документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності посадових осіб
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 41 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

1) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов'язаний розірвати трудовий договір у разі повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 166-10, 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення" ( 80731-10 ).

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

2) у частині третій слова "цією статтею" замінити словами "частинами першою і другою цієї статті", а після слів і цифр "пунктами 2 і 3" доповнити словами "частини першої цієї статті".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому статті 166-3 слова "до п'ятнадцяти" замінити словами "до п'ятдесяти";

2) у статті 166-12:

абзац другий викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Видача органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) доповнити статтею 188-41 такого змісту:

"Стаття 188-41. Порушення законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів

Неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз'яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми, -

тягнуть за собою накладення штрафу на керівників органів, нормативно-правові акти яких відповідно до закону підлягають державній реєстрації, від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

4) статтю 221 після цифр "188-40" доповнити цифрами "188-41";

5) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів (стаття 188-41)";

6) статтю 285 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 166-10, 166-12 цього Кодексу, у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення згідно із законом".

3. У Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79):

1) в абзаці восьмому частини другої статті 30 слова "регуляторних органів з" замінити словами "регуляторних органів із запитами та";

2) статтю 41 викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Відповідальність за порушення вимог законодавства
у сфері державної регуляторної політики

Керівники регуляторних органів, посадові особи регуляторних органів, а також керівники структурних підрозділів регуляторних органів чи посадові особи регуляторних органів, на які покладено реалізацію окремих повноважень щодо здійснення регуляторної діяльності, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики у порядку, встановленому законом".

4. Частину першу статті 10 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483) викласти в такій редакції:

"1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, міські голови міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення, голови районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що забезпечують організаційне та матеріально-технічне забезпечення дозвільних центрів та державного адміністратора, державні адміністратори несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом".

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 8 вересня 2011 року
N 3720-VI

^ Наверх
наверх