документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 січня 2011 р. N 3
Київ

Про реалізацію Закону України "Про скорочення
заборгованості перед Пенсійним фондом України
підприємств, які мають стратегічне значення,
та вугледобувних підприємств і відновлення
пенсійних прав їх працівників"

Відповідно до статті 2 Закону України "Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників" ( 2508-17 ) та пункту 14-2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок розстрочення заборгованості із сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

Порядок списання заборгованості Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, на суму списаної заборгованості із сплати штрафів і пені вугле- та торфодобувним підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. N 3

Порядок
розстрочення заборгованості із сплати внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
підприємств, які мають стратегічне значення
для економіки і безпеки держави

1. Цей Порядок визначає механізм розстрочення заборгованості із сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

2. Дія цього Порядку поширюється на підприємства незалежно від форми власності та виду діяльності, що включені до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1734 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3443), та є страхувальниками відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (далі - страхувальники).

3. Відповідно до цього Порядку можуть бути розстрочені суми простроченої заборгованості із сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - недоїмка), визначеної відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), що виникли на день набрання чинності Законом України "Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників" ( 2508-17 ) (далі - Закон).

4. Розстрочення недоїмки здійснюється за заявою страхувальника на строк до 60 календарних місяців з дня укладення з управлінням Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті (далі - орган Пенсійного фонду) відповідного договору.

5. Розстрочення недоїмки здійснюється за умови надання страхувальником гарантії банку, іншої фінансової організації, страхової організації на відповідну суму.

6. Заява страхувальника про розстрочення недоїмки, що надійшла пізніше ніж 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом ( 2508-17 ), не розглядається.

7. Після одержання заяви страхувальника про розстрочення недоїмки, що подається (надсилається) ним до органу Пенсійного фонду за формою згідно з додатком 1 разом з гарантією банку, іншої фінансової установи, страхової організації на відповідну суму, такий орган визначає суму недоїмки на день набрання чинності Законом ( 2508-17 ) згідно з карткою особового рахунка страхувальника, проводить звірення зазначеної суми із страхувальником, що оформляється відповідним актом, та видає (надсилає) протягом 10 робочих днів з дня підписання акта звірення страхувальникові рішення про розстрочення недоїмки за формою згідно з додатком 2.

8. На підставі рішення про розстрочення недоїмки орган Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку страхувальника укладає з ним договір про розстрочення недоїмки за формою, визначеною правлінням Пенсійного фонду України.

9. Розстрочені суми недоїмки підлягають сплаті рівними частками у строки, встановлені Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) для сплати страхових внесків за місячний базовий звітний період.

10. Розстрочення суми недоїмки надається під відсотки, розраховані за період, що починається з дня укладення договору про розстрочення недоїмки та закінчується днем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку, що діє на час внесення чергового місячного платежу. Зазначені відсотки нараховуються страхувальником, але не сплачуються, крім випадків, коли договір про розстрочення недоїмки підлягає розірванню.

Нараховані відсотки списуються під час остаточного погашення розстроченої недоїмки.

11. Розстрочена сума недоїмки вилучається з картки особового рахунка страхувальника із зазначенням дати укладення договору про розстрочення недоїмки та обліковується у картці розстрочених сум.

12. Керівник органу Пенсійного фонду зобов'язаний прийняти рішення про дострокове розірвання договору про розстрочення недоїмки, якщо страхувальник:

1) нарощує нову недоїмку та/або не сплачує чергову частку розстроченої недоїмки протягом трьох базових звітних періодів;

2) ліквідується;

3) визнається неплатоспроможним у встановленому законом порядку.

13. З дня дострокового розірвання договору про розстрочення недоїмки страхувальник зобов'язаний сплатити невнесену розстрочену суму недоїмки, а також відсотки, нараховані відповідно до абзацу першого пункту 10 цього Порядку на таку суму.

14. Невнесена розстрочена сума недоїмки переноситься з картки розстрочених сум до картки особового рахунка страхувальника разом з відсотками, нарахованими відповідно до абзацу першого пункту 10 цього Порядку.

15. Суми недоїмки, які на день набрання чинності Законом ( 2508-17 ) є предметом судового розгляду, підлягають розстроченню відповідно до цього Порядку.

Додаток 1
до Порядку

               Управлінню Пенсійного фонду України

у __________________________________
(районі, місті або районі у місті)
____________________________________
(найменування підприємства,
____________________________________
його місцезнаходження)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
____________________________________

Реєстраційний номер в управлінні

Пенсійного фонду України ___________

Номер рахунка ______________________

у __________________________________
(найменування банку)

Код банку __________________________

               ЗАЯВА

   Просимо відповідно до статті 2 Закону України "Про скорочення
заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які
мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і
відновлення пенсійних прав їх працівників" розстрочити
заборгованість із сплати внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, що виникла на день набрання чинності
зазначеним Законом.

Гарантії ____________________________________________________
(найменування банку, іншої фінансової установи,
страхової організації)

на суму _____________ додаються.

Керівник ________________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер ________________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

___ _____________ 20__ р.

Додаток 2
до Порядку

               РІШЕННЯ
__________________________________________________
(найменування управління Пенсійного фонду України)

про розстрочення заборгованості із сплати
внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування

від ___ ____________ 20__ року

   Відповідно до  статті  2 Закону України "Про скорочення
заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які
мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і
відновлення пенсійних прав їх працівників"
__________________________________________________________________
(найменування підприємства)

розстрочено заборгованість із сплати внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на суму
__________________________________________________________________
(цифрами та словами)


Начальник ________________________ ________ ______________________
(найменування управління (підпис) (прізвище та ініціали)
_____________________________
Пенсійного фонду України)

М.П.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. N 3

Порядок
списання заборгованості Пенсійного фонду України за позиками,
наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, на суму
списаної заборгованості із сплати штрафів і пені вугле- та торфодобувним
підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства
енергетики та вугільної промисловості

1. Цей Порядок визначає механізм списання заборгованості Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, на суму списаної заборгованості із сплати штрафів і пені вугле- та торфодобувним підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості (далі - заборгованість за позиками).

2. Інформація про обсяги списаної згідно з пунктом 14-2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) заборгованості із сплати штрафів і пені вугле- та торфодобувним підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості, подається Пенсійним фондом України до Мінфіну протягом п'яти робочих днів після списання такої заборгованості зведеною сумою та в розрізі кожного підприємства, якому списано заборгованість.

3. Мінфін на підставі отриманої від Пенсійного фонду України інформації дає доручення Державній казначейській службі із зазначенням суми та строків списання заборгованості за позиками шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунка.

Відновлення єдиного казначейського рахунка Державна казначейська служба здійснює за рахунок:

перевиконання дохідної частини державного бюджету;

понадпланових надходжень від приватизації державного майна;

економії видатків державного бюджету.

4. Після надання Мінфіном доручення, зазначеного в абзаці першому пункту 3 цього Порядку, Державна казначейська служба та Пенсійний фонд України проводять звірення заборгованості за позиками та складають відповідний акт, в якому зазначають списані суми заборгованості.

Такий акт є підставою для відображення зменшення заборгованості за позиками в обліку та звітності Пенсійного фонду України.

^ Наверх
наверх