документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1996-05-052010-12-02  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 30, ст. 229 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 164/96-ВР від 05.05.
96, ВВР, 1996, N 26, ст. 115

Законом
N 75/97-ВР від 18.02.
97, ВВР, 1997, N 15, ст. 117

Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.237, ст.241; 1995 р., N 13, ст.85):

1) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Розміри ставок державного мита

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування документів і дій, | Розміри ставок
за які справляється мито |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Із заяв і скарг, що подаються до
суду, та за видачу судом копій
документів:
а) із позовних заяв 5 відсотків ціни позову

б) із скарг на неправомірні дії 0,05 неоподатковувано-
органів державного управління і го мінімуму доходів
службових осіб, що ущемлюють громадян
права громадян

в) із позовних заяв про розірвання 0,15 - " -
шлюбу


із позовних заяв про розірвання 0,25 - " -
повторного шлюбу


у разі поділу майна при розірван- мито визначається відповідно
ні шлюбу до ціни позову згідно з
підпунктом "а" цього пункту

г) із позовних заяв про розірвання 0,03 неоподатковуваного
шлюбу з особами, визнаними у мінімуму доходів громадян
встановленому порядку безвісно
відсутніми або недієздатними
внаслідок душевної хвороби чи
недоумства, або з особами,
засудженими до позбавлення волі
на строк не менше трьох років

д) із позовних заяв про зміну або 0,05 - " -
розірвання договору найму
жилих приміщень, про
продовження строку прийняття
спадщини, про скасування арешту
на майно та з інших позовних
заяв немайнового характеру (або
таких, що не підлягають оцінці)

е) із заяв (скарг) у справах 0,05 - " -
окремого провадження

є) із позовних заяв з переддоговір- 0,15 - " -
них спорів

ж) із позовних заяв про розгляд 1,0 - " -
питань захисту честі та гідності

з) із касаційних скарг на рішення 50 відсотків ставки,
судів і скарг на рішення, що що підлягає сплаті у
набрали законної сили разі подання позовної
заяви, іншої заяви та
скарги, а з майнових
спорів - ставки, обчи-
сленої виходячи з
оспорюваної суми

и) за повторну видачу копії 0,02 неоподатковувано-
судового рішення, вироку, ухвали го мінімуму доходів
та іншої постанови суду громадян за кожну ко-
пію


2. Із заяв, що подаються до
арбітражних судів:


а) із позовних заяв майнового 5 відсотків ціни позо-
характеру ву, але не менше 0,25
неоподатковуваного мі-
німуму доходів грома-
дян

б) із позовних заяв немайнового 5 неоподатковуваних
характеру, в тому числі із заяв мінімумів доходів гро-
про визнання недійсними повністю мадян
або частково актів ненормативного
характеру; із заяв кредиторів про
порушення справ про банкрутство,
а також із заяв кредиторів, які
звертаються з майновими вимогами
до боржника після оголошення про
порушення справи про банкрутство

в) із позовних заяв із спорів, що
виникають під час укладання,
зміни або розірвання
господарських договорів, які
підлягають розгляду:


у Вищому арбітражному суді України 6 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян


в інших арбітражних судах 5,0 - " -

 г) із заяв про перевірку рішень, 50 відсотків  ставки,
ухвал, постанов у порядку що підлягає сплаті у
нагляду, а також про їх перегляд разі подання заяви
за нововиявленими обставинами для розгляду спору в
першій інстанції, а із
спорів майнового ха-
рактеру - 50 відсотків
ставки, обчисленої ви-
ходячи з оспорюваної
суми

3. За нотаріальні дії, вчинювані
державними нотаріальними
конторами і виконавчими
комітетами сільських, селищних,
міських Рад народних депутатів:

а) за посвідчення договорів
відчуження жилих будинків,
квартир, дач, садових будинків,
гаражів, а також іншого
нерухомого майна:

дітям, одному з подружжя, батькам 1 відсоток суми дого-
вору, але не менше 0,2
неоподатковуваного мі-
німуму доходів грома-
дян

іншим особам 5 відсотків суми дого-
вору, але не менше 0,5
неоподатковуваного мі-
німуму доходів грома-
дян

