документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обігу векселів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити статтею 163-12 такого змісту:

"Стаття 163-12. Порушення умов видачі векселів

Видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж,-

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

статтю 221 після цифр "163-4" доповнити цифрами "163-12";

у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 - 163-4, 164, 164-5, 177-2)" після цифр "163-1 - 163-4" доповнити цифрами "163-12";

в абзаці "Національного банку України (статті 164-11, 166-7 - 166-8)" після слова "статті" доповнити цифрами "163-12";

в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 164-12, 164-14)" після слова "статті" доповнити цифрами "163-12";

доповнити абзацом такого змісту:

"Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 163-12)";

2) частину другу статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2006 р., N 35, ст. 296; 2007 р., N 16, ст. 216; 2009 р., N 30, ст. 421) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) опротестовані нотаріусом векселі, крім векселів, опротестованих у недатуванні акцепту";

3) у Законі України "Про обіг векселів в Україні" ( 2374-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2003 р., N 7, ст. 63):

в абзаці другому пункту 2 статті 2 слово "(трасантом)" замінити словами "(за переказним векселем - трасантом)";

у частині другій статті 3 слова "зобов'язуються та набувають права за переказними і простими векселями" замінити словами "можуть виступати векселедавцем, трасантом, індосантом або індосатом";

у частині третій статті 5:

абзац другий після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа має право підписувати вексель";

в абзаці третьому:

у першому реченні слова "векселедавця-трасанта" замінити словами "векселедавця або трасанта";

після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"від імені фізичних осіб - підприємців власноручно зазначеною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і паспортних даних векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання). Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель";

статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Вексель, опротестований нотаріусом у встановленому законом порядку, є виконавчим документом (крім векселя, опротестованого у недатуванні акцепту)";

у частині першій статті 13 слово "(трасантом)" замінити словами "(за переказним векселем - трасантом)";

доповнити статтею 13-1 такого змісту:

"Стаття 13-1. За видачу векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж, на юридичну особу - векселедавця (за переказним векселем - трасанта) накладається штраф у розмірі від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розгляд справ та складання протоколів за порушення умов видачі векселя здійснюються уповноваженими особами державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому законом".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 9 вересня 2010 року
N 2511-VI

^ Наверх
наверх