документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-03-192010-10-07  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням
Конституційного Суду
N 17-рп/2009 від 07.07.20
09 )

Про внесення змін до деяких законів України
щодо повноважень Конституційного Суду України,
особливостей провадження у справах за конституційними
зверненнями та недопущення зловживань правом
на конституційне подання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.461 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2591-VI від 07.10.20
10 -
набирає чинності з 13.10.2010 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272; 2006 р., N 41, ст. 355, N 42, ст. 383):

1) статтю 13 доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:

"5) відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР );

6) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України";

2) частину першу статті 39 викласти в такій редакції:

"Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ), конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України";

3) текст статті 41 викласти в такій редакції:

"Суб'єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктами 2-6 статті 13 цього Закону, є:

за пунктами 2, 6 - Президент України;

за пунктами 3, 5, 6 - Верховна Рада України;

за пунктом 2 - Кабінет Міністрів України;

за пунктом 4 - Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування";

4) назву статті 43 викласти в такій редакції:

"Стаття 43. Суб'єкти права на конституційне звернення з
питань офіційного тлумачення Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законів України";

5) статтю 44 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Провадження у справі не може бути припинено внаслідок скасування акта, що є предметом розгляду, органом, що його видав, у разі якщо на розгляді зазначеної справи наполягає один із суб'єктів права на конституційне подання.

У справах за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) актів Кабінету Міністрів України відкликання конституційного подання не допускається";

6) у статті 45:

частину першу після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) наявність рішення Конституційного Суду України щодо конституційності аналогічного за змістом та юридичною силою акта, ухвали про відмову у відкритті провадження або ухвали про припинення провадження щодо такого акта".

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Конституційний Суд України приймає рішення про відмову у відкритті провадження за конституційним поданням Президента України у справі щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) акта Кабінету Міністрів України у разі, якщо питання щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) такого акта Кабінету Міністрів України було предметом розгляду Конституційного Суду України, за наслідками якого Конституційний Суд України прийняв ухвали про відмову у відкритті провадження, про припинення конституційного провадження або про визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає Конституції України ( 254к/96-ВР ).

У разі якщо на день звернення з конституційним поданням Президента України щодо конституційності акта Кабінету Міністрів України на розгляді Конституційного Суду України знаходиться справа щодо відповідності такого акта Кабінету Міністрів України Конституції України ( 254к/96-ВР ), Конституційний Суд України об'єднує провадження у справах за відповідними конституційними поданнями";

7) статтю 46 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ухвала про відкриття конституційного провадження або про відмову у відкритті конституційного провадження приймається не пізніше одного місяця з дня надходження конституційного подання чи конституційного звернення до Конституційного Суду України".

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

8) у частині другій статті 51 слово і цифри "пунктами 2, 3, 4" замінити словом і цифрами "пунктами 2-6";

9) частину першу статті 56 після слова "приймаються" доповнити словами "та оприлюднюються";

10) у статті 57:

частину першу після слова "поданнями" доповнити словами "та конституційними зверненнями";

частину третю виключити;

11) частину першу статті 61 після слова "Крим" доповнити словами "щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України";

12) у частині першій статті 62:

абзац другий виключити;

доповнити абзацами такого змісту:

"щодо відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР );

щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України";

13) статтю 67 викласти в такій редакції:

"Стаття 67. Офіційне оприлюднення ухвал, рішень і висновків
Конституційного Суду України

Рішення і висновки Конституційного Суду України підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку.

Ухвали, рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України протягом наступного робочого дня після їх підписання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України і направляються Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України публікуються у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України";

14) статтю 71 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) акта Кабінету Міністрів України може направлятися до Конституційного Суду України не пізніше п'ятнадцяти днів з дня набрання чинності відповідного акта Кабінету Міністрів України".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

15) статтю 73 доповнити частиною третьою такого змісту:

"У разі прийняття Конституційним Судом України у справі за конституційним поданням Президента України рішення про визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає Конституції України ( 254к/96-ВР ), Указ Президента України про зупинення дії такого акта втрачає чинність з дня прийняття Конституційним Судом України відповідного рішення";

16) у статті 75:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "У такому конституційному поданні в обов'язковому порядку наводяться правові обґрунтування тверджень щодо неконституційності оспорюваного акта";

доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі зупинення Президентом України дії акта Кабінету Міністрів України справа за конституційним поданням Президента України розглядається Конституційним Судом України невідкладно у строк, визначений частиною другою статті 57 цього Закону";

17) у статті 90:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Конституційне подання Верховної Ради України має містити докладний опис вчинених процедурних дій із зазначенням дати, місця і підстав для їх вчинення, а також документів та інших матеріалів, що підтверджують додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

абзац шостий частини третьої виключити;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Конституційний Суд України не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження конституційного подання Верховної Ради України та документів і матеріалів, що відповідно до частини третьої цієї статті мають додаватися до нього, відкриває у позачерговому порядку провадження у справі про надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту";

18) статтю 92 доповнити частиною другою такого змісту:

"Копія висновку Конституційного Суду України разом з копією матеріалів справи не пізніше наступного робочого дня після його ухвалення направляються Верховній Раді України та Президенту України";

19) у назві та частині першій статті 95 слово "висновку" замінити словом "рішення";

20) розділ III доповнити главами 17 та 18 такого змісту:

"Глава 17. Провадження у справах, передбачених пунктом 5
статті 13 цього Закону

Стаття 96. Предмет конституційного провадження та підстави
відкриття такого провадження

Конституційний Суд України розглядає справи і дає висновки щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) проекту закону про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ), поданого до Верховної Ради України згідно із статтями 154, 155 і 156 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Підставою для відкриття конституційного провадження у справі є конституційне подання Верховної Ради України з питання надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) проекту закону про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) .

Справа про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) проекту закону про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) розглядається Конституційним Судом України невідкладно у строк, визначений частиною другою статті 57 цього Закону.

Стаття 97. Резолютивна частина висновку Конституційного
Суду України

У резолютивній частині висновку Конституційний Суд України зазначає положення проекту закону про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ), що відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ), і положення, що не відповідають цим вимогам Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Глава 18. Провадження у справах, передбачених пунктом 6
статті 13 цього Закону

Стаття 98. Підстава для конституційного провадження

Конституційний Суд України розглядає конституційне подання про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України (їх окремих положень) після ініціювання Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Конституційне подання щодо такого питання Конституційний Суд України має розглянути невідкладно.

Стаття 99. Участь у конституційному провадженні

Конституційний Суд України обов'язково залучає до участі в розгляді справи ініціаторів (їх представників) дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим (представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим), Генерального прокурора України.

У разі необхідності Конституційний Суд України може залучити до участі в розгляді справи представників депутатських фракцій у Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

Стаття 100. Резолютивна частина висновку

У резолютивній частині висновку Конституційний Суд України має зазначити, які норми Конституції України ( 254к/96-ВР ) чи законів України були порушені правовими актами або діями Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2591-VI від 07.10.2010 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1168-VI

^ Наверх
наверх