б) за посвідчення договорів 5 відсотків суми дого-
відчуження земельних ділянок, що вору, але не менше 1
перебувають у власності громадян неоподатковуваного мі-
німуму доходів грома-
дян

в) за посвідчення договорів 0,1 відсотка вартості
купівлі-продажу майна державних майна, що викуповуєть-
підприємств, а також за ся, або предмета зас-
посвідчення договорів застави тави

г) за посвідчення договорів
відчуження транспортних засобів,
інших самохідних машин і
механізмів:

дітям, одному з подружжя, батькам 1 відсоток суми дого-
вору, не нижчої дійс-
ної вартості транс-
портного засобу, іншої
самохідної машини, ме-
ханізму

іншим особам 5 - " -


д) за посвідчення інших договорів, 5 відсотків суми дого-
що підлягають оцінці вору, але не менше
0,05 неоподатковувано-
го мінімуму доходів
громадян

е) за посвідчення договорів поділу 0,05 неоподатковуваного
майна, договорів поруки та інших мінімуму доходів громадян
угод, що не підлягають оцінці

є) за посвідчення заповітів 0,05 - " -

 ж) за видачу свідоцтва про право на
спадщину:
одному з подружжя, батькам, 0,5 відсотка суми спадщини
повнолітнім дітям
онукам, правнукам, братам, -"- - " -
сестрам, діду, бабі
іншим спадкоємцям -"- - " -

з) за видачу подружжю свідоцтва про 0,03 неоподатковуваного
право власності на частку в мінімуму доходів громадян
спільному майні, нажитому за час
шлюбу

и) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження
майном, крім транспортних
засобів, інших самохідних машин і
механізмів, та здійснення
кредитних операцій:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,03 - " -
іншим громадянам 0,1 - " -

і) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження
транспортними засобами:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,1 - " -
іншим громадянам 0,3 - " -

ї) за посвідчення загальних доручень мито визначається за
на право користування майном, ставками, передбачени-
включаючи транспортні засоби ми відповідно підпунк-
тами "и" або "і" цього
пункту

й) за посвідчення інших доручень 0,02 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян


к) за вжиття заходів до охорони 2 - " -
спадкового майна

л) за вчинення морського протесту 0,3 - " -

м) за вчинення протестів векселів, 0,3 - " -
пред'явлення чеків до платежу і
посвідчення неоплати чеків

н) за засвідчення вірності перекладу 0,3 - " -
документа з однієї мови на іншу
(за сторінку)

о) за вчинення виконавчих написів 2 відсотки суми, що
стягується, але не мен-
ше 0,01 неоподаткову-
ваного мінімуму дохо-
дів громадян

п) за засвідчення вірності копій 0,01 неоподатковуваного
документів та витягів з них мінімуму доходів громадян
(за сторінку)

р) за засвідчення справжності 0,02 - " -
кожного підпису на документах, у
тому числі справжності підпису
перекладача (за кожний документ)

с) за передачу заяв громадян, 0,03 неоподатковуваного
державних установ, підприємств та мінімуму доходів громадян
організацій, селянських
(фермерських) господарств,
колективних сільськогосподарських
підприємств, кооперативних
об'єднань, об'єднань громадян
іншим громадянам, державним уста-
новам, підприємствам і організа-
ціям, селянським (фермерським)
господарствам, колективним
сільськогосподарським підприємст-
вам, іншим кооперативним об'єд-
нанням та об'єднанням громадян і
вчинення інших нотаріальних дій,
крім зазначених у підпунктах
"а" - "с" цього пункту

 т) за видачу дублікатів нотаріально  0,03   - " -
посвідчених документів

4. За нотаріальні та інші дії, у розмірі встановлених
вчинювані за межами нотаріальної ставок за відповідні
контори, виконавчого комітету дії (крім цього спла-
сільської, селищної, міської Рад чуються фактичні вит-
народних депутатів за місцем рати, пов'язані з ви-
надання послуги їздом для вчинення
дій)


5. За вчинення актів громадянського
стану:

а) за реєстрацію шлюбу 0,05 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян


б) за реєстрацію розірвання шлюбу:

