документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-02-202001-11-152005-07-062009-12-152010-12-022012-03-13  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо регулювання ринку
автомобілів в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 4, ст.16 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2681-III від 13.09.20
01, ВВР, 2002, N 1, ст.2
N 2779-III від 15.11.20
01, ВВР, 2002, N 9, ст.68

Кодексом
N 92-IV від 11.07.20
02, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288

Законами
N 2739-IV від 06.07.20
05, ВВР, 2005, N 34, ст.435
N 1760-VI від 15.12.20
09, ВВР, 2010, N 8, ст.62

Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

З метою стимулювання виробництва автомобілів в Україні та недопущення випадків ухилення від оподаткування при їх ввезенні чи продажу Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 92-IV від 11.07.2002 )

2. Статтю 27 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити абзацом такого змісту:

"Нові транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства".

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2681-III від 13.09.2001 )

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.

Транспортні засоби, які тимчасово ввезені на митну територію України фізичними та юридичними особами-резидентами без сплати мита та податків (зборів) до набрання чинності цим Законом, можуть знаходитися на території України до закінчення терміну, на який їх тимчасово ввезено.

2. Продаж автомобілів, ввезених в Україну і конфіскованих (примусово вилучених), у тому числі в рахунок погашення боргу або інших зобов'язань за цивільно-правовими угодами, договорами, у випадках, передбачених законодавством, або визнаних безгосподарними, здійснюється з нарахуванням податків та зборів, що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені. Автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України, (крім випадків, передбачених Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні") ( 875-12 ). ( Абзац перший пункту 2 розділу II Із змінами, внесеними згідно з Законом N 1760-VI від 15.12.2009 )

При цьому особою, яка сплачує податки і збори до бюджету з продажу конфіскованих у встановленому законодавством порядку, є особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на реалізацію цих автомобілів.

У разі, якщо на підставі рішення суду, що набрало законної сили, податки та збори, що передбачені законодавством до сплати при ввезенні автомобіля на митну територію України, та сплачені особою, що імпортує автомобіль на територію України, підлягають поверненню цій особі, відчуження, або передача такого автомобіля у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може бути здійснено тільки після сплати особою, що набуває право власності на цей автомобіль, у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України. Якщо відчуження такого автомобіля відбулося до набрання рішенням суду законної сили, зобов'язання по сплаті податків та зборів, сума яких підлягає поверненню за рішенням суду, покладається на власника автомобіля. У разі відмови власника від сплати передбачених цим пунктом платежів автомобіль підлягає арешту до моменту сплати цих платежів. ( Пункт 2 розділу II в редакції Закону N 2779-III від 15.11.2001 )

( Пункт 3 розділу II виключено на підставі Закону N 2739-IV від 06.07.2005 )

4. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 грудня 2000 року
N 2134-III

^ Наверх