документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2010-07-092010-10-072011-07-072012-06-212012-10-022014-04-102014-10-142015-07-162016-09-222017-11-09  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Національну комісію регулювання ринку
комунальних послуг України

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2592-VI від 07.10.20
10 -
набирає чинності з 13.10.2010 р. )

( У тексті Закону слова "державний колегіальний орган
виконавчої влади" у всіх відмінках замінено словами
"державний колегіальний орган" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 2592-VI
від 07.10.2010 )

Цей Закон визначає правові засади організації діяльності Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України - державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії), централізованого водопостачання та водовідведення.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, який провадить діяльність на ринку, що перебуває у стані природної монополії, у сфері централізованого водопостачання та водовідведення і транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

2) суб'єкт господарювання на суміжному ринку - суб'єкт господарювання, який провадить діяльність у сфері виробництва теплової енергії (крім випадків, коли теплова енергія використовується виключно для внутрішніх потреб), централізованого постачання теплової енергії;

3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову енергію (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, а також тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

2. Терміни "природна монополія" і "суміжний ринок" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про природні монополії" ( 1682-14 ).

Стаття 2. Статус Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України

1. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України є державним колегіальним органом, що здійснює державне регулювання у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії), централізованого водопостачання та водовідведення.

2. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України здійснює свої повноваження відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян.

3. Реалізацію повноважень Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України забезпечує центральний апарат та територіальні органи.

Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються Головою Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

Стаття 3. Завдання Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України

1. Завданням Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України є здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом:

1) збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави;

2) забезпечення прозорості та відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення;

3) захисту прав споживачів товарів і послуг у частині отримання товарів і послуг належної якості та в достатньому обсязі за економічно обґрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на них;

4) формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;

5) забезпечення самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

6) забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;

7) обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

Стаття 4. Основні принципи діяльності Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг України

1. Основними принципами діяльності Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України є:

1) законність;

2) гласність, доступність, прозорість та відкритість процедури державного регулювання;

3) незалежність і передбачуваність державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках для споживачів та суспільства;

4) колегіальність, незалежність та об'єктивність при прийнятті рішень;

5) адресність регулювання, його спрямованість на конкретний суб'єкт природних монополій та суб'єкт господарювання на суміжних ринках;

6) захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення;

7) відповідальність за прийняті рішення та відшкодування завданої шкоди суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках.

Стаття 5. Засоби регуляторного впливу
на діяльність суб'єктів природних монополій
та суб'єктів господарювання на суміжних ринках

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України застосовує такі засоби регуляторного впливу на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках:

1) ліцензування господарської діяльності та контроль за дотриманням ліцензійних умов;

2) встановлення тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

3) встановлення для суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

4) інші засоби, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 6. Повноваження Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг України

1. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення;

2) здійснює:

ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;

ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

розроблення і затвердження ліцензійних умов та порядку контролю за їх дотриманням у сфері теплопостачання;

розроблення порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України;

встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України;

здійснення нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках та застосування відповідних санкцій за порушення ними умов і правил провадження відповідних видів господарської діяльності;

3) встановлює вимоги щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

4) визначає суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону, та складає і веде галузеві реєстри таких суб'єктів господарювання;

5) проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на ринках, що перебувають у стані природних монополій, у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення та прогнозування стану розвитку таких ринків;

6) здійснює заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов провадження господарської діяльності, а також сприяє створенню умов для виведення товарних ринків у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення із стану природної монополії та розвитку конкуренції на суміжних ринках;

7) встановлює межу обсягу виробництва товарів (послуг), нижче рівня якої суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення дозволяється провадити свою діяльність без ліцензій;

8) здійснює контроль за недопущенням перехресного субсидіювання під час провадження господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;

9) встановлює обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;

10) надає висновки про відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках умовам і правилам провадження ліцензованої діяльності;

11) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;

12) здійснює контроль за виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

13) здійснює в межах своїх повноважень контроль за якістю товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, або послуг, що надаються такими суб'єктами;

14) розробляє та затверджує правила користування тепловою енергією, правила приєднання до теплових та водопровідних мереж і типові договори, передбачені цими правилами;

15) встановлює порядок формування оплати за підключення до мереж суб'єктів природних монополій та здійснення контролю за його дотриманням;

16) у встановленому порядку визначає індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією;

17) складає відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках актів законодавства про теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення і природні монополії;

18) приймає рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій (штрафів) до суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у випадках і розмірах, передбачених законом;

19) подає до органів Антимонопольного комітету України відомості, що можуть свідчити про факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

20) забезпечує створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку комунальних послуг;

21) сприяє створенню рівних умов для діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

22) засновує засоби масової інформації для висвітлення питань її діяльності та регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

23) розробляє та затверджує Регламент Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (далі - Регламент);

24) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до законодавства;

25) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

2. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій має право:

1) звертатися до суду з метою захисту інтересів держави, споживачів, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках з підстав, передбачених законодавством;

2) отримувати безоплатно:

від суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування - документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначені законодавством.