за взаємною згодою подружжя, 0,5 - " -
яке не має неповнолітніх дітей

на підставі рішення суду, якщо від 0,5 до 1 неоподат-
обоє з подружжя перебувають у ковуваного мінімуму
першому шлюбі доходів громадян - з
одного або обох із
подружжя

на підставі рішення суду, якщо від 1 до 1,5 неоподат-
одне з подружжя перебуває у ковуваного мінімуму
повторному шлюбі доходів громадян - з
одного або обох із
подружжя

з особами, визнаними у встанов- 0,03 неоподатковуваного
леному порядку безвісно відсут- мінімуму доходів громадян
німи або недієздатними внаслі-
док душевної хвороби чи недоумс-
тва, або з особами, засудженими
за скоєння злочину до позбавлен-
ня волі на строк не менше трьох
років

в) за реєстрацію зміни прізвища, 0,3 - " -
імені та по батькові (крім зміни
у разі реєстрації шлюбу)

г) за реєстрацію повторної зміни 3 - " -
прізвища, імені та по батькові,
не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

д) за видачу свідоцтва у зв'язку із 0,02 - " -
зміною, доповненням, виправленням
і поновленням записів про реєст-
рацію громадянського стану

е) за видачу повторних свідоцтв про 0,03 - " -
реєстрацію актів громадянського
стану

6. За вчинення інших дій:

а) за видачу паспорта громадянина
України:

вперше неповнолітнім громадянам 0,1 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян

у разі обміну нині чинного 0,2 - " -
паспорта

в інших випадках 1 - " -

б) за видачу паспорта громадянина
України для виїзду за кордон або
продовження строку дії цього пас-
порта:

  на території України        5     - " -

за межами України за тарифом консульського
збору України

в) за перереєстрацію загальногро- 2 неоподатковуваних
мадянського закордонного паспорта мінімуми доходів громадян

г) за видачу посвідчення особі без 5 неоподатковуваних
громадянства для виїзду за кордон мінімумів доходів громадян
або продовження строку дії пос-
відчення

д) за оформлення іноземним громадя- у розмірах, що вста-
нам та особам без громадянства новлюються Кабінетом
віз для в'їзду в Україну, виїзду Міністрів України
з України та транзитного проїзду
через територію України

е) за внесення будь-яких змін до ви- 0,5 неоподатковуваного
даних раніше документів, зазначе- мінімуму доходів громадян
них у підпунктах "б" і "г" цього
пункту (крім продовження строку
їх дії)

є) за видачу документів громадянам 0,3 - " -
України, іноземним громадянам і
особам без громадянства про зап-
рошення в Україну

ж) за видачу або продовження строку
дії посвідки на проживання в Ук-
раїні іноземним громадянам та
особам без громадянства:

на постійне проживання 0,5 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян

на тимчасове проживання 0,2 - " -

з) за реєстрацію національних пас- 0,05 - " -
портів іноземних громадян або до-
кументів, що їх замінюють

и) за видачу документів громадянам 0,5 - " -
України, які проживають у прикор-
донних районах, на право перети-
нання державного кордону України
у спрощеному порядку

і) за видачу іноземним громадянам і у розмірах, передбаче-
особам без громадянства посвідки них за видачу відпо-
на проживання замість загубленої відних первинних доку-
ментів

ї) за подання заяв про прийняття 0,5 неоподатковуваного
у громадянство України мінімуму доходів громадян

й) за подання заяв про вихід з 6 неоподатковуваних
громадянства України мінімумів доходів громадян

к) за видачу замість загублених пас- у розмірах, передбаче-
портів або документів, які їх за- них за видачу відпо-
мінюють, на право виїзду за кор- відних первинних доку-
дон або документів про запрошення ментів
в Україну

л) за дострокове (до десяти робочих ставки державного мита
днів) оформлення документів, пе- за вчинення відповід-
редбачених підпунктами "б","в" і них дій збільшуються
"є" цього пункту, за заявами гро- на 100 відсотків
мадян

м) за прописку громадян або реєстра- 0,05 неоподатковуваного
цію місця проживання мінімуму доходів громадян

