документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-06-252011-04-072012-10-022012-10-162013-07-042014-05-13  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про оптові ринки сільськогосподарської продукції

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 51, ст.755 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI від 07.04.20
11 -
набирає чинності з 07.05.2011 р. )

Цей Закон визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції - договірне об'єднання, створене оптовими ринками сільськогосподарської продукції з метою постійної координації їхньої господарської діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації;

інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції - система обслуговуючих структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під'їзних та внутрішніх шляхів, засобів зв'язку, що включені до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції;

оптова торгівля сільськогосподарською продукцією - діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції партіями для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує таку купівлю-продаж шляхом надання пов'язаних з цим послуг;

оптовий ринок сільськогосподарської продукції - юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в установленому цим Законом порядку надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції;

партія сільськогосподарської продукції - визначена кількість сільськогосподарської продукції одного або кількох найменувань, що закуплена, відвантажена або отримана за одним товаросупровідним документом. Визначення окремих партій сільськогосподарської продукції встановлюється Правилами роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції;

покупці - юридичні та фізичні особи, які купують партію (партії) сільськогосподарської продукції для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, та уповноважені ними особи;

продавці - юридичні та фізичні особи, які є власниками сільськогосподарської продукції і продають покупцям партію (партії) сільськогосподарської продукції, та уповноважені ними особи;

ринок сільськогосподарської продукції - частина аграрного ринку, де здійснюється оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;

роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією - діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції кінцевим споживачам для їх власного використання;

саморегулівна організація оптового ринку сільськогосподарської продукції - асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції, що набула статусу саморегулівної організації в порядку, визначеному цим Законом;

сільськогосподарська продукція - продукція, що підпадає під визначення груп 1-24 ( 2371а-14 ) Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) згідно із Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ), за винятком підакцизних товарів, крім товарів первинного виноробства - виноматеріалів (коди УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30) ( 2371а-14 );

територія оптового ринку сільськогосподарської продукції - спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг оптовим ринком сільськогосподарської продукції;

товаросупровідний документ - документ, що містить дані про партію сільськогосподарської продукції.

Стаття 2. Правові засади діяльності оптового ринку
сільськогосподарської продукції

Діяльність оптового ринку сільськогосподарської продукції регулюється відповідними положеннями Господарського кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

Положення цього Закону поширюються на правовідносини, пов'язані з організацією діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні.

Стаття 4. Порядок набуття юридичною особою статусу оптового
ринку сільськогосподарської продукції
та позбавлення її такого статусу

Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції надається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на конкурсній основі в установленому Кабінетом Міністрів України порядку ( 141-2010 ).

Юридична особа, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, подає до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики такі документи:

заяву про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції;

проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції;

нотаріально посвідчену копію установчих документів;

проект Правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; ( Абзац шостий частини другої статті 4 в редакції Закону N 3205-VI від 07.04.2011 )

( Абзац сьомий частини другої статті 4 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 )

документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи.

Надані юридичною особою для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції документи розглядаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики протягом тридцяти календарних днів з дня їх отримання.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики видає наказ про надання або вмотивовану відмову у наданні юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції. Відмова у наданні юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції може бути оскаржена нею до суду.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики може позбавити юридичну особу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Підставами для позбавлення юридичної особи статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції є:

заява юридичної особи про позбавлення її статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції;

припинення юридичної особи;

виявлення недостовірних відомостей, зокрема, розбіжностей між відомостями, викладеними в поданих юридичною особою для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції документах, та фактичними даними;

порушення оптовим ринком сільськогосподарської продукції вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Юридична особа, яка не набула статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, не має права використовувати у своєму найменуванні термін "оптовий ринок сільськогосподарської продукції" та інші похідні терміни.

Стаття 5. Оператори оптових ринків сільськогосподарської
продукції

Операторами оптових ринків сільськогосподарської продукції є:

покупці;

продавці;

об'єднання продавців та/або покупців;

інші юридичні та фізичні особи, які виконують роботи та/або надають послуги (банківські, фінансові, юридичні, консультаційні, страхові, дорадчі, рекламні тощо), необхідні для функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Відносини між операторами оптових ринків сільськогосподарської продукції ґрунтуються на договірних засадах, якщо інше не встановлено законодавством.

