документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про енергозбереження"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст.126 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 1999 р., N 34, ст. 274; 2005 р., N 20, ст. 278) такі зміни:

1. Абзаци восьмий і дев'ятий преамбули замінити абзацами такого змісту:

"енергоефективні продукція, технологія, обладнання - продукція або метод, засіб її виробництва, що забезпечують раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками;

енергозберігаючі (енергоефективні) заходи - заходи, спрямовані на впровадження та виробництво енергоефективних продукції, технологій та обладнання;

енергоефективний проект - проект, спрямований на скорочення енергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і систем постачання, регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної енергії, модернізація огороджувальних конструкцій та технологій виробничих процесів;

енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо її поліпшення;

менеджмент з енергозбереження - система управління, спрямована на забезпечення раціонального використання споживачами паливно-енергетичних ресурсів;

норми питомих витрат палива та енергії - регламентована величина питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для даного виробництва, процесу, даної продукції, роботи, послуги;

прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів - втрата паливно-енергетичних ресурсів поза технологічними процесами (вид нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);

марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів - систематичне, без виробничої потреби, не зумовлене вимогами технічної безпеки недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустаткування; систематична втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд та інженерних об'єктів, яке призводить до зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон (вид нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);

нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичних ресурсів - прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів, їх марнотратне витрачання та використання паливно-енергетичних ресурсів понад показники питомих витрат, визначених системою стандартів, а до введення в дію системи стандартів - нормами питомих витрат палива та енергії".

У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим.

2. У статті 3:

у пункті "е" слова "енергетичної експертизи" замінити словами "державної експертизи з енергозбереження";

доповнити пунктами "ї", "й" та "к" такого змісту:

"ї) поступовий перехід до масового застосування приладів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів;

й) обов'язковість визначення постачальниками і споживачами обсягу відпущених паливно-енергетичних ресурсів за показаннями приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів у разі їх наявності;

к) запровадження системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення".

3. У статті 5:

абзац третій доповнити словами "інших ресурсів природного чи штучного походження в частині використання паливно-енергетичних ресурсів";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"проведення енергетичного аудиту".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим.

4. У частині першій статті 9 слова "енергетичної експертизи" замінити словами "державної експертизи з енергозбереження".

5. Частину третю статті 14 виключити.

6. У пункті "в" частини першої статті 17 слова "та безгосподарного" виключити.

7. Статтю 20 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порядок установлення норм питомих витрат палива та енергії визначається Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

8. Назву розділу IV викласти в такій редакції:

"Державна експертиза з енергозбереження
та енергетичний аудит".

9. Статтю 21 доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Державна експертиза з енергозбереження - система заходів щодо встановлення відповідності показників об'єктів експертизи, які характеризують використання паливно-енергетичних ресурсів, вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері енергозбереження".

У зв'язку з цим частину першу вважати частиною другою.

10. У назві та в абзаці першому статті 22 слова "експертизи" і "Експертизі" замінити відповідно словами "державної експертизи" і "Державній експертизі".

11. У частині другій статті 23 слова "органи державного управління України, представники науково-дослідних, проектно-конструкторських, інших установ та організацій, вищих навчальних закладів" замінити словами "органи виконавчої влади, державні науково-дослідні, проектно-конструкторські, інші установи, організації та підприємства, представники".

12. Перше речення частини другої статті 24 після слів "переробки програм і проектів" доповнити словами "та усунення недоліків у не прийнятих в експлуатацію будівлях, спорудах або інженерних об'єктах".

13. Доповнити статтею 24-1 такого змісту:

"Стаття 24-1. Енергетичний аудит

Енергетичний аудит проводиться з метою:

визначення шляхів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, уникнення необґрунтованих витрат на проведення енергозберігаючих заходів;

здійснення енергозберігаючих заходів та запровадження менеджменту з енергозбереження;

установлення обґрунтованих обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів;

визначення відповідності фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів нормам питомих витрат, установленим у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

надання висновків щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у разі поширення на цих споживачів дії економічного механізму енергозбереження.

Порядок проведення енергетичного аудиту встановлюється законом".

14. У статті 26:

частину першу після слова "здійснюється" доповнити словами "Державною інспекцією з енергозбереження";

частину другу доповнити словами "окремі споруди та інженерні об'єкти інших підприємств і установ, які використовуються для зазначених цілей";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Повноваження, порядок атестації посадових осіб, які здійснюють державний контроль у сфері енергозбереження, зразки їх посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України. Посадові особи, які здійснюють контроль у сфері енергозбереження, несуть відповідальність за перевищення повноважень та неправомірність своїх дій відповідно до закону".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

15. У частині другій статті 27:

у пункті "в" слова "енергетичної експертизи" замінити словами "державної експертизи з енергозбереження";

у пунктах "г" і "д" слова "енергетичної експертизи" замінити словами "експертизи з енергозбереження";

у пункті "є" слово "безгосподарному" виключити.

16. У частині другій статті 28 слова "чи угодою, укладеними" замінити словом "укладеним", а слова "чи міжнародної угоди" виключити.

17. У назві та тексті статті 29 слова "і громадян" та "і громадяни" замінити відповідно словами "іноземців" та "іноземці".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 грудня 2005 року
N 3260-IV

^ Наверх
наверх