н) за видачу громадянам України пас- ставки державного мита
портів для виїзду за кордон, до- за відповідні дії зни-
кументів, які їх замінюють, а та- жуються на 50 відсот-
кож за продовження строку дії цих ків
документів учасникам громадянсь-
кої і Великої Вітчизняної воєн,
інших бойових операцій щодо за-
хисту СРСР і Української РСР з
числа військовослужбовців, які
проходили службу у військових
частинах, штабах і установах, що
входили до складу діючої армії,
та колишнім партизанам

 о) за консульські дії, які прова-   за тарифами консульсь-
дяться за кордоном і на території ких зборів України
України

п) за операції з цінними паперами:

за реєстрацію інформації про 0,1 відсотка номіналь-
емісію цінних паперів ної вартості емісії
цінних паперів

у разі укладення угоди 0,2 відсотка суми,
зазначеної в угоді

за видачу приватизаційних 0,3 відсотка номінального
паперів значення приватизаційних
паперів

р) за операції, які здійснюються на
товарних, сировинних та інших
біржах, крім валютних:

з угоди на суму до 1 мільйона 0,5 відсотка суми,
карбованців зазначеної в угоді

з угоди на суму від 1 до 10 0,25 - " -
мільйонів карбованців

з угоди на суму понад 10 0,1 - " -
мільйонів карбованців

за продаж брокерського місця 0,5 відсотка фактичної
вартості укладеної угоди

с) за проведення аукціону 1 відсоток загальної
вартості реалізованих
на аукціоні товарів

т) за видачу дозволів на право 0,02 неоподатковуваного
полювання та рибальства мінімуму доходів громадян

у) за дії, пов'язані з одержанням
патентів на сорти рослин і підт-
риманням їх чинності:

за подання заявки на видачу патен- 0,5 - " -
ту України на сорт рослини

за видачу або переоформлення на 1 неоподатковуваний
прохання заявника патенту на сорт мінімум доходів громадян

за подання клопотання про про- 1 - " -
довження строку дії патенту

за підтримання чинності патенту у таких розмірах нео-
щорічно, починаючи з дати податковуваного міні-
надходження заявки про його муму доходів громадян:
видачу:

за перший рік 0,1
за другий рік 0,15
за третій рік 0,2
за четвертий рік 0,25
за п'ятий рік 0,3
за шостий рік 0,4
за сьомий рік 0,5
за восьмий рік 0,6
за дев'ятий рік 0,8
за десятий - двадцятий роки 1
за кожний рік продовженого строку 1
дії патенту (двадцять перший -
тридцятий роки)

за сплату річного мита протягом розмір мита збільшується
шести місяців після закінчення на 50 відсотків
встановленого строку його сплати

за підтримання чинності патенту, розмір річного мита
за яким опубліковано заяву його зменшується на 50 від-
власника про надання будь-кому сотків"
відкритої ліцензії

2) у статті 7: у частині другій слова "офіційно встановленої мінімальної заробітної плати" замінити словами "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян"; у частині третій слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

3) у статті 9 слово "процента" замінити словом "відсотка";

4) пункт 2 статті 11 викласти в такій редакції:

"2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, вираховується виходячи з розміру зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати мита".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 75/97-ВР від 18.02.97 )

4. У Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки та збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336):

1) у частині другій статті 3 цифру і слова "3 відсотків мінімальної заробітної плати" замінити цифрою і словами "3 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

2) у частині другій статті 5 цифри і слова "30 відсотків мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

3) у частині другій статті 6 цифри і слова "10 відсотків мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

4) у частині другій статті 7 цифри і слова "10 відсотків мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

5) у частині другій статті 8 слова "трьох мінімальних заробітних плат" замінити словами "трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

6) у частині третій статті 12 слова "п'яти мінімальних заробітних плат" замінити словами "п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

7) у частині шостій статті 14 слова "трьох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

8) у статті 15 слова "виходячи з мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

9) у статті 16 цифри і слова "0,5 мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

10) у частині третій статті 17 цифри і слова "20 мінімальних заробітних плат" замінити цифрами і словами "20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "однієї мінімальної заробітної плати" замінити словами "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

5. У пункті 10 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст.84) слова "мінімальних розмірів заробітної плати" та "мінімальних заробітних плат" замінити словами "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови ВР N 164/96-ВР від 05.05.96 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 1995 року
N 297/95-ВР

^ Наверх
наверх