документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців"
щодо проведення електронної реєстрації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263; 2010 р., N 8, ст. 51, N 18, ст. 140, N 29, ст. 392, N 37, ст. 498; із змінами, внесеними законами України від 7 липня 2010 року N 2453-VI та від 8 липня 2010 року N 2464-VI) такі зміни:

1. В абзаці восьмому частини першої статті 1 слова "комп'ютерними файлами" замінити словами "електронними документами".

2. Частину першу статті 6 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених цим Законом, та надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електронного документа і на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п'ятнадцятим.

3. Частину другу статті 7 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"затверджує порядок подання та обігу електронних документів державному реєстратору".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим.

4. У статті 8:

1) частину першу після слова "листом" доповнити словами "або електронним документом";

2) доповнити частинами восьмою - одинадцятою такого змісту:

"8. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації у випадках, передбачених цим Законом, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

9. З документів, поданих для проведення державної реєстрації на паперових носіях державним реєстратором, обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.

10. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, реєстраційна картка та документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.

11. Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа".

5. Частину п'яту статті 10 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом".

6. Абзац восьмий частини третьої статті 16 викласти в такій редакції:

"захист даних згідно із законом".

7. Частину шосту статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі проведення державної реєстрації на підставі електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом".

8. У статті 23:

1) у частині четвертій:

абзац перший після слова "вкладення" доповнити словами "або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";

абзац третій доповнити словами "(у разі подання електронних документів - не подається)";

2) абзац другий частини шостої доповнити словами "або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частиною четвертою цієї статті";

3) частину сімнадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі подання заяви про проведення резервування найменування юридичної особи електронним документом підтвердженням внесення плати за проведення такого резервування є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом".

9. У статті 24:

1) у частині першій:

абзац перший після слова "вкладення" доповнити словами "або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";

абзац четвертий доповнити словами "(у разі подання електронних документів - один примірник)";

абзац п'ятий доповнити реченням такого змісту: "У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом";

2) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі подання електронних документів довідка з Єдиного державного реєстру про проведення резервування найменування юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити такої довідки, відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";

3) абзац другий частини дев'ятої доповнити словами "або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті";

4) доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"13. Подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи державному реєстратору засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою здійснюється виключно для засвідчення державним реєстратором факту створення юридичної особи.

Подання засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів".

10. У статті 42:

1) у частині першій:

абзац перший після слова "вкладення" доповнити словами "або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";

доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:

"У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність, надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.

У разі подання державному реєстратору електронних документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів фізичної особи";

2) частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом";

3) частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються електронні документи, до документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті, додається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою";

4) доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Подання електронних документів для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, здійснюється для засвідчення державним реєстратором факту набуття фізичною особою статусу підприємця.

Подання фізичною особою - підприємцем документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через дев'ять місяців з дня його опублікування.

2. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-сайті в Інтернеті всю необхідну інформацію щодо електронного формату вихідних документів (на основі відкритого стандарту XML), а також програми формування та подання документів, необхідних суб'єкту підприємницької діяльності для проведення реєстрації, передбаченої цим Законом, та забезпечує безоплатний доступ до них.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 жовтня 2010 року
N 2609-VI

^ Наверх
наверх