Стаття 7. Склад та порядок формування Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг України

1. До складу Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України входять Голова та чотири члени Комісії, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України. ( Частина перша статті 7 в редакції Закону N 2592-VI від 07.10.2010 )

2. Голова та члени Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України призначаються на посаду строком на шість років.

3. Загальний строк перебування на посаді Голови та членів Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України не може становити понад дванадцять років.

4. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України є правомочною з моменту призначення її складу.

5. Головою, членом Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України може бути призначений громадянин України, який має вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, управлінський досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки протягом останніх десяти років.

6. Голова та члени Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України не можуть бути власниками корпоративних прав суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку іншу посаду, у тому числі на громадських засадах.

7. Повноваження Голови, члена Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України можуть бути припинені у разі: ( Абзац перший частини сьомої статті 7 в редакції Закону N 2592-VI від 07.10.2010 )

1) подання заяви про відставку;

2) припинення громадянства України;

3) неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) порушення обмежень, передбачених частиною шостою цієї статті;

6) закінчення строку, на який його було призначено;

7) з інших підстав. ( Пункт 7 частини сьомої статті 7 в редакції Закону N 2592-VI від 07.10.2010 )

8. У разі припинення повноважень Голови, члена Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України Президент України призначає нового Голову, члена Комісії. Строк повноважень новопризначеного Голови, члена Комісії відповідає строку повноважень Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України. ( Частина восьма статті 7 в редакції Закону N 2592-VI від 07.10.2010 )

Стаття 8. Організація діяльності Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг України

1. Голова Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України:

1) організовує діяльність Комісії, її центрального апарату і територіальних органів, сприяє оперативному та ефективному вирішенню питань, що належать до компетенції Комісії;

2) проводить засідання Комісії;

3) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями;

4) затверджує структуру центрального апарату і територіальних органів Комісії;

5) подає Президенту України та Кабінету Міністрів України щорічний звіт про діяльність Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України та інформацію про стан ринку комунальних послуг протягом минулого року; ( Пункт 5 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI від 07.10.2010 )

6) доповідає на засіданнях Кабінету Міністрів України з питань, пов'язаних з діяльністю Комісії;

7) приймає відповідно до законодавства рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Комісії та затверджує положення про них;

8) видає накази з питань діяльності центрального апарату та територіальних органів Комісії;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату та керівників територіальних органів Комісії;

10) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Комісії;

11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2. Організаційною формою роботи Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України є засідання, які проводяться відповідно до Регламенту.

3. Засідання Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України проводяться у формі відкритих або закритих слухань. Засідання Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як три її члени.

4. Рішення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України приймаються на її засіданні більшістю голосів від її загального складу. Голова та кожний член Комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови.

5. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства приймає рішення у формі постанов та розпоряджень.

6. Рішення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України не підлягають державній реєстрації, за винятком рішень, що мають міжвідомчий характер і зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян, а також не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.

7. На рішення (розпорядження) Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України щодо встановлення тарифів на комунальні послуги не поширюється дія законодавства з питань державної регуляторної політики.

8. Рішення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках.

9. Рішення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

10. Незаконне втручання органів державної влади, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їх представників у діяльність Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України забороняється.

Стаття 9. Відкритість діяльності Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг України

1. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України вживає заходів щодо забезпечення відкритості своєї діяльності.

2. Порядок денний засідання Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України та її рішення підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Регламентом.

3. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких мають право брати участь представники суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, організацій, що представляють інтереси споживачів та інших громадських організацій в установленому Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України порядку.

4. З метою захисту прав споживачів Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів, інформує такі організації та споживачів про діяльність суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, за винятком випадків, коли інформація має обмежений доступ.

5. Споживачі мають право звертатися до Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України для вирішення питань, що належать до її компетенції. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України розглядає такі звернення і приймає рішення відповідно до своїх повноважень.

6. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України інформує громадськість, у тому числі всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців і підприємців, всеукраїнські профспілки та профоб'єднання, про результати своєї роботи, публікує в засобах масової інформації, офіційних виданнях (збірниках) нормативно-правові акти, відомості, передбачені законодавством, та іншу інформацію, веде електронну сторінку в Інтернеті.

Стаття 10. Порядок формування та встановлення тарифів
на комунальні послуги для суб'єктів природних
монополій та суб'єктів господарювання
на суміжних ринках

1. Тарифи на комунальні послуги формуються суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках відповідно до порядків (методик), встановлених Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України відповідно до цього Закону.

2. Тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.

3. Положення про встановлення тарифів з відхиленням від економічно обґрунтованого рівня затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді.

Стаття 11. Державний нагляд (контроль) за ринком
комунальних послуг

1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку комунальних послуг здійснюється шляхом перевірки стану виконання суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках вимог закону та ліцензійних умов.

2. Для здійснення державного нагляду (контролю) за ринком комунальних послуг посадові особи Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України та її територіальних органів мають право:

1) безперешкодного доступу на територію і в приміщення суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках за умови виконання вимог порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого законом;

2) проводити планові та позапланові перевірки;

3) давати в межах своїх повноважень суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках обов'язкові для виконання приписи щодо усунення фактів порушення вимог нормативно-правових актів;

4) застосовувати до посадових осіб суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у розмірах та порядку, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), адміністративні стягнення за:

несвоєчасне надання документів, необхідних для здійснення Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України її повноважень, та інформації, передбаченої законодавством;

ненадання інформації Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг України та її територіальним органам або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання, виробництва послуг з централізованого постачання гарячої води та послуг з централізованого опалення (у разі їх виробництва суб'єктом природної монополії), централізованого водопостачання та водовідведення;

перешкоджання або недопущення до систем теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення посадових осіб Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України та її територіальних органів при виконанні ними службових обов'язків;

невиконання або несвоєчасне виконання суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення рішень чи приписів посадових осіб Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

Стаття 12. Фінансування діяльності Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг України

1. Фінансування діяльності Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Кошти на утримання Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України та її територіальних органів, у тому числі розмір видатків на оплату праці її членів та працівників центрального апарату і територіальних органів, передбачаються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

3. Плата за послуги, що надаються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України фізичним та юридичним особам у випадках, визначених законами України, зокрема плата за надання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності, зараховується до Державного бюджету України відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 13. Науково-методичне та інформаційне забезпечення
діяльності Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України

1. Для виконання завдань, покладених на Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України, нею створюються наукові, консультативні та інші дорадчі органи, положення про які затверджуються Комісією.

2. Для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності, прийняття рішень з питань збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів їх товарів і послуг та держави Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України залучає науковців, експертів, консультантів, представників громадськості.

Стаття 14. Відносини Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг України
з Національною комісією регулювання
електроенергетики України

1. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України взаємодіє з Національною комісією регулювання електроенергетики України з питань державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують альтернативні джерела енергії у сфері теплопостачання у процесі спільного розроблення методології (порядку) встановлення тарифів для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання.

Стаття 15. Відносини Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями

1. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у процесі ліцензування їх діяльності.

2. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України здійснює контроль за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями законодавства у процесі ліцензування діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках.

Стаття 16. Міжнародне співробітництво

1. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України:

здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав, бере в установленому порядку участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, укладає відповідно до закону міжнародні договори України міжвідомчого характеру;

вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у залученні та координації міжнародної технічної допомоги, представляє в установленому порядку інтереси України у міжнародних організаціях.

Стаття 17. Відповідальність посадових осіб суб'єктів
природних монополій та суб'єктів господарювання
на суміжних ринках

1. До посадових осіб суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України застосовує адміністративні стягнення у вигляді штрафу за:

1) несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України завдань;

2) ненадання інформації або надання завідомо недостовірних даних;

3) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України, порушення ліцензійних умов.

2. Оскарження постанов щодо накладення штрафів провадиться у судовому порядку.

Стаття 18. Відповідальність посадових осіб
Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України

1. За порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства, невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, що призвело до порушення прав та інтересів суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що охороняються законом, Голова та члени Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України і посадові особи її центрального апарату та територіальних органів несуть відповідальність згідно із законом.

2. Збитки, завдані внаслідок прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України, що порушують норми цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 19. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Установити, що:

формування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України, її апарату та територіальних органів має бути завершено до 1 січня 2011 року;

ліцензії на провадження певних видів діяльності у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків;

Національна комісія регулювання електроенергетики України виконує функції державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до закінчення процесу формування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України. До встановлення Національною комісією регулювання електроенергетики України тарифів на теплову енергію, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії, а також тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення діють тарифи, що встановлені відповідно органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

3. Кабінету Міністрів України:

( Підпункт 1 пункту 3 статті 19 виключено на підставі Закону N 2592-VI від 07.10.2010 )

2) у тримісячний строк з дня прийняття цього Закону затвердити передбачені цим Законом нормативно-правові акти та привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів органами виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

4. У тримісячний строк органам місцевого самоврядування привести свої акти у відповідність із цим Законом.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити статтями 188-36 і 244-18 такого змісту:

"Стаття 188-36. Невиконання законних вимог посадових осіб
Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України

Несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України завдань, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання інформації Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг України або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб'єктів господарювання до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання або несвоєчасне виконання суб'єктами природних монополій або суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення рішень Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України, порушення ліцензійних умов -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб'єктів господарювання до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 244-18. Національна комісія регулювання ринку
комунальних послуг України

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-36.

Від імені Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени Комісії";

у частині другій статті 255:

в абзаці першому цифри "222 - 244-17" замінити цифрами "222 - 244-18";

доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18) посадові особи Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України";

2) абзац третій статті 4 Закону України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст. 650; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 33, ст. 225; 2004 р., N 12, ст. 155) доповнити словами "електроенергетики, централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення";

3) підпункт 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 4, ст. 170) викласти в такій редакції:

"2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України), транспортні та інші послуги";

4) у Законі України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 12, ст. 155):

частину першу статті 4 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Органом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), є Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України, що здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України";

абзац десятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"транспортування теплової енергії";

статтю 6 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"постачання теплової енергії";

5) у Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2007 р., N 33, ст. 440):

у статті 11:

абзац дев'ятий частини першої виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України є органом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних до них ринках у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 );

абзац восьмий статті 12 викласти у такій редакції:

"ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами";

у статті 13:

абзаци сьомий і восьмий викласти у такій редакції:

"забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання;

встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України)";

абзац дев'ятий виключити;

6) у статті 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297):

у частині першій:

пункт 4 після слів "формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги" доповнити словами "(крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України)";

пункт 10 виключити;

пункт 12 доповнити словами "(крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України)";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України є державним колегіальним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання діяльності у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії), централізованого водопостачання та водовідведення";

у статті 31:

частини першу - п'яту викласти у такій редакції:

"1. Порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг другої групи (пункт 2 частини першої статті 14 цього Закону) визначає Кабінет Міністрів України.

2. Виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

3. Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

При встановленні цін/тарифів на послуги, які виробляються суб'єктами природних монополій, регулювання діяльності яких здійснюється Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України та Національною комісією регулювання електроенергетики України відповідно до законодавства, повноваження органів місцевого самоврядування поширюються виключно на тариф (складову тарифу), який (яка) не підлягає встановленню Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України.

4. У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

5. Видатки на відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, фінансуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету";

у частині шостій слово "Затвердження" замінити словом "Встановлення";

7) у Законі України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373):

у статті 1:

абзац восьмий доповнити словами "а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж";

в абзаці тринадцятому слова "теплопостачання (постачання теплової енергії)" замінити словами "сфера теплопостачання";

абзаци шістнадцятий і дев'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"система автономного теплопостачання - внутрішньобудинкова система опалення, яка використовується для теплозабезпечення окремого багатоквартирного будинку";

"система централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що об'єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача, населеного пункту, яка включає системи децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання";

в абзаці четвертому статті 6 слова "помірно-централізованого, децентралізованого" виключити;

у статті 7:

в абзаці другому слово "децентралізованих" замінити словом "автономних";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"зниження втрат під час транспортування теплової енергії в магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мережах шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції";

частину першу статті 11 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання";

у частині третій статті 15:

в абзаці третьому слова "центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання" замінити словами "Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України";

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до закону";

у статті 16:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг України
у сфері теплопостачання";

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади у сфері теплопостачання" замінити словами "Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України";

після абзацу третього доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

затвердження в установленому порядку ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування і постачання теплової енергії та порядку контролю за їх додержанням;

розроблення методології (порядку) формування тарифів на теплову енергію у сфері теплопостачання для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією";

встановлення тарифів на теплову енергію суб'єктам природних монополій у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Повноваження Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій при регулюванні діяльності
у сфері теплопостачання

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання належать:

ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

здійснення відповідно до своєї компетенції контролю за додержанням ліцензійних умов";

у статті 20:

частину третю викласти в такій редакції:

"Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, крім тарифів на виробництво теплової енергії для суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, затверджуються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством";

частину восьму викласти в такій редакції:

"Органи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій зобов'язані прийняти рішення про зменшення встановленого ними тарифу на суму нецільового використання коштів у разі:

використання суб'єктом господарювання у сфері теплопостачання коштів на цілі та/або у розмірах, які не передбачені програмою технічного розвитку та/або інвестиційною програмою;

використання суб'єктом господарювання у сфері теплопостачання коштів на цілі та/або у розмірах, які не передбачені структурою тарифу";

у частині третій статті 26 слово "децентралізованого" замінити словом "автономного";

у частинах третій та четвертій статті 31 слова "Національною комісією регулювання електроенергетики України" замінити словами "органами державного регулювання".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 9 липня 2010 року
N 2479-VI

^ Наверх
наверх