документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2002-03-072010-12-022012-03-13  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про розвідувальні органи України"
( 2331-14 )

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 33, ст.236 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 661-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 27, ст.208
N 2505-IV від 25.03.20
05, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267

Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1002-05 ):

1) частину п'яту статті 106 викласти в такій редакції:

"Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання негайно повідомляє одного з її родичів, а в разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків негайно повідомляє також і відповідний розвідувальний орган";

2) статтю 115 доповнити частиною другою такого змісту:

"Затримання підозрюваного у вчиненні злочину співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу";

3) статтю 184 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу".

( Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.08.2003 року на підставі Закону N 661-IV від 03.04.2003 )

3. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, ст. 34, N 11, ст.81) доповнити пунктом "т" такого змісту:

"т) розвідувальні органи України при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території техніки, устаткування, майна й матеріалів, що призначені для власного використання цими органами".

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72):

1) у частині першій статті 5:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Прикордонних військ України - розвідувальним органом Державного комітету у справах охорони державного кордону України, підрозділами з оперативно-розшукової роботи";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки";

2) абзац сьомий пункту 1 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності";

3) у статті 9:

частину першу після слів "установи виконання покарань" доповнити словами "розвідувального органу Міністерства оборони України";

частину другу доповнити словами "розвідувальним органом Міністерства оборони України";

частину третю після слів "Управління державної охорони України" доповнити словами "розвідувального органу Міністерства оборони України";

частину восьму після слів "Державний департамент України з питань виконання покарань" доповнити словами "або розвідувальний орган Міністерства оборони України";

4) частину першу статті 9-1 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) щодо здійснення розвідувальних заходів в інтересах безпеки суспільства і держави - до завершення розвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення";

5) пункт 4 статті 10 викласти в такій редакції:

"4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей";

6) доповнити статтю 14 частиною третьою такого змісту:

"Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не належать".

5. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст.79):

1) статтю 10 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Функціональний підрозділ розвідки у складі Центрального управління Служби безпеки України має статус розвідувального органу Служби безпеки України".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

2) у статті 24:

у пункті 1 слова "розвідувальну та" виключити;

доповнити статтю пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) здійснює розвідувальну діяльність відповідно до закону".

( Пункт 6 розділу I виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

7. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35) доповнити підпунктом "е" такого змісту:

"е) розвідувальний орган Міністерства оборони України".

8. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 40, ст. 193):

1) частину третю статті 7 доповнити реченням такого змісту:

"Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України, взятого під варту, та огляд його речей здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу";

2) частину другу статті 8 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"взятих під варту співробітників кадрового складу розвідувальних органів України - окремо від інших осіб, які перебувають під вартою".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим.

9. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35):

1) абзац другий пункту 1 статті 2 після слів "а також" доповнити словами "співробітники кадрового складу розвідувального органу Міністерства оборони України та";

2) статтю 14 доповнити пунктом "е" такого змісту:

"е) керівник розвідувального органу Міністерства оборони України - щодо захисту співробітників органу та їх близьких родичів";

3) частину першу статті 15 доповнити новим пунктом "в" такого змісту:

"в) щодо співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України та їх близьких родичів - на розвідувальний орган Міністерства оборони України".

У зв'язку з цим пункт "в" вважати пунктом "г";

4) частину першу статті 24 доповнити словами "керівник розвідувального органу Міністерства оборони України".

10. Пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" ( 1459-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Прикордонних військ України".

( Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3111-III

^ Наверх
наверх