Стаття 6. Основні напрями діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Основними напрямами діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції є:

створення операторам оптових ринків сільськогосподарської продукції належних умов для купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;

сприяння прискореному просуванню сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого споживача у торговельному ланцюгу;

надання можливості для виходу на ринок сільськогосподарської продукції всім постачальникам і споживачам такої продукції;

визначення необхідного переліку сільськогосподарської продукції, що має включати переважну більшість загальної номенклатури виробленої продукції, скорочення втрат сільськогосподарської продукції;

забезпечення постачання населенню якісної сільськогосподарської продукції;

облаштування єдиного місця купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;

забезпечення концентрації сільськогосподарської продукції у визначеному місці;

сприяння вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції в одержанні прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції;

забезпечення достовірною інформацією операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;

сприяння операторам оптових ринків сільськогосподарської продукції у підготовці сільськогосподарської продукції до купівлі та продажу;

забезпечення здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду відповідно до Правил здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для оптових ринків сільськогосподарської продукції, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Послуги оптових ринків сільськогосподарської
продукції

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції створює належні умови для забезпечення здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією шляхом надання таких послуг:

забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції спеціально облаштованими робочими місцями;

підготовка партій сільськогосподарської продукції до продажу;

документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;

формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції;

організація торгів, аукціонів;

складування, зберігання, відвантаження та доставка партій сільськогосподарської продукції;

контроль якості сільськогосподарської продукції;

забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;

рекламні послуги;

узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, рівня цін;

організація виставок, тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних курсів, конкурсів;

транспортування партій сільськогосподарської продукції;

забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, ваговимірювальним обладнанням тощо;

охорона майна операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції;

інші послуги, необхідні для здійснення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції повинен забезпечувати надання послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, на постійній і регулярній основі.

Послуги оптових ринків сільськогосподарської продукції надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством.

Стаття 8. Проект (бізнес-план) організації діяльності
юридичної особи у статусі оптового ринку
сільськогосподарської продукції

Проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції розробляється юридичною особою, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, або за її дорученням відповідною спеціалізованою організацією.

Наявність проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції є обов'язковою для набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Стаття 9. Розміщення інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Місця розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на підставі поданих юридичними особами, які мають намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, документів виходячи з економічної доцільності створення оптових ринків сільськогосподарської продукції на відповідній території.

Стаття 10. Державна політика підтримки оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Державна політика підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції здійснюється шляхом:

сприяння створенню, організації діяльності та ефективному функціонуванню оптових ринків сільськогосподарської продукції;

законодавчого забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції, в тому числі як підприємств агропромислового комплексу, що продовжують процес виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговують інших виробників сільськогосподарської продукції шляхом забезпечення обігу такої продукції;

надання державної фінансової підтримки оптовим ринкам сільськогосподарської продукції у період їх становлення;

фінансової участі держави у створенні оптових ринків сільськогосподарської продукції та інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, необхідної для його функціонування;

створення та підтримки функціонування системи інформаційного забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції;

повного або часткового відшкодування вітчизняним товаровиробникам витрат на зберігання та складування сільськогосподарської продукції в межах інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції впродовж періоду становлення оптового ринку сільськогосподарської продукції за рахунок коштів державного бюджету;

застосування до оптових ринків сільськогосподарської продукції механізмів фінансової допомоги та підтримки підприємств агропромислового комплексу, у тому числі кредитної підтримки;

надання оптовим ринкам сільськогосподарської продукції земельних ділянок із земель державної та/або комунальної власності для розміщення ринку сільськогосподарської продукції;

викупу (вилучення) земельних ділянок для суспільних потреб з метою забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

створення на територіях оптових ринків сільськогосподарської продукції із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій митних постів на правах структурного підрозділу митниці;

участі держави в будівництві під'їзних шляхів до території оптового ринку сільськогосподарської продукції, мереж водо- і електропостачання, інших комунікацій загального призначення;

включення до місцевих програм соціально-економічного розвитку заходів із створення та забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, необхідних для забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

популяризації переваг продажу сільськогосподарської продукції партіями;

сприяння кооперації виробників сільськогосподарської продукції для продажу такої продукції на ринку та створенню кооперативних оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Стаття 11. Правила роботи оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції розробляються кожним окремим оптовим ринком сільськогосподарської продукції на підставі Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

У Правилах роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції визначаються:

режим роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції;

порядок проведення торгів, аукціонів, конкурсів;

порядок регулювання відносин між операторами оптових ринків сільськогосподарської продукції;

порядок організаційного, матеріального і технічного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

порядок реєстрації та обліку обсягу продажу сільськогосподарської продукції;

порядок інформування операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції про стан попиту і пропозиції, про ціни і кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції;

вимоги до якості сільськогосподарської продукції;

порядок визначення окремих партій сільськогосподарської продукції;

гарантії оптових ринків сільськогосподарської продукції щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм;

правила користування мірами і вимірювальними приладами;

вимоги щодо дотримання Правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції;

відповідальність за порушення Правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції можуть містити інші положення, що відображають особливості їх діяльності.

Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Стаття 12. Земельні ділянки оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Надання земельних ділянок для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції здійснюється в порядку, визначеному законом.

Стаття 13. Надання державної фінансової допомоги оптовим
ринкам сільськогосподарської продукції
у період їх становлення

Оптовим ринкам сільськогосподарської продукції незалежно від форми власності та організаційно-правової форми у період їх становлення надається фінансова допомога за рахунок коштів Державного бюджету України на безповоротній та/або поворотній основі.

Державна фінансова допомога для оптових ринків сільськогосподарської продукції може також здійснюватися шляхом надання позик, кредитів та будь-яким іншим шляхом.

Період становлення оптового ринку сільськогосподарської продукції дорівнює терміну виконання проекту (бізнес-плану) створення та організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції, але не може перевищувати семи років з дня набуття оптовим ринком сільськогосподарської продукції такого статусу.

Кабінет Міністрів України у проекті Закону України про Державний бюджет України на наступний рік може передбачати видатки на створення та забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Головним розпорядником бюджетних коштів, що передбачаються у проекті Закону України про Державний бюджет України на наступний рік на створення та забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції, є центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.

Кабінет Міністрів України може передбачати у проекті Закону України про Державний бюджет України субвенції з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам з їх подальшим перерозподілом для бюджетів місцевого самоврядування на виконання інвестиційних проектів і створення оптового ринку сільськогосподарської продукції та забезпечення його діяльності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад у проектах рішень про відповідні місцеві бюджети можуть передбачати видатки на створення та забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Стаття 14. Оподаткування оптових ринків сільськогосподарської
продукції

Законами про оподаткування можуть передбачатися пільги або спеціальний режим оподаткування діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень можуть надавати оптовим ринкам сільськогосподарської продукції пільги із сплати місцевих податків і зборів.

Стаття 15. Система інформаційного забезпечення діяльності
оптових ринків сільськогосподарської продукції

У структурі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики з метою постійного і повного забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції та операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції створюється система інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Положення про систему інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Оптові ринки сільськогосподарської продукції зобов'язані надавати центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики інформацію про кон'юнктуру відповідного ринку сільськогосподарської продукції у порядку та в обсягах, що визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до закону.

Інформація системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції є відкритою, що забезпечується її систематичною публікацією в офіційних друкованих та електронних виданнях (бюлетенях, збірниках), поширенням засобами масової інформації, в тому числі в мережі Інтернет на веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, безпосереднім її наданням заінтересованим органам та особам.

Функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.

Створення і функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 16. Контроль за діяльністю оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом.

Стаття 17. Саморегулівна організація оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Оптові ринки сільськогосподарської продукції з метою постійної координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно власних господарських потреб мають право на добровільних засадах створювати асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції створюються та діють як неприбуткові організації (непідприємницькі товариства) відповідно до законодавства.

Центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції може бути надано статус саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції може набути статусу саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції за умови, якщо її членами є не менше 50 відсотків оптових ринків сільськогосподарської продукції, які набули такого статусу відповідно до цього Закону.

Порядок надання та позбавлення асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції статусу саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Саморегулівна організація оптового ринку сільськогосподарської продукції бере участь у:

розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

розробленні державних цільових та інших програм підтримки та розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції;

створенні та забезпеченні функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

організаційному та методичному забезпеченні підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників оптових ринків сільськогосподарської продукції у навчальних закладах, установах і організаціях, на підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Установчі документи саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції підлягають погодженню центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики у разі виявлення порушень законодавства має право припинити їх та/або позбавити асоціацію оптових ринків сільськогосподарської продукції статусу саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Стаття 18. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 19. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2010 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

у статті 22:

частину першу після слів "виробничої інфраструктури" доповнити словами "у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

пункт "б" частини другої після слів "господарськими будівлями і дворами" доповнити словами "землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції";

частину третю доповнити пунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для розміщення власної інфраструктури";

частину другу статті 134 доповнити абзацом такого змісту:

"розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

частину першу статті 146 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) під розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

пункт "в" частини п'ятої статті 149 після слів "підприємств торгівлі" доповнити словами "інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

частину першу статті 208 після слів "підприємств, організацій та установ" доповнити словами "для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

2) частину першу статті 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234) після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

3) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" ( 2505-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 27, ст. 363; 2007 р., N 23, ст. 301; 2009 р., N 19, ст. 257) після слова "енергозбереження" доповнити словами "створення та забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції".

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про надання оптовим ринкам сільськогосподарської продукції податкових пільг.

4. Юридичні особи, які не набули статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції відповідно до цього Закону, але використовують термін "оптовий ринок сільськогосподарської продукції" та інші похідні терміни у своєму найменуванні, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані змінити своє найменування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1561-VI

^ Наверх
наверх