документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-06-082011-09-22  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 38, ст.318 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 92-IV від 11.07.20
02, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288
N 436-IV від 16.01.20
03, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
N 2735-VI від 02.12.20
10, ВВР, 2011, N 21, ст.144
N 2755-VI від 02.12.20
10, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112
N 3773-VI від 22.09.20
11 -
набирає чинності з 25.12.2011 р. )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 8 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 204) викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав

Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та міжнародними договорами України".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 92-IV від 11.07.2002 )

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )

4. У частині другій статті 8 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 14, ст. 170; 1998 р., N 11-12, ст. 44):

доповнити частину після слів "особи без громадянства" словами "крім найнятих відповідно до угоди про розподіл продукції";

доповнити частину реченням такого змісту: "Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування".

5. Статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 29, ст. 377; 1992 р., N 31, ст. 442; 1993 р., N 5, ст. 33, N 17, ст. 184; 1994 р., N 20, ст. 120; 1999 р., N 7, ст. 49; 2000 р., N 24, ст. 186 ) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Режим ліцензування та квотування не поширюється на експорт та реалізацію компенсаційної та прибуткової продукції, отриманої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ). Введення будь-яких обмежень щодо експорту та реалізації такої продукції, в тому числі кількісних, не допускається, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції".

У зв'язку з цим частини восьму - двадцять п'яту вважати відповідно частинами дев'ятою - двадцять шостою.

6. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 2000 р., N 5, ст. 34):

1) статтю 20 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його органів на місцях, визначені у пункті "ж" частини першої цієї статті, не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції".

У зв'язку з цим частини третю - тринадцяту вважати відповідно частинами четвертою - чотирнадцятою;

2) статтю 69 доповнити частиною такого змісту:

"Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягає відшкодуванню відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ).

7. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163) доповнити пунктом "л" такого змісту:

"л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну територію України, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) та угоди про розподіл продукції".

( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3773-VI від 22.09.2011 )

( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

10. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19, ст. 143, N 27, ст. 213 ) доповнити пунктами 31, 32 такого змісту:

"31) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

32) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ).

11. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80):

1) статтю 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

2) статтю 8 доповнити частиною такого змісту:

"До прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля".

( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

14. Статтю 11 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34) доповнити словами "якщо інше не передбачене законами України".

15. Статтю 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

16. Статтю 2 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) доповнити частиною такого змісту:

"Правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, що здійснюються на підставі угоди про розподіл продукції, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та такою угодою. Діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законом та угодою про розподіл продукції".

( Пункт 17 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Пункт 18 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2735-VI від 02.12.2010 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 8 червня 2000 року
N 1807-III

^ Наверх
наверх