документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128, N 46, ст. 547) такі зміни:

1) у частині першій статті 1:

абзац п'ятий доповнити словами "(відповідних адміністративно-територіальних одиниць)";

абзаци десятий і дванадцятий викласти в такій редакції:

"принцип організаційної єдності - принцип, згідно з яким видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі державним адміністратором шляхом взаємодії з представниками місцевих дозвільних органів";

"дозвільний центр - робочий орган відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), районної та районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, в якому видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) проводиться за принципом організаційної єдності";

2) частини другу і третю статті 4 викласти в такій редакції:

"2. Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності.

3. Суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.

У роботі дозвільного центру беруть участь місцеві дозвільні органи, до яких суб'єкт господарювання може звернутися за консультацією";

3) у статті 4-1:

абзац сьомий частини п'ятої після слів "з описом вкладення" доповнити словами "(письмове повідомлення місцевого дозвільного органу надається державному адміністратору)";

абзац сьомий частини сьомої після слів "документа дозвільного характеру" доповнити словами "видається особисто або";

в абзаці сьомому частини восьмої слово "останньому" виключити;

у частині дев'ятій:

абзац шостий після слів "подає дозвільному органу" доповнити словами "або державному адміністратору";

в абзаці дев'ятому слова "або державному адміністратору" замінити словами "а місцевий дозвільний орган - державному адміністратору";

у частині десятій:

перше речення абзацу першого доповнити словами "який протягом одного робочого дня повідомляє про це місцевий дозвільний орган";

абзац п'ятий після слів "документа дозвільного характеру" доповнити словами "протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення";

4) у статті 5:

у частині першій:

абзац перший після слів "міських державних адміністрацій" доповнити словами "(їх структурних підрозділів)", а після слів "організовує видачу" - словами "(видає оформлені місцевими дозвільними органами)";

абзац третій після слів "міському голові" доповнити словами "(керівнику виконавчого органу міської ради)";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Уповноважений орган розробляє і затверджує Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання";

частини восьму і дев'яту виключити;

в абзаці другому частини десятої слова "(відділ, сектор)" виключити;

5) у статті 7:

у частині першій слова "або представником місцевого дозвільного органу" виключити;

у частині другій слова "чи представнику відповідного місцевого дозвільного органу" виключити, а слова "які здійснюють" замінити словами "який здійснює";

абзац другий частини третьої виключити;

в абзаці першому частини дев'ятої слова "або безпосередньо від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи в дозвільному центрі" та "або суб'єкту господарювання" виключити;

абзац перший частини одинадцятої після слова "видається" доповнити словами "державним адміністратором";

доповнити частинами дванадцятою і тринадцятою такого змісту:

"12. Державний адміністратор протягом одного робочого дня з дати отримання від місцевого дозвільного органу дубліката документа дозвільного характеру повідомляє суб'єкта господарювання про час та місце його видачі.

13. Державний адміністратор протягом одного робочого дня з дати повідомлення місцевим дозвільним органом про зупинення або поновлення розгляду документів, поданих для отримання документів дозвільного характеру, повідомляє про це суб'єкта господарювання".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім абзацу другого підпункту 1, абзаців третього, восьмого - десятого підпункту 3, підпункту 4, абзаців четвертого та п'ятого підпункту 5 пункту 1, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3204-VI

^ Наверх