документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-07-102010-12-02  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань діяльності профспілок

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 6, ст.38 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 1618-IV від 18.03.20
04, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.04.2011 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV від 18.03.2004 )

2. У Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1977 р., N 1, ст. 4; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87; 1985 р., N 11, ст. 205; 1988 р., N 23, ст. 556; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1993 р., N 49, ст. 461; 1994 р., N 3, ст. 16; 1995 р., N 5, ст. 30, N 28, ст. 204; 1996 р., N 45, ст. 229; 1998 р., N 43-44, ст. 268; 2001 р., N 21, ст. 104; 2003 р., N 10-11, ст. 87):

1) у статті 12 слова "профспілкова організація" в усіх відмінках і числах замінити словами "первинна профспілкова організація" у відповідному відмінку і числі;

2) у частині першій статті 27 слова "комітетом профспілки" замінити словами "виборним органом первинної профспілкової організації";

3) у статті 43:

у назві слова "профспілкового органу" замінити словами "виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)";

у частині першій слова "профспілкового органу" замінити словами "виборного органу (профспілкового представника)";

частину другу викласти в такій редакції:

"У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний строк обгрунтоване письмове подання власника або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору з працівником";

останнє речення частини третьої після слова "працівника" доповнити словами "(його представника)";

частину четверту викласти в такій редакції:

"У разі якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору надає профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів професійної спілки згідно із статутом";

у частинах п'ятій, восьмій і дев'ятій слова "профспілковий орган" у всіх відмінках замінити словами "виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник)" у відповідному відмінку;

у частині шостій слова "професійних спілок" і "профспілкової організації" замінити відповідно словами "первинних профспілкових організацій" та "первинної профспілкової організації";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно бути обгрунтованим. У разі якщо в рішенні немає обгрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)";

4) у статті 43-1:

у назві, абзаці першому частини першої, частині другій слова "профспілкового органу" замінити словами "виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)";

в абзацах шостому і сьомому частини першої слова "професійної спілки", "профспілкової організації" замінити словами "первинної профспілкової організації";

5) у назві та тексті статті 45 слова "профспілкового органу", "профспілковий орган" замінити відповідно словами "виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)", "виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник)";

6) у частинах першій і третій статті 52, статтях 61, 64, частині четвертій статті 66, частині другій статті 67, статті 69, частині першій статті 71, частині першій статті 86, частині другій статті 135-2, частині першій статті 142, частині першій статті 144, частині четвертій статті 183 і статті 200 слова "профспілковий комітет" в усіх відмінках замінити словами "виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник)" у відповідному відмінку;

7) у частині четвертій статті 79 слова "профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом" замінити словами "виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)";

8) у частині третій статті 80 і частині четвертій статті 96 слова "профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом" замінити словами "виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)";

9) у частині другій статті 97 слова "профспілковим органом" замінити словами "виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)";

10) у пункті 5 частини першої статті 232 слова "профспілковим органом" замінити словами "виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)";

11) статтю 246 викласти в такій редакції:

"Стаття 246. Первинні профспілкові організації
на підприємствах, в установах, організаціях

Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.

Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не утворюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, який діє в межах прав, наданих Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) та статутом професійної спілки.

У разі якщо на підприємстві, в установі, організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи, організації щодо укладення колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом у порядку, визначеному частиною другою статті 12 цього Кодексу";

12) у статті 247:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної
профспілкової організації
на підприємстві, в установі, організації";

у частині першій:

абзац перший після слів "Виборний орган" доповнити словом "первинної";

у пункті 3 слова "розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань" замінити словами "вирішує питання";

пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

"9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;

10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, в установі та організації, у випадках, передбачених законом";

у пункті 11 слова "здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою, організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ними трудових обов'язків" виключити;

пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:

"15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;

16) визначає разом з власником або уповноваженим ним органом відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє в установленому законодавством порядку жилу площу в будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також жилу площу, що надається власникові у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово-побутовим обслуговуванням працівників";

доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури банкрутства";

13) у статті 249:

у частині першій слова "профспілкових організацій" замінити словами "первинних профспілкових організацій";

у частині другій слова "та проведення зборів працівників" замінити словами "виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників, які є членами професійної спілки";

перше речення частини третьої викласти в такій редакції: "За наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, власник або уповноважений ним орган щомісяця безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в строки, визначені цим договором чи угодою";

частину четверту після слів "з невиконанням" доповнити словами "власником або уповноваженим ним органом";

14) статтю 250 викласти в такій редакції:

"Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами,
установами, організаціями первинним
профспілковим організаціям
на культурно-масову, фізкультурну
та оздоровчу роботу

Власники або уповноважені ними органи зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 );

15) у статті 251:

перше речення доповнити словами "і угод";

друге речення виключити;

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"У разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому органу. У разі відмови власника або уповноваженого ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду";

16) у статті 252:

частини другу - четверту викласти в такій редакції:

"Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних спілок).

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я";

у частині шостій слова "і профспілкового навчання" виключити;

доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:

"На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

3. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655; 1993 р., N 7, ст. 52; 1995 р., N 13, ст. 85; 1998 р., N 48, ст. 292):

1) в абзаці четвертому пункту 2 статті 9 слова "профспілковий комітет" замінити словами "виборний орган первинної профспілкової організації";

2) пункт 4 статті 15 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Трудові, соціально-економічні права та інтереси найманих працівників можуть представляти профспілкові організації (профспілкові представники), які діють у межах прав, наданих їм Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та статутами профспілок" ( 1045-14 );

3) у пункті 1 статті 17 слова "Колективний договір повинен укладатися" замінити словами "Колективний договір укладається".

4. У частині другій статті 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10) слова "профспілкового комітету" замінити словами "виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)".

5. У частині першій статті 12 та частині третій статті 46 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338) слова "профспілковими організаціями" і "профспілкові організації" замінити відповідно словами "первинними профспілковими організаціями" і "первинні профспілкові організації".

6. У частині другій статті 66 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81) слова "профспілкового органу" замінити словами "виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)".

7. У частині першій статті 15 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) слова "профспілковим органом" замінити словами "виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)".

8. У Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51-52, ст. 449; 2003 р., N 15, ст. 110):

1) у частині дев'ятій статті 10 та частині третій статті 11 слово "профспілковим" замінити словами "виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)";

2) доповнити статтею 15-1 такого змісту:

"Стаття 15-1. Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів";

3) частину першу статті 23 після цифр "15" доповнити цифрами "15-1".

9. В абзаці першому частини другої статті 13 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) слова "профспілкового комітету" замінити словами "виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)".

( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

11. У Законі України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 227):

1) в абзаці другому частини першої статті 3 слово "профспілкова" замінити словами "первинна профспілкова";

2) у частині першій статті 19 слова "органу профспілкової" замінити словами "виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)".

12. У частині четвертій статті 10 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20) слова "голова профспілкового комітету" замінити словами "керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник)".

13. У статті 37 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) слова "громадськими і релігійними організаціями", "громадські та релігійні організації" замінити відповідно словами "громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями", "громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання".

14. Абзац двадцятий статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235) після слів "чисельності працівників боржника" доповнити словами "або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника".

15. Абзац четвертий частини другої статті 46 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) викласти в такій редакції:

"працівників, обраних до складу виборних органів первинних профспілкових організацій, що діяли на гірничому підприємстві".

16. В абзаці першому частини третьої статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) слова "(профспілкових або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб)" замінити словами "(виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб)".

17. У Законі України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101):

1) частину першу статті 1 після слів "фізичними особами" доповнити словами "професійними спілками, їх об'єднаннями";

2) у частині першій статті 6 слова "місцевої (включаючи районні та обласні) профспілкової" замінити словами "професійної спілки, об'єднання професійних спілок".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1096-IV

^ Наверх
наверх