документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-11-112001-04-05  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 46, ст.427 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

( Розділ І втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1. Частину першу статті 112 після цифр "63" доповнити цифрами "63-1", після цифр "187-5" доповнити цифрами "187-7, 187-8".

III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ):

1. Доповнити Кодекс статтею 186-5 такого змісту:

"Стаття 186-5. Порушення законодавства про об'єднання
громадян

Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Статті 221 і 294 після цифр "186-4" доповнити цифрами "186-5".

3. Пункт 1-1 частини першої статті 255 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-5".

IV. У Законі України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ):

1. У статті 14:

частину першу викласти у такій редакції:

"Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною";

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"Про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян легалізуючий орган повідомляє у засобах масової інформації".

2. Статтю 16 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Про відмову у реєстрації об'єднання громадян реєструючий орган повідомляє у засобах масової інформації".

3. Статтю 27 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність".

4. Статтю 32 доповнити новими другою та третьою частинами такого змісту:

"Суд одночасно вирішує питання про припинення випуску друкованого засобу масової інформації об'єднання громадян, яке примусово розпускається.

Про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян реєструючий орган протягом п'ятнадцяти днів після набрання рішенням суду законної сили повідомляє у засобах масової інформації".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.

V. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ):

частину третю статті 18 після слова "Закону" доповнити словами "або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 11 листопада 1993 року
N 3582-XII

^ Наверх