документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-10-102010-10-04  

Документ втратив чиннiсть!


ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.10.2006 N 337

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2006 р. за N 1142/13016

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 446 від 10.04.20
12)

Про затвердження Порядку проведення ревізій органами
державної контрольно-ревізійної служби
в державних органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах та організаціях,
що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління
N 368 від 04.10.20
10 )

Відповідно до статті 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та статті 34 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) наказую:

1. Затвердити Порядок проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного управління N 368 від 04.10.2010 )

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ГоловКРУ України від 07.09.2001 N 79 "Про затвердження Порядку здійснення контрольно-ревізійних функцій органами державної контрольно-ревізійної служби щодо органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.09.2001 за N 834/6025.

3. Управлінню організаційної роботи (Чорнуцький С.П.) спільно з Юридичним відділом (Яремчук Т.М.) забезпечити подання наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Загальному відділу Управління справами (М'якшило Н.Г.) довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників структурних підрозділів ГоловКРУ України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

( Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного управління N 368 від 04.10.2010 )

Голова П.П.Андрєєв

Погоджено:

Голова Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва А.В.Дашкевич

Начальник Управління охорони державної
таємниці Служби безпеки України І.І.Божков

Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський

В.о. Міністра економіки України А.А.Максюта

Затверджено
Наказ ГоловКРУ України
10.10.2006 N 337

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2006 р. за N 1142/13016

Порядок
проведення ревізій органами державної
контрольно-ревізійної служби в державних органах,
органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах та організаціях,
що провадять діяльність, пов'язану
з державною таємницею

( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного управління N 368 від 04.10.2010 )

1. Органи державної контрольно-ревізійної служби (далі - служба) мають право провадити діяльність, пов'язану з державною таємницею, після надання їм Службою безпеки України відповідно до статті 20 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

2. Проведення органами служби ревізій в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею (далі - об'єкт контролю), здійснюється відповідно до Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 N 550, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного управління N 368 від 04.10.2010 )

3. Доступ посадових осіб служби до державної таємниці на об'єкті контролю здійснюється з письмового дозволу керівника об'єкта контролю після пред'явлення документа, що посвідчує особу, довідки про наявність допуску до державної таємниці (далі - довідка) та припису на виконання завдання (далі - припис), які передбачені законодавством України.

4. Довідки підписуються керівником режимно-секретного органу (далі - РСО) служби, скріплюються печаткою цього органу, реєструються в журналі обліку довідок про наявність допуску до державної таємниці і видаються під розписку у цьому журналі на термін до 12 місяців.

Одна довідка може використовуватися посадовою особою служби для проведення ревізій на кількох об'єктах контролю. Після того, як потреба у використанні довідки минула, або після закінчення терміну її дії вона повертається до РСО служби, де знищується з відміткою у зазначеному вище журналі, завіреною підписами двох працівників РСО служби.

5. Припис повинен містити повну назву об'єкта контролю, посаду посадової особи служби, яка проводить ревізію, її прізвище, ініціали та конкретний зміст завдання.

Припис підписується керівником або заступником керівника органу служби та скріплюється гербовою печаткою.

Припис видається кожній посадовій особі служби для проведення ревізії тільки на одному об'єкті контролю.

Якщо у приписі викладаються відомості, що становлять державну таємницю, йому надається відповідний гриф секретності. У разі, коли у приписі міститься конфіденційна інформація, що є власністю держави, йому надається гриф обмеження доступу "Для службового користування". У такому разі припис реєструється та пересилається як секретний документ.

6. Припис та довідка реєструються РСО об'єкта контролю у журналі обліку осіб, які прибули у відрядження.

У приписі відповідно до довідки зазначаються відомості про наявність в особи відповідної форми допуску до державної таємниці. Довідка залишається в РСО об'єкта контролю, а припис у встановленому порядку подається керівникові (заступнику керівника) об'єкта контролю для надання письмового дозволу.

7. Письмові дозволи за змістом повинні бути конкретними.

Ступінь секретності відомостей, з якими може бути ознайомлена посадова особа служби, повинен відповідати формі наданого допуску до державної таємниці.

8. Припис з письмовим дозволом та позначкою про наявність відповідної форми допуску до державної таємниці передається керівникам тих структурних підрозділів об'єкта контролю, де посадова особа служби буде знайомитися з документами, що містять державну таємницю.

Керівники структурних підрозділів безпосередньо вирішують питання про ознайомлення посадових осіб служби з необхідним обсягом інформації, зазначають у приписі реєстраційні номери справ, томів справ, документів тощо і забезпечують здійснення контролю за тим, щоб посадова особа служби ознайомлювалася тільки з тими матеріальними носіями державної таємниці і в тому обсязі, які необхідні для перевірки відповідних питань ревізії, передбачені письмовим дозволом керівника об'єкта контролю, формою допуску до державної таємниці посадової особи служби та службовою потребою.

9. Згідно з вимогами статті 28 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) посадові особи служби, яким надано допуск до державної таємниці, зобов'язані:

не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка їм довірена або стала відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

не брати участі в діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена в порядку, встановленому законом;

не сприяти іноземним державам, іноземним організаціям чи їх представникам, а також окремим іноземцям та особам без громадянства у провадженні діяльності, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України;

виконувати вимоги режиму секретності;

повідомляти посадових осіб, які надали їм доступ до державної таємниці, та відповідні РСО про виникнення обставин, передбачених статтею 23 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), або інших обставин, що перешкоджають збереженню довіреної їм державної таємниці, а також повідомляти у письмовій формі про свій виїзд з України; ( Абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного управління N 368 від 04.10.2010 )

додержуватися інших вимог законодавства про державну таємницю.

10. Посадові особи служби можуть отримувати в РСО об'єкта контролю необхідні для роботи матеріальні носії секретної інформації і знайомитись з ними в порядку, визначеному законодавством.

11. Вилучення документів, що містять державну таємницю, чи інших носіїв секретної інформації проводиться в установленому законодавством порядку.

Вилучені документи можуть використовуватись як докази без зняття грифу секретності тільки в кримінальних справах, провадження яких у правоохоронних органах та судах здійснюється з дотриманням вимог режиму секретності відповідно до законодавства.

12. Після ознайомлення з документами, що містять державну таємницю, керівник структурного підрозділу об'єкта контролю на зворотному боці припису зазначає, з якими конкретно матеріальними носіями секретної інформації ознайомлена посадова особа служби, їх найвищий гриф секретності. Посадова особа служби повинна бути ознайомлена із змістом такого запису.

Приписи повертаються в РСО об'єкта контролю. Вони зберігаються у номенклатурних справах об'єкта контролю терміном не менш як 10 років.

На підставі запису в приписі у довідці робиться позначка про ступінь секретності відомостей, з якими ознайомлена посадова особа служби під час проведення ревізії. Ця позначка засвідчується підписом керівника РСО об'єкта контролю та скріплюється печаткою РСО об'єкта контролю. Довідка повертається посадовій особі служби.

13. Ступінь секретності відомостей, що містяться в матеріалах ревізії, визначається керівником ревізійної групи або посадовою особою служби (якщо ревізію проводила одна посадова особа служби), та власником інформації.

14. Посадові особи служби, винні у порушенні законодавства про державну таємницю, несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

( Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного управління N 368 від 04.10.2010 )

Начальник Режимно-секретного відділу Л.І.Данюкова

^ Наверх
наверх