документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до законів України такі зміни:

1) у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

у статті 10:

частину четверту виключити;

частину восьму доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)";

абзац четвертий частини першої статті 21 викласти в такій редакції:

"наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)";

2) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

у частині першій статті 6:

абзац третій виключити;

абзац сьомий після слів "видає виписки" доповнити словами "витяги та";

частину другу статті 7 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечує на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелік таких відомостей, який має включати відомості, необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, зокрема щодо наявності у ньому запису про державну реєстрацію припинення зареєстрованої особи або про перебування зареєстрованої особи у стані припинення, та забезпечує можливість пошуку всіх зареєстрованих осіб, зокрема за ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку)".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

друге речення частини десятої статті 21 після слів "проведення державної реєстрації юридичної особи; фізичної особи - підприємця" доповнити словами "включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у статті 29:

у частині тринадцятій слова "першою - четвертою" замінити словами "першою - п'ятою";

у частині п'ятнадцятій слова "найменування юридичної особи" замінити словами "відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру";

у статті 47:

в абзаці першому частини другої слова "частиною десятою" замінити словами "частиною одинадцятою";

в абзаці першому частини восьмої слова "надсилається рекомендованим листом" замінити словами "надсилається поштовим відправленням";

в абзаці п'ятому частини п'ятнадцятої слова "абзацом першим частини дев'ятої" замінити словами "частиною одинадцятою";

3) у розділі II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням" ( 3384-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 46, ст. 512) слова "абзацу сорок восьмого" замінити словами "абзаців сорок шостого і сорок сьомого".

2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4223-VI

^ Наверх