документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 794-VII від 27 лютого 2014 ро
ку)

Про внесення змін до Закону України
"Про Кабінет Міністрів України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58) такі зміни:

1. Пункт 2 частини першої статті 18, частину шосту статті 25, пункт 3 частини першої статті 42, статтю 47 виключити.

2. У пункті 6 частини першої статті 20:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"6) у сфері вдосконалення державного управління";

2) абзаци другий і п'ятий виключити.

3. У статті 21:

1) частину другу після слова "підзвітні" доповнити словами "та підконтрольні";

2) частини п'яту та шосту виключити.

4. У статті 23:

1) у пункті 2 частини другої слова "урядового органу в системі міністерства" виключити;

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання щодо призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, призначення керівника підприємства, установи, організації, запрошується відповідний голова обласної державної адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення".

5. У статті 26:

1) у частині другій слова "Міністр Кабінету Міністрів України" замінити словами "Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України";

2) у частині третій слова "за погодженням із Прем'єр-міністром України" виключити.

6. Пункт 1 частини першої статті 42 доповнити словами "надає з цією метою доручення членам Кабінету Міністрів України".

7. У статті 43:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України згідно з розподілом повноважень";

2) пункт 2 виключити;

3) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України за рішенням Президента України очолює міністерство".

8. У статті 44:

1) у частині першій:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) спрямовує та координує діяльність відповідних центральних органів виконавчої влади";

б) у пункті 3:

абзац третій виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"пропозиції - у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, - про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника";

в) пункти 10, 14 і 15 виключити;

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Патронатна служба члена Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України) утворюється у складі апарату міністерства".

9. У статті 48:

1) у частині другій слова "урядових комітетів", "віце-прем'єр-міністрів України та міністрів України, які не очолюють міністерство", "урядовими комітетами" виключити;

2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"3. Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

4. Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України має не більше трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції Прем'єр-міністру України стосовно кандидатур на посади першого заступника та заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України вносить Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України";

3) у частині п'ятій слова "Міністром Кабінету Міністрів України" замінити словами "Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України";

4) у частині сьомій слова "крім державних службовців апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем'єрміністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерство" замінити словами "крім працівників апарату Прем'єр-міністра України, патронатної служби Першого віцепрем'єр-міністра України";

5) частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:

"8. Патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України утворюється у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники такої служби призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України.

9. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України та гранична чисельність його працівників затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України";

6) у частині одинадцятій слова "Міністр Кабінету Міністрів України" замінити словами "Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України".

10. У частині першій статті 49 слово "постійні" виключити.

11. Частину третю статті 51 викласти в такій редакції:

"3. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України міністерствами, центральними органами виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України), місцевими державними адміністраціями".

12. Частину четверту статті 53 після слів "в Офіційному віснику України" доповнити словами "газеті "Урядовий кур'єр".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3165-VI

^ Наверх
наверх