ).

4. Відпустка помічникам-консультантам народного депутата України надається, як правило, у період відпустки народного депутата України.

5. Помічник-консультант народного депутата України на початку кожного календарного року попередньо погоджує з народним депутатом України дату своєї основної та додаткової відпусток, про що повідомляє Керівника Апарату Верховної Ради України або керівника виконавчого комітету відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, до яких він прикріплений за заявою народного депутата України для кадрового та фінансового обслуговування, чи керівника державного підприємства, установи, організації, у штаті яких він перебуває.

6. Відпустка помічнику-консультанту народного депутата України надається на підставі його письмової заяви, погодженої з народним депутатом України, за розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України, керівника виконавчого комітету (апарату) відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, до якого прикріплений помічник-консультант народного депутата України для кадрового та фінансового обслуговування, чи керівника державного підприємства, установи, організації, у штаті яких він перебуває. ( Стаття 4.4 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Стаття 4.5. Припинення роботи на посаді
помічника-консультанта народного депутата
України

1. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України ( 322-08 ) та Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ), помічник-консультант народного депутата України може бути звільнений:

1) за письмовим поданням народного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради України, керівнику виконавчого комітету (апарату) відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, до якого прикріплений помічник-консультант народного депутата України для кадрового та фінансового обслуговування, чи керівнику державного підприємства, установи, організації, у штаті яких він перебуває;

2) у разі припинення повноважень народного депутата України - з дати їх припинення.

2. Для звільнення помічника-консультанта народного депутата України не потрібно погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) Апарату Верховної Ради України, виконавчого комітету (апарату) відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, до якого прикріплений помічник-консультант народного депутата України для кадрового та фінансового обслуговування, чи державного підприємства, установи, організації, у штаті яких він перебуває.

3. Помічник-консультант народного депутата України, якого притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання керівником Апарату Верховної Ради України копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили. ( Статтю 4.5 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 ) ( Стаття 4.5 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Стаття 4.6. Захист трудових прав помічника-консультанта
народного депутата України

( Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цієї Постанови, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) та статті 21 Закону України ( 3721-12 ) "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 від 09.07.2007 ) ( Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до цієї Постанови призначається лише при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 ) ( Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006-2007 роках відповідно до цієї Постанови не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 ) ( Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно до цієї Постанови, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 ) ( Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цієї Постанови, не виплачується згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 )

1. Помічнику-консультанту народного депутата України, звільненому у зв'язку із закінченням строку повноважень народного депутата України, надається попередня або рівноцінна робота (посада), якщо до прийняття на роботу помічником-консультантом він працював в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування. ( Частина перша статті 4.6 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

2. У разі звільнення помічника-консультанта народного депутата України на підставі дострокового припинення повноважень народного депутата України відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) помічнику-консультанту народного депутата України, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі його тримісячної заробітної плати за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України. ( Частина друга статті 4.6 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

3. Період перебування на посаді помічника-консультанта народного депутата України за строковим трудовим договором на постійній основі зараховується до трудового стажу за спеціальністю такого помічника-консультанта. ( Частина третя статті 4.6 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

4. Заробітна плата, яку помічник-консультант народного депутата України одержував під час роботи на цій посаді за сумісництвом, входить у суму заробітку для обчислення пенсії.

Стаття 4.7. Витрати, пов'язані з діяльністю
помічника-консультанта народного депутата
України, та їх відшкодування

1. Канцелярські, поштові, телеграфні й телефонні витрати помічника-консультанта народного депутата України, пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків, оплачуються безпосередньо народним депутатом України за рахунок коштів, передбачених на виконання депутатських повноважень. ( Частина перша статті 4.7 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

2. Сумарні витрати на відрядження помічників-консультантів народного депутата України встановлюються щорічно в кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України. ( Статтю 4.7 доповнено частиною згідно із Законом N 1519-IV від 19.02.2004 )

3. Витрати на відрядження помічника-консультанта народного депутата України відшкодовуються згідно з законодавством України про службові відрядження.

4. Витрати Верховної Ради України, виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, пов'язані з діяльністю помічника-консультанта народного депутата України, у тому числі щодо оплати додаткової відпустки, входять до переліку витрат для забезпечення діяльності народного депутата України.

5. Фінансування зазначених витрат провадиться Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими фінансовими управліннями шляхом перерахування ними коштів на рахунки відповідних органів з Державного бюджету України з наступним віднесенням на кошторис витрат Верховної Ради України.

6. Перерахування провадиться на підставі письмового подання народного депутата України.

Глава 5
Заключні положення

( Статтю 5.1 виключено на підставі Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Стаття 5.2. Обов'язковість повідомлення народного
депутата України

У разі затримання, арешту, притягнення помічника-консультанта народного депутата України до кримінальної відповідальності правоохоронні органи зобов'язані невідкладно повідомити про це народного депутата України. ( Стаття 5.2 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

Стаття 5.3. Посвідчення помічника-консультанта
народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством.

2. Посвідчення помічника-консультанта народного депутата України видається Апаратом Верховної Ради України за письмовим поданням народного депутата України.

3. У разі звільнення помічника-консультанта народного депутата України з посади його посвідчення вважається недійсним і він зобов'язаний повернути його до Апарату Верховної Ради України.

4. Опис посвідчення помічника-консультанта народного депутата України затверджується розпорядженням Голови Верховної Ради України. ( Стаття 5.3 в редакції Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

( Стаття 5.4 виключено на підставі Закону N 1519-IV від 19.02.2004 )

^ Наверх